Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Toi Mon Ami Ki Ma Delecer

Poème Amitié
Publié le 23/10/2005 21:11

L'écrit contient 136 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tite Blonde

Toi Mon Ami Ki Ma Delecer

Je sais que tu ne reviendra pas
Mais sache que je n’ai plus besoin de toi
Car j’ai de vrais ami (e) s maintenan
Qui eux tiennent a moi
Je ne sais plus quoi penser d etoi
Tu m’as deçu meme caremen degouter…
Aujourd’hui c’est ton anniversaire
Oui se soir tu vas me debloquer pour que je te le souhaite
Mais je ne viendrai pas te parler
Car j’ai asser pleué pour tes coneries
Tu n’auras qu’a venir le premier
Je dois me mettre dans la tete
Que toi et moi ce n’est qu’une simple amitié
Qui un jour peut-etre sera oublier
Mais notre histoire sera toujours
Graver dans mon cœur
Je t’adore quand meme pour l’eterniter
Toi mon ami qui ma delesser
 • Pieds Hyphénique: Toi Mon Ami Ki Ma Delecer

  je=sais=que=tu=ne=re=vien=dra=pas 9
  mais=sache=que=je=nai=plus=be=soin=de=toi 10
  car=jai=de=vrais=a=mi=e=s=mainte=nan 10
  qui=eux=tien=nent=a=moi 6
  je=ne=sais=plus=quoi=pen=ser=d=e=toi 10
  tu=mas=de=çu=me=me=care=men=de=gou=ter 11
  au=jourd=hui=cest=ton=an=ni=ver=sai=re 10
  oui=se=soir=tu=vas=me=de=blo=quer=pour=que=je=te=le=sou=haite 16
  mais=je=ne=vien=drai=pas=te=par=ler 9
  car=jai=as=ser=pleué=pour=tes=co=ne=ries 10
  tu=nau=ras=qua=ve=nir=le=pre=mi=er 10
  je=dois=me=met=tre=dans=la=tete 8
  que=toi=et=moi=ce=nest=quune=sim=plea=mi=tié 11
  qui=un=jour=peut=te=tre=se=ra=ou=blier 10
  mais=no=tre=his=toi=re=se=ra=tou=jours 10
  gra=ver=dans=mon=cœur 5
  je=ta=dore=quand=me=me=pour=le=ter=ni=ter 11
  toi=mon=a=mi=qui=ma=de=les=ser 9
 • Phonétique : Toi Mon Ami Ki Ma Delecer

  ʒə sε kə ty nə ʁəvjɛ̃dʁa pa
  mε saʃə kə ʒə nε plys bəzwɛ̃ də twa
  kaʁ ʒε də vʁεz- ami (ə) s mɛ̃tənɑ̃
  ki ø tjεne a mwa
  ʒə nə sε plys kwa pɑ̃se de ətwa
  ty ma dəsy məmə kaʁəmɛ̃ dəɡute…
  oʒuʁdɥi sε tɔ̃n- anivεʁsεʁə
  ui sə swaʁ ty va mə dəblɔke puʁ kə ʒə tə lə suεtə
  mε ʒə nə vjɛ̃dʁε pa tə paʁle
  kaʁ ʒε ase pløe puʁ tε kɔnəʁi
  ty noʁa ka vəniʁ lə pʁəmje
  ʒə dwa mə mεtʁə dɑ̃ la tətə
  kə twa e mwa sə nε kynə sɛ̃plə amitje
  ki œ̃ ʒuʁ pø tεtʁə səʁa ublje
  mε nɔtʁə istwaʁə səʁa tuʒuʁ
  ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ʒə tadɔʁə kɑ̃ məmə puʁ lətεʁnite
  twa mɔ̃n- ami ki ma dəlese
 • Pieds Phonétique : Toi Mon Ami Ki Ma Delecer

  ʒə=sε=kə=ty=nə=ʁə=vj=ɛ̃=dʁa=pa 10
  mε=saʃə=kə=ʒə=nε=plys=bə=zwɛ̃=də=twa 10
  kaʁ=ʒε=də=vʁε=za=miə=s=mɛ̃=tə=nɑ̃ 10
  ki=ø=tj=ε=ne=a=mwa 7
  ʒə=nə=sε=plys=kwa=pɑ̃=se=de=ə=twa 10
  ty=madə=sy=mə=mə=ka=ʁə=mɛ̃=də=ɡu=te 11
  o=ʒuʁ=dɥi=sε=tɔ̃=na=ni=vεʁ=sε=ʁə 10
  u=isə=swaʁ=ty=va=mə=də=blɔ=ke=puʁ=kə=ʒə=tə=lə=su=εtə 16
  mε=ʒə=nə=vj=ɛ̃=dʁε=pa=tə=paʁ=le 10
  kaʁ=ʒε=ase=plø=e=puʁ=tε=kɔ=nə=ʁi 10
  ty=no=ʁa=ka=və=niʁ=lə=pʁə=mj=e 10
  ʒə=dwa=mə=mε=tʁə=dɑ̃=la=tə=tə 9
  kə=twa=e=mwasə=nε=ky=nə=sɛ̃=pləa=mi=tje 11
  ki=œ̃=ʒuʁ=pø=tε=tʁə=sə=ʁa=u=blje 10
  mε=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=sə=ʁa=tu=ʒuʁ 10
  ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ʒə=ta=dɔʁə=kɑ̃=mə=mə=puʁ=lə=tεʁ=ni=te 11
  twa=mɔ̃=na=mi=ki=ma=də=le=se 9

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.