Poeme-France : Lecture Écrit Absence

Poeme : Papi 3Ans Ktai Parti

Poème Absence
Publié le 23/10/2005 19:33

L'écrit contient 370 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tite Blonde

Papi 3Ans Ktai Parti

Papi sa va faire déjà un peu plus de 3ans que tu es parti loin de nous.
Tu es parti dans un monde où tu ne souffres plus un monde de paix.
Tu ne mériter pas tous se qui t’es arriver tu étais si gentil et si beau,
Un ange dans le ciel maintenant tu demeures mais je c’est qu’un jour je te reverrai c’est cela qui me donne espoir et joie de vivre tu es décéder jeune alors c’est pour sa que je vie un peu ma vie pour toi car tu le mérite tu ma toujours gâter et me donne se dont que j’avais besoin avec mamie tu me disais toujours « je t’accompagnerai pour ton mariage dans ta belle robe blanche » je souriais heureuse que se jour arrive enfin mais se jour me parait si loin maintenant je n’est que 13 ans et tu me manques terriblement ton sourire, ton amour, ta joie, ta bonne humeur jamais tu ne t’es plein de se qui t’es arriver pourtant tu aurais pu mais tu garder la tête haute et moi a peine j’ai un problème je me plein comme si j’était la plus malheureuse du monde alors que y a pire ! Je veux que tu sois fier de moi et j’espère que la haut tu me regarde, veille sur moi et me protége et je veux que tu sois fier de ta petite fille qui t’aime énormément je fa i des bêtises comme tout le monde mais je te sens près de moi et j’essaye de me corriger.
Voila papi j’avais besoin de t’écrire cette lettre car sa fait longtemps que je ne suis pas venu te voir je suis désoler.
Dieu il y a de sa 3ans avais besoin d’un ange il ta choisi il a de la chance de t’avoir maintenant auprès de lui mais ton cœur bas toujours dans mon cœur et je sais que tu manques a beaucoup de personnes je t’aime mon papi adorer, je t’aimerais toujours et je sais qu’un jour je te reverrai alors gros bisous je t’aime très fort.
 • Pieds Hyphénique: Papi 3Ans Ktai Parti

  pa=pi=sa=va=fai=re=dé=jà=un=peu=plus=de=trois=ans=que=tu=es=par=ti=loin=de=nous 22
  tu=es=par=ti=dans=un=mon=de=où=tu=ne=souf=fres=plus=un=mon=de=de=paix 19
  tu=ne=mé=ri=ter=pas=tous=se=qui=tes=ar=ri=ver=tu=é=tais=si=gen=til=et=si=beau 22
  un=ange=dans=le=ciel=main=te=nant=tu=de=meu=res=mais=je=cest=quun=jour=je=te=re=ver=rai=cest=ce=la=qui=me=don=nees=poir=et=joie=de=vi=vre=tu=es=dé=cé=der=jeu=ne=a=lors=cest=pour=sa=que=je=vie=un=peu=ma=vie=pour=toi=car=tu=le=mé=ri=te=tu=ma=tou=jours=gâ=ter=et=me=don=ne=se=dont=que=ja=vais=be=soin=a=vec=ma=mie=tu=me=di=sais=tou=jours=je=tac=com=pa=gne=rai=pour=ton=ma=ria=ge=dans=ta=bel=le=ro=be=blan=che=je=sou=riais=heu=reu=se=que=se=jour=ar=ri=ve=en=fin=mais=se=jour=me=pa=rait=si=loin=main=te=nant=je=nest=que=trei=ze=ans=et=tu=me=man=ques=ter=ri=ble=ment=ton=sou=ri=re=ton=a=mour=ta=joie=ta=bon=ne=hu=meur=ja=mais=tu=ne=tes=plein=de=se=qui=tes=ar=ri=ver=pour=tant=tu=au=rais=pu=mais=tu=gar=der=la=tê=te=hau=te=et=moi=a=pei=ne=jai=un=pro=blè=me=je=me=plein=com=me=si=jé=tait=la=plus=malheu=reu=se=du=mon=de=a=lors=que=y=a=pi=re=je=veux=que=tu=sois=fier=de=moi=et=jes=pè=re=que=la=haut=tu=me=re=gar=de=vei=lle=sur=moi=et=me=pro=té=ge=et=je=veux=que=tu=sois=fier=de=ta=pe=ti=te=fille=qui=tai=me=é=nor=mé=ment=je=fa=i=des=bê=ti=ses=com=me=tout=le=mon=de=mais=je=te=sens=près=de=moi=et=jes=saye=de=me=cor=ri=ger 300
  voi=la=pa=pi=ja=vais=be=soin=de=té=crire=cet=te=let=tre=car=sa=fait=long=temps=que=je=ne=suis=pas=ve=nu=te=voir=je=suis=dé=so=ler 34
  dieu=il=y=a=de=sa=trois=ans=a=vais=be=soin=dun=ange=il=ta=choi=si=il=a=de=la=chan=ce=de=ta=voir=main=te=nant=au=près=de=lui=mais=ton=cœur=bas=tou=jours=dans=mon=cœur=et=je=sais=que=tu=man=ques=a=beau=coup=de=per=son=nes=je=tai=me=mon=pa=pi=a=do=rer=je=tai=me=rais=tou=jours=et=je=sais=quun=jour=je=te=re=ver=rai=a=lors=gros=bi=sous=je=tai=me=très=fort 92
 • Phonétique : Papi 3Ans Ktai Parti

