Poeme-France : Lecture Écrit Originalité

Poeme : La Fontaine.

Poème Originalité
Publié le 09/02/2018 16:54

L'écrit contient 327 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tulipe Noire

La Fontaine.

Pareille à la clarté familière du jour
Elle est toujours là, la vielle fontaine
Dressant sa tête vers l’auguste azur
Comme si elle disait au ciel, tu vois je maintienne
L’eau de tes pluies en mes entrailles
Qui renouvellent en le lit de mon domaine
Le chant piscine des aurores qui éveillent
En ma nappe le rire des eaux qui mouillent mes midis
Plus beau que le jour son front lumineux
Et à la surface des profondeurs et du silence et du bruit
Dominait son souffle le temps ensoleillé où brumeux
Riante sans fin de l’été et des vents et de l’hiver
Sur le jour, l’obscur, le lendemain, toujours ouverte
Sa bouche et sans limite comme la splendeur
Son eau ruisselante et son regard un peu agate
Et son méat accueillant les gens et même les colombes des bords
Et tous les oiseaux de passage, toujours en fête
Habitués à sa lyre d’eau et à sa bienveillante intimité
Étanchant leur soif sous la double cadence de leurs airs
Ainsi comme s’ils sont dans un champ d’orge où de blé
Où dans la démesurée bruyère en fleurs
Pareil à Philomèle, l’eau est sa voix et son langage
Et son espace qui irise le temps pour sublime offrande
Sans repos, elle enrichissait le centre du village
Et dans la précise fascination des regards, sa grande
Et calme présence attirait tout passant
Ainsi que sa tête de lionne et son corps qui l’a fonde
Et ses enfoncés yeux qui observaient le ciel profond
Où dort toute la beauté du monde
Ô doucereuse fontaine ! Je reviens de loin
Pareille à une colombe égarée le soir
Boire de ton eau limpide qui n’a pas de fin
Bien que les instants sont éphémères
Pour qu’elle explose en moi le torrent de l’extase
Que le temps a défait en ses changements bizarres
Ses syllabes et voyelles aux caresses de l’allégresse.
 • Pieds Hyphénique: La Fontaine.

  pa=rei=lle=à=la=clar=té=fa=mi=li=è=re=du=jour 14
  el=le=est=tou=jours=là=la=viel=le=fon=tai=ne 12
  dres=sant=sa=tê=te=vers=lau=gus=te=a=zur 11
  com=me=si=el=le=di=sait=au=ciel=tu=vois=je=main=tienne 14
  leau=de=tes=pluies=en=mes=en=trail=les 9
  qui=re=nou=vel=lent=en=le=lit=de=mon=do=mai=ne 13
  le=chant=pis=ci=ne=des=au=ro=res=qui=é=veil=lent 13
  en=ma=nap=pe=le=ri=re=des=eaux=qui=mouillent=mes=mi=dis 14
  plus=beau=que=le=jour=son=front=lu=mi=neux 10
  et=à=la=sur=face=des=pro=fon=deurs=et=du=si=len=ceet=du=bruit 16
  do=mi=nait=son=souf=fle=le=temps=en=so=leillé=où=bru=meux 14
  riante=sans=fin=de=lé=té=et=des=vents=et=de=l=hi=ver 14
  sur=le=jour=lobs=cur=le=len=de=main=tou=jours=ou=ver=te 14
  sa=bou=che=et=sans=li=mi=te=com=me=la=splen=deur 13
  son=eau=ruis=se=lan=te=et=son=re=gard=un=peu=a=gate 14
  et=son=mé=at=ac=cueillant=les=gens=et=même=les=co=lom=bes=des=bords 16
  et=tous=les=oi=seaux=de=pas=sa=ge=tou=jours=en=fê=te 14
  ha=bi=tués=à=sa=ly=re=deau=et=à=sa=bien=veillantein=ti=mi=té 16
  étan=chant=leur=soif=sous=la=dou=ble=ca=den=ce=de=leurs=airs 14
  ain=si=com=me=sils=sont=dans=un=champ=dor=ge=où=de=blé 14
  où=dans=la=dé=me=su=rée=bruyè=re=en=fleurs 11
  pa=reil=à=phi=lo=mèle=leau=est=sa=voix=et=son=lan=gage 14
  et=son=es=pace=qui=i=ri=se=le=temps=pour=su=bli=meof=frande 15
  sans=re=pos=el=le=en=ri=chis=sait=le=centre=du=vil=lage 14
  et=dans=la=pré=cise=fas=ci=na=tion=des=re=gards=sa=grande 14
  et=cal=me=pré=sen=ce=at=ti=rait=tout=pas=sant 12
  ain=si=que=sa=tête=de=lion=ne=et=son=corps=qui=la=fonde 14
  et=ses=en=fon=cés=yeux=qui=ob=ser=vaient=le=ciel=pro=fond 14
  où=dort=tou=te=la=beau=té=du=mon=de 10
  ô=dou=ce=reu=se=fon=tai=ne=je=re=viens=de=loin 13
  pa=rei=lle=à=u=ne=co=lom=be=é=ga=rée=le=soir 14
  boi=re=de=ton=eau=lim=pi=de=qui=na=pas=de=fin 13
  bien=que=les=ins=tants=sont=é=phé=mè=res 10
  pour=quel=le=ex=plo=se=en=moi=le=tor=rent=de=lex=tase 14
  que=le=temps=a=dé=fait=en=ses=chan=ge=ments=bi=za=rres 14
  ses=syl=labes=et=voyel=les=aux=ca=res=ses=de=lal=lé=gresse 14
 • Phonétique : La Fontaine.

