Poeme : Mea Culpa

Mea Culpa

Pour t’oublier,
J’ai tout essayé,
Je t’ai même détesté…
Mais toutes mes pensées me ramènent à toi,
Telle une force qui m’attire avec ta voix.
Pourtant, mon cœur combat,
Mais comment ignorer
Celui pour qui,
Depuis sept ans,
Je survis…

Et j’ai tant de fois voulu en finir
Que, maintenant,
Je ne voudrais plus t’aimer,
Ni ressentir cette douleur
Qui, jour après jour,
Me fend un peu plus le cœur…
Je déteste tellement cet amour
Qui ne cesse de grandir
Et me prend à chaque fois
Un peu plus de moi…

Mais si je t’écris tout ça,
C’est que, malgré ce qui va se passer,
Tu resteras, à jamais,
Mon seul amour, mon seul été
Qui me sauve du froid,
Et tout mes efforts n’y changeront rien,
Je t’aimerais
Jusqu’à mon dernier matin,
Même si je sais,
Que tout ce auquel j’ai cru
Est aujourd’hui perdu,
Ainsi que mes rêves les plus beaux…

J’ai, si souvent, voulu y croire,
Mais, j’ai été l’aveugle de l’histoire,
A présent, je n’ai plus que mes pleurs
Pour s’ajouter à mes peurs…
Alors, si tu ne veux pas de moi,
Et même si tu me laisses à terre,
Ne me jètes pas de pierres,
Mais prends,
Mon air, mon sang,
Mon amour, ma vie et mes derniers mots,
Ce Mea Culpa…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mea Culpa

  pour=tou=bli=er 4
  jai=tout=es=sayé 4
  je=tai=même=dé=tes=té 6
  mais=toutes=mes=pen=sées=me=ra=mè=nent=à=toi 11
  tel=leune=for=ce=qui=mat=ti=re=a=vec=ta=voix 12
  pour=tant=mon=cœur=com=bat 6
  mais=comment=i=gno=rer 5
  ce=lui=pour=qui 4
  de=puis=sept=ans 4
  je=sur=vis 3

  et=jai=tant=de=fois=vou=lu=en=fi=nir 10
  que=main=te=nant 4
  je=ne=vou=drais=plus=tai=mer 7
  ni=res=sen=tir=cette=dou=leur 7
  qui=jour=a=près=jour 5
  me=fend=un=peu=plus=le=cœur 7
  je=détes=te=tel=le=ment=cet=a=mour 9
  qui=ne=ces=se=de=gran=dir 7
  et=me=prend=à=cha=que=fois 7
  un=peu=plus=de=moi 5

  mais=si=je=té=cris=tout=ça 7
  cest=que=mal=gré=ce=qui=va=se=pas=ser 10
  tu=res=te=ras=à=ja=mais 7
  mon=seul=a=mour=mon=seul=é=té 8
  qui=me=sauve=du=froid 5
  et=tout=mes=ef=forts=ny=change=ront=rien 9
  je=tai=me=rais 4
  jus=quà=mon=der=nier=ma=tin 7
  même=si=je=sais 4
  que=tout=ceau=quel=jai=cru 6
  est=au=jourdhui=per=du 5
  ain=si=que=mes=rêves=les=plus=beaux 8

  jai=si=souvent=vou=lu=y=croire 7
  mais=jai=é=té=la=veugle=de=lhis=toire 9
  a=présent=je=nai=plus=que=mes=pleurs 8
  pour=sa=jou=ter=à=mes=peurs 7
  a=lors=si=tu=ne=veux=pas=de=moi 9
  et=même=si=tu=me=lais=ses=à=terre 9
  ne=me=jètes=pas=de=pierres 6
  mais=prends 2
  mon=air=mon=sang 4
  mon=a=mour=ma=vieet=mes=der=niers=mots 9
  ce=mea=cul=pa 4
 • Phonétique : Mea Culpa

  puʁ tublje,
  ʒε tut- esεje,
  ʒə tε mεmə detεste…
  mε tutə mε pɑ̃se mə ʁamεne a twa,
  tεllə ynə fɔʁsə ki matiʁə avεk ta vwa.
  puʁtɑ̃, mɔ̃ kœʁ kɔ̃ba,
  mε kɔmɑ̃ iɲɔʁe
  səlɥi puʁ ki,
  dəpɥi sεt ɑ̃,
  ʒə syʁvi…

  e ʒε tɑ̃ də fwa vuly ɑ̃ finiʁ
  kə, mɛ̃tənɑ̃,
  ʒə nə vudʁε plys tεme,
  ni ʁəsɑ̃tiʁ sεtə dulœʁ
  ki, ʒuʁ apʁε ʒuʁ,
  mə fɑ̃t- œ̃ pø plys lə kœʁ…
  ʒə detεstə tεllmɑ̃ sεt amuʁ
  ki nə sεsə də ɡʁɑ̃diʁ
  e mə pʁɑ̃t- a ʃakə fwa
  œ̃ pø plys də mwa…

  mε si ʒə tekʁi tu sa,
  sε kə, malɡʁe sə ki va sə pase,
  ty ʁεstəʁa, a ʒamε,
  mɔ̃ səl amuʁ, mɔ̃ səl ete
  ki mə sovə dy fʁwa,
  e tu mεz- efɔʁ ni ʃɑ̃ʒəʁɔ̃ ʁjɛ̃,
  ʒə tεməʁε
  ʒyska mɔ̃ dεʁnje matɛ̃,
  mεmə si ʒə sε,
  kə tu sə okεl ʒε kʁy
  εt- oʒuʁdɥi pεʁdy,
  ɛ̃si kə mε ʁεvə lε plys bo…