  papi sa va fεʁə deʒa œ̃ pø plys də tʁwaz- ɑ̃ kə ty ε paʁti lwɛ̃ də nu.
  ty ε paʁti dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də u ty nə sufʁə- plysz- œ̃ mɔ̃də də pε.
  ty nə meʁite pa tus sə ki tε aʁive ty etε si ʒɑ̃til e si bo,
  œ̃n- ɑ̃ʒə dɑ̃ lə sjεl mɛ̃tənɑ̃ ty dəməʁə mε ʒə sε kœ̃ ʒuʁ ʒə tə ʁəveʁε sε səla ki mə dɔnə εspwaʁ e ʒwa də vivʁə ty ε desede ʒənə alɔʁ sε puʁ sa kə ʒə vi œ̃ pø ma vi puʁ twa kaʁ ty lə meʁitə ty ma tuʒuʁ ɡate e mə dɔnə sə dɔ̃ kə ʒavε bəzwɛ̃ avεk mami ty mə dizε tuʒuʁs « ʒə takɔ̃paɲəʁε puʁ tɔ̃ maʁjaʒə dɑ̃ ta bεllə ʁɔbə blɑ̃ʃə » ʒə suʁjεz- œʁøzə kə sə ʒuʁ aʁivə ɑ̃fɛ̃ mε sə ʒuʁ mə paʁε si lwɛ̃ mɛ̃tənɑ̃ ʒə nε kə tʁεzə ɑ̃ e ty mə mɑ̃k teʁibləmɑ̃ tɔ̃ suʁiʁə, tɔ̃n- amuʁ, ta ʒwa, ta bɔnə ymœʁ ʒamε ty nə tε plɛ̃ də sə ki tε aʁive puʁtɑ̃ ty oʁε py mε ty ɡaʁde la tεtə-otə e mwa a pεnə ʒε œ̃ pʁɔblεmə ʒə mə plɛ̃ kɔmə si ʒetε la plys maləʁøzə dy mɔ̃də alɔʁ kə i a piʁə ! ʒə vø kə ty swa fje də mwa e ʒεspεʁə kə la-o ty mə ʁəɡaʁdə, vεjə syʁ mwa e mə pʁɔteʒə e ʒə vø kə ty swa fje də ta pətitə fijə ki tεmə enɔʁmemɑ̃ ʒə fa i dε bεtizə kɔmə tu lə mɔ̃də mε ʒə tə sɑ̃s pʁε də mwa e ʒesεj də mə kɔʁiʒe.
  vwala papi ʒavε bəzwɛ̃ də tekʁiʁə sεtə lεtʁə kaʁ sa fε lɔ̃tɑ̃ kə ʒə nə sɥi pa vəny tə vwaʁ ʒə sɥi dezɔle.
  djø il i a də sa tʁwaz- ɑ̃ avε bəzwɛ̃ dœ̃n- ɑ̃ʒə il ta ʃwazi il a də la ʃɑ̃sə də tavwaʁ mɛ̃tənɑ̃ opʁε də lɥi mε tɔ̃ kœʁ ba tuʒuʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ e ʒə sε kə ty mɑ̃kz- a boku də pεʁsɔnə ʒə tεmə mɔ̃ papi adɔʁe, ʒə tεməʁε tuʒuʁz- e ʒə sε kœ̃ ʒuʁ ʒə tə ʁəveʁε alɔʁ ɡʁo bizus ʒə tεmə tʁε fɔʁ.
 • Pieds Phonétique : Papi 3Ans Ktai Parti

  pa=pi=sa=va=fε=ʁə=de=ʒa=œ̃=pø=plys=də=tʁwa=zɑ̃=kə=ty=ε=paʁ=ti=lwɛ̃=də=nu 22
  ty=ε=paʁ=ti=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=u=ty=nə=su=fʁə=plys=zœ̃=mɔ̃=də=də=pε 19
  ty=nə=me=ʁi=te=pa=tus=sə=ki=tε=a=ʁi=ve=ty=e=tε=si=ʒɑ̃=til=e=si=bo 22
  œ̃=nɑ̃ʒə=dɑ̃=lə=sjεl=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=də=mə=ʁə=mε=ʒə=sε=kœ̃=ʒuʁ=ʒə=tə=ʁə=ve=ʁε=sε=sə=la=ki=mə=dɔ=nəεs=pwaʁ=e=ʒwa=də=vi=vʁə=ty=ε=de=se=de=ʒə=nə=a=lɔʁ=sε=puʁ=sa=kə=ʒə=vi=œ̃=pø=ma=vi=puʁ=twa=kaʁ=ty=lə=me=ʁi=tə=ty=ma=tu=ʒuʁ=ɡa=te=e=mə=dɔ=nə=sə=dɔ̃=kə=ʒa=vε=bə=zwɛ̃=a=vεk=ma=mi=ty=mə=di=zε=tu=ʒuʁs=ʒə=ta=kɔ̃=pa=ɲə=ʁε=puʁ=tɔ̃=ma=ʁja=ʒə=dɑ̃=ta=bεllə=ʁɔ=bə=blɑ̃=ʃə=ʒə=su=ʁjε=zœ=ʁø=zə=kə=sə=ʒuʁ=a=ʁi=və=ɑ̃=fɛ̃=mε=sə=ʒuʁ=mə=pa=ʁε=si=lwɛ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=nε=kə=tʁε=zə=ɑ̃=e=ty=mə=mɑ̃k=te=ʁi=blə=mɑ̃=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=tɔ̃=na=muʁ=ta=ʒwa=ta=bɔ=nə=y=mœʁ=ʒa=mε=ty=nə=tε=plɛ̃=də=sə=ki=tε=a=ʁi=ve=puʁ=tɑ̃=ty=o=ʁε=py=mε=ty=ɡaʁ=de=la=tε=tə-o=tə=e=mwa=a=pε=nə=ʒε=œ̃=pʁɔ=blε=mə=ʒə=mə=plɛ̃=kɔ=mə=si=ʒe=tε=la=plys=ma=lə=ʁø=zə=dy=mɔ̃=də=a=lɔʁ=kə=i=a=pi=ʁə=ʒə=vø=kə=ty=swa=fje=də=mwa=e=ʒεs=pε=ʁə=kə=la-o=ty=mə=ʁə=ɡaʁ=də=vεjə=syʁ=mwa=e=mə=pʁɔ=te=ʒə=e=ʒə=vø=kə=ty=swa=fje=də=ta=pə=ti=tə=fi=jə=ki=tε=mə=e=nɔʁ=me=mɑ̃=ʒə=fa=i=dε=bε=ti=zə=kɔ=mə=tu=lə=mɔ̃=də=mε=ʒə=tə=sɑ̃s=pʁε=də=mwa=e=ʒe=sεj=də=mə=kɔ=ʁi=ʒe 299
  vwa=la=pa=pi=ʒa=vεbə=zwɛ̃=də=te=kʁi=ʁə=sε=tə=lε=tʁə=kaʁ=sa=fε=lɔ̃=tɑ̃=kə=ʒə=nə=sɥi=pa=və=ny=tə=vwaʁ=ʒə=sɥi=de=zɔ=le 34
  djø=il=i=adə=sa=tʁwa=zɑ̃=a=vε=bə=zwɛ̃=dœ̃=nɑ̃=ʒə=il=ta=ʃwa=zi=il=a=də=la=ʃɑ̃=sə=də=ta=vwaʁ=mɛ̃=tə=nɑ̃=o=pʁε=də=lɥi=mε=tɔ̃=kœʁ=ba=tu=ʒuʁ=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=e=ʒə=sε=kə=ty=mɑ̃k=za=bo=ku=də=pεʁ=sɔ=nə=ʒə=tε=mə=mɔ̃=pa=pi=a=dɔ=ʁe=ʒə=tε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ=ze=ʒə=sε=kœ̃=ʒuʁ=ʒə=tə=ʁə=ve=ʁε=a=lɔʁ=ɡʁo=bi=zus=ʒə=tε=mə=tʁε=fɔʁ 91

PostScriptum

poeme pr mon gran per ki me manke

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
14/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.