  paʁεjə a la klaʁte familjεʁə dy ʒuʁ
  εllə ε tuʒuʁ la, la vjεllə fɔ̃tεnə
  dʁesɑ̃ sa tεtə vεʁ loɡystə azyʁ
  kɔmə si εllə dizε o sjεl, ty vwa ʒə mɛ̃tjεnə
  lo də tε plɥiz- ɑ̃ mεz- ɑ̃tʁajə
  ki ʁənuvεlle ɑ̃ lə li də mɔ̃ dɔmεnə
  lə ʃɑ̃ pisinə dεz- oʁɔʁə ki evεje
  ɑ̃ ma napə lə ʁiʁə dεz- o ki muje mε midi
  plys bo kə lə ʒuʁ sɔ̃ fʁɔ̃ lyminø
  e a la syʁfasə dε pʁɔfɔ̃dœʁz- e dy silɑ̃sə e dy bʁɥi
  dɔminε sɔ̃ suflə lə tɑ̃z- ɑ̃sɔlεje u bʁymø
  ʁjɑ̃tə sɑ̃ fɛ̃ də lete e dε vɑ̃z- e də livεʁ
  syʁ lə ʒuʁ, lɔpskyʁ, lə lɑ̃dəmɛ̃, tuʒuʁz- uvεʁtə
  sa buʃə e sɑ̃ limitə kɔmə la splɑ̃dœʁ
  sɔ̃n- o ʁɥisəlɑ̃tə e sɔ̃ ʁəɡaʁ œ̃ pø aɡatə
  e sɔ̃ mea akœjɑ̃ lε ʒɑ̃z- e mεmə lε kɔlɔ̃bə dε bɔʁd
  e tus lεz- wazo də pasaʒə, tuʒuʁz- ɑ̃ fεtə
  abityez- a sa liʁə do e a sa bjɛ̃vεjɑ̃tə ɛ̃timite
  etɑ̃ʃɑ̃ lœʁ swaf su la dublə kadɑ̃sə də lœʁz- εʁ
  ɛ̃si kɔmə sil sɔ̃ dɑ̃z- œ̃ ʃɑ̃ dɔʁʒə u də ble
  u dɑ̃ la deməzyʁe bʁyiεʁə ɑ̃ flœʁ
  paʁεj a filɔmεlə, lo ε sa vwa e sɔ̃ lɑ̃ɡaʒə
  e sɔ̃n- εspasə ki iʁizə lə tɑ̃ puʁ syblimə ɔfʁɑ̃də
  sɑ̃ ʁəpo, εllə ɑ̃ʁiʃisε lə sɑ̃tʁə dy vilaʒə
  e dɑ̃ la pʁesizə fasinasjɔ̃ dε ʁəɡaʁd, sa ɡʁɑ̃də
  e kalmə pʁezɑ̃sə atiʁε tu pasɑ̃
  ɛ̃si kə sa tεtə də ljɔnə e sɔ̃ kɔʁ ki la fɔ̃də
  e sεz- ɑ̃fɔ̃sez- iø ki ɔpsεʁvε lə sjεl pʁɔfɔ̃
  u dɔʁ tutə la bote dy mɔ̃də
  o dusəʁøzə fɔ̃tεnə ! ʒə ʁəvjɛ̃ də lwɛ̃
  paʁεjə a ynə kɔlɔ̃bə eɡaʁe lə swaʁ
  bwaʁə də tɔ̃n- o lɛ̃pidə ki na pa də fɛ̃
  bjɛ̃ kə lεz- ɛ̃stɑ̃ sɔ̃t- efemεʁə
  puʁ kεllə εksplozə ɑ̃ mwa lə tɔʁe də lεkstazə
  kə lə tɑ̃z- a defε ɑ̃ sε ʃɑ̃ʒəmɑ̃ bizaʁə
  sε silabəz- e vwajεlləz- o kaʁesə də laleɡʁεsə.
 • Pieds Phonétique : La Fontaine.

  pa=ʁε=jə=a=la=klaʁ=te=fa=mi=lj=ε=ʁə=dy=ʒuʁ 14
  εl=lə=ε=tu=ʒuʁ=la=la=vjεl=lə=fɔ̃=tε=nə 12
  dʁe=sɑ̃=sa=tε=tə=vεʁ=lo=ɡys=tə=a=zyʁ 11
  kɔ=mə=si=εl=lə=di=zε=o=sjεl=ty=vwa=ʒə=mɛ̃=tjεnə 14
  lo=də=tε=plɥi=zɑ̃=mε=zɑ̃=tʁa=jə 9
  ki=ʁə=nu=vεl=le=ɑ̃=lə=li=də=mɔ̃=dɔ=mε=nə 13
  lə=ʃɑ̃=pi=si=nə=dε=zo=ʁɔ=ʁə=ki=e=vε=j=e 14
  ɑ̃=ma=napə=lə=ʁi=ʁə=dε=zo=ki=mu=je=mε=mi=di 14
  plys=bo=kə=lə=ʒuʁ=sɔ̃=fʁɔ̃=ly=mi=nø 10
  e=a=la=syʁ=fasə=dε=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ=ze=dy=si=lɑ̃=səe=dy=bʁɥi 16
  dɔ=mi=nε=sɔ̃=suflə=lə=tɑ̃=zɑ̃=sɔ=lε=je=u=bʁy=mø 14
  ʁjɑ̃=tə=sɑ̃=fɛ̃=də=le=te=e=dε=vɑ̃=ze=də=li=vεʁ 14
  syʁ=lə=ʒuʁ=lɔp=skyʁ=lə=lɑ̃=də=mɛ̃=tu=ʒuʁ=zu=vεʁ=tə 14
  sa=bu=ʃə=e=sɑ̃=li=mi=tə=kɔ=mə=la=splɑ̃=dœ=ʁə 14
  sɔ̃=no=ʁɥi=sə=lɑ̃=tə=e=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=œ̃=pø=a=ɡatə 14
  e=sɔ̃=me=a=a=kœjɑ̃=lε=ʒɑ̃=ze=mεmə=lε=kɔ=lɔ̃=bə=dε=bɔʁd 16
  e=tus=lε=zwa=zo=də=pa=sa=ʒə=tu=ʒuʁ=zɑ̃=fε=tə 14
  a=bi=ty=e=za=sa=liʁə=do=e=a=sa=bjɛ̃=vε=jɑ̃=təɛ̃=ti=mi=te 18
  e=tɑ̃=ʃɑ̃=lœʁ=swaf=su=la=dublə=ka=dɑ̃=sə=də=lœʁ=zεʁ 14
  ɛ̃=si=kɔ=mə=sil=sɔ̃=dɑ̃=zœ̃=ʃɑ̃=dɔʁ=ʒə=u=də=ble 14
  u=dɑ̃=la=de=mə=zy=ʁe=bʁy=i=ε=ʁə=ɑ̃=flœ=ʁə 14
  pa=ʁεj=a=fi=lɔ=mεlə=lo=ε=sa=vwa=e=sɔ̃=lɑ̃=ɡaʒə 14
  e=sɔ̃=nεs=pasə=ki=i=ʁi=zə=lə=tɑ̃=puʁ=sy=bli=məɔ=fʁɑ̃də 15
  sɑ̃ʁə=po=εl=lə=ɑ̃=ʁi=ʃi=sε=lə=sɑ̃=tʁə=dy=vi=laʒə 14
  e=dɑ̃=la=pʁe=sizə=fa=si=na=sjɔ̃=dε=ʁə=ɡaʁd=sa=ɡʁɑ̃də 14
  e=kal=mə=pʁe=zɑ̃=sə=a=ti=ʁε=tu=pa=sɑ̃ 12
  ɛ̃=sikə=sa=tε=tə=də=ljɔ=nə=e=sɔ̃=kɔʁ=ki=la=fɔ̃də 14
  e=sε=zɑ̃=fɔ̃se=zi=ø=ki=ɔp=sεʁ=vε=lə=sjεl=pʁɔ=fɔ̃ 14
  u=dɔʁ=tu=tə=la=bo=te=dy=mɔ̃=də 10
  o=du=sə=ʁø=zə=fɔ̃=tε=nə=ʒə=ʁə=vj=ɛ̃=də=lwɛ̃ 14
  pa=ʁε=jə=a=y=nə=kɔ=lɔ̃=bə=e=ɡa=ʁe=lə=swaʁ 14
  bwa=ʁə=də=tɔ̃=no=lɛ̃=pi=də=ki=na=pa=də=fɛ̃ 13
  bj=ɛ̃=kə=lε=zɛ̃s=tɑ̃=sɔ̃=te=fe=mε=ʁə 11
  puʁ=kεl=lə=εk=splo=zə=ɑ̃=mwa=lə=tɔ=ʁe=də=lεk=stazə 14
  kə=lə=tɑ̃=za=de=fε=ɑ̃=sε=ʃɑ̃=ʒə=mɑ̃=bi=za=ʁə 14
  sε=si=labə=ze=vwa=jεllə=zo=ka=ʁe=sə=də=la=le=ɡʁεsə 14

Historique des Modifications

10/02/2018 23:13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/02/2018 17:45Tulipe Noire

merci mon ami Mick pour ton partage, désolé j’ai pas fait attention j’ai supprimer ton commentaire sans me rendre compte de cette erreur.

Auteur de Poésie
10/02/2018 00:15Patjan

douce et agreable lecture, merci

Auteur de Poésie
13/02/2018 23:52Mikie95

A la claire fontaine j ai trouver l eau si belle que j y ai promener mes yeux avec délice merci du partage