Poeme-France : Lecture Écrit État d'âme

Poeme : Nostalgie.

Poème État d'âme
Publié le 19/05/2017 17:04

L'écrit contient 320 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tulipe Noire

Nostalgie.

Ô temps de mes amours
Où sont passé mes beaux jours
De soleils et de bonheurs
Demeurent au plus profond de mon cœur
Éternelles leurs cieux d’azur
De voluptés et de fous désirs
Et corolles ouvertes leurs joies d’avril et parfum de Mai
Et bienheureuses leurs nuits et inoubliables veillées
Quand je feuillète leurs souvenirs
Différents du coutumier, aux paliers du dire
Leurs espaces de chaleurs, leurs horizons ensoleillés
Par l’intime sourire de tous mes bien-aimés
Ô temps ! Tristes sont mes jours
De tous parts, la solitude, le chagrin, m’entourent
Pâles et sombres, sont mes journées
Et tout sourire avant la lettre, l’anéantissait
La mélancolie de mon cœur trop peiné
Hors du temps me paraît mon temps
En ce présent de vicissitudes et de tourment
Où plus rien n’est plus comme avant
Entre un présent embrouillé et un lendemain incertain
L’étrangeté des jours, m’acheminait vers des chemins
Où tout à perdu de son agréable et de son aspect
Seuls visages certains, avec leurs sourires installés
Le levant du jour, l’âge qui court et le temps muet
Ce temps qui me traîne vers l’asile du temps
Où l’égarement, le renforce pleinement
De mélancolie, de solitude et de langueurs
Ô temps aveugle, sans stèle, sans mémoire !
Cruelle, cruelle, est ma solitude où fleurissent sans ramiers
Avec leurs lettres premières, le soupir et l’anxiété
En cette vie confuse et de tant de maux
Je meurs sans mourir et je vis pareil à un robot
Le cœur froid et l’âme meurtrie
Je n’ai donc plus rien, j’ai perdu le sourire et l’envie
Le temps, le sort, le destin, ont tout fauchés
En leurs moissons et transité en fumées
Les frondaisons de ma joie, et reliés
Avec la mousse de l’abandon et le bleu du deuil
L’âme et le cœur fleuris de la beauté du soleil.
 • Pieds Hyphénique: Nostalgie.

