Poeme : Rencontre Pas Mythique

Rencontre Pas Mythique

Tu te confiais, émoi, sur des ondes peu nettes
Et nous voici bien là, vérité tête-à-tête.
Gommeras-tu d’un trait ton premier jugement
En goûtant calmement les saveurs du moment ?
Comme tu peux le voir, je ne suis pas un prince
Ephèbe et conquérant pour qui la femme en pince.
Simple et sans prétention, je me donne à ta main
Pour que du bout des doigts nous tracions un chemin.
Qui est ce petit mec qui m’a fait tant de prose ?
Maintenant qu’il est là… l’envoyer sur les roses ?
Pourquoi suis-je venue ? Je vaux bien mieux que ça !
Vais-je tenir le coup ? Dois-je partir fissa ?
Il n’est pas, c’est heureux, un gros vieux adipeux !
Après tout je suis là, je vais rester un peu.
Et mon cœur, il est vrai, a recherché ce gage
Qui glisse chaudement en caresse sans âge.
Nous confierons au lac de nos regards le vœu
D’ horizon souriant sur nos lèvres, l’aveu
Que si cheminer seul est divine sagesse,
Semer des fleurs à deux est commune richesse.

Wildpath
Le sage dit bien qu’il est néfaste de se lever pour
Courir après le bonheur ; j’approuve, mais à force de
Rester assis à écrire des histoires à dormir debout,
Je prends mal au derrière, alors je me lève et je vais
Voir si c’est bon au devant… du bonheur…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Rencontre Pas Mythique

  tu=te=con=fiais=é=moi=sur=des=on=des=peu=nettes 12
  et=nous=voi=ci=bien=là=vé=ri=té=tête=à=tête 12
  gom=me=ras=tu=dun=trait=ton=pre=mier=ju=ge=ment 12
  en=goû=tant=cal=me=ment=les=sa=veurs=du=mo=ment 12
  com=me=tu=peux=le=voir=je=ne=suis=pas=un=prince 12
  ephèbe=et=con=qué=rant=pour=qui=la=fem=me=en=pince 12
  simpleet=sans=pré=ten=tion=je=me=don=ne=à=ta=main 12
  pour=que=du=bout=des=doigts=nous=tra=cions=un=che=min 12
  qui=est=ce=pe=tit=mec=qui=ma=fait=tant=de=prose 12
  main=te=nant=quil=est=là=len=voyer=sur=les=ro=ses 12
  pour=quoi=suis=je=ve=nue=je=vaux=bien=mieux=que=ça 12
  vais=je=te=nir=le=coup=dois=je=par=tir=fis=sa 12
  il=nest=pas=cest=heu=reux=un=gros=vieux=a=di=peux 12
  après=tout=je=suis=là=je=vais=res=ter=un=peu 11
  et=mon=cœur=il=est=vrai=a=re=cher=ché=ce=gage 12
  qui=glis=se=chau=de=ment=en=ca=res=se=sans=âge 12
  nous=con=fie=rons=au=lac=de=nos=re=gards=le=vœu 12
  dho=ri=zon=sou=ri=ant=sur=nos=lè=vres=la=veu 12
  que=si=che=mi=ner=seul=est=di=vine=sa=ges=se 12
  se=mer=des=fleurs=à=deux=est=com=mu=ne=ri=chesse 12

  wild=path 2
  le=sage=dit=bien=quil=est=né=fas=te=de=se=le=ver=pour 14
  cou=rir=a=près=le=bon=heur=jap=prouve=mais=à=for=ce=de 14
  res=ter=as=sis=à=é=crire=des=his=toi=res=à=dor=mir=de=bout 16
  je=prends=mal=au=der=rière=a=lors=je=me=lè=veet=je=vais 14
  voir=si=cest=bon=au=de=vant=du=bon=heur 10
 • Phonétique : Rencontre Pas Mythique

  ty tə kɔ̃fjε, emwa, syʁ dεz- ɔ̃də pø nεtə
  e nu vwasi bjɛ̃ la, veʁite tεtə a tεtə.
  ɡɔməʁa ty dœ̃ tʁε tɔ̃ pʁəmje ʒyʒəmɑ̃
  ɑ̃ ɡutɑ̃ kalməmɑ̃ lε savœʁ dy mɔmɑ̃ ?
  kɔmə ty pø lə vwaʁ, ʒə nə sɥi pa œ̃ pʁɛ̃sə
  εfεbə e kɔ̃keʁɑ̃ puʁ ki la famə ɑ̃ pɛ̃sə.
  sɛ̃plə e sɑ̃ pʁetɑ̃sjɔ̃, ʒə mə dɔnə a ta mɛ̃
  puʁ kə dy bu dε dwa nu tʁasjɔ̃z- œ̃ ʃəmɛ̃.
  ki ε sə pəti mεk ki ma fε tɑ̃ də pʁozə ?
  mɛ̃tənɑ̃ kil ε la… lɑ̃vwaje syʁ lε ʁozə ?
  puʁkwa sɥi ʒə vənɥ ? ʒə vo bjɛ̃ mjø kə sa !
  vε ʒə təniʁ lə ku ? dwa ʒə paʁtiʁ fisa ?
  il nε pa, sε œʁø, œ̃ ɡʁo vjøz- adipø !
  apʁε tu ʒə sɥi la, ʒə vε ʁεste œ̃ pø.
  e mɔ̃ kœʁ, il ε vʁε, a ʁəʃεʁʃe sə ɡaʒə
  ki ɡlisə ʃodəmɑ̃ ɑ̃ kaʁεsə sɑ̃z- aʒə.
  nu kɔ̃fjəʁɔ̃z- o lak də no ʁəɡaʁd lə vey
  dɔʁizɔ̃ suʁjɑ̃ syʁ no lεvʁə, lavø
  kə si ʃəmine səl ε divinə saʒεsə,
  səme dε flœʁz- a døz- ε kɔmynə ʁiʃεsə.

  wildpat
  lə saʒə di bjɛ̃ kil ε nefastə də sə ləve puʁ
  kuʁiʁ apʁε lə bɔnœʁ, ʒapʁuvə, mεz- a fɔʁsