Poeme : La Jeune Femme Et Les Hirondelles

La Jeune Femme Et Les Hirondelles

Un arbre, un ruisseau, un jardin et des fleurs,
Une jeune femme seule marche lentement,
Insensible à ce décors, on dirait qu’elle est ailleurs.
Ses longs cheveux blonds flottent dans le vent,
Elle est pensante, s’arrête soudain. Elle est absente,
Ses yeux fixent le courant, elle semble dans l’attente.

Elle lève le nez au ciel, hume les odeurs de la prairie,
Et reste là, indolente, comme perdue cherchant
Dans les nuages d’indomptables allégories,
Des formes que seule son imagination extraordinairement
Fertile, peut inventer. Elle savoure ce plein moment
De bonheur qu’amplifie sa solitude bienfaitrice.

C’est unde ces après midi d’automne où le bruissement
Merveilleux du petit ruisseau semble en totale harmonie
Avec la nature qui l’entoure et lui permet de voler
Par son imagination, dans des contes l’émerveillant.
Seule sur son tapis volant, profitant du chant du vent
Ruisselant dans son cou, sur ses bras, la laissant s’élever

Dans un monde merveilleux et touchant
Par sa grâce et la beauté qu’il lui offre en ce moment.
Elle ne pense pas, laissant le föhn descendant
Des montagnes toutes proches faire flotter
Ses rêves bucoliques, enivrants et plaisants,
Qui l’emportent à mille lieux de ses tourments.

Ce jardin et ces fleurs qui l’entourent
Sont pour elle les essences mêmes du bonheur,
De la félicité. Ce cadre lui rappelle son enfance,
Ces débuts de soirée, qui semblaient lui tenir un discours
Qu’elle seule était capable d’entendre.
C’est à ces moments là qu’elle repense au fond de son cœur.

Il ne manque à ces instants que les quelques années
A rêvasser, seule, comme ce jour, dans ce jardin secret
Qui toute gamine déjà la fascinait.
Elle s’amuse toujours à regarder s’en aller les dernières hirondelles
Qui dans leurs cris joyeux et perçants volaient affolées
A l’idée de quitter elles aussi ce petit coin de bonheur adoré.

Elles y reviendront, l’an prochain, elles en ont l’habitude,
Retrouveront leurs nids savamment construits.
Suite à leur extraordinaire performance migrante,
Ramenant d’Afrique à la même période avec exactitude,
Les fruits de leurs reproductions de l’année, leurs petits,
Et notre bucolique jeune femme ne manquera pas de les retrouver

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Jeune Femme Et Les Hirondelles

  un=ar=bre=un=ruis=seau=un=jar=din=et=des=fleurs 12
  u=ne=jeu=ne=fem=me=seule=mar=che=len=te=ment 12
  insen=si=bleà=ce=dé=cors=on=di=rait=quel=le=est=ail=leurs 14
  ses=longs=che=veux=blonds=flot=tent=dans=le=vent 10
  elle=est=pen=sante=sar=rê=te=sou=dain=el=le=est=ab=sente 14
  ses=y=eux=fixent=le=cou=rant=el=le=sem=ble=dans=lat=tente 14

  elle=lève=le=nez=au=ciel=hume=les=o=deurs=de=la=prai=rie 14
  et=res=te=là=in=do=len=te=com=me=per=due=cher=chant 14
  dans=les=nu=a=ges=din=domp=ta=bles=al=lé=go=ries 13
  des=formes=que=seule=son=i=ma=gi=na=tion=ex=tra=or=di=naire=ment 16
  fer=tile=peut=in=ven=ter=el=le=sa=vou=re=ce=plein=moment 14
  de=bon=heur=quam=pli=fie=sa=so=li=tu=de=bien=fai=trice 14

  cest=un=de=ces=a=près=mi=di=dau=tomneoù=le=bruis=se=ment 14
  mer=veilleux=du=pe=tit=ruis=seau=sem=bleen=to=tale=har=mo=nie 14
  a=vec=la=na=ture=qui=len=tou=reet=lui=permet=de=vo=ler 14
  par=son=i=ma=gi=na=tion=dans=des=con=tes=lé=mer=veillant 14
  seule=sur=son=ta=pis=vo=lant=pro=fi=tant=du=chant=du=vent 14
  ruisse=lant=dans=son=cou=sur=ses=bras=la=lais=sant=sé=le=ver 14

  dans=un=mon=de=mer=veil=leux=et=tou=chant 10
  par=sa=grâ=ceet=la=beau=té=quil=lui=of=fre=en=ce=moment 14
  el=le=ne=pen=se=pas=lais=sant=le=föhn=des=cen=dant 13
  des=mon=ta=gnes=tou=tes=pro=ches=fai=re=flot=ter 12
  ses=rê=ves=bu=co=li=ques=en=ivrants=et=plai=sants 12
  qui=lem=por=tent=à=mil=le=lieux=de=ses=tour=ments 12

