Poeme : La Leçon De Choses

La Leçon De Choses

On peut recevoir de l’amour
Même sans l’ savoir,
Il suffit juste d’un regard
Pour le percevoir,
Mais vivre sans printemps
Impossible pour la nature
Invivable dans le temps,
Ah ! pour ça non
Invivable dans le temps.

On peut vivre sans un dieu
Ça ne sert à rien,
Sauf qu’un Être Supérieur
Dira qu’on ne sait rien !
Que nous sommes inférieurs
Ca nous le savons,
A Nature notre mère,
On le sait bien on l’ reconnaît.

On peut vivre sans travail
On s’en porte bien.
Ca évite bien des fatigues
Et c’est très bien,
On en profite que mieux
Surtout si quelqu’un
S’en satisfait, quoi de mieux
On n’en est que plus heureux.

On peut vivre sans patrie
Du moment que l’on sait
Que pour soi on vit
Peu importe le drapeau
Pour peu qu’on aie le bon chapeau
Qu’on soit heureux dans sa peau
L’essentiel est qu’on soit heureux
Et surtout qu’on soit nombreux.

Pendant notre adolescence
On explore le monde.
On va tous à la conquête
De ses richesses.
Armés de notre jeunesse
Qui nous fait faire des prouesses,
Nous formons tous une ronde
Pour colporter notre ivresse
Et de nos savoirs en faire une fête.

Lorsque soudain les nuages
Les tracasseries
Nous assaillent de toutes parts
Brisent nos envies
Il faut au fond de notre âme
De nos forces vives
Pas céder à la tristesse
Et faire confiance à notre jeunesse

En parlant de la jeunesse
Du début de notre vie
C’est quand même formidable
Tout ce qu’on apprend
Et c’est vraiment délectable
Nos peines s’effacent en un instant
Et on rebondit plein de forces
Évidemment.

Tout le long de notre vie
Notre éternelle jeunesse
Un moment nous fait peur
On sait bien qu’elle est instable
Qu’elle ne pourra jamais durer
Et que du haut de la sagesse
On sera protégé pendant un moment
Mais que malheureusement il y a le temps

Comme quoi dans la vie
A chaque instant
Il faut profiter du moment
Pour partager nos envies
Tout autour de nous
Savoir donner de l’envie
Et mordre dedans,
La croquer ardemment
De toutes ses dents.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Leçon De Choses

  on=peut=re=ce=voir=de=la=mour 8
  mê=me=sans=l=sa=voir 6
  il=suf=fit=jus=te=dun=re=gard 8
  pour=le=per=ce=voir 5
  mais=vi=vre=sans=prin=temps 6
  im=pos=si=ble=pour=la=na=ture 8
  in=vi=va=ble=dans=le=temps 7
  ah=pour=ça=non 4
  in=vi=va=ble=dans=le=temps 7

  on=peut=vi=vre=sans=un=dieu 7
  ça=ne=sert=à=rien 5
  sauf=quun=ê=tre=su=pé=ri=eur 8
  di=ra=quon=ne=sait=rien 6
  que=nous=som=mes=in=fé=ri=eurs 8
  ca=nous=le=sa=vons 5
  a=na=tu=re=no=tre=mè=re 8
  on=le=sait=bien=on=l=re=con=naît 9

  on=peut=vi=vre=sans=tra=vail 7
  on=sen=por=te=bien 5
  ca=é=vi=te=bien=des=fa=tigues 8
  et=cest=très=bien 4
  on=en=pro=fi=te=que=mieux 7
  sur=tout=si=quel=quun 5
  sen=sa=tis=fait=quoi=de=mieux 7
  on=nen=est=que=plus=heu=reux 7

  on=peut=vi=vre=sans=pa=trie 7
  du=mo=ment=que=lon=sait 6
  que=pour=soi=on=vit 5
  peu=im=por=te=le=dra=peau 7
  pour=peu=quon=aie=le=bon=cha=peau 8
  quon=soit=heu=reux=dans=sa=peau 7
  les=sen=tiel=est=quon=soit=heu=reux 8
  et=sur=tout=quon=soit=nom=breux 7

  pen=dant=no=tre=a=do=les=cence 8
  on=ex=plo=re=le=mon=de 7
  on=va=tous=à=la=con=quê=te 8
  de=ses=ri=chesses 4
  ar=més=de=no=tre=jeu=nesse 7
  qui=nous=fait=fai=re=des=proues=ses 8
  nous=for=mons=tous=u=ne=ron=de 8
  pour=col=por=ter=no=tre=i=vresse 8
  et=de=nos=sa=voirs=en=faireune=fête 8

  lors=que=sou=dain=les=nua=ges 7
  les=tra=cas=se=ries 5
  nous=as=sail=lent=de=tou=tes=parts 8
  bri=sent=nos=en=vies 5
  il=faut=au=fond=de=no=tre=âme 8
  de=nos=for=ces=vi=ves 6
  pas=cé=der=à=la=tris=tesse 7
  et=faire=con=fianceà=no=tre=jeu=nesse 8

  en=par=lant=de=la=jeu=nesse 7
  du=dé=but=de=no=tre=vie 7
  cest=quand=mê=me=for=mi=da=ble 8
  tout=ce=quon=ap=prend 5
  et=cest=vrai=ment=dé=lec=ta=ble 8
  nos=peines=sef=facent=en=un=ins=tant 8
  et=on=re=bon=dit=plein=de=forces 8
  évi=dem=ment 3

  tout=le=long=de=no=tre=vie 7
  no=tre=é=ter=nel=le=jeu=nesse 8
  un=mo=ment=nous=fait=peur 6
  on=sait=bien=quel=le=est=ins=table 8
  quel=le=ne=pour=ra=ja=mais=du=rer 9
  et=que=du=haut=de=la=sa=gesse 8
  on=se=ra=pro=té=gé=pen=dant=un=moment 10
  mais=que=malheu=reuse=ment=il=y=a=le=temps 10

  com=me=quoi=dans=la=vie 6
  a=cha=que=ins=tant 5
  il=faut=pro=fi=ter=du=mo=ment 8
  pour=par=ta=ger=nos=en=vies 7
  tout=au=tour=de=nous 5
  sa=voir=don=ner=de=len=vie 7
  et=mor=dre=de=dans 5
  la=cro=quer=ar=dem=ment 6
  de=tou=tes=ses=dents 5
 • Phonétique : La Leçon De Choses

  ɔ̃ pø ʁəsəvwaʁ də lamuʁ
  mεmə sɑ̃ lsavwaʁ,
  il syfi ʒystə dœ̃ ʁəɡaʁ
  puʁ lə pεʁsəvwaʁ,
  mε vivʁə sɑ̃ pʁɛ̃tɑ̃
  ɛ̃pɔsiblə puʁ la natyʁə
  ɛ̃vivablə dɑ̃ lə tɑ̃,
  a ! puʁ sa nɔ̃
  ɛ̃vivablə dɑ̃ lə tɑ̃.

  ɔ̃ pø vivʁə sɑ̃z- œ̃ djø
  sa nə sεʁ a ʁjɛ̃,
  sof kœ̃n- εtʁə sypeʁjœʁ
  diʁa kɔ̃ nə sε ʁjɛ̃ !
  kə nu sɔməz- ɛ̃feʁjœʁ
  ka nu lə savɔ̃,
  a natyʁə nɔtʁə mεʁə,
  ɔ̃ lə sε bjɛ̃ ɔ̃ lʁəkɔnε.

  ɔ̃ pø vivʁə sɑ̃ tʁavaj
  ɔ̃ sɑ̃ pɔʁtə bjɛ̃.
  ka evitə bjɛ̃ dε fatiɡ
  e sε tʁε bjɛ̃,
  ɔ̃n- ɑ̃ pʁɔfitə kə mjø
  syʁtu si kεlkœ̃
  sɑ̃ satisfε, kwa də mjø
  ɔ̃ nɑ̃n- ε kə plysz- œʁø.

