Poeme : Pourquoi ?

Pourquoi ?

A quoi peux-tu pensé ?
Quelle sorte d’etre humain es-tu pour avoir c’est idée ?
Seulement… Pourquoi mentir ?
Pourquoi faire du mal pour le plaisir ?
Tu ne penses peut-etre pas que en me mentant
Pour moi, ce serais souffrant
Chaque mensonge dit, m’arrache peu a peu le cœur
Maintenant, grace a toi, j’en pleurs
Tu m’as tromper
Ou du moins, tu as essayer

On dit qu’un humain ne peux vivre sans etre aimer
Moi je t’aimais comme tu ne pouvais l’imaginer
Alors pourquoi aller ailleur ?
Quand tu avais dejas mon cœur
Preuve que moi aussi je ne sais pas comment penser
Car je te l’avais donner
Je te croyais fidel
Mais tu n’as pas su me donner l’essentiel
Je te croyais plus mature
Et je ne croyais encore moins a notre rupture

Tu l’as pourtant chercher
Mais maitenant, tu ne sais que regretter
C’est MAITENANT que tu comprend ton erreur
MAITENANT que tu voie que j’ai eu de la douleur
MAITENANT que tu veux me ravoir
Croyant qu’il y a encore de l’espoir
Pourquoi donner une chance a quelqu’un qui se fou de vous ?
Pourquoi lui donner une chance de dire encore « nous »

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pourquoi ?

  a=quoi=peux=tu=pen=sé 6
  quel=le=sorte=de=tre=hu=main=es=tu=pour=a=voir=cest=i=dée 15
  seu=le=ment=pour=quoi=men=tir 7
  pour=quoi=fai=re=du=mal=pour=le=plai=sir 10
  tu=ne=pen=ses=peut=te=tre=pas=que=en=me=men=tant 13
  pour=moi=ce=se=rais=souf=frant 7
  cha=que=men=son=ge=dit=mar=ra=che=peu=a=peu=le=cœur 14
  main=te=nant=grace=a=toi=jen=pleurs 8
  tu=mas=trom=per 4
  ou=du=moins=tu=as=es=say=er 8

  on=dit=quun=hu=main=ne=peux=vivre=sans=e=treai=mer 12
  moi=je=tai=mais=comme=tu=ne=pou=vais=li=ma=gi=ner 13
  a=lors=pour=quoi=al=ler=ail=leur 8
  quand=tu=a=vais=de=jas=mon=cœur 8
  preuve=que=moi=aus=si=je=ne=sais=pas=com=ment=pen=ser 13
  car=je=te=la=vais=don=ner 7
  je=te=cro=yais=fi=del 6
  mais=tu=nas=pas=su=me=don=ner=les=sen=tiel 11
  je=te=cro=yais=plus=ma=tu=re 8
  et=je=ne=cro=yais=en=core=moins=a=no=tre=rup=ture 13

  tu=las=pour=tant=cher=cher 6
  mais=maite=nant=tu=ne=sais=que=re=gret=ter 10
  cest=maite=nant=que=tu=com=prend=ton=er=reur 10
  maite=nant=que=tu=voie=que=jai=eu=de=la=dou=leur 12
  maite=nant=que=tu=veux=me=ra=voir 8
  croyant=quil=y=a=en=core=de=les=poir 9
  pour=quoi=don=ner=une=chan=cea=quel=quun=qui=se=fou=de=vous 14
  pour=quoi=lui=don=ner=une=chan=ce=de=di=reen=co=re=nous 14
 • Phonétique : Pourquoi ?

  a kwa pø ty pɑ̃se ?
  kεllə sɔʁtə dεtʁə ymɛ̃ ε ty puʁ avwaʁ sεt- ide ?
  sələmɑ̃… puʁkwa mɑ̃tiʁ ?
  puʁkwa fεʁə dy mal puʁ lə plεziʁ ?
  ty nə pɑ̃sə pø tεtʁə pa kə ɑ̃ mə mɑ̃tɑ̃
  puʁ mwa, sə səʁε sufʁɑ̃
  ʃakə mɑ̃sɔ̃ʒə di, maʁaʃə pø a pø lə kœʁ
  mɛ̃tənɑ̃, ɡʁasə a twa, ʒɑ̃ plœʁ
  ty ma tʁɔ̃pe
  u dy mwɛ̃, ty a esεje

