Poeme-France : Lecture Écrit Souvenir

Poeme : La Belgique

Poème Souvenir
Publié le 13/02/2018 12:51

L'écrit contient 352 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Lisador

La Belgique

« Le plat pays qui est le mien »
Comme chantait si bien Brel
Un pays qui fait du bien
Qui nous invite dans sa ritournelle
Alors, entrons dans la danse
Oublions, pour un instant, la France

Bruges ou la petite Venise
Elle porte bien son nom
Là, est sa devise
Elle a un beau blason
Magnifique ville côtière
Traversait en bateau avec mon père
Longer ses canaux, et draguer ses écluses
Un diamant à l’état brut aussi beau que Syracuse

Je ne pourrai oublier cette descente en voilier
Toute voile baissée
A 3 nœuds, parfois on écopait
L’eau que le vent nous ramenait
Une belle balade ancrait dans mon cœur, à jamais

Tous les dimanches, c’était Menin
Des magasins à perte de vue
Des amoureux qui se donnaient la main
Une foule qui côtoyait ses rues
On mangeait des fricadelles
Dans une ambiance chaleureuse
La vie était belle
Et l’humeur était joyeuse

Parfois, on partait à Anvers
La ville des diamantaires
On ne prenait pas de chemins de traverse
Pour aller acheter un bijou à ma mère
Une Topaze sertie sur une bague en or
C’était pour mes parents, un folklore
Une grande avenue remplie d’homme d’affaire
Les marchands d’or, de diamants, et de mystères

Je passais la frontière à vélo
Le vent qui me soufflait dans le dos
M’amenait là, où je voulais
Dans une grande boulangerie que j’ai tant appréciée
Je ressortais avec des gros gâteaux et une boite de Léonidas
Quand j’y repense, mes meilleurs souvenirs remontent à la surface

La RTBF, la télé belge
Pas besoin d’habiter à Liège
Pour pouvoir la capter
On la regardait tous les samedis
Pour voir Zygomaticorama et surtout Tatayet
Un pur moment de bonheur
En famille, on riait tous en chœur

« Le plat pays qui n’est pas le mien »
Celui, surtout où je m’y sentais bien
Des gens chaleureux et gentils
Et aussi, Ethel, Edina et Nancy
Cet écrit fut donc pour moi logique
Même si je ne suis pas belge
De clamer haut et fort « Vive la Belgique »
 • Pieds Hyphénique: La Belgique

  le=plat=pa=ys=qui=est=le=mien 8
  com=me=chan=tait=si=bien=brel 7
  un=pa=ys=qui=fait=du=bien 7
  qui=nous=in=vi=te=dans=sa=ri=tour=nelle 10
  a=lors=en=trons=dans=la=danse 7
  ou=blions=pour=un=ins=tant=la=france 8

  bru=ges=ou=la=pe=ti=te=ve=nise 9
  el=le=por=te=bien=son=nom 7
  là=est=sa=de=vise 5
  el=lea=un=beau=bla=son 6
  ma=gni=fi=que=vil=le=cô=tière 8
  tra=ver=sait=en=ba=teau=a=vec=mon=père 10
  lon=ger=ses=ca=naux=et=dra=guer=ses=é=cluses 11
  un=dia=mant=à=lé=tat=brut=aus=si=beau=que=sy=ra=cuse 14

  je=ne=pour=rai=ou=blier=cet=te=des=cen=teen=voi=lier 13
  tou=te=voi=le=bais=sée 6
  a=trois=nœud=s=par=fois=on=é=co=pait 10
  leau=que=le=vent=nous=ra=me=nait 8
  u=ne=bel=le=ba=la=dean=crait=dans=mon=cœur=à=ja=mais 14

  tous=les=di=manches=cé=tait=me=nin 8
  des=ma=ga=sins=à=per=te=de=vue 9
  des=a=mou=reux=qui=se=don=naient=la=main 10
  u=ne=fou=le=qui=cô=to=yait=ses=rues 10
  on=man=geait=des=fri=ca=delles 7
  dans=u=neam=bian=ce=cha=leu=reuse 8
  la=vieé=tait=belle 4
  et=lhu=meur=é=tait=joyeuse 6

  par=fois=on=par=tait=à=an=vers 8
  la=vil=le=des=dia=man=taires 7
  on=ne=pre=nait=pas=de=che=mins=de=tra=verse 11
  pour=al=ler=a=che=ter=un=bi=jou=à=ma=mère 12
  u=ne=to=pa=ze=ser=tie=sur=u=ne=ba=gueen=or 13
  cé=tait=pour=mes=pa=rents=un=folk=lore 9
  u=ne=gran=dea=ve=nue=rem=plie=dhom=me=daf=faire 12
  les=mar=chands=dor=de=dia=mants=et=de=mys=tères 11

  je=pas=sais=la=fron=tiè=reà=vé=lo 9
  le=vent=qui=me=souf=flait=dans=le=dos 9
  ma=me=nait=là=où=je=vou=lais 8
  dans=u=ne=gran=de=bou=lan=ge=rie=que=jai=tant=ap=pré=ci=ée 16
  je=res=sor=tais=a=vec=des=gros=gâ=teaux=et=u=ne=boi=te=de=léo=ni=das 19
  quand=jy=re=pen=se=mes=meilleurs=sou=ve=nirs=re=mon=tent=à=la=sur=face 17

  la=r=t=b=f=la=té=lé=belge 9
  pas=be=soin=dha=bi=ter=à=liège 8
  pour=pou=voir=la=cap=ter 6
  on=la=re=gar=dait=tous=les=sa=me=dis 10
  pour=voir=zy=go=ma=ti=co=ra=ma=et=sur=tout=ta=tayet 14
  un=pur=mo=ment=de=bon=heur 7
  en=fa=mil=le=on=riait=tous=en=chœur 9

  le=plat=pa=ys=qui=nest=pas=le=mien 9
  ce=lui=sur=tout=où=je=my=sen=tais=bien 10
  des=gens=cha=leu=reux=et=gen=tils 8
  et=aus=si=e=thel=e=di=na=et=nan=cy 11
  cet=é=crit=fut=donc=pour=moi=lo=gique 9
  mê=me=si=je=ne=suis=pas=belge 8
  de=cla=mer=haut=et=fort=vi=ve=la=bel=gi=que 12
 • Phonétique : La Belgique

  « lə pla pεi ki ε lə mjən »
  kɔmə ʃɑ̃tε si bjɛ̃ bʁεl
  œ̃ pεi ki fε dy bjɛ̃
  ki nuz- ɛ̃vitə dɑ̃ sa ʁituʁnεllə
  alɔʁ, ɑ̃tʁɔ̃ dɑ̃ la dɑ̃sə
  ubljɔ̃, puʁ œ̃n- ɛ̃stɑ̃, la fʁɑ̃sə

  bʁyʒəz- u la pətitə vənizə
  εllə pɔʁtə bjɛ̃ sɔ̃ nɔ̃
  la, ε sa dəvizə
  εllə a œ̃ bo blazɔ̃
  maɲifikə vilə kotjεʁə
  tʁavεʁsε ɑ̃ bato avεk mɔ̃ pεʁə
  lɔ̃ʒe sε kano, e dʁaɡe sεz- eklyzə
  œ̃ djamɑ̃ a leta bʁyt osi bo kə siʁakyzə

  ʒə nə puʁʁε ublje sεtə desɑ̃tə ɑ̃ vwalje
  tutə vwalə bεse
  a tʁwa neyd, paʁfwaz- ɔ̃n- ekɔpε
  lo kə lə vɑ̃ nu ʁamənε
  ynə bεllə baladə ɑ̃kʁε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, a ʒamε

  tus lε dimɑ̃ʃə, setε mənɛ̃
  dε maɡazɛ̃z- a pεʁtə də vɥ
  dεz- amuʁø ki sə dɔnε la mɛ̃
  ynə fulə ki kotwajε sε ʁy
  ɔ̃ mɑ̃ʒε dε fʁikadεllə
  dɑ̃z- ynə ɑ̃bjɑ̃sə ʃaləʁøzə
  la vi etε bεllə
  e lymœʁ etε ʒwajøzə

  paʁfwa, ɔ̃ paʁtε a ɑ̃ve
  la vilə dε djamɑ̃tεʁə
  ɔ̃ nə pʁənε pa də ʃəmɛ̃ də tʁavεʁsə
  puʁ ale aʃəte œ̃ biʒu a ma mεʁə
  ynə tɔpazə sεʁti syʁ ynə baɡ ɑ̃n- ɔʁ
  setε puʁ mε paʁɑ̃, œ̃ fɔlklɔʁə
  ynə ɡʁɑ̃də avənɥ ʁɑ̃pli dɔmə dafεʁə
  lε maʁʃɑ̃ dɔʁ, də djamɑ̃, e də mistεʁə