  ɔ̃ pø vivʁə sɑ̃ patʁi
  dy mɔmɑ̃ kə lɔ̃ sε
  kə puʁ swa ɔ̃ vit
  pø ɛ̃pɔʁtə lə dʁapo
  puʁ pø kɔ̃n- ε lə bɔ̃ ʃapo
  kɔ̃ swa œʁø dɑ̃ sa po
  lesɑ̃sjεl ε kɔ̃ swa œʁø
  e syʁtu kɔ̃ swa nɔ̃bʁø.

  pɑ̃dɑ̃ nɔtʁə adɔlesɑ̃sə
  ɔ̃n- εksplɔʁə lə mɔ̃də.
  ɔ̃ va tusz- a la kɔ̃kεtə
  də sε ʁiʃesə.
  aʁme də nɔtʁə ʒənεsə
  ki nu fε fεʁə dε pʁuesə,
  nu fɔʁmɔ̃ tusz- ynə ʁɔ̃də
  puʁ kɔlpɔʁte nɔtʁə ivʁεsə
  e də no savwaʁz- ɑ̃ fεʁə ynə fεtə.

  lɔʁskə sudɛ̃ lε nɥaʒə
  lε tʁakasəʁi
  nuz- asaje də tutə paʁ
  bʁize noz- ɑ̃vi
  il fo o fɔ̃ də nɔtʁə amə
  də no fɔʁsə- vivə
  pa sede a la tʁistεsə
  e fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə a nɔtʁə ʒənεsə

  ɑ̃ paʁlɑ̃ də la ʒənεsə
  dy deby də nɔtʁə vi
  sε kɑ̃ mεmə fɔʁmidablə
  tu sə kɔ̃n- apʁɑ̃
  e sε vʁεmɑ̃ delεktablə
  no pεnə sefase ɑ̃n- œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  e ɔ̃ ʁəbɔ̃di plɛ̃ də fɔʁsə
  evidamɑ̃.

  tu lə lɔ̃ də nɔtʁə vi
  nɔtʁə etεʁnεllə ʒənεsə
  œ̃ mɔmɑ̃ nu fε pœʁ
  ɔ̃ sε bjɛ̃ kεllə εt- ɛ̃stablə
  kεllə nə puʁʁa ʒamε dyʁe
  e kə dy-o də la saʒεsə
  ɔ̃ səʁa pʁɔteʒe pɑ̃dɑ̃ œ̃ mɔmɑ̃
  mε kə maləʁøzəmɑ̃ il i a lə tɑ̃

  kɔmə kwa dɑ̃ la vi
  a ʃakə ɛ̃stɑ̃
  il fo pʁɔfite dy mɔmɑ̃
  puʁ paʁtaʒe noz- ɑ̃vi
  tut- otuʁ də nu
  savwaʁ dɔne də lɑ̃vi
  e mɔʁdʁə dədɑ̃,
  la kʁɔke aʁdamɑ̃
  də tutə sε dɑ̃.
 • Syllabes Phonétique : La Leçon De Choses

  ɔ̃=pø=ʁə=sə=vwaʁ=də=la=muʁ 8
  mε=mə=sɑ̃=lsa=vwaʁ 5
  il=sy=fi=ʒys=tə=dœ̃=ʁə=ɡaʁ 8
  puʁ=lə=pεʁ=sə=vwaʁ 5
  mε=vi=vʁə=sɑ̃=pʁɛ̃=tɑ̃ 6
  ɛ̃=pɔ=si=blə=puʁ=la=na=tyʁə 8
  ɛ̃=vi=va=blə=dɑ̃=lə=tɑ̃ 7
  a=puʁ=sa=nɔ̃ 4
  ɛ̃=vi=va=blə=dɑ̃=lə=tɑ̃ 7

  ɔ̃=pø=vi=vʁə=sɑ̃=zœ̃=dj=ø 8
  sa=nə=sεʁ=a=ʁj=ɛ̃ 6
  sof=kœ̃=nε=tʁə=sy=pe=ʁjœ=ʁə 8
  di=ʁa=kɔ̃=nə=sε=ʁj=ɛ̃ 7
  kə=nu=sɔ=mə=zɛ̃=fe=ʁjœ=ʁə 8
  ka=nu=lə=sa=vɔ̃ 5
  a=na=ty=ʁə=nɔ=tʁə=mε=ʁə 8
  ɔ̃=lə=sε=bjɛ̃=ɔ̃=lʁə=kɔ=nε 8

  ɔ̃=pø=vi=vʁə=sɑ̃=tʁa=vaj 7
  ɔ̃=sɑ̃=pɔʁ=tə=bj=ɛ̃ 6
  ka=e=vi=tə=bjɛ̃=dε=fa=tiɡə 8
  e=sε=tʁε=bj=ɛ̃ 5
  ɔ̃=nɑ̃=pʁɔ=fi=tə=kə=mj=ø 8
  syʁ=tu=si=kεl=kœ̃ 5
  sɑ̃=sa=tis=fε=kwa=də=mj=ø 8
  ɔ̃=nɑ̃=nε=kə=plys=zœ=ʁø 7

  ɔ̃=pø=vi=vʁə=sɑ̃=pa=tʁi 7
  dy=mɔ=mɑ̃=kə=lɔ̃=sε 6
  kə=puʁ=swa=ɔ̃=vit 5
  pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=lə=dʁa=po 7
  puʁ=pø=kɔ̃=nε=lə=bɔ̃=ʃa=po 8
  kɔ̃=swa=œ=ʁø=dɑ̃=sa=po 7
  le=sɑ̃=sjεl=ε=kɔ̃=swa=œ=ʁø 8
  e=syʁ=tu=kɔ̃=swa=nɔ̃=bʁø 7

  pɑ̃=dɑ̃=nɔ=tʁə=a=dɔ=le=sɑ̃sə 8
  ɔ̃=nεk=spl=ʁə=lə=mɔ̃=də 7
  ɔ̃=va=tus=za=la=kɔ̃=kε=tə 8
  də=sε=ʁi=ʃe=sə 5
  aʁ=me=də=nɔ=tʁə=ʒə=nε=sə 8
  ki=nu=fε=fεʁə=dε=pʁu=e=sə 8
  nu=fɔʁ=mɔ̃=tus=zy=nə=ʁɔ̃=də 8
  puʁ=kɔl=pɔʁ=te=nɔ=tʁə=i=vʁεsə 8
  e=də=no=sa=vwaʁ=zɑ̃=fεʁəynə=fεtə 8

  lɔʁ=skə=su=dɛ̃=lε=nɥ=a=ʒə 8
  lε=tʁa=ka=sə=ʁi 5
  nu=za=sa=je=də=tu=tə=paʁ 8
  bʁi=ze=no=zɑ̃=vi 5
  il=fo=o=fɔ̃=də=nɔ=tʁə=amə 8
  də=no=fɔʁ=sə=vi=və 6
  pa=se=de=a=la=tʁis=tε=sə 8
  e=fεʁə=kɔ̃=fjɑ̃səa=nɔ=tʁə=ʒə=nεsə 8

  ɑ̃=paʁ=lɑ̃=də=la=ʒə=nε=sə 8
  dy=de=by=də=nɔ=tʁə=vi 7
  sε=kɑ̃=mε=mə=fɔʁ=mi=da=blə 8
  tu=sə=kɔ̃=na=pʁɑ̃ 5
  e=sε=vʁε=mɑ̃=de=lεk=ta=blə 8
  nopεnə=se=fa=se=ɑ̃=nœ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 8
  e=ɔ̃=ʁə=bɔ̃=di=plɛ̃=də=fɔʁsə 8
  e=vi=da=mɑ̃ 4

  tu=lə=lɔ̃=də=nɔ=tʁə=vi 7
  nɔ=tʁə=e=tεʁ=nεl=lə=ʒə=nεsə 8
  œ̃=mɔ=mɑ̃=nu=fε=pœ=ʁə 7
  ɔ̃=sε=bjɛ̃=kεl=lə=ε=tɛ̃s=tablə 8
  kεllə=nə=puʁ=ʁa=ʒa=mε=dy=ʁe 8
  e=kə=dy-o=də=la=sa=ʒεsə 8
  ɔ̃sə=ʁa=pʁɔ=te=ʒe=pɑ̃=dɑ̃=œ̃=mɔ=mɑ̃ 10
  mεkə=malə=ʁøzə=mɑ̃=il=i=a=lə=tɑ̃ 9

  kɔ=mə=kwa=dɑ̃=la=vi 6
  a=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃ 5
  il=fo=pʁɔ=fi=te=dy=mɔ=mɑ̃ 8
  puʁ=paʁ=ta=ʒe=no=zɑ̃=vi 7
  tu=to=tuʁ=də=nu 5
  sa=vwaʁ=dɔ=ne=də=lɑ̃=vi 7
  e=mɔʁ=dʁə=də=dɑ̃ 5
  la=kʁɔ=ke=aʁ=da=mɑ̃ 6
  də=tu=tə=sε=dɑ̃ 5

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/11/2022 00:25Anya

Une leçon de vie très bien formulée merci pour cette philosophie joyeuse qui nous invite à profiter de chaque instant