  ce=jar=din=et=ces=fleurs=qui=len=tourent 9
  sont=pour=el=le=les=es=sen=ces=mê=mes=du=bon=heur 13
  de=la=fé=li=ci=té=ce=cadre=lui=rap=pel=le=son=en=fance 15
  ces=dé=buts=de=soi=rée=qui=sem=blaient=lui=te=nir=un=dis=cours 15
  quel=le=seu=le=é=tait=ca=pa=ble=den=ten=dre 12
  cest=à=ces=moments=là=quel=le=re=pen=seau=fond=de=son=cœur 14

  il=ne=man=que=à=ces=ins=tants=que=les=quel=ques=an=nées 14
  a=rê=vas=ser=seule=comme=ce=jour=dans=ce=jar=din=se=cret 14
  qui=tou=te=ga=mi=ne=dé=jà=la=fas=ci=nait 12
  elle=sa=muse=tou=jours=à=re=gar=der=sen=al=ler=les=der=nières=hi=ron=delles 18
  qui=dans=leurs=cris=joy=eux=et=per=çants=vo=laient=af=fo=lées 14
  a=li=dée=de=quit=ter=elles=aus=si=ce=pe=tit=coin=de=bon=heur=a=do=ré 19

  elles=y=re=vien=dront=lan=pro=chain=el=les=en=ont=lha=bi=tude 15
  re=trou=ve=ront=leurs=nids=sa=vam=ment=cons=truits 11
  suiteà=leur=ex=tra=or=di=nai=re=per=for=man=ce=mi=grante 14
  rame=nant=da=fri=queà=la=même=pé=rio=dea=vec=exac=ti=tude 14
  les=fruits=de=leurs=re=pro=duc=tions=de=lan=née=leurs=pe=tits 14
  et=notre=bu=co=li=que=jeune=fem=me=ne=man=que=ra=pas=de=les=re=trou=ver 19
 • Phonétique : La Jeune Femme Et Les Hirondelles

  œ̃n- aʁbʁə, œ̃ ʁɥiso, œ̃ ʒaʁdɛ̃ e dε flœʁ,
  ynə ʒənə famə sələ maʁʃə lɑ̃təmɑ̃,
  ɛ̃sɑ̃siblə a sə dekɔʁ, ɔ̃ diʁε kεllə εt- ajœʁ.
  sε lɔ̃ɡ ʃəvø blɔ̃ flɔte dɑ̃ lə vɑ̃,
  εllə ε pɑ̃sɑ̃tə, saʁεtə sudɛ̃. εllə εt- absɑ̃tə,
  sεz- iø fikse lə kuʁɑ̃, εllə sɑ̃blə dɑ̃ latɑ̃tə.

  εllə lεvə lə nez- o sjεl, ymə lεz- ɔdœʁ də la pʁεʁi,
  e ʁεstə la, ɛ̃dɔlɑ̃tə, kɔmə pεʁdɥ ʃεʁʃɑ̃
  dɑ̃ lε nɥaʒə dɛ̃dɔ̃ptabləz- aleɡɔʁi,
  dε fɔʁmə- kə sələ sɔ̃n- imaʒinasjɔ̃ εkstʁaɔʁdinεʁəmɑ̃
  fεʁtilə, pø ɛ̃vɑ̃te. εllə savuʁə sə plɛ̃ mɔmɑ̃
  də bɔnœʁ kɑ̃plifi sa sɔlitydə bjɛ̃fεtʁisə.

  sεt- œ̃də sεz- apʁε midi dotɔmnə u lə bʁɥisəmɑ̃
  mεʁvεjø dy pəti ʁɥiso sɑ̃blə ɑ̃ tɔtalə-aʁmɔni
  avεk la natyʁə ki lɑ̃tuʁə e lɥi pεʁmε də vɔle
  paʁ sɔ̃n- imaʒinasjɔ̃, dɑ̃ dε kɔ̃tə lemεʁvεjɑ̃.
  sələ syʁ sɔ̃ tapi vɔlɑ̃, pʁɔfitɑ̃ dy ʃɑ̃ dy vɑ̃
  ʁɥisəlɑ̃ dɑ̃ sɔ̃ ku, syʁ sε bʁa, la lεsɑ̃ seləve

  dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də mεʁvεjøz- e tuʃɑ̃
  paʁ sa ɡʁasə e la bote kil lɥi ɔfʁə ɑ̃ sə mɔmɑ̃.
  εllə nə pɑ̃sə pa, lεsɑ̃ lə fɔn desɑ̃dɑ̃
  dε mɔ̃taɲə tutə pʁoʃə fεʁə flɔte
  sε ʁεvə bykɔlik, ɑ̃nivʁɑ̃z- e plεzɑ̃,
  ki lɑ̃pɔʁte a milə ljø də sε tuʁmɑ̃.

  sə ʒaʁdɛ̃ e sε flœʁ ki lɑ̃tuʁe
  sɔ̃ puʁ εllə lεz- esɑ̃sə mεmə dy bɔnœʁ,
  də la felisite. sə kadʁə lɥi ʁapεllə sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə,
  sε deby də swaʁe, ki sɑ̃blε lɥi təniʁ œ̃ diskuʁ
  kεllə sələ etε kapablə dɑ̃tɑ̃dʁə.
  sεt- a sε mɔmɑ̃ la kεllə ʁəpɑ̃sə o fɔ̃ də sɔ̃ kœʁ.

  il nə mɑ̃kə a sεz- ɛ̃stɑ̃ kə lε kεlkz- ane
  a ʁεvase, sələ, kɔmə sə ʒuʁ, dɑ̃ sə ʒaʁdɛ̃ sεkʁε
  ki tutə ɡaminə deʒa la fasinε.
  εllə samyzə tuʒuʁz- a ʁəɡaʁde sɑ̃n- ale lε dεʁnjεʁəz- iʁɔ̃dεllə
  ki dɑ̃ lœʁ kʁi ʒwajøz- e pεʁsɑ̃ vɔlε afɔle
  a lide də kite εlləz- osi sə pəti kwɛ̃ də bɔnœʁ adɔʁe.

  εlləz- i ʁəvjɛ̃dʁɔ̃, lɑ̃ pʁoʃɛ̃, εlləz- ɑ̃n- ɔ̃ labitydə,
  ʁətʁuvəʁɔ̃ lœʁ nid savamɑ̃ kɔ̃stʁɥi.
  sɥitə a lœʁ εkstʁaɔʁdinεʁə pεʁfɔʁmɑ̃sə miɡʁɑ̃tə,
  ʁamənɑ̃ dafʁikə a la mεmə peʁjɔdə avεk εɡzaktitydə,
  lε fʁɥi də lœʁ ʁəpʁɔdyksjɔ̃ də lane, lœʁ pəti,
  e nɔtʁə bykɔlikə ʒənə famə nə mɑ̃kəʁa pa də lε ʁətʁuve
 • Syllabes Phonétique : La Jeune Femme Et Les Hirondelles

  œ̃=naʁ=bʁə=œ̃=ʁɥi=so=œ̃=ʒaʁ=dɛ̃=e=dε=flœ=ʁə 13
  y=nə=ʒə=nə=fa=mə=sə=lə=maʁ=ʃə=lɑ̃=tə=mɑ̃ 13
  ɛ̃=sɑ̃=si=blə=a=sə=de=kɔʁ=ɔ̃=di=ʁε=kεl=lə=ε=ta=jœʁ 16
  sε=lɔ̃ɡ=ʃə=vø=blɔ̃=flɔ=te=dɑ̃=lə=vɑ̃ 10
  εl=lə=ε=pɑ̃=sɑ̃=tə=sa=ʁε=tə=su=dɛ̃=εl=lə=ε=tab=sɑ̃tə 16
  sε=zi=ø=fik=se=lə=ku=ʁɑ̃=εl=lə=sɑ̃=blə=dɑ̃=la=tɑ̃=tə 16

  εl=lə=lεvə=lə=ne=zo=sjεl=y=mə=lε=zɔ=dœʁ=də=la=pʁε=ʁi 16
  e=ʁεs=tə=la=ɛ̃=dɔ=lɑ̃=tə=kɔ=mə=pεʁdɥ=ʃεʁ=ʃɑ̃ 13
  dɑ̃=lε=nɥ=a=ʒə=dɛ̃=dɔ̃p=ta=blə=za=le=ɡɔ=ʁi 13
  dεfɔʁmə=kə=sə=lə=sɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃=εk=stʁ=ɔʁ=di=nεʁə=mɑ̃ 16
  fεʁ=ti=lə=pø=ɛ̃=vɑ̃=te=εl=lə=sa=vu=ʁə=sə=plɛ̃=mɔ=mɑ̃ 16
  də=bɔ=nœʁ=kɑ̃=pli=fi=sa=sɔ=li=ty=də=bj=ɛ̃=fε=tʁis=ə 16

  sε=tœ̃=də=sε=za=pʁε=mi=di=do=tɔm=nə=u=lə=bʁɥi=sə=mɑ̃ 16
  mεʁ=vε=jø=dypə=ti=ʁɥi=so=sɑ̃=blə=ɑ̃=tɔ=ta=lə-aʁ=mɔ=ni 16
  a=vεk=la=na=tyʁə=ki=lɑ̃=tu=ʁə=e=lɥi=pεʁ=mε=də=vɔ=le 16
  paʁ=sɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sj=ɔ̃=dɑ̃=dε=kɔ̃=tə=le=mεʁ=vε=jɑ̃ 16
  sə=lə=syʁ=sɔ̃=ta=pi=vɔ=lɑ̃=pʁɔ=fi=tɑ̃=dy=ʃɑ̃=dy=vɑ̃ 15
  ʁɥi=sə=lɑ̃=dɑ̃=sɔ̃=ku=syʁ=sε=bʁa=la=lε=sɑ̃=se=lə=ve 15

  dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=mεʁ=vε=jø=ze=tu=ʃɑ̃ 10
  paʁ=sa=ɡʁa=sə=e=la=bo=te=kil=lɥi=ɔ=fʁə=ɑ̃=sə=mɔ=mɑ̃ 16
  εl=lə=nə=pɑ̃=sə=pa=lε=sɑ̃=lə=fɔ=nə=de=sɑ̃=dɑ̃ 14
  dε=mɔ̃=ta=ɲə=tu=tə=pʁo=ʃə=fε=ʁə=flɔ=te 12
  sε=ʁε=və=by=kɔ=lik=ɑ̃=ni=vʁɑ̃=ze=plε=zɑ̃ 12
  ki=lɑ̃=pɔʁ=te=a=mi=lə=lj=ø=də=sε=tuʁ=mɑ̃ 13

  sə=ʒaʁ=dɛ̃=e=sε=flœ=ʁə=ki=lɑ̃=tu=ʁe 11
  sɔ̃=puʁ=εl=lə=lε=ze=sɑ̃=sə=mε=mə=dy=bɔ=nœ=ʁə 14
  də=la=fe=li=si=te=sə=ka=dʁə=lɥi=ʁa=pεl=lə=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 16
  sε=de=by=də=swa=ʁe=ki=sɑ̃=blε=lɥi=tə=niʁ=œ̃=dis=kuʁ 15
  kεl=lə=sə=lə=e=tε=ka=pa=blə=dɑ̃=tɑ̃=dʁə 12
  sε=ta=sε=mɔ=mɑ̃=la=kεl=lə=ʁə=pɑ̃=sə=o=fɔ̃=də=sɔ̃=kœʁ 16

  il=nə=mɑ̃=kə=a=sε=zɛ̃s=tɑ̃=kə=lε=kεl=kza=ne 13
  a=ʁε=va=se=sə=lə=kɔ=mə=sə=ʒuʁ=dɑ̃=sə=ʒaʁ=dɛ̃=sε=kʁε 16
  ki=tu=tə=ɡa=mi=nə=de=ʒa=la=fa=si=nε 12
  εllə=samyzə=tu=ʒuʁ=za=ʁə=ɡaʁ=de=sɑ̃=na=le=lε=dεʁ=njε=ʁə=ziʁɔ̃dεllə 16
  ki=dɑ̃=lœ=ʁə=kʁi=ʒwa=jø=ze=pεʁ=sɑ̃=vɔ=lε=a=fɔ=le 15
  a=li=de=də=ki=te=εllə=zosisə=pə=ti=kwɛ̃də=bɔ=nœʁ=a=dɔ=ʁe 16

  εl=lə=zi=ʁə=vjɛ̃=dʁɔ̃=lɑ̃=pʁo=ʃɛ̃=εl=lə=zɑ̃=nɔ̃=la=bi=tydə 16
  ʁə=tʁu=və=ʁɔ̃=lœ=ʁə=nid=sa=va=mɑ̃=kɔ̃s=tʁɥ 12
  sɥi=tə=a=lœʁ=εk=stʁ=ɔʁ=di=nε=ʁə=pεʁ=fɔʁ=mɑ̃=sə=mi=ɡʁɑ̃tə 16
  ʁamə=nɑ̃=da=fʁi=kəa=la=mε=mə=pe=ʁjɔ=də=a=vεk=εɡ=zak=titydə 16
  lε=fʁɥi=də=lœ=ʁə=ʁə=pʁɔ=dyk=sj=ɔ̃=də=la=ne=lœʁ=pə=ti 16
  e=nɔtʁə=by=kɔlikə=ʒə=nə=fa=mə=nə=mɑ̃=kə=ʁa=pa=də=lε=ʁə=tʁu=ve 18

Récompense

1
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Souvenir
Publié le 24/11/2022 16:27

L'écrit contient 374 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 6 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Vautuit219