  ô=temps=de=mes=a=mours 6
  où=sont=pas=sé=mes=beaux=jours 7
  de=so=leils=et=de=bon=heurs 7
  de=meu=rent=au=plus=pro=fond=de=mon=cœur 10
  é=ter=nel=les=leurs=cieux=da=zur 8
  de=vo=lup=tés=et=de=fous=dé=sirs 9
  et=co=rol=les=ou=vertes=leurs=joies=da=vril=et=par=fum=de=mai 15
  et=bien=heu=reu=ses=leurs=nuits=et=i=nou=bli=a=bles=veillées 14
  quand=je=feuil=lè=te=leurs=sou=ve=nirs 9
  dif=fé=rents=du=cou=tu=mi=er=aux=pa=liers=du=di=re 14
  leurs=es=pa=ces=de=cha=leurs=leurs=ho=ri=zons=en=so=leillés 14
  par=lin=ti=me=sou=ri=re=de=tous=mes=bien=ai=més 13
  ô=temps=tris=tes=sont=mes=jours 7
  de=tous=parts=la=so=li=tu=de=le=cha=grin=men=tourent 13
  pâ=les=et=som=bres=sont=mes=jour=nées 9
  et=tout=sou=rire=a=vant=la=let=tre=la=né=an=tis=sait 14
  la=mé=lan=co=lie=de=mon=cœur=trop=pei=né 11
  hors=du=temps=me=pa=raît=mon=temps 8
  en=ce=pré=sent=de=vi=cis=si=tu=des=et=de=tour=ment 14
  où=plus=rien=nest=plus=com=me=a=vant 9
  entre=un=pré=sent=em=brouillé=et=un=len=de=main=in=cer=tain 14
  lé=tran=ge=té=des=jours=ma=che=mi=nait=vers=des=che=mins 14
  où=tout=à=per=du=de=son=a=gré=ableet=de=son=as=pect 14
  seuls=vi=sages=cer=tains=a=vec=leurs=sou=ri=res=ins=tal=lés 14
  le=le=vant=du=jour=lâ=ge=qui=court=et=le=temps=muet 13
  ce=temps=qui=me=traî=ne=vers=la=si=le=du=temps 12
  où=lé=ga=re=ment=le=ren=for=ce=plei=ne=ment 12
  de=mé=lan=co=lie=de=so=li=tu=de=et=de=lan=gueurs 14
  ô=temps=a=veu=gle=sans=stè=le=sans=mé=moi=re 12
  cruel=le=cruel=le=est=ma=so=li=tudeoù=fleu=ris=sent=sans=ra=miers 15
  a=vec=leurs=lettres=pre=miè=res=le=sou=pir=et=lan=xié=té 14
  en=cet=te=vie=con=fu=se=et=de=tant=de=maux 12
  je=meurs=sans=mou=rir=et=je=vis=pa=reil=à=un=ro=bot 14
  le=cœur=froid=et=lâ=me=meur=trie 8
  je=nai=donc=plus=rien=jai=per=du=le=sou=rire=et=len=vie 14
  le=temps=le=sort=le=des=tin=ont=tout=fau=chés 11
