Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Love De Toi… Mais Quelqun Te Remplacera

Poème Amour
Publié le 25/10/2005 01:25

L'écrit contient 393 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tite Blonde

Love De Toi… Mais Quelqun Te Remplacera

Je me suis souvent dis que toi
Mon premier amour pour qui
J’ai tant souffert,
Que pour qui j’aurais décrocher la lune,
Celui que j’aurais suivit à l’autre bout de la terre
Je n’aurais jamais pu te remplacer
Pourtant après cet été là,
J’ai rencontré quelqu’un de bien
Et maintenant je me rends compte après
Un mois et une semaine que je l’aime vraiment
Que lui m’aime vraiment et qu’il ne me fera jamais souffrir
Toi sa n’as pas durer aussi longtemps,
Pourtant pour toi encore je pleure dans les bras de mes amis
Tu étais mon premier amour
Pourtant si court mais si merveilleux
Que je ne pourrais effacer de ma mémoire
C’est bête pourtant je voudrai que tu revienne
Et que tu me prennes dans tes bras comme tu le faisais avant
Et pourtant si j’avais su se que tu faisait
Si j’avais su que tu joué avec moi
Croit moi que jamais je ne t’aurais laisser faire
Pourtant on ma prévenu mais comme on dit
L’amour est aveugle
Je ne le croyais pas mai je me rends compte que c’est bien vrai.
Mais pourquoi j’ai tant besoin de toi ?
Pourquoi j’ai peur de te recroiser l’été prochain ?
Pourquoi j’espère recommencer quelque chose avec toi ?
Alors que tout le monde di que tu n’es qu’une sale pourriture ?
Et moi aussi je sais que je ne devrai jamais te pardonner tous se que tu as fait
Mais croit moi tu ne jouera plus avec moi c’est fini
J’ai assez souffert pour tes beaux yeux et ta belle gueule.
C’est fini je ne reviendrai plus tu peu crever.
Si un jour on se revoit, je ne croirai plus en toi.
Mais merde j’en ai marre ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Putain ce que j’aimerais crié la peine qui brûle au fond de moi
Comme un feux qui s’embrase, comme un océan de larmes
Qui a enfin fini d’envahir mes joues.
Je le sentais que tu allais casser cet amour mais qu’est ce que tu veux ? ?
Pourquoi tu ma prise pour une conne ta pas pensait a ce que je ressentait ? ?
Et puis merde aller j’en ai marre de toi sayon ara et bon vent petite pourriture !
 • Pieds Hyphénique: Love De Toi… Mais Quelqun Te Remplacera