  ʒə pasε la fʁɔ̃tjεʁə a velo
  lə vɑ̃ ki mə suflε dɑ̃ lə do
  mamənε la, u ʒə vulε
  dɑ̃z- ynə ɡʁɑ̃də bulɑ̃ʒəʁi kə ʒε tɑ̃ apʁesje
  ʒə ʁəsɔʁtεz- avεk dε ɡʁo ɡatoz- e ynə bwatə də leɔnida
  kɑ̃ ʒi ʁəpɑ̃sə, mε mεjœʁ suvəniʁ ʁəmɔ̃te a la syʁfasə

  la εʁ te be εf, la tele bεlʒə
  pa bəzwɛ̃ dabite a ljεʒə
  puʁ puvwaʁ la kapte
  ɔ̃ la ʁəɡaʁdε tus lε samədi
  puʁ vwaʁ ziɡɔmatikɔʁama e syʁtu tatεjε
  œ̃ pyʁ mɔmɑ̃ də bɔnœʁ
  ɑ̃ famijə, ɔ̃ ʁjε tusz- ɑ̃ ʃœʁ

  « lə pla pεi ki nε pa lə mjən »
  səlɥi, syʁtu u ʒə mi sɑ̃tε bjɛ̃
  dε ʒɑ̃ ʃaləʁøz- e ʒɑ̃til
  e osi, εtεl, ədina e nɑ̃si
  sεt ekʁi fy dɔ̃k puʁ mwa lɔʒikə
  mεmə si ʒə nə sɥi pa bεlʒə
  də klame-o e fɔʁt « vivə la bεlʒikə »
 • Pieds Phonétique : La Belgique

  lə=pla=pε=i=ki=ε=lə=mjən 8
  kɔ=mə=ʃɑ̃=tε=si=bjɛ̃=bʁεl 7
  œ̃=pε=i=ki=fε=dy=bjɛ̃ 7
  ki=nu=zɛ̃=vi=tə=dɑ̃=sa=ʁi=tuʁ=nεl=lə 11
  a=lɔʁ=ɑ̃=tʁɔ̃=dɑ̃=la=dɑ̃=sə 8
  u=bljɔ̃=puʁ=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=la=fʁɑ̃sə 8

  bʁy=ʒə=zu=la=pə=ti=tə=və=ni=zə 10
  εl=lə=pɔʁ=tə=bjɛ̃=sɔ̃=nɔ̃ 7
  la=ε=sa=də=vi=zə 6
  εl=ləa=œ̃=bo=bla=zɔ̃ 6
  ma=ɲi=fi=kə=vi=lə=ko=tjεʁə 8
  tʁa=vεʁ=sε=ɑ̃=ba=to=a=vεk=mɔ̃=pε=ʁə 11
  lɔ̃=ʒe=sε=ka=no=e=dʁa=ɡe=sε=ze=kly=zə 12
  œ̃=dja=mɑ̃=a=le=ta=bʁyt=o=si=bo=kə=si=ʁa=ky=zə 15

  ʒə=nə=puʁ=ʁε=u=blj=e=sε=tə=de=sɑ̃=təɑ̃=vwa=lj=e 15
  tu=tə=vwa=lə=bε=se 6
  a=tʁwa=ne=yd=paʁ=fwa=zɔ̃=ne=kɔ=pε 10
  lo=kə=lə=vɑ̃=nu=ʁa=mə=nε 8
  y=nə=bεl=lə=ba=la=dəɑ̃=kʁε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=a=ʒa=mε 14

  tus=lε=di=mɑ̃ʃə=se=tε=mə=nɛ̃ 8
  dε=ma=ɡa=zɛ̃=za=pεʁ=tə=də=vɥ 9
  dε=za=mu=ʁø=ki=sə=dɔ=nε=la=mɛ̃ 10
  y=nə=fu=lə=ki=ko=twa=jε=sε=ʁy 10
  ɔ̃=mɑ̃=ʒε=dε=fʁi=ka=dεl=lə 8
  dɑ̃=zy=nəɑ̃=bjɑ̃=sə=ʃa=lə=ʁøzə 8
  la=vi=e=tε=bεl=lə 6
  e=ly=mœʁ=e=tε=ʒwa=jø=zə 8

