Poeme-France : Lecture Écrit Désordre

Poeme : Deux Visages Racés

Poème Désordre
Publié le 11/03/2019 17:11

L'écrit contient 264 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Modepoete

Deux Visages Racés

Deux visages racés

Deux visages racés au bas d’un immeuble
S’échangeaient mille affronts douteux
De commodités saines il n’y eu entre eux
Elles volaient laides en mottes meubles

Violent accoudé à sa morfale stupidité
L’un enclencha hautain de durables hostilités
Pour écorcher vif un ciel d’été ombragé
D’un revers de paroles lancées à la volée

L’aitre, sage d’un simple instinct non acide
Avide de calme, rêvassait d’amis androïdes
Qui virils n’insulterait pas sa bonne mine
D’un son inaudible sifflant des allergides

Mais l’un violent d’un instant, prit le temps
D’un temps voulant longtemps en bêlant
Ravager le bon mendiant en se vantant
Lourd dément il cracha son venin perçant

Pauvre placide désavantagé tendit son tic
Il se mit dans la rime belle d’une majolique
Composa d’une sagesse des plus authentiques
Des vers et des vers aux bruits anesthésiques

Inconscient serein de ces bouillantes flammes
Le mot en pesanteur, dans sa légèreté se file
Au contact caressant d’une aile, de faux cils
Qui se donnait des airs de méchant qui crâne

La tension s’éleva sur des nuages d’étincelles
Mais le vent, le vent de la raison poussa les pôles
Sur les paysages contraires ; l’un foula les sols
Quand l’autre s’accrocha à son azur sempiternel

Hier, sur le bien haut d’un arbre on pu voir
Deux mots sur une syllabe qui se picoraient
Ô Oiseau de la folie ! Pie voleuse amadouée
Par l’amour, ne tisse pas ce nid du petit illusoire.
©ƑC
 • Pieds Hyphénique: Deux Visages Racés

  deux=vi=sa=ges=ra=cés 6

  deux=vi=sa=ges=ra=cés=au=bas=dun=im=meu=ble 12
  sé=chan=geaient=mil=le=af=fronts=dou=teux 9
  de=com=mo=di=tés=sai=nes=il=ny=eu=en=tre=eux 13
  el=les=vo=laient=lai=des=en=mot=tes=meu=bles 11
  1
  vio=lent=ac=cou=dé=à=sa=mor=fa=le=stu=pi=di=té 14
  lun=en=clen=cha=hau=tain=de=du=ra=bles=hos=ti=li=tés 14
  pour=é=cor=cher=vif=un=ciel=dé=té=om=bra=gé 12
  dun=re=vers=de=pa=ro=les=lan=cées=à=la=vo=lée 13
  1
  lai=tre=sa=ge=dun=sim=ple=ins=tinct=non=a=ci=de 13
  avi=de=de=cal=me=rê=vas=sait=da=mis=an=droïdes 12
  qui=vi=rils=nin=sul=te=rait=pas=sa=bon=ne=mi=ne 13
  dun=son=i=nau=di=ble=sif=flant=des=al=ler=gi=des 13
  1
  mais=lun=vi=o=lent=dun=ins=tant=prit=le=temps 11
  dun=temps=vou=lant=long=temps=en=bê=lant 9
  ra=va=ger=le=bon=men=di=ant=en=se=van=tant 12
  lourd=dé=ment=il=cra=cha=son=ve=nin=per=çant 11
  1
  pau=vre=pla=ci=de=dé=sa=van=ta=gé=ten=dit=son=tic 14
  il=se=mit=dans=la=ri=me=bel=le=du=ne=ma=jo=lique 14
  com=po=sa=du=ne=sa=ges=se=des=plus=au=then=tiques 13
  des=vers=et=des=vers=aux=bruits=a=nes=thé=siques 11
  1
  in=cons=cient=se=rein=de=ces=bouil=lan=tes=flam=mes 12
  le=mot=en=pe=san=teur=dans=sa=lé=gè=re=té=se=file 14
  au=con=tact=ca=res=sant=du=ne=ai=le=de=faux=cils 13
  qui=se=don=nait=des=airs=de=mé=chant=qui=crâne 11
  1
  la=ten=sion=sé=le=va=sur=des=nu=a=ges=dé=tin=celles 14
  mais=le=vent=le=vent=de=la=rai=son=pous=sa=les=pô=les 14
  sur=les=pa=y=sa=ges=con=trai=res=lun=fou=la=les=sols 14
  quand=lau=tre=sac=cro=cha=à=son=a=zur=sem=pi=ter=nel 14

  hi=er=sur=le=bien=haut=dun=ar=bre=on=pu=voir 12
  deux=mots=sur=u=ne=syl=la=be=qui=se=pi=co=raient 13
  ô=oi=seau=de=la=fo=lie=pie=vo=leu=se=a=ma=douée 14
  par=la=mour=ne=tis=se=pas=ce=nid=du=pe=tit=illu=soire 14
  co=py=right=ƒc 4
 • Phonétique : Deux Visages Racés

  dø vizaʒə ʁase

  dø vizaʒə ʁasez- o ba dœ̃n- iməblə
  seʃɑ̃ʒε milə afʁɔ̃ dutø
  də kɔmɔdite sεnəz- il ni y ɑ̃tʁə ø
  εllə vɔlε lεdəz- ɑ̃ mɔtə məblə

  vjɔle akude a sa mɔʁfalə stypidite
  lœ̃n- ɑ̃klɑ̃ʃa-otɛ̃ də dyʁabləz- ɔstilite
  puʁ ekɔʁʃe vif œ̃ sjεl dete ɔ̃bʁaʒe
  dœ̃ ʁəve də paʁɔlə lɑ̃sez- a la vɔle

  lεtʁə, saʒə dœ̃ sɛ̃plə ɛ̃stɛ̃ nɔ̃ asidə
  avidə də kalmə, ʁεvasε damiz- ɑ̃dʁɔidə
  ki viʁil nɛ̃syltəʁε pa sa bɔnə minə
  dœ̃ sɔ̃n- inodiblə siflɑ̃ dεz- alεʁʒidə

  mε lœ̃ vjɔle dœ̃n- ɛ̃stɑ̃, pʁi lə tɑ̃
  dœ̃ tɑ̃ vulɑ̃ lɔ̃tɑ̃z- ɑ̃ bεlɑ̃
  ʁavaʒe lə bɔ̃ mɑ̃djɑ̃ ɑ̃ sə vɑ̃tɑ̃
  luʁ demɑ̃ il kʁaʃa sɔ̃ vənɛ̃ pεʁsɑ̃

  povʁə plasidə dezavɑ̃taʒe tɑ̃di sɔ̃ tik
  il sə mit dɑ̃ la ʁimə bεllə dynə maʒɔlikə
  kɔ̃poza dynə saʒεsə dε plysz- otɑ̃tik
  dε vεʁz- e dε vεʁz- o bʁɥiz- anεstezik

  ɛ̃kɔ̃sjɑ̃ səʁɛ̃ də sε bujɑ̃tə flamə
  lə mo ɑ̃ pəzɑ̃tœʁ, dɑ̃ sa leʒεʁəte sə filə
  o kɔ̃takt kaʁesɑ̃ dynə εlə, də fo sil
  ki sə dɔnε dεz- εʁ də meʃɑ̃ ki kʁanə

  la tɑ̃sjɔ̃ seləva syʁ dε nɥaʒə detɛ̃sεllə
  mε lə vɑ̃, lə vɑ̃ də la ʁεzɔ̃ pusa lε polə
  syʁ lε pεizaʒə kɔ̃tʁεʁə, lœ̃ fula lε sɔl
  kɑ̃ lotʁə sakʁoʃa a sɔ̃n- azyʁ sɑ̃pitεʁnεl

  jεʁ, syʁ lə bjɛ̃-o dœ̃n- aʁbʁə ɔ̃ py vwaʁ
  dø mo syʁ ynə silabə ki sə pikɔʁε
  o wazo də la fɔli ! pi vɔløzə amadue
  paʁ lamuʁ, nə tisə pa sə nid dy pəti ilyzwaʁə.
  kɔpiʁajt k
 • Pieds Phonétique : Deux Visages Racés