  je=me=suis=sou=vent=dis=que=toi 8
  mon=pre=mi=er=a=mour=pour=qui 8
  jai=tant=souf=fert 4
  que=pour=qui=jau=rais=dé=cro=cher=la=lune 10
  ce=lui=que=jau=rais=sui=vit=à=lautre=bout=de=la=terre 13
  je=nau=rais=ja=mais=pu=te=rem=pla=cer 10
  pour=tant=a=près=cet=é=té=là 8
  jai=ren=con=tré=quel=quun=de=bien 8
  et=mainte=nant=je=me=rends=comp=te=a=près 10
  un=mois=et=une=se=mai=ne=que=je=lai=me=vraiment 12
  que=lui=maime=vrai=ment=et=quil=ne=me=fe=ra=ja=mais=souf=frir 15
  toi=sa=nas=pas=du=rer=aus=si=long=temps 10
  pour=tant=pour=toi=en=core=je=pleu=re=dans=les=bras=de=mes=a=mis 16
  tu=é=tais=mon=pre=mi=er=a=mour 9
  pour=tant=si=court=mais=si=mer=veil=leux 9
  que=je=ne=pour=rais=ef=fa=cer=de=ma=mé=moire 12
  cest=bête=pour=tant=je=vou=drai=que=tu=re=vienne 11
  et=que=tu=me=prennes=dans=tes=bras=com=me=tu=le=fai=sais=a=vant 16
  et=pour=tant=si=ja=vais=su=se=que=tu=fai=sait 12
  si=ja=vais=su=que=tu=joué=a=vec=moi 10
  croit=moi=que=ja=mais=je=ne=tau=rais=lais=ser=faire 12
  pour=tant=on=ma=préve=nu=mais=com=meon=dit 10
  la=mour=est=a=veu=gle 6
  je=ne=le=cro=yais=pas=mai=je=me=rends=comp=te=que=cest=bien=vrai 16
  mais=pour=quoi=jai=tant=be=soin=de=toi 9
  pour=quoi=jai=peur=de=te=re=croi=ser=lé=té=pro=chain 13
  pour=quoi=jes=père=re=com=men=cer=quel=que=cho=sea=vec=toi 14
  a=lors=que=tout=le=monde=di=que=tu=nes=quu=ne=sa=le=pour=ri=ture 17
  et=moi=aus=si=je=sais=que=je=ne=de=vrai=ja=mais=te=par=don=ner=tous=se=que=tu=as=fait 23
  mais=croit=moi=tu=ne=joue=ra=plus=a=vec=moi=cest=fi=ni 14
  jai=as=sez=souf=fert=pour=tes=beaux=yeux=et=ta=bel=le=gueule 14
  cest=fi=ni=je=ne=re=vien=drai=plus=tu=peu=cre=ver 13
  si=un=jour=on=se=re=voit=je=ne=croi=rai=plus=en=toi 14
  mais=mer=de=jen=ai=mar=re 7
  pu=tain=ce=que=jaime=rais=crié=la=pei=ne=qui=brû=leau=fond=de=moi 16
  commeun=feux=qui=sem=bra=se=com=me=un=o=cé=an=de=larmes 14
  qui=a=en=fin=fi=ni=den=va=hir=mes=joues 11
  je=le=sen=tais=que=tu=al=lais=cas=ser=cet=a=mour=mais=quest=ce=que=tu=veux 19
  pour=quoi=tu=ma=prise=pour=u=ne=con=ne=ta=pas=pen=sait=a=ce=que=je=res=sen=tait 21
  et=puis=merdeal=ler=jen=ai=mar=re=de=toi=sayon=a=ra=et=bon=vent=pe=ti=te=pour=ri=ture 22
 • Phonétique : Love De Toi… Mais Quelqun Te Remplacera

  ʒə mə sɥi suvɑ̃ di kə twa
  mɔ̃ pʁəmje amuʁ puʁ ki
  ʒε tɑ̃ sufεʁ,
  kə puʁ ki ʒoʁε dekʁoʃe la lynə,
  səlɥi kə ʒoʁε sɥivi a lotʁə bu də la teʁə
  ʒə noʁε ʒamε py tə ʁɑ̃plase
  puʁtɑ̃ apʁε sεt ete la,
  ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe kεlkœ̃ də bjɛ̃
  e mɛ̃tənɑ̃ ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə apʁε
  œ̃ mwaz- e ynə səmεnə kə ʒə lεmə vʁεmɑ̃
  kə lɥi mεmə vʁεmɑ̃ e kil nə mə fəʁa ʒamε sufʁiʁ
  twa sa na pa dyʁe osi lɔ̃tɑ̃,
  puʁtɑ̃ puʁ twa ɑ̃kɔʁə ʒə plœʁə dɑ̃ lε bʁa də mεz- ami
  ty etε mɔ̃ pʁəmje amuʁ
  puʁtɑ̃ si kuʁ mε si mεʁvεjø
  kə ʒə nə puʁʁεz- efase də ma memwaʁə
  sε bεtə puʁtɑ̃ ʒə vudʁε kə ty ʁəvjεnə
  e kə ty mə pʁεnə dɑ̃ tε bʁa kɔmə ty lə fəzεz- avɑ̃
  e puʁtɑ̃ si ʒavε sy sə kə ty fəzε
  si ʒavε sy kə ty ʒue avεk mwa
  kʁwa mwa kə ʒamε ʒə nə toʁε lεse fεʁə
  puʁtɑ̃ ɔ̃ ma pʁevəny mε kɔmə ɔ̃ di
  lamuʁ εt- avøɡlə
  ʒə nə lə kʁwajε pa mε ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə sε bjɛ̃ vʁε.
  mε puʁkwa ʒε tɑ̃ bəzwɛ̃ də twa ?
  puʁkwa ʒε pœʁ də tə ʁəkʁwaze lete pʁoʃɛ̃ ?
  puʁkwa ʒεspεʁə ʁəkɔmɑ̃se kεlkə ʃozə avεk twa ?
  alɔʁ kə tu lə mɔ̃də di kə ty nε kynə salə puʁʁityʁə ?
  e mwa osi ʒə sε kə ʒə nə dəvʁε ʒamε tə paʁdɔne tus sə kə ty a fε
  mε kʁwa mwa ty nə ʒuəʁa plysz- avεk mwa sε fini
  ʒε ase sufεʁ puʁ tε boz- iøz- e ta bεllə ɡələ.
  sε fini ʒə nə ʁəvjɛ̃dʁε plys ty pø kʁəve.
  si œ̃ ʒuʁ ɔ̃ sə ʁəvwa, ʒə nə kʁwaʁε plysz- ɑ̃ twa.
  mε mεʁdə ʒɑ̃n- ε maʁə ! ! !
  pytɛ̃ sə kə ʒεməʁε kʁje la pεnə ki bʁylə o fɔ̃ də mwa
  kɔmə œ̃ fø ki sɑ̃bʁazə, kɔmə œ̃n- ɔseɑ̃ də laʁmə
  ki a ɑ̃fɛ̃ fini dɑ̃vaiʁ mε ʒu.
  ʒə lə sɑ̃tε kə ty alε kase sεt amuʁ mε kε sə kə ty vø ? ?
  puʁkwa ty ma pʁizə puʁ ynə kɔnə ta pa pɑ̃sε a sə kə ʒə ʁəsɑ̃tε ? ?
  e pɥi mεʁdə ale ʒɑ̃n- ε maʁə də twa sεjɔ̃ aʁa e bɔ̃ vɑ̃ pətitə puʁʁityʁə !
 • Pieds Phonétique : Love De Toi… Mais Quelqun Te Remplacera

  ʒə=mə=sɥi=su=vɑ̃=di=kə=twa 8
  mɔ̃=pʁə=mj=e=a=muʁ=puʁ=ki 8
  ʒε=tɑ̃=su=fεʁ 4
  kə=puʁ=ki=ʒo=ʁε=de=kʁo=ʃe=lalynə 9
  səl=ɥikə=ʒo=ʁε=sɥi=vi=a=lo=tʁə=bu=də=la=te=ʁə 14
  ʒə=no=ʁε=ʒa=mε=pytə=ʁɑ̃=plase 8
  puʁ=tɑ̃=a=pʁε=sεt=e=te=la 8
  ʒε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=kεl=kœ̃=də=bjɛ̃ 8
  e=mɛ̃tə=nɑ̃ʒə=mə=ʁɑ̃=kɔ̃=təa=pʁε 8
  œ̃=mwa=ze=ynə=sə=mε=nə=kə=ʒə=lε=mə=vʁε=mɑ̃ 13
  kə=lɥi=mεmə=vʁε=mɑ̃=e=kil=nə=mə=fə=ʁa=ʒa=mε=su=fʁiʁ 15
  twa=sa=na=pa=dyʁe=o=si=lɔ̃=tɑ̃ 9
  puʁ=tɑ̃=puʁ=twa=ɑ̃=kɔʁə=ʒə=plœ=ʁə=dɑ̃=lε=bʁa=də=mε=za=mi 16
  ty=e=tε=mɔ̃=pʁə=mje=a=muʁ 8
  puʁ=tɑ̃=si=kuʁ=mε=si=mεʁ=vε=jø 9
  kə=ʒə=nə=puʁ=ʁε=ze=fase=də=ma=me=mwaʁə 11
  sε=bεtə=puʁ=tɑ̃=ʒə=vu=dʁε=kə=ty=ʁə=vjεnə 11
  e=kə=tymə=pʁε=nə=dɑ̃=tε=bʁa=kɔ=mə=ty=lə=fə=zε=za=vɑ̃ 16
  e=puʁ=tɑ̃=si=ʒa=vε=sysə=kə=ty=fə=zε 11
  si=ʒa=vεsykə=ty=ʒu=e=a=vεk=mwa 9
  kʁwa=mwakə=ʒa=mε=ʒə=nə=to=ʁε=lε=se=fεʁə 11
  puʁ=tɑ̃=ɔ̃=ma=pʁe=və=ny=mε=kɔməɔ̃=di 10
  la=muʁ=ε=ta=vø=ɡlə 6
  ʒə=nə=lə=kʁwa=jε=pa=mεʒə=mə=ʁɑ̃=kɔ̃=tə=kə=sε=bjɛ̃=vʁε 15
  mε=puʁ=kwa=ʒε=tɑ̃bə=zwɛ̃=də=twa 8
  puʁ=kwa=ʒε=pœʁ=də=tə=ʁə=kʁwa=ze=le=te=pʁo=ʃɛ̃ 13
  puʁ=kwa=ʒεs=pεʁə=ʁə=kɔ=mɑ̃=se=kεl=kə=ʃo=zəa=vεk=twa 14
  a=lɔʁkə=tu=lə=mɔ̃=də=di=kə=ty=nε=ky=nə=sa=lə=puʁ=ʁi=tyʁə 17
  e=mwa=o=siʒə=sε=kə=ʒə=nə=də=vʁε=ʒa=mε=tə=paʁ=dɔ=ne=tus=sə=kə=ty=a=fε 22
  mε=kʁwa=mwa=tynə=ʒu=ə=ʁa=plys=za=vεk=mwa=sε=fi=ni 14
  ʒε=ase=su=fεʁ=puʁ=tε=bo=ziø=ze=ta=bεllə=ɡə=lə 13
  sε=fi=niʒə=nə=ʁə=vjɛ̃=dʁε=plys=ty=pø=kʁə=ve 12
  si=œ̃=ʒuʁ=ɔ̃sə=ʁə=vwa=ʒə=nə=kʁwa=ʁε=plys=zɑ̃=twa 13
  mε=mεʁ=də=ʒɑ̃=nε=ma=ʁə 7
  py=tɛ̃sə=kə=ʒε=mə=ʁε=kʁje=la=pε=nə=ki=bʁy=ləo=fɔ̃=də=mwa 16
  kɔməœ̃=fø=ki=sɑ̃=bʁa=zə=kɔ=mə=œ̃=nɔ=se=ɑ̃=də=laʁmə 14
  ki=a=ɑ̃=fɛ̃=fi=ni=dɑ̃=va=iʁ=mε=ʒu 11
  ʒə=lə=sɑ̃=tεkə=ty=a=lε=ka=se=sεt=a=muʁ=mε=kε=sə=kə=ty=vø 18
  puʁ=kwa=ty=ma=pʁizə=puʁ=y=nə=kɔ=nə=ta=pa=pɑ̃=sε=a=sə=kə=ʒə=ʁə=sɑ̃=tε 21
  e=pɥi=mεʁdəa=le=ʒɑ̃=nε=ma=ʁə=də=twa=sε=jɔ̃=a=ʁa=e=bɔ̃=vɑ̃=pə=ti=tə=puʁ=ʁi=tyʁə 23

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
16/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.