  paʁ=fwa=ɔ̃=paʁ=tε=a=ɑ̃=ve 8
  la=vi=lə=dε=dja=mɑ̃=tε=ʁə 8
  ɔ̃=nə=pʁə=nε=pa=də=ʃə=mɛ̃=də=tʁa=vεʁ=sə 12
  puʁ=a=le=a=ʃə=te=œ̃=bi=ʒu=a=ma=mεʁə 12
  y=nə=tɔ=pa=zə=sεʁ=ti=syʁ=y=nə=baɡ=ɑ̃=nɔʁ 13
  se=tε=puʁ=mε=pa=ʁɑ̃=œ̃=fɔl=klɔ=ʁə 10
  y=nə=ɡʁɑ̃=dəa=vənɥ=ʁɑ̃=pli=dɔ=mə=da=fε=ʁə 12
  lε=maʁ=ʃɑ̃=dɔʁ=də=dja=mɑ̃=e=də=mis=tε=ʁə 12

  ʒə=pa=sε=la=fʁɔ̃=tjε=ʁəa=ve=lo 9
  lə=vɑ̃=ki=mə=su=flε=dɑ̃=lə=do 9
  ma=mə=nε=la=u=ʒə=vu=lε 8
  dɑ̃=zy=nə=ɡʁɑ̃=də=bu=lɑ̃=ʒə=ʁi=kə=ʒε=tɑ̃=a=pʁe=sj=e 16
  ʒə=ʁə=sɔʁ=tε=za=vεk=dε=ɡʁo=ɡa=to=ze=y=nə=bwa=tə=də=le=ɔ=ni=da 20
  kɑ̃=ʒi=ʁə=pɑ̃=sə=mε=mε=jœʁ=su=və=niʁ=ʁə=mɔ̃=te=a=la=syʁ=fa=sə 19

  la=εʁ=te=be=εf=la=te=le=bεl=ʒə 10
  pa=bə=zwɛ̃=da=bi=te=a=ljεʒə 8
  puʁ=pu=vwaʁ=la=kap=te 6
  ɔ̃=la=ʁə=ɡaʁ=dε=tus=lε=sa=mə=di 10
  puʁ=vwaʁ=zi=ɡɔ=ma=ti=kɔ=ʁa=ma=e=syʁ=tu=ta=tε=jε 15
  œ̃=pyʁ=mɔ=mɑ̃=də=bɔ=nœʁ 7
  ɑ̃=fa=mi=jə=ɔ̃=ʁjε=tus=zɑ̃=ʃœʁ 9

  lə=pla=pε=i=ki=nε=pa=lə=mjən 9
  səl=ɥi=syʁ=tu=u=ʒə=mi=sɑ̃=tε=bjɛ̃ 10
  dε=ʒɑ̃=ʃa=lə=ʁø=ze=ʒɑ̃=til 8
  e=o=si=ε=tεl=ə=di=na=e=nɑ̃=si 11
  sεt=e=kʁi=fy=dɔ̃k=puʁ=mwa=lɔ=ʒi=kə 10
  mε=mə=si=ʒə=nə=sɥi=pa=bεl=ʒə 9
  də=kla=me-o=e=fɔʁt=vi=və=la=bεl=ʒi=kə 11

Historique des Modifications

13/02/2018 13:14
13/02/2018 13:09

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/02/2018 14:20Mick-Jhon

Bonjour Lisador, merci pour cette superbe promenade en Belgique, j’y suis allé deux fois, j’en garde de très bons souvenir.

Auteur de Poésie
13/02/2018 23:56Mikie95

Joli texte je n ai pas encore eu la chance d aller en Belgique mais cela en donné envie merci du partage

Auteur de Poésie
19/02/2018 13:53Coburitc

Une jolie description de la Belgique remplie de souvenirs , patrie de grands écrivains de Simenon , Jean Ray et le grand Hergé .
Jean-Pierre

Auteur de Poésie
19/02/2018 15:08Zizou

Bien écrit.
J’ai eu l’occasion de visiter ce beau pays que j’ai bcp aimé.
Salutation