  dø=vi=za=ʒə=ʁa=se 6

  dø=vi=za=ʒə=ʁa=se=zo=ba=dœ̃=ni=mə=blə 12
  se=ʃɑ̃=ʒε=mi=lə=a=fʁɔ̃=du=tø 9
  də=kɔ=mɔ=di=te=sεnə=zil=ni=y=ɑ̃=tʁə=ø 12
  εl=lə=vɔ=lε=lε=də=zɑ̃=mɔ=tə=mə=blə 11

  vjɔ=le=a=ku=de=a=sa=mɔʁfalə=sty=pi=di=te 12
  lœ̃=nɑ̃=klɑ̃=ʃa-otɛ̃də=dy=ʁa=blə=zɔs=ti=li=te 12
  puʁ=e=kɔʁ=ʃe=vif=œ̃=sjεl=de=te=ɔ̃=bʁa=ʒe 12
  dœ̃=ʁə=ve=də=pa=ʁɔlə=lɑ̃=se=za=la=vɔ=le 12

  lε=tʁə=sa=ʒə=dœ̃=sɛ̃=plə=ɛ̃s=tɛ̃=nɔ̃=a=sidə 12
  a=vidə=də=kal=mə=ʁε=va=sε=da=mi=zɑ̃=dʁɔidə 12
  ki=vi=ʁil=nɛ̃=syl=tə=ʁε=pa=sa=bɔ=nə=minə 12
  dœ̃=sɔ̃=ni=no=di=blə=si=flɑ̃=dε=za=lεʁ=ʒidə 12

  mε=lœ̃=vj=ɔ=le=dœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=pʁi=lə=tɑ̃ 11
  dœ̃=tɑ̃=vu=lɑ̃=lɔ̃=tɑ̃=zɑ̃=bε=lɑ̃ 9
  ʁa=va=ʒe=lə=bɔ̃=mɑ̃=dj=ɑ̃=ɑ̃=sə=vɑ̃=tɑ̃ 12
  luʁ=de=mɑ̃=il=kʁa=ʃa=sɔ̃=və=nɛ̃=pεʁ=sɑ̃ 11

  povʁə=pla=sidə=de=za=vɑ̃=ta=ʒe=tɑ̃=di=sɔ̃=tik 12
  il=sə=mit=dɑ̃=la=ʁimə=bεl=lə=dy=nə=ma=ʒɔlikə 12
  kɔ̃=po=za=dynə=sa=ʒε=sə=dε=plys=zo=tɑ̃=tik 12
  dε=vεʁ=ze=dε=vεʁ=zo=bʁɥi=za=nεs=te=zik 11

  ɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃=sə=ʁɛ̃=də=sε=bu=jɑ̃=tə=fla=mə 12
  lə=moɑ̃pə=zɑ̃=tœʁ=dɑ̃=sa=le=ʒε=ʁə=te=sə=filə 12
  o=kɔ̃=takt=ka=ʁe=sɑ̃=dynə=ε=lə=də=fo=sil 12
  ki=sə=dɔ=nε=dε=zεʁ=də=me=ʃɑ̃=ki=kʁa=nə 12

  la=tɑ̃=sjɔ̃se=lə=va=syʁ=dε=nɥ=a=ʒə=de=tɛ̃sεllə 12
  mεlə=vɑ̃=lə=vɑ̃=də=la=ʁε=zɔ̃=pu=sa=lε=polə 12
  syʁ=lε=pε=izaʒə=kɔ̃=tʁε=ʁə=lœ̃=fu=la=lε=sɔl 12
  kɑ̃lotʁə=sa=kʁo=ʃa=a=sɔ̃=na=zyʁ=sɑ̃=pi=tεʁ=nεl 12

  jεʁ=syʁ=lə=bjɛ̃-o=dœ̃=naʁ=bʁə=ɔ̃=py=vwaʁ 11
  dø=mo=syʁ=ynə=si=la=bə=ki=sə=pi=kɔ=ʁε 12
  o=wazodə=la=fɔ=li=pi=vɔ=lø=zəa=ma=du=e 12
  paʁ=la=muʁ=nə=tisə=pasə=nid=dypə=ti=i=ly=zwaʁə 12
  kɔ=pi=ʁajt=k 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/06/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.