Poeme-France : Lecture Écrit Rupture

Poeme : Merci Pour Les Larmes

Poème Rupture
Publié le 12/02/2018 14:41

L'écrit contient 237 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Mikie95

Merci Pour Les Larmes

Merci pour les larmes,
D’une passion détruite,
J’ai raviver une flamme,
Pour y redonner une suite.
Merci pour les larmes,
Après être tomber plus bas que terre,
Je me suis relever grandi,
Et moins sali, après avoir mordu la poussière.
Merci pour les larmes,
D’un échec est né un espoir,
Au jeu des dames,
Est née ma plus grande victoire.
Merci pour les larmes,
Quand on perd un enfer,
On gagne un paradis,
A des millions d’années lumière,
De tes charmes.
Merci pour les larmes,
Elles ont fait mon drame,
Elles ont fait mes armes,
Et petit à petit ton souvenir se ternit.
Merci pour les larmes,
J’y songe au matin calme,
De leurs amertumes au goût salé,
Mais je vais pas me laisser aller.
Merci pour les larmes,
Elles n’auront jamais le goût d’éternité,
Que t’aurais aimé leur donner,
Ce serait mentir de dire,
Que je te les ai pardonnées.
Merci pour les larmes,
J’entends encore le bruit de leurs vacarmes,
Et je me repais du silence,
Qui a suivi leurs danses.
Merci pour les larmes,
Et quand les tiennes,
Viendront à couler,
Qu’elles le fassent a moindre fontaine,
Que les miennes,
Même si les à méritées.
Merci pour les larmes,
Si tu voyais comme je souris,
De ce soleil inondant ma vie,
Et c’est à toi que j’en dois le fruit.

PAEPEGAEY Michel
 • Pieds Hyphénique: Merci Pour Les Larmes

  mer=ci=pour=les=lar=mes 6
  du=ne=pas=sion=dé=truite 6
  jai=ra=vi=ver=une=flamme 6
  pour=y=re=don=ner=une=suite 7
  mer=ci=pour=les=lar=mes 6
  après=être=tom=ber=plus=bas=que=terre 8
  je=me=suis=re=le=ver=gran=di 8
  et=moins=sa=li=a=près=a=voir=mor=du=la=pous=sière 13
  mer=ci=pour=les=lar=mes 6
  dun=é=chec=est=né=un=es=poir 8
  au=jeu=des=da=mes 5
  est=née=ma=plus=grande=vic=toire 7
  mer=ci=pour=les=lar=mes 6
  quand=on=perd=un=en=fer 6
  on=gagne=un=pa=ra=dis 6
  a=des=millions=dan=nées=lu=mière 7
  de=tes=cha=rmes 4
  mer=ci=pour=les=lar=mes 6
  el=les=ont=fait=mon=drame 6
  elles=ont=fait=mes=ar=mes 6
  et=pe=tit=à=pe=tit=ton=souve=nir=se=ter=nit 12
  mer=ci=pour=les=lar=mes 6
  jy=songeau=ma=tin=cal=me 6
  de=leurs=a=mer=tumes=au=goût=sa=lé 9
  mais=je=vais=pas=me=lais=ser=al=ler 9
  mer=ci=pour=les=lar=mes 6
  elles=nau=ront=ja=mais=le=goût=dé=ter=ni=té 11
  que=tau=rais=ai=mé=leur=don=ner 8
  ce=se=rait=men=tir=de=dire 7
  que=je=te=les=ai=par=don=nées 8
  mer=ci=pour=les=lar=mes 6
  jen=tends=en=core=le=bruit=de=leurs=va=car=mes 11
  et=je=me=re=pais=du=si=lence 8
  qui=a=sui=vi=leurs=danses 6
  mer=ci=pour=les=lar=mes 6
  et=quand=les=tien=nes 5
  vien=dront=à=cou=ler 5
  quel=les=le=fassent=a=moin=dre=fon=taine 9
  que=les=mien=nes 4
  même=si=les=à=mé=ri=tées 7
  mer=ci=pour=les=lar=mes 6
  si=tu=vo=yais=comme=je=sou=ris 8
  de=ce=so=leil=i=non=dant=ma=vie 9
  et=cest=à=toi=que=jen=dois=le=fruit 9

  pae=pe=gaey=mi=chel 5
 • Phonétique : Merci Pour Les Larmes

  mεʁsi puʁ lε laʁmə,
  dynə pasjɔ̃ detʁɥitə,
  ʒε ʁavive ynə flamə,
  puʁ i ʁədɔne ynə sɥitə.
  mεʁsi puʁ lε laʁmə,
  apʁεz- εtʁə tɔ̃be plys ba kə teʁə,
  ʒə mə sɥi ʁələve ɡʁɑ̃di,
  e mwɛ̃ sali, apʁεz- avwaʁ mɔʁdy la pusjεʁə.
  mεʁsi puʁ lε laʁmə,
  dœ̃n- eʃεk ε ne œ̃n- εspwaʁ,
  o ʒø dε damə,
  ε ne ma plys ɡʁɑ̃də viktwaʁə.
  mεʁsi puʁ lε laʁmə,
  kɑ̃t- ɔ̃ pεʁ œ̃n- ɑ̃fe,
  ɔ̃ ɡaɲə œ̃ paʁadi,
  a dε miljɔ̃ dane lymjεʁə,
  də tε ʃaʁmə.
  mεʁsi puʁ lε laʁmə,
  εlləz- ɔ̃ fε mɔ̃ dʁamə,
  εlləz- ɔ̃ fε mεz- aʁmə,
  e pəti a pəti tɔ̃ suvəniʁ sə tεʁni.
  mεʁsi puʁ lε laʁmə,
  ʒi sɔ̃ʒə o matɛ̃ kalmə,
  də lœʁz- amεʁtyməz- o ɡu sale,
  mε ʒə vε pa mə lεse ale.
  mεʁsi puʁ lε laʁmə,
  εllə noʁɔ̃ ʒamε lə ɡu detεʁnite,
  kə toʁεz- εme lœʁ dɔne,
  sə səʁε mɑ̃tiʁ də diʁə,
  kə ʒə tə lεz- ε paʁdɔne.
  mεʁsi puʁ lε laʁmə,
  ʒɑ̃tɑ̃z- ɑ̃kɔʁə lə bʁɥi də lœʁ vakaʁmə,
  e ʒə mə ʁəpε dy silɑ̃sə,
  ki a sɥivi lœʁ dɑ̃sə.
  mεʁsi puʁ lε laʁmə,
  e kɑ̃ lε tjεnə,
  vjɛ̃dʁɔ̃ a kule,
  kεllə lə fase a mwɛ̃dʁə fɔ̃tεnə,
  kə lε mjεnə,
  mεmə si lεz- a meʁite.
  mεʁsi puʁ lε laʁmə,
  si ty vwajε kɔmə ʒə suʁi,
  də sə sɔlεj inɔ̃dɑ̃ ma vi,
  e sεt- a twa kə ʒɑ̃ dwa lə fʁɥi.

  paepəɡaei miʃεl
 • Pieds Phonétique : Merci Pour Les Larmes

  mεʁ=si=puʁ=lε=laʁ=mə 6
  dy=nə=pa=sjɔ̃=det=ʁɥitə 6
  ʒε=ʁa=vi=ve=ynə=flamə 6
  puʁ=iʁə=dɔ=ne=y=nə=sɥitə 7
  mεʁ=si=puʁ=lε=laʁ=mə 6
  a=pʁε=zεtʁə=tɔ̃=be=plys=ba=kə=te=ʁə 10
  ʒə=mə=sɥiʁə=lə=ve=ɡʁɑ̃=di 7
  e=mwɛ̃=sa=li=a=pʁε=za=vwaʁ=mɔʁ=dy=la=pu=sjεʁə 13
  mεʁ=si=puʁ=lε=laʁ=mə 6
  dœ̃=ne=ʃεk=ε=ne=œ̃=nεs=pwaʁ 8
  o=ʒø=dε=da=mə 5
  ε=ne=ma=plys=ɡʁɑ̃də=vik=twaʁə 7
  mεʁ=si=puʁ=lε=laʁ=mə 6
  kɑ̃=tɔ̃=pεʁ=œ̃=nɑ̃=fe 6
  ɔ̃=ɡaɲə=œ̃=pa=ʁa=di 6
  a=dε=mi=ljɔ̃=da=ne=ly=mjεʁə 8
  də=tε=ʃaʁ=mə 4
  mεʁ=si=puʁ=lε=laʁ=mə 6
  εl=lə=zɔ̃=fε=mɔ̃=dʁamə 6
  εl=lə=zɔ̃=fε=mε=zaʁmə 6
  e=pə=ti=apə=ti=tɔ̃=su=və=niʁ=sə=tεʁ=ni 12
  mεʁ=si=puʁ=lε=laʁ=mə 6
  ʒi=sɔ̃ʒəo=ma=tɛ̃=kal=mə 6
  də=lœʁ=za=mεʁ=tymə=zo=ɡu=sa=le 9
  mεʒə=vε=pamə=lε=se=a=le 7
  mεʁ=si=puʁ=lε=laʁ=mə 6
  εllə=no=ʁɔ̃=ʒa=mεlə=ɡu=de=tεʁ=ni=te 10
  kə=to=ʁε=zε=me=lœʁ=dɔ=ne 8
  sə=sə=ʁε=mɑ̃=tiʁ=də=diʁə 7
  kə=ʒə=tə=lε=zε=paʁ=dɔ=ne 8
  mεʁ=si=puʁ=lε=laʁ=mə 6
  ʒɑ̃=tɑ̃=zɑ̃=kɔʁə=lə=bʁɥi=də=lœʁ=va=kaʁmə 10
  e=ʒə=mə=ʁə=pε=dysilɑ̃sə 6
  ki=a=sɥi=vi=lœʁ=dɑ̃sə 6
  mεʁ=si=puʁ=lε=laʁ=mə 6
  e=kɑ̃=lε=tj=ε=nə 6
  vj=ɛ̃=dʁɔ̃=a=ku=le 6
  kεllə=lə=fase=a=mwɛ̃=dʁə=fɔ̃tεnə 7
  kə=lε=mj=ε=nə 5
  mεmə=si=lε=za=me=ʁi=te 7
  mεʁ=si=puʁ=lε=laʁ=mə 6
  si=ty=vwa=jε=kɔmə=ʒə=su=ʁi 8
  də=sə=sɔ=lεj=i=nɔ̃=dɑ̃=ma=vi 9
  e=sε=ta=twakə=ʒɑ̃=dwalə=fʁɥi 7

  pa=e=pə=ɡa=e=i=mi=ʃεl 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/02/2018 12:48Lisador

Un poème, comme une souffrance, puis une renaissance...Très bien écrit, et bien ressentit...
Merci Mikie

Auteur de Poésie
13/02/2018 14:21Tulipe Noire

Très joli ton écrit mon ami sur cette rupture et c’est bien triste d’en arriver là, merci pour ce partage , merci.