  en=leurs=mois=sons=et=tran=si=té=en=fu=mées 11
  les=fron=dai=sons=de=ma=joie=et=re=li=és 11
  a=vec=la=mous=se=de=la=ban=don=et=le=bleu=du=deuil 14
  lâ=me=et=le=cœur=fleu=ris=de=la=beau=té=du=so=leil 14
 • Phonétique : Nostalgie.

  o tɑ̃ də mεz- amuʁ
  u sɔ̃ pase mε bo ʒuʁ
  də sɔlεjz- e də bɔnœʁ
  dəməʁe o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃ kœʁ
  etεʁnεllə lœʁ sjø dazyʁ
  də vɔlyptez- e də fus deziʁ
  e kɔʁɔləz- uvεʁtə- lœʁ ʒwa davʁil e paʁfœ̃ də mε
  e bjɛ̃əʁøzə lœʁ nɥiz- e inubljablə vεje
  kɑ̃ ʒə fœjεtə lœʁ suvəniʁ
  difeʁɑ̃ dy kutymje, o palje dy diʁə
  lœʁz- εspasə də ʃalœʁ, lœʁz- ɔʁizɔ̃z- ɑ̃sɔlεje
  paʁ lɛ̃timə suʁiʁə də tus mε bjɛ̃ εme
  o tɑ̃ ! tʁistə sɔ̃ mε ʒuʁ
  də tus paʁ, la sɔlitydə, lə ʃaɡʁɛ̃, mɑ̃tuʁe
  paləz- e sɔ̃bʁə, sɔ̃ mε ʒuʁne
  e tu suʁiʁə avɑ̃ la lεtʁə, laneɑ̃tisε
  la melɑ̃kɔli də mɔ̃ kœʁ tʁo pεne
  ɔʁ dy tɑ̃ mə paʁε mɔ̃ tɑ̃
  ɑ̃ sə pʁezɑ̃ də visisitydəz- e də tuʁme
  u plys ʁjɛ̃ nε plys kɔmə avɑ̃
  ɑ̃tʁə œ̃ pʁezɑ̃ ɑ̃bʁuje e œ̃ lɑ̃dəmɛ̃ ɛ̃sεʁtɛ̃
  letʁɑ̃ʒəte dε ʒuʁ, maʃəminε vεʁ dε ʃəmɛ̃
  u tut- a pεʁdy də sɔ̃n- aɡʁeablə e də sɔ̃n- aspε
  səl vizaʒə sεʁtɛ̃, avεk lœʁ suʁiʁəz- ɛ̃stale
  lə ləvɑ̃ dy ʒuʁ, laʒə ki kuʁ e lə tɑ̃ mɥε
  sə tɑ̃ ki mə tʁεnə vεʁ lazilə dy tɑ̃
  u leɡaʁəmɑ̃, lə ʁɑ̃fɔʁsə plεnəmɑ̃
  də melɑ̃kɔli, də sɔlitydə e də lɑ̃ɡœʁ
  o tɑ̃z- avøɡlə, sɑ̃ stεlə, sɑ̃ memwaʁə !
  kʁyεllə, kʁyεllə, ε ma sɔlitydə u fləʁise sɑ̃ ʁamje
  avεk lœʁ lεtʁə- pʁəmjεʁə, lə supiʁ e lɑ̃ksjete
  ɑ̃ sεtə vi kɔ̃fyzə e də tɑ̃ də mo
  ʒə mœʁ sɑ̃ muʁiʁ e ʒə vis paʁεj a œ̃ ʁɔbo
  lə kœʁ fʁwa e lamə məʁtʁi
  ʒə nε dɔ̃k plys ʁjɛ̃, ʒε pεʁdy lə suʁiʁə e lɑ̃vi
  lə tɑ̃, lə sɔʁ, lə dεstɛ̃, ɔ̃ tu foʃe
  ɑ̃ lœʁ mwasɔ̃z- e tʁɑ̃zite ɑ̃ fyme
  lε fʁɔ̃dεzɔ̃ də ma ʒwa, e ʁəlje
  avεk la musə də labɑ̃dɔ̃ e lə blø dy dəj
  lamə e lə kœʁ fləʁi də la bote dy sɔlεj.
 • Pieds Phonétique : Nostalgie.