  ʒε, si suvɑ̃, vuly i kʁwaʁə,
  mε, ʒε ete lavøɡlə də listwaʁə,
  a pʁezɑ̃, ʒə nε plys kə mε plœʁ
  puʁ saʒute a mε pœʁ…
  alɔʁ, si ty nə vø pa də mwa,
  e mεmə si ty mə lεsəz- a teʁə,
  nə mə ʒεtə pa də pjeʁə,
  mε pʁɑ̃,
  mɔ̃n- εʁ, mɔ̃ sɑ̃,
  mɔ̃n- amuʁ, ma vi e mε dεʁnje mo,
  sə məa kylpa…
 • Syllabes Phonétique : Mea Culpa

  puʁ=tu=blj=e 4
  ʒε=tu=te=sε=je 5
  ʒə=tε=mεmə=de=tεs=te 6
  mε=tutə=mε=pɑ̃=se=mə=ʁa=mε=ne=a=twa 11
  tεlləynə=fɔʁ=sə=ki=ma=ti=ʁə=a=vεk=ta=vwa 11
  puʁ=tɑ̃=mɔ̃=kœʁ=kɔ̃=ba 6
  mε=kɔ=mɑ̃=i=ɲɔ=ʁe 6
  səl=ɥi=puʁ=ki 4
  dəp=ɥi=sεt=ɑ̃ 4
  ʒə=syʁ=vi 3

  e=ʒε=tɑ̃də=fwa=vu=ly=ɑ̃=fi=niʁ 9
  kə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 4
  ʒə=nə=vu=dʁε=plys=tε=me 7
  niʁə=sɑ̃=tiʁ=sε=tə=du=lœʁ 7
  ki=ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ 5
  mə=fɑ̃=tœ̃=pø=plys=lə=kœʁ 7
  ʒə=de=tεstə=tεl=lmɑ̃=sεt=a=muʁ 8
  kinə=sε=sə=də=ɡʁɑ̃=diʁ 6
  e=mə=pʁɑ̃=ta=ʃakə=fwa 6
  œ̃=pø=plys=də=mwa 5

  mε=siʒə=te=kʁi=tu=sa 6
  sεkə=mal=ɡʁe=sə=ki=va=sə=pase 8
  ty=ʁεstə=ʁa=a=ʒa=mε 6
  mɔ̃=səl=a=muʁ=mɔ̃=səl=e=te 8
  ki=mə=so=və=dy=fʁwa 6
  e=tu=mε=ze=fɔʁ=ni=ʃɑ̃ʒə=ʁɔ̃=ʁjɛ̃ 9
  ʒə=tε=mə=ʁε 4
  ʒys=ka=mɔ̃=dεʁ=nje=ma=tɛ̃ 7
  mε=mə=si=ʒə=sε 5
  kə=tusə=o=kεl=ʒε=kʁy 6
  ε=to=ʒuʁ=dɥi=pεʁ=dy 6
  ɛ̃=sikə=mε=ʁε=və=lε=plys=bo 8

  ʒε=si=su=vɑ̃=vu=ly=i=kʁwaʁə 8
  mε=ʒε=e=te=la=vøɡlə=də=lis=twaʁə 9
  a=pʁe=zɑ̃=ʒə=nε=plys=kə=mε=plœʁ 9
  puʁ=sa=ʒu=te=a=mε=pœʁ 7
  a=lɔʁ=sitynə=vø=pa=də=mwa 7
  e=mεmə=si=tymə=lε=sə=za=te=ʁə 9
  nə=mə=ʒεtə=pa=də=pjeʁə 6
  mε=pʁɑ̃ 2
  mɔ̃=nεʁ=mɔ̃=sɑ̃ 4
  mɔ̃=na=muʁ=ma=vi=e=mε=dεʁ=nje=mo 10
  sə=mə=a=kyl=pa 5

PostScriptum

Donnez-moi votre avis sur ce poème. Merci.

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/05/2004 00:00Exodius

Salutation
A bat les illusions
Va En Paix
Exodius Darklove

Auteur de Poésie
27/10/2004 00:00Diesel

excellent, tes mots exprimes exactement ce que je ressens. . . ce n est pas evident
tres touchant

Auteur de Poésie
08/02/2005 00:00Rose Et Perdue

J’aime beaucoup ce poème. L’amour est la plus belle chose au monde mais souvent celle qui fait le plus mal.
Bonne chance a toi
bizzz.