Poeme : Cancer Ma Tristesse

Cancer Ma Tristesse

Cancer ma tristesse
L’ami tu agresses
Sans paresse
Je te déteste

Et mon ivresse
Pour une vie d’aise
Lui tend altesse
Cette force qui te blesse hardie
Je la lui inculquerai ravi
Il aura sans faiblesse l’infini
De ta faim en ta rudesse
Pour te contrer d’hardiesse

Mon engagement est noblesse
Serviteur comme sagesse
Ne t’en déplaise
Je dissiperai ta folie
J’engloutirai ton délit
Je rejetterai ta peste
Loin de ses richesses
Où se baignent ses jeunesses

O mon moral tu n’as d’égal
Qu’un frugal amour pour régal
Fuit l’anormal et brave l’animal
O mon esprit détaches-toi de cette folie
Mon soutien phénoménal est mon délit
Celui du poète qui fait son récital
Quand il crèvera bestial le mortel chacal.
Pour donner à l’ami le contre du mal

Chaque jour déposé
A la fête nous viendrons
Et nous cueillerons
Comme à l’hier toujours frais
Les fleurs d’été
Pour te montrer
Que nous ne sommes disposés
A laisser en ce là
Morte dans l’au delà
Son âme au caveau usé
Elle ne veut attendre l’espéré
De tes cendres torturées
Car trop de beautés
Il a encore à flirter
Amoureux d’une vie enjouée
Où il aime à danser
☼ŦC

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Cancer Ma Tristesse

  can=cer=ma=tris=tesse 5
  la=mi=tu=a=gresses 5
  sans=pa=resse 3
  je=te=dé=teste 4

  et=mon=i=vresse 4
  pour=u=ne=vie=dai=se 6
  lui=tend=al=tesse 4
  cette=for=ce=qui=te=bles=se=har=die 9
  je=la=lui=in=cul=que=rai=ra=vi 9
  il=au=ra=sans=faibles=se=lin=fi=ni 9
  de=ta=faim=en=ta=ru=desse 7
  pour=te=con=trer=d=har=diesse 7

  mon=en=ga=ge=ment=est=no=blesse 8
  ser=vi=teur=com=me=sa=gesse 7
  ne=ten=dé=plai=se 5
  je=dis=si=pe=rai=ta=fo=lie 8
  jen=glou=ti=rai=ton=dé=lit 7
  je=re=jet=te=rai=ta=peste 7
  loin=de=ses=ri=chesses 5
  où=se=bai=gnent=ses=jeu=nesses 7

  o=mon=mo=ral=tu=nas=dé=gal 8
  quun=fru=gal=a=mour=pour=ré=gal 8
  fuit=la=nor=mal=et=brave=la=ni=mal 9
  o=mon=es=prit=dé=taches=toi=de=cette=fo=lie 11
  mon=sou=tien=phé=no=mé=nal=est=mon=dé=lit 11
  ce=lui=du=po=ète=qui=fait=son=ré=ci=tal 11
  quand=il=crève=ra=bes=tial=le=mor=tel=cha=cal 11
  pour=don=ner=à=la=mi=le=contre=du=mal 10

  cha=que=jour=dé=po=sé 6
  a=la=fê=te=nous=vien=drons 7
  et=nous=cuei=lle=rons 5
  com=me=à=l=hier=tou=jours=frais 8
  les=fleurs=dé=té 4
  pour=te=mon=trer 4
  que=nous=ne=som=mes=dis=po=sés 8
  a=lais=ser=en=ce=là 6
  mor=te=dans=lau=de=là 6
  son=â=me=au=ca=veau=u=sé 8
  elle=ne=veut=at=tendre=les=pé=ré 8
  de=tes=cen=dres=tor=tu=rées 7
  car=trop=de=beau=tés 5
  il=a=en=co=re=à=flir=ter 8
  amou=reux=du=ne=vie=en=jouée 7
  où=il=ai=me=à=dan=ser 7
  ☼ŧc 1
 • Phonétique : Cancer Ma Tristesse

  kɑ̃se ma tʁistεsə
  lami ty aɡʁesə
  sɑ̃ paʁεsə
  ʒə tə detεstə

  e mɔ̃n- ivʁεsə
  puʁ ynə vi dεzə
  lɥi tɑ̃t- altεsə
  sεtə fɔʁsə ki tə blεsə-aʁdi
  ʒə la lɥi ɛ̃kylkəʁε ʁavi
  il oʁa sɑ̃ fεblεsə lɛ̃fini
  də ta fɛ̃ ɑ̃ ta ʁydεsə
  puʁ tə kɔ̃tʁe daʁdjεsə

  mɔ̃n- ɑ̃ɡaʒəmɑ̃ ε nɔblεsə
  sεʁvitœʁ kɔmə saʒεsə
  nə tɑ̃ deplεzə
  ʒə disipəʁε ta fɔli
  ʒɑ̃ɡlutiʁε tɔ̃ deli
  ʒə ʁəʒεtəʁε ta pεstə
  lwɛ̃ də sε ʁiʃesə
  u sə bεɲe sε ʒənesə

  o mɔ̃ mɔʁal ty na deɡal
  kœ̃ fʁyɡal amuʁ puʁ ʁeɡal
  fɥi lanɔʁmal e bʁavə lanimal
  o mɔ̃n- εspʁi detaʃə twa də sεtə fɔli
  mɔ̃ sutjɛ̃ fenɔmenal ε mɔ̃ deli
  səlɥi dy pɔεtə ki fε sɔ̃ ʁesital
  kɑ̃t- il kʁεvəʁa bεstjal lə mɔʁtεl ʃakal.
  puʁ dɔne a lami lə kɔ̃tʁə dy mal

  ʃakə ʒuʁ depoze
  a la fεtə nu vjɛ̃dʁɔ̃
  e nu kœjʁɔ̃
  kɔmə a ljεʁ tuʒuʁ fʁε
  lε flœʁ dete
  puʁ tə mɔ̃tʁe
  kə nu nə sɔmə dispoze
  a lεse ɑ̃ sə la
  mɔʁtə dɑ̃ lo dəla
  sɔ̃n- amə o kavo yze
  εllə nə vø atɑ̃dʁə lεspeʁe
  də tε sɑ̃dʁə- tɔʁtyʁe
  kaʁ tʁo də bote
  il a ɑ̃kɔʁə a fliʁte
  amuʁø dynə vi ɑ̃ʒue
  u il εmə a dɑ̃se
  k
 • Syllabes Phonétique : Cancer Ma Tristesse

  kɑ̃=se=ma=tʁis=tε=sə 6
  la=mi=ty=a=ɡʁe=sə 6
  sɑ̃=pa=ʁε=sə 4
  ʒə=tə=de=tεs=tə 5

  e=mɔ̃=ni=vʁε=sə 5
  puʁ=y=nə=vi=dε=zə 6
  lɥi=tɑ̃=tal=tε=sə 5
  sεtə=fɔʁ=sə=ki=tə=blε=sə-aʁ=di 9
  ʒə=la=lɥi=ɛ̃=kyl=kə=ʁε=ʁa=vi 9
  il=o=ʁa=sɑ̃=fε=blεsə=lɛ̃=fi=ni 9
  də=ta=fɛ̃=ɑ̃=ta=ʁy=dε=sə 8
  puʁ=tə=kɔ̃=tʁe=daʁ=dj=ε=sə 8

  mɔ̃=nɑ̃=ɡa=ʒə=mɑ̃=ε=nɔ=blεsə 8
  sεʁ=vi=tœʁ=kɔ=mə=sa=ʒε=sə 8
  nə=tɑ̃=de=plε=zə 5
  ʒə=di=si=pə=ʁε=ta=fɔ=li 8
  ʒɑ̃=ɡlu=ti=ʁε=tɔ̃=de=li 7
  ʒə=ʁə=ʒε=tə=ʁε=ta=pεs=tə 8
  lwɛ̃=də=sε=ʁi=ʃe=sə 6
  u=sə=bε=ɲe=sε=ʒə=ne=sə 8

  o=mɔ̃=mɔ=ʁal=ty=na=de=ɡal 8
  kœ̃=fʁy=ɡal=a=muʁ=puʁ=ʁe=ɡal 8
  fɥi=la=nɔʁ=mal=e=bʁavə=la=ni=mal 9
  o=mɔ̃=nεs=pʁi=de=taʃə=twadə=sε=tə=fɔ=li 11
  mɔ̃=su=tjɛ̃=fe=nɔ=me=nal=ε=mɔ̃=de=li 11
  səl=ɥi=dy=pɔ=εtə=ki=fε=sɔ̃=ʁe=si=tal 11
  kɑ̃=til=kʁεvə=ʁa=bεs=tjal=lə=mɔʁ=tεl=ʃa=kal 11
  puʁ=dɔ=ne=a=lamilə=kɔ̃=tʁə=dy=mal 9

  ʃa=kə=ʒuʁ=de=po=ze 6
  a=la=fε=tə=nu=vj=ɛ̃=dʁɔ̃ 8
  e=nu=kœj=ʁɔ̃ 4
  kɔ=mə=a=ljεʁ=tu=ʒuʁ=fʁε 7
  lε=flœ=ʁə=de=te 5
  puʁ=tə=mɔ̃=tʁe 4
  kə=nu=nə=sɔ=mə=dis=po=ze 8
  a=lε=se=ɑ̃=sə=la 6
  mɔʁ=tə=dɑ̃=lo=də=la 6
  sɔ̃=na=mə=o=ka=vo=y=ze 8
  εllə=nə=vø=a=tɑ̃dʁə=lεs=pe=ʁe 8
  də=tε=sɑ̃=dʁə=tɔʁ=ty=ʁe 7
  kaʁ=tʁo=də=bo=te 5
  il=a=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=fliʁ=te 8
  a=mu=ʁø=dynə=vi=ɑ̃=ʒu=e 8
  u=il=ε=mə=a=dɑ̃=se 7
  k 1

Récompense

1
1
1

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/07/2015 17:52Lemmiath

Le texte est magnifique. Par pudeur, je ne ferai pas de commentaire sur le sujet.

Auteur de Poésie
06/08/2015 23:36Modepoete

Merci les amis
de vos lectures
et de touchants commentaires

amitié po"étique
modepoete