Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : L’Abécédaire D’Une Vie

Poème Vie
Publié le 08/03/2019 13:44

L'écrit contient 253 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Modepoete

L’Abécédaire D’Une Vie

L’abécédaire d’une vie
L’abécédaire d’une vie a perdu
Quelques niaises lettres ternies
Dans l’absence morale enfouie
Sous le matelas d’idées déçues

A, servi comme le bel amour
D’une méfiance au cœur hanté
D’être seul intérêt toujours désiré
Que jalouse son moi sans débours

Le dais, protégeant la foi du sacré
Que les dieux couvrent d’absence
Promenant sur la laie d’une présence
Cette vision pure d’imaginaire floqué
¤
Elle, fut futile toujours emprisonnée
Liberté prônée à tous ces êtres enfermés
Dans des exposés arbitraires exprimés
Par les maîtres de la foule auditionnée

Aime ; le bien plus que le mal qui ronge
Une morale qui se perd dans les couches
Des sociétés aux comportements louches
Se dévie dans la luxure, séduite en ss songes

Paix, qui se construit servie dans l’état
D’une vrai politique, vue démocratique
Ce ne fut qu’instant perçu emblématique
Par une voix servile qui perdue agaça

L’air, d’être riche laissé gratuit au coffre
Des sages regrets d’une banque murée
Protégés sure par un faux destin forcené
D’où ne se sont transmises les bonnes offres
¤
Levé, de bon matin pour rencontrer
Des sages vérités d’une nature vraie
De ces réalités des beautés touchées
Mais l’illusion innée s’est alors renforcée

De ces lettres fanées au soleil du bel été
Je garderai séchées dans mon livre d’hiver
Quelques belles pensées fraîches de l’enfer
Celui d’une vie couchée sur un faux lettré.
©ƑC
 • Pieds Hyphénique: L’Abécédaire D’Une Vie

  la=bé=cé=dai=re=du=ne=vie 8
  la=bé=cé=daire=du=ne=vie=a=per=du 10
  quel=ques=ni=a=i=ses=let=tres=ter=nies 10
  dans=lab=sen=ce=mo=ra=le=en=fouie 9
  sous=le=ma=te=las=di=dées=dé=çues 9
  1
  a=ser=vi=com=me=le=bel=a=mour 9
  du=ne=mé=fi=an=ce=au=cœur=han=té 10
  dêtre=seul=in=té=rêt=tou=jours=dé=si=ré 10
  que=ja=lou=se=son=moi=sans=dé=bours 9
  1
  le=dais=pro=té=geant=la=foi=du=sa=cré 10
  que=les=dieux=cou=vrent=dab=sen=ce 8
  pro=me=nant=sur=la=laie=du=ne=pré=sence 10
  cette=vi=sion=pure=di=ma=gi=naire=flo=qué 10
  ¤ 1
  elle=fut=fu=tile=tou=jours=em=pri=son=née 10
  li=ber=té=prô=née=à=tous=ces=êtres=en=fer=més 12
  dans=des=ex=po=sés=ar=bi=traires=ex=pri=més 11
  par=les=maîtres=de=la=fou=leau=di=tion=née 10
  1
  ai=me=le=bien=plus=que=le=mal=qui=ronge 10
  u=ne=mo=rale=qui=se=perd=dans=les=couches 10
  des=so=ci=é=tés=aux=com=porte=ments=louches 10
  se=dé=vie=dans=la=luxure=sé=dui=teen=s=s=songes 12
  1
  paix=qui=se=cons=truit=ser=vie=dans=lé=tat 10
  dune=vrai=po=li=ti=que=vue=dé=mo=cra=tique 11
  ce=ne=fut=quins=tant=per=çu=em=blé=ma=tique 11
  par=une=voix=ser=vile=qui=per=duea=ga=ça 10
  1
  lair=dê=tre=riche=lais=sé=gra=tuit=au=coffre 10
  des=sa=ges=re=grets=dune=ban=que=mu=rée 10
  pro=té=gés=sure=par=un=faux=des=tin=force=né 11
  doù=ne=se=sont=trans=mises=les=bon=nes=offres 10
  ¤ 1
  le=vé=de=bon=ma=tin=pour=ren=con=trer 10
  des=sages=vé=ri=tés=dune=na=tu=re=vraie 10
  de=ces=ré=a=li=tés=des=beau=tés=tou=chées 11
  mais=lillu=sion=in=née=sest=a=lors=ren=for=cée 11
  1
  de=ces=lettres=fa=nées=au=so=leil=du=bel=é=té 12
  je=gar=de=rai=sé=chées=dans=mon=livre=dhi=ver 11
  quel=ques=bel=les=pen=sées=fraîches=de=len=fer 10
  ce=lui=dune=vie=cou=chée=sur=un=faux=let=tré 11
  co=py=right=ƒc 4
 • Phonétique : L’Abécédaire D’Une Vie