  o=tɑ̃=də=mε=za=muʁ 6
  u=sɔ̃=pa=se=mε=bo=ʒuʁ 7
  də=sɔ=lεj=ze=də=bɔ=nœ=ʁə 8
  də=mə=ʁe=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mɔ̃=kœ=ʁə 11
  e=tεʁ=nεl=lə=lœ=ʁə=sj=ø=da=zyʁ 10
  də=vɔ=lyp=te=ze=də=fus=de=ziʁ 9
  e=kɔ=ʁɔlə=zu=vεʁ=tə=lœʁ=ʒwa=da=vʁil=e=paʁ=fœ̃=də=mε 15
  e=bjɛ̃=ə=ʁø=zə=lœʁ=nɥi=ze=i=nu=blja=blə=vε=je 14
  kɑ̃=ʒə=fœj=ε=tə=lœ=ʁə=su=və=niʁ 10
  di=fe=ʁɑ̃=dy=ku=ty=mj=e=o=pa=lje=dy=di=ʁə 14
  lœʁ=zεs=pasə=də=ʃa=lœʁ=lœʁ=zɔ=ʁi=zɔ̃=zɑ̃=sɔ=lε=je 14
  paʁ=lɛ̃=ti=mə=su=ʁi=ʁə=də=tus=mε=bj=ɛ̃=ε=me 14
  o=tɑ̃=tʁis=tə=sɔ̃=mε=ʒuʁ 7
  də=tus=paʁ=la=sɔ=li=ty=də=lə=ʃa=ɡʁɛ̃=mɑ̃=tu=ʁe 14
  pa=lə=ze=sɔ̃=bʁə=sɔ̃=mε=ʒuʁ=ne 9
  e=tu=su=ʁiʁə=a=vɑ̃=la=lε=tʁə=la=ne=ɑ̃=ti=sε 14
  la=me=lɑ̃=kɔ=li=də=mɔ̃=kœ=ʁə=tʁo=pε=ne 12
  ɔʁ=dy=tɑ̃=mə=pa=ʁε=mɔ̃=tɑ̃ 8
  ɑ̃=sə=pʁe=zɑ̃=də=vi=si=si=ty=də=ze=də=tuʁ=me 14
  u=plys=ʁj=ɛ̃=nε=plys=kɔ=mə=a=vɑ̃ 10
  ɑ̃tʁəœ̃=pʁe=zɑ̃=ɑ̃=bʁu=je=e=œ̃=lɑ̃=də=mɛ̃=ɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 14
  le=tʁɑ̃=ʒə=te=dε=ʒuʁ=ma=ʃə=mi=nε=vεʁ=dε=ʃə=mɛ̃ 14
  u=tu=ta=pεʁ=dydə=sɔ̃=na=ɡʁe=a=bləe=də=sɔ̃=nas=pε 14
  səl=vi=zaʒə=sεʁ=tɛ̃=a=vεk=lœʁ=su=ʁi=ʁə=zɛ̃s=ta=le 14
  lə=lə=vɑ̃=dy=ʒuʁ=la=ʒə=ki=kuʁ=e=lə=tɑ̃=mɥε 13
  sə=tɑ̃=ki=mə=tʁε=nə=vεʁ=la=zi=lə=dy=tɑ̃ 12
  u=le=ɡa=ʁə=mɑ̃=lə=ʁɑ̃=fɔʁ=sə=plε=nə=mɑ̃ 12
  də=me=lɑ̃=kɔ=li=də=sɔ=li=ty=də=e=də=lɑ̃=ɡœʁ 14
  o=tɑ̃=za=vø=ɡlə=sɑ̃=stε=lə=sɑ̃=me=mwa=ʁə 12
  kʁy=εllə=kʁy=εl=lə=ε=ma=sɔ=li=tydəu=flə=ʁi=se=sɑ̃=ʁa=mje 16
  a=vεk=lœʁ=lε=tʁə=pʁə=mjεʁə=lə=su=piʁ=e=lɑ̃k=sje=te 14
  ɑ̃=sε=tə=vi=kɔ̃=fy=zə=e=də=tɑ̃=də=mo 12
  ʒə=mœʁ=sɑ̃=mu=ʁiʁ=e=ʒə=vis=pa=ʁεj=a=œ̃=ʁɔ=bo 14
  lə=kœ=ʁə=fʁwa=e=la=mə=məʁ=tʁi 9
  ʒə=nε=dɔ̃k=plys=ʁjɛ̃=ʒε=pεʁ=dylə=su=ʁi=ʁə=e=lɑ̃=vi 14
  lə=tɑ̃=lə=sɔʁ=lə=dεs=tɛ̃=ɔ̃=tu=fo=ʃe 11
  ɑ̃=lœ=ʁə=mwa=sɔ̃=ze=tʁɑ̃=zi=te=ɑ̃=fy=me 12
  lε=fʁɔ̃=dε=zɔ̃=də=ma=ʒwa=e=ʁə=lj=e 11
  a=vεk=la=mu=sə=də=la=bɑ̃=dɔ̃=e=lə=blø=dy=dəj 14
  la=mə=e=lə=kœʁ=flə=ʁi=də=la=bo=te=dy=sɔ=lεj 14

PostScriptum

Le temps n’enfante que le temps et nous sommes toujours à la trace de ceux que nous avons vécus, aimer et ceux qui nous ont quittés et le plus pénible ceux qui nous ont oubliés.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/05/2017 01:20Tulipe Noire

Je suis désolé mon cher ami Sétarcos j’ai mal vu et mal pointé ma souris au lieu de publier mon commentaire j’ai effacer ton commentaire qui m’a beaucoup touché et aussi ma réponse, merci pour ton partage et merci pour ton coup de cœur poétique, je suis désolé, ce maudit coup de téléphone m’a troublé et j’ai commis cette erreur, je ne sais quoi te dire, merci.

Auteur de Poésie
27/07/2017 20:44Patjan

Magnifique écrit, j’ai adoré. Merci à vous pour cette belle lecture

Auteur de Poésie
31/08/2017 16:36Moh26

Dans ton écrit
Dès fois tu me dessine
Merci pour ces phases
Cette émotion que tu partages