Poeme-France : Lecture Écrit Changement

Poeme : Changer En Revant

Poème Changement
Publié le 15/10/2005 06:08

L'écrit contient 247 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Un_Coeur_Briser

Changer En Revant

Tu Etais Tellement Colleux
Tellement Affectueux
Tu M’aimais Tellement
Sa N’avais Pas De Bon Sans
Tu M’harcelais
Parce Que Tu M’aimais
Tu Me Disait Changer
Pour Qu’un Jour Je Puisse T’aimer
Maintenant Que Ce Jour Est Arriver
Ta Chance Tu As Preferer La Gaspiller
Tu Disais Ne Plus Menacer
Pourtant L’autre Jour Tu T’es Encore Essayer
Tu Disais Ne Plus Forcer
Mais Tu Ne Sais Toujours Pas Te Controler
Tu Disais Etre Fidel
Tans De Fois Je T’ai Vue Avec Elle
Tu Disais Ne Plus Fumer
Une Promesse Tu M’as Dit
Dans Ma Tete Tellement De Penser Mon Envahi
Parce Que Tu Ne L’as Pas Encore Tenu
Moi C’est A Ma Vie Que Je Ne Tien Plus
Je Voudrais Me L’enlever
Pour T’entendre Dire « Je Vais Toujours Regretter »
Simplement Pour Te Faire Souffrir A Ton Tour
Pour Te Faire Toi Aussi Passer Des Mauvais Jours
A Ce Demander Comment Cette Journee Va Encore Ce Terminer
Ou Combien De Fois Devras-t-on Aller Se Cacher Pour Pleurer
Avec Toi J’ai Tout Vecu
Maitenant Je N’ai Plus Le Gout D’essayer, Je Ne Veux Plus
Tu Ne M’as Pas Respecter La Premiere Fois
Tu Es Partie Sans Me Dire Meme Pourquoi
Cette Fois Si C’est Moi Qui Partirai
Pour Te Prouver
Que Moi Aussi Je Peux Faire Mal, Provoquer Tellement De Douleur
La Prochaine Fois Tu Penseras Avec Ton Cœur
 • Pieds Hyphénique: Changer En Revant

  tu=e=tais=tel=le=ment=col=leux 8
  tel=le=ment=af=fec=tu=eux 7
  tu=mai=mais=tel=le=ment 6
  sa=na=vais=pas=de=bon=sans 7
  tu=m=har=ce=lais 5
  par=ce=que=tu=mai=mais 6
  tu=me=di=sait=chan=ger 6
  pour=quun=jour=je=puis=se=tai=mer 8
  main=te=nant=que=ce=jour=est=ar=ri=ver 10
  ta=chan=ce=tu=as=pre=fe=rer=la=gas=pil=ler 12
  tu=di=sais=ne=plus=me=na=cer 8
  pour=tant=lau=tre=jour=tu=tes=en=co=re=es=sayer 12
  tu=di=sais=ne=plus=for=cer 7
  mais=tu=ne=sais=tou=jours=pas=te=con=tro=ler 11
  tu=di=sais=e=tre=fi=del 7
  tans=de=fois=je=tai=vue=a=vec=elle 9
  tu=di=sais=ne=plus=fu=mer 7
  u=ne=pro=mes=se=tu=mas=dit 8
  dans=ma=te=te=tel=le=ment=de=pen=ser=mon=en=va=hi 14
  par=ce=que=tu=ne=las=pas=en=co=re=te=nu 12
  moi=cest=a=ma=vie=que=je=ne=tien=plus 10
  je=vou=drais=me=len=le=ver 7
  pour=tenten=dre=di=re=je=vais=tou=jours=re=gret=ter 12
  sim=ple=ment=pour=te=fai=re=souf=frir=a=ton=tour 12
  pour=te=faire=toi=aus=si=pas=ser=des=mau=vais=jours 12
  a=ce=de=man=der=comment=cet=te=jour=nee=va=en=co=re=ce=ter=mi=ner 18
  ou=com=bien=de=fois=de=vras=t=on=al=ler=se=ca=cher=pour=pleu=rer 17
  a=vec=toi=jai=tout=ve=cu 7
  maite=nant=je=nai=plus=le=gout=des=sayer=je=ne=veux=plus 13
  tu=ne=mas=pas=res=pec=ter=la=pre=mie=re=fois 12
  tu=es=par=tie=sans=me=di=re=me=me=pour=quoi 12
  cet=te=fois=si=cest=moi=qui=par=ti=rai 10
  pour=te=prou=ver 4
  que=moi=aus=si=je=peux=faire=mal=pro=vo=quer=tel=le=ment=de=dou=leur 17
  la=pro=chaine=fois=tu=pen=se=ras=a=vec=ton=cœur 12
 • Phonétique : Changer En Revant