  ɔ̃ di kœ̃n- ymɛ̃ nə pø vivʁə sɑ̃z- εtʁə εme
  mwa ʒə tεmε kɔmə ty nə puvε limaʒine
  alɔʁ puʁkwa ale ajœʁ ?
  kɑ̃ ty avε dəʒa mɔ̃ kœʁ
  pʁəvə kə mwa osi ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ pɑ̃se
  kaʁ ʒə tə lavε dɔne
  ʒə tə kʁwajε fidεl
  mε ty na pa sy mə dɔne lesɑ̃sjεl
  ʒə tə kʁwajε plys matyʁə
  e ʒə nə kʁwajεz- ɑ̃kɔʁə mwɛ̃z- a nɔtʁə ʁyptyʁə

  ty la puʁtɑ̃ ʃεʁʃe
  mε mεtənɑ̃, ty nə sε kə ʁəɡʁεte
  sε mεtənɑ̃ kə ty kɔ̃pʁɑ̃ tɔ̃n- eʁœʁ
  mεtənɑ̃ kə ty vwa kə ʒε y də la dulœʁ
  mεtənɑ̃ kə ty vø mə ʁavwaʁ
  kʁwajɑ̃ kil i a ɑ̃kɔʁə də lεspwaʁ
  puʁkwa dɔne ynə ʃɑ̃sə a kεlkœ̃ ki sə fu də vu ?
  puʁkwa lɥi dɔne ynə ʃɑ̃sə də diʁə ɑ̃kɔʁə « nus »
 • Syllabes Phonétique : Pourquoi ?

  a=kwa=pø=ty=pɑ̃=se 6
  kεllə=sɔʁtə=dε=tʁə=y=mɛ̃=ε=ty=puʁ=a=vwaʁ=sε=ti=de 14
  sə=lə=mɑ̃=puʁ=kwa=mɑ̃=tiʁ 7
  puʁ=kwa=fε=ʁə=dy=mal=puʁ=lə=plε=ziʁ 10
  ty=nə=pɑ̃=sə=pø=tε=tʁə=pa=kə=ɑ̃=mə=mɑ̃=tɑ̃ 13
  puʁ=mwa=sə=sə=ʁε=su=fʁɑ̃ 7
  ʃa=kə=mɑ̃=sɔ̃=ʒə=di=ma=ʁa=ʃə=pø=a=pø=lə=kœʁ 14
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ɡʁasə=a=twa=ʒɑ̃=plœʁ 8
  ty=ma=tʁɔ̃=pe 4
  u=dy=mwɛ̃=ty=a=e=sε=je 8

  ɔ̃=di=kœ̃=ny=mɛ̃nə=pø=vi=vʁə=sɑ̃=zε=tʁəε=me 12
  mwaʒə=tε=mε=kɔ=mə=ty=nə=pu=vε=li=ma=ʒi=ne 13
  a=lɔʁ=puʁ=kwa=a=le=a=jœʁ 8
  kɑ̃=ty=a=vε=də=ʒa=mɔ̃=kœʁ 8
  pʁə=və=kə=mwa=o=siʒə=nə=sε=pa=kɔ=mɑ̃=pɑ̃se 12
  kaʁ=ʒə=tə=la=vε=dɔ=ne 7
  ʒə=tə=kʁwa=j=ε=fi=dεl 7
  mε=ty=na=pasymə=dɔ=ne=le=sɑ̃=sjεl 9
  ʒə=tə=kʁwa=jε=plys=ma=ty=ʁə 8
  e=ʒə=nə=kʁwa=jε=zɑ̃=kɔʁə=mwɛ̃=za=nɔ=tʁə=ʁyp=tyʁə 13

  ty=la=puʁ=tɑ̃=ʃεʁ=ʃe 6
  mε=mεtə=nɑ̃=tynə=sε=kəʁə=ɡʁε=te 8
  sε=mεtə=nɑ̃kə=ty=kɔ̃=pʁɑ̃=tɔ̃=ne=ʁœʁ 9
  mεtə=nɑ̃=kə=ty=vwakə=ʒε=y=də=la=du=lœʁ 11
  mεtə=nɑ̃=kə=ty=vø=mə=ʁa=vwaʁ 8
  kʁwa=jɑ̃=kil=i=a=ɑ̃=kɔʁə=də=lεs=pwaʁ 10
  puʁ=kwa=dɔ=ne=ynə=ʃɑ̃=səa=kεl=kœ̃=ki=sə=fu=də=vu 14
  puʁ=kwa=lɥi=dɔ=ne=ynə=ʃɑ̃=sə=də=di=ʁəɑ̃=kɔ=ʁə=nus 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/10/2005 13:14(F)Fleurlune Mimi(F)

oui c’est bien vrai ... ne te laisse pas faire
il ta fait souffrir une fois pt qu’il recommencera encore
avc les mecs on ne sait jms a quoi s’attendre
bonne chance
amitié

la fleur de lune (f)

Auteur de Poésie
02/10/2005 16:11Estellou

C’est super bo!Je te comprend!Tien bon et tu as tt a fais raison!Amitié!
Bisoux! (F)

Poème Erreur
Publié le 02/10/2005 04:56

L'écrit contient 211 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Un_Coeur_Briser

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs