Univers de poésie d'un auteur

Poème:De L’assemblée

Le Poème

Messieurs les professeurs de vie
Messieurs les censeurs législateurs à tout prix
Depuis un quarante neuf trois dans vos prix
Avez vous censuré celui de notre vie

Depuis quand payons nous vos violons
Pour que ce soit vous qui jouiez notre musique
Comme ça dans notre hémicycle
Le tout gratuitement avec nos ronds.

Notre musique n’est pas sur le même ton.
Vous faites du bruit à la télévision
En faisant semblant de vous crêper le chignon
Or d’Assemblée, vous la transformez
En cours de récréation et n’êtes plus dignes de repésentation

Ô, il y a bien quelque spécimen qui croient encore
A la boite de Pandore
Nonobstant leurs préjugés
Ils filent vite cacher leur or jusques en Andorre.

Nul n’y contestera tes droits
Tu pourras même crier « vive le roi ! »
Sans aucune intrigue
Tu pourras hurler : vive la ligue

Tous les copains y vont et se reconnaîtront
Le temps des dupes est révolu
Il n’y a plus ni cour ni maître
Les vestes se portent à l’endroit comme à l’envers

Plus d’article une seule et même chanson : le pognon
Et c’est à celui qui en aura le plus.
Il ne reste que toi avec ton double mètres
Qui ne comprend rien on te l’a faite à l’envers !

A l’entrée de la ville y est portée une phrase
Si tu te couches dans mes bras
Alors la vie te semblera plus facile.
Tu seras hors de portée des chiens, des loups et autres imbéciles
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Vautuit

Poète Vautuit

Vautuit a publié sur le site 716 écrits. Vautuit est membre du site depuis l'année 2022.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: De L’assembléemes=si=eurs=les=pro=fes=seurs=de=vie 9
mes=sieurs=les=cen=seurs=lé=gis=la=teurs=à=tout=prix 12
de=puis=un=qua=ran=te=neuf=trois=dans=vos=prix 11
avez=vous=cen=su=ré=ce=lui=de=no=tre=vie 11

de=puis=quand=pay=ons=nous=vos=vi=o=lons 10
pour=que=ce=soit=vous=qui=jouiez=no=tre=mu=sique 11
com=me=ça=dans=no=tre=hé=mi=cycle 9
le=tout=gra=tui=te=ment=a=vec=nos=ronds 10

no=tre=mu=si=que=nest=pas=sur=le=mê=me=ton 12
vous=fai=tes=du=bruit=à=la=té=lé=vi=si=on 12
en=fai=sant=sem=blant=de=vous=crê=per=le=chi=gnon 12
or=das=sem=blée=vous=la=trans=for=mez 9
en=cours=de=ré=cré=a=tion=et=nêtes=plus=dignes=de=re=pésen=ta=tion 16

ô=il=y=a=bien=quel=que=s=pé=cimen=qui=croient=en=core 14
a=la=boi=te=de=pan=do=re 8
non=obs=tant=leurs=pré=ju=gés 7
ils=filent=vite=ca=cher=leur=or=jus=ques=en=an=dorre 12

nul=ny=con=tes=te=ra=tes=droits 8
tu=pour=ras=mê=me=cri=er=vi=ve=le=roi 11
sans=au=cu=ne=in=trigue 6
tu=pour=ras=hur=ler=vi=ve=la=ligue 9

tous=les=co=pains=y=vont=et=se=re=con=naî=tront 12
le=temps=des=du=pes=est=ré=vo=lu 9
il=ny=a=plus=ni=cour=ni=maî=tre 9
les=ves=tes=se=portent=à=len=droit=com=meà=len=vers 12

plus=dar=ticleune=seu=leet=mê=me=chan=son=le=po=gnon 12
et=cest=à=ce=lui=qui=en=au=ra=le=plus 11
il=ne=res=te=que=toi=a=vec=ton=dou=ble=mètres 12
qui=ne=com=prend=rien=on=te=la=faite=à=len=vers 12

a=len=trée=de=la=ville=y=est=por=tée=une=phrase 12
si=tu=te=cou=ches=dans=mes=bras 8
a=lors=la=vie=te=sem=ble=ra=plus=fa=ci=le 12
tu=se=ras=hors=de=por=tée=des=chiens=des=loups=et=autres=im=bé=ciles 16
Phonétique : De L’assembléemesjœʁ lε pʁɔfesœʁ də vi
mesjœʁ lε sɑ̃sœʁ leʒislatœʁz- a tu pʁi
dəpɥiz- œ̃ kaʁɑ̃tə nəf tʁwa dɑ̃ vo pʁi
ave vu sɑ̃syʁe səlɥi də nɔtʁə vi

dəpɥi kɑ̃ pεjɔ̃ nu vo vjɔlɔ̃
puʁ kə sə swa vu ki ʒuje nɔtʁə myzikə
kɔmə sa dɑ̃ nɔtʁə emisiklə
lə tu ɡʁatɥitəmɑ̃ avεk no ʁɔ̃.

nɔtʁə myzikə nε pa syʁ lə mεmə tɔ̃.
vu fεtə dy bʁɥi a la televizjɔ̃
ɑ̃ fəzɑ̃ sɑ̃blɑ̃ də vu kʁεpe lə ʃiɲɔ̃
ɔʁ dasɑ̃ble, vu la tʁɑ̃sfɔʁme
ɑ̃ kuʁ də ʁekʁeasjɔ̃ e nεtə plys diɲə də ʁəpezɑ̃tasjɔ̃

o, il i a bjɛ̃ kεlkə spesimɛ̃ ki kʁwae ɑ̃kɔʁə
a la bwatə də pɑ̃dɔʁə
nonɔpstɑ̃ lœʁ pʁeʒyʒe
il file vitə kaʃe lœʁ ɔʁ ʒyskz- ɑ̃n- ɑ̃dɔʁə.

nyl ni kɔ̃tεstəʁa tε dʁwa
ty puʁʁa mεmə kʁjəʁ « vivə lə ʁwa ! »
sɑ̃z- okynə ɛ̃tʁiɡ
ty puʁʁaz- yʁle : vivə la liɡ

tus lε kɔpɛ̃z- i vɔ̃ e sə ʁəkɔnεtʁɔ̃
lə tɑ̃ dε dypəz- ε ʁevɔly
il ni a plys ni kuʁ ni mεtʁə
lε vεstə sə pɔʁte a lɑ̃dʁwa kɔmə a lɑ̃vεʁ

plys daʁtiklə ynə sələ e mεmə ʃɑ̃sɔ̃ : lə pɔɲɔ̃
e sεt- a səlɥi ki ɑ̃n- oʁa lə plys.
il nə ʁεstə kə twa avεk tɔ̃ dublə mεtʁə
ki nə kɔ̃pʁɑ̃ ʁjɛ̃ ɔ̃ tə la fεtə a lɑ̃vεʁ !

a lɑ̃tʁe də la vilə i ε pɔʁte ynə fʁazə
si ty tə kuʃə dɑ̃ mε bʁa
alɔʁ la vi tə sɑ̃bləʁa plys fasilə.
ty səʁaz- ɔʁ də pɔʁte dε ʃjɛ̃, dε luz- e otʁəz- ɛ̃besilə
Syllabes Phonétique : De L’assembléeme=sj=œ=ʁə=lε=pʁɔ=fe=sœ=ʁə=də=vi 11
me=sjœʁ=lε=sɑ̃=sœʁ=le=ʒi=sla=tœʁ=za=tu=pʁi 12
dəp=ɥi=zœ̃=ka=ʁɑ̃=tə=nəf=tʁwa=dɑ̃=vo=pʁi 11
a=ve=vu=sɑ̃=sy=ʁe=səl=ɥi=də=nɔ=tʁə=vi 12

dəp=ɥi=kɑ̃=pε=j=ɔ̃=nu=vo=vj=ɔ=lɔ̃ 11
puʁ=kə=sə=swa=vu=ki=ʒu=je=nɔ=tʁə=my=zikə 12
kɔ=mə=sa=dɑ̃=nɔ=tʁə=e=mi=si=klə 10
lə=tu=ɡʁat=ɥi=tə=mɑ̃=a=vεk=no=ʁɔ̃ 10

nɔ=tʁə=my=zi=kə=nε=pa=syʁ=lə=mε=mə=tɔ̃ 12
vu=fε=tə=dy=bʁɥi=a=la=te=le=vi=zj=ɔ̃ 12
ɑ̃=fə=zɑ̃=sɑ̃=blɑ̃=də=vu=kʁε=pe=lə=ʃi=ɲɔ̃ 12
ɔʁ=da=sɑ̃=ble=vu=la=tʁɑ̃s=fɔʁ=me 9
ɑ̃kuʁdə=ʁe=kʁe=a=sjɔ̃=e=nεtə=plys=di=ɲə=də=ʁə=pe=zɑ̃=ta=sjɔ̃ 16

o=il=i=a=bjɛ̃=kεl=kə=spe=si=mɛ̃=ki=kʁwaɑ̃kɔʁə 12
a=la=bwa=tə=də=pɑ̃=dɔ=ʁə 8
no=nɔp=stɑ̃=lœ=ʁə=pʁe=ʒy=ʒe 8
il=fi=le=vitə=ka=ʃe=lœʁ=ɔʁ=ʒys=kzɑ̃=nɑ̃=dɔʁə 12

nyl=ni=kɔ̃=tεs=tə=ʁa=tε=dʁwa 8
ty=puʁ=ʁa=mε=mə=kʁjəʁ=vi=və=lə=ʁwa 10
sɑ̃=zo=ky=nə=ɛ̃=tʁiɡ 6
ty=puʁ=ʁa=zyʁ=le=vi=və=la=liɡ 9

tus=lε=kɔ=pɛ̃=zi=vɔ̃=e=sə=ʁə=kɔ=nε=tʁɔ̃ 12
lə=tɑ̃=dε=dy=pə=zε=ʁe=vɔ=ly 9
il=ni=a=plys=ni=kuʁ=ni=mε=tʁə 9
lε=vεstə=sə=pɔʁ=te=a=lɑ̃=dʁwa=kɔ=məa=lɑ̃=vεʁ 12

plys=daʁ=tikləynə=sə=ləe=mε=mə=ʃɑ̃=sɔ̃=lə=pɔ=ɲɔ̃ 12
e=sε=ta=səl=ɥi=ki=ɑ̃=no=ʁa=lə=plys 11
il=nə=ʁεs=tə=kə=twa=a=vεk=tɔ̃=du=blə=mεtʁə 12
ki=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=ʁjɛ̃=ɔ̃tə=la=fε=tə=a=lɑ̃=vεʁ 12

a=lɑ̃=tʁe=də=lavilə=i=ε=pɔʁ=te=y=nə=fʁazə 12
si=ty=tə=ku=ʃə=dɑ̃=mε=bʁa 8
a=lɔʁ=la=vi=tə=sɑ̃=blə=ʁa=plys=fa=si=lə 12
tysə=ʁazɔʁdə=pɔʁ=te=dε=ʃjɛ̃=dε=lu=ze=o=tʁə=zɛ̃=be=silə 14

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
24/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Peuple
Du 24/05/2023 08:19

L'écrit contient 255 mots qui sont répartis dans 8 strophes.