  ty ətε tεllmɑ̃ kɔlø
  tεllmɑ̃ afεktɥø
  ty mεmε tεllmɑ̃
  sa navε pa də bɔ̃ sɑ̃
  ty maʁsəlε
  paʁsə kə ty mεmε
  ty mə dizε ʃɑ̃ʒe
  puʁ kœ̃ ʒuʁ ʒə pɥisə tεme
  mɛ̃tənɑ̃ kə sə ʒuʁ εt- aʁive
  ta ʃɑ̃sə ty a pʁəfəʁe la ɡaspije
  ty dizε nə plys mənase
  puʁtɑ̃ lotʁə ʒuʁ ty tε ɑ̃kɔʁə esεje
  ty dizε nə plys fɔʁse
  mε ty nə sε tuʒuʁ pa tə kɔ̃tʁɔle
  ty dizεz- εtʁə fidεl
  tɑ̃ də fwa ʒə tε vɥ avεk εllə
  ty dizε nə plys fyme
  ynə pʁɔmεsə ty ma di
  dɑ̃ ma tətə tεllmɑ̃ də pɑ̃se mɔ̃n- ɑ̃vai
  paʁsə kə ty nə la pa ɑ̃kɔʁə təny
  mwa sεt- a ma vi kə ʒə nə tjɛ̃ plys
  ʒə vudʁε mə lɑ̃ləve
  puʁ tɑ̃tɑ̃dʁə diʁə « ʒə vε tuʒuʁ ʁəɡʁεtəʁ »
  sɛ̃pləmɑ̃ puʁ tə fεʁə sufʁiʁ a tɔ̃ tuʁ
  puʁ tə fεʁə twa osi pase dε movε ʒuʁ
  a sə dəmɑ̃de kɔmɑ̃ sεtə ʒuʁni va ɑ̃kɔʁə sə tεʁmine
  u kɔ̃bjɛ̃ də fwa dəvʁa te ɔ̃n- ale sə kaʃe puʁ pləʁe
  avεk twa ʒε tu vəky
  mεtənɑ̃ ʒə nε plys lə ɡu desεje, ʒə nə vø plys
  ty nə ma pa ʁεspεkte la pʁəmjəʁə fwa
  ty ε paʁti sɑ̃ mə diʁə məmə puʁkwa
  sεtə fwa si sε mwa ki paʁtiʁε
  puʁ tə pʁuve
  kə mwa osi ʒə pø fεʁə mal, pʁɔvɔke tεllmɑ̃ də dulœʁ
  la pʁoʃεnə fwa ty pɑ̃səʁaz- avεk tɔ̃ kœʁ
 • Pieds Phonétique : Changer En Revant

  ty=ə=tε=tεl=lmɑ̃=kɔ=lø 7
  tεl=lmɑ̃=a=fεk=tɥ=ø 6
  ty=mε=mε=tεl=lmɑ̃ 5
  sa=na=vε=pa=də=bɔ̃=sɑ̃ 7
  ty=maʁ=sə=lε 4
  paʁ=sə=kə=ty=mε=mε 6
  ty=mə=di=zε=ʃɑ̃=ʒe 6
  puʁ=kœ̃=ʒuʁ=ʒə=pɥi=sə=tε=me 8
  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=sə=ʒuʁ=ε=ta=ʁi=ve 10
  ta=ʃɑ̃=sə=ty=a=pʁə=fə=ʁe=la=ɡas=pi=je 12
  ty=di=zε=nə=plys=mə=na=se 8
  puʁ=tɑ̃=lotʁə=ʒuʁ=ty=tε=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=sε=je 12
  ty=di=zε=nə=plys=fɔʁ=se 7
  mε=ty=nə=sε=tu=ʒuʁ=pa=tə=kɔ̃=tʁɔ=le 11
  ty=di=zε=zε=tʁə=fi=dεl 7
  tɑ̃=də=fwa=ʒə=tε=vɥ=a=vεk=εl=lə 10
  ty=di=zε=nə=plys=fy=me 7
  y=nə=pʁɔ=mε=sə=ty=ma=di 8
  dɑ̃=ma=tə=tə=tεl=lmɑ̃də=pɑ̃=se=mɔ̃=nɑ̃=va=i 12
  paʁ=sə=kə=ty=nə=la=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=tə=ny 12
  mwa=sε=ta=ma=vi=kə=ʒə=nə=tj=ɛ̃=plys 11
  ʒə=vu=dʁε=mə=lɑ̃=lə=ve 7
  puʁ=tɑ̃=tɑ̃dʁə=di=ʁə=ʒə=vε=tu=ʒuʁ=ʁə=ɡʁε=təʁ 12
  sɛ̃=plə=mɑ̃=puʁ=tə=fε=ʁə=su=fʁiʁ=a=tɔ̃=tuʁ 12
  puʁtə=fε=ʁə=twa=o=si=pa=se=dε=mo=vε=ʒuʁ 12
  asə=də=mɑ̃=de=kɔ=mɑ̃=sε=tə=ʒuʁ=ni=va=ɑ̃=kɔ=ʁə=sə=tεʁ=mi=ne 18
  u=kɔ̃=bjɛ̃də=fwa=də=vʁa=te=ɔ̃=na=le=sə=ka=ʃe=puʁ=plə=ʁe 16
  a=vεk=twa=ʒε=tu=və=ky 7
  mεtə=nɑ̃=ʒə=nε=plys=lə=ɡu=de=sε=je=ʒə=nə=vø=plys 14
  ty=nə=ma=pa=ʁεs=pεk=te=la=pʁə=mjə=ʁə=fwa 12
  ty=ε=paʁ=ti=sɑ̃=mə=di=ʁə=mə=mə=puʁ=kwa 12
  sε=tə=fwa=si=sε=mwa=ki=paʁ=ti=ʁε 10
  puʁ=tə=pʁu=ve 4
  kə=mwa=o=siʒə=pø=fε=ʁə=mal=pʁɔ=vɔ=ke=tεl=lmɑ̃=də=du=lœʁ 16
  la=pʁo=ʃεnə=fwa=ty=pɑ̃=sə=ʁa=za=vεk=tɔ̃=kœʁ 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.