  labesedεʁə dynə vi
  labesedεʁə dynə vi a pεʁdy
  kεlk njεzə lεtʁə- tεʁni
  dɑ̃ labsɑ̃sə mɔʁalə ɑ̃fui
  su lə matəla dide desɥ

  a, sεʁvi kɔmə lə bεl amuʁ
  dynə mefjɑ̃sə o kœʁ-ɑ̃te
  dεtʁə səl ɛ̃teʁε tuʒuʁ deziʁe
  kə ʒaluzə sɔ̃ mwa sɑ̃ debuʁ

  lə dε, pʁɔteʒɑ̃ la fwa dy sakʁe
  kə lε djø kuvʁe dabsɑ̃sə
  pʁɔmənɑ̃ syʁ la lε dynə pʁezɑ̃sə
  sεtə vizjɔ̃ pyʁə dimaʒinεʁə flɔke

  εllə, fy fytilə tuʒuʁz- ɑ̃pʁizɔne
  libεʁte pʁone a tus sεz- εtʁəz- ɑ̃fεʁme
  dɑ̃ dεz- εkspozez- aʁbitʁεʁəz- εkspʁime
  paʁ lε mεtʁə- də la fulə odisjɔne

  εmə, lə bjɛ̃ plys kə lə mal ki ʁɔ̃ʒə
  ynə mɔʁalə ki sə pεʁ dɑ̃ lε kuʃə
  dε sɔsjetez- o kɔ̃pɔʁtəmɑ̃ luʃə
  sə devi dɑ̃ la lyksyʁə, sedɥitə ɑ̃ εs εs sɔ̃ʒə

  pε, ki sə kɔ̃stʁɥi sεʁvi dɑ̃ leta
  dynə vʁε pɔlitikə, vɥ demɔkʁatikə
  sə nə fy kɛ̃stɑ̃ pεʁsy ɑ̃blematikə
  paʁ ynə vwa sεʁvilə ki pεʁdɥ aɡasa

  lεʁ, dεtʁə ʁiʃə lεse ɡʁatɥi o kɔfʁə
  dε saʒə ʁəɡʁε dynə bɑ̃kə myʁe
  pʁɔteʒe syʁə paʁ œ̃ fo dεstɛ̃ fɔʁsəne
  du nə sə sɔ̃ tʁɑ̃smizə lε bɔnəz- ɔfʁə

  ləve, də bɔ̃ matɛ̃ puʁ ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  dε saʒə veʁite dynə natyʁə vʁε
  də sε ʁealite dε bote tuʃe
  mε lilyzjɔ̃ ine sεt- alɔʁ ʁɑ̃fɔʁse

  də sε lεtʁə- fanez- o sɔlεj dy bεl ete
  ʒə ɡaʁdəʁε seʃe dɑ̃ mɔ̃ livʁə divεʁ
  kεlk bεllə pɑ̃se fʁεʃə də lɑ̃fe
  səlɥi dynə vi kuʃe syʁ œ̃ fo lεtʁe.
  kɔpiʁajt k
 • Pieds Phonétique : L’Abécédaire D’Une Vie

  la=be=se=dε=ʁə=dy=nə=vi 8
  la=be=se=dεʁ=ə=dy=nə=vi=a=pεʁ=dy 11
  kεl=kə=nj=ε=zə=lε=tʁə=tεʁ=ni 9
  dɑ̃=lab=sɑ̃=sə=mɔ=ʁa=lə=ɑ̃=fu=i 10
  su=lə=ma=tə=la=di=de=desɥ 8

  a=sεʁ=vi=kɔ=mə=lə=bεl=a=muʁ 9
  dy=nə=me=fj=ɑ̃=sə=o=kœʁ-ɑ̃=te 10
  dε=tʁə=səl=ɛ̃=te=ʁε=tu=ʒuʁ=de=zi=ʁe 11
  kə=ʒa=lu=zə=sɔ̃=mwa=sɑ̃=de=buʁ 9

  lə=dε=pʁɔ=te=ʒɑ̃=la=fwa=dy=sa=kʁe 10
  kə=lε=dj=ø=ku=vʁe=dab=sɑ̃=sə 9
  pʁɔ=mə=nɑ̃=syʁ=la=lε=dy=nə=pʁe=zɑ̃=sə 11
  sεtə=vi=zjɔ̃=py=ʁə=di=ma=ʒi=nε=ʁə=flɔ=ke 12

  εl=lə=fy=fy=ti=lə=tu=ʒuʁ=zɑ̃=pʁi=zɔ=ne 12
  li=bεʁ=te=pʁo=ne=a=tus=sε=zεtʁə=zɑ̃=fεʁ=me 12
  dɑ̃=dε=zεk=spo=ze=zaʁ=bi=tʁε=ʁə=zεk=spʁ=me 12
  paʁ=lε=mε=tʁə=də=la=fu=lə=o=di=sjɔ=ne 12

  ε=mə=lə=bj=ɛ̃=plys=kə=lə=mal=ki=ʁɔ̃=ʒə 12
  y=nə=mɔ=ʁa=lə=ki=sə=pεʁ=dɑ̃=lε=ku=ʃə 12
  dε=sɔ=sj=e=te=zo=kɔ̃=pɔʁ=tə=mɑ̃=lu=ʃə 12
  sə=de=vi=dɑ̃=la=lyk=syʁə=sed=ɥi=təɑ̃=εsəεsə=sɔ̃ʒə 12

  pε=ki=sə=kɔ̃s=tʁɥ=sεʁ=vi=dɑ̃=le=ta 10
  dy=nə=vʁε=pɔ=li=ti=kə=vɥ=de=mɔ=kʁa=tikə 12
  sə=nə=fy=kɛ̃s=tɑ̃=pεʁ=sy=ɑ̃=ble=ma=ti=kə 12
  paʁ=y=nə=vwa=sεʁ=vi=lə=ki=pεʁdɥ=a=ɡa=sa 12

  lεʁ=dε=tʁə=ʁi=ʃə=lε=se=ɡʁat=ɥi=o=kɔ=fʁə 12
  dε=sa=ʒə=ʁə=ɡʁε=dy=nə=bɑ̃=kə=my=ʁe 11
  pʁɔ=te=ʒe=syʁə=paʁ=œ̃=fo=dεs=tɛ̃=fɔʁ=sə=ne 12
  du=nə=sə=sɔ̃=tʁɑ̃s=mi=zə=lε=bɔ=nə=zɔ=fʁə 12

  lə=ve=də=bɔ̃=ma=tɛ̃=puʁ=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 10
  dε=sa=ʒə=ve=ʁi=te=dy=nə=na=ty=ʁə=vʁε 12
  də=sε=ʁe=a=li=te=dε=bo=te=tu=ʃe 11
  mε=li=ly=zjɔ̃=i=ne=sε=ta=lɔʁ=ʁɑ̃=fɔʁ=se 12

  də=sε=lεtʁə=fa=ne=zo=sɔ=lεj=dy=bεl=e=te 12
  ʒə=ɡaʁ=də=ʁε=se=ʃe=dɑ̃=mɔ̃=li=vʁə=di=vεʁ 12
  kεl=kə=bεl=lə=pɑ̃=se=fʁε=ʃə=də=lɑ̃=fe 11
  səl=ɥi=dy=nə=vi=ku=ʃe=syʁ=œ̃=fo=lε=tʁe 12
  kɔ=pi=ʁajt=k 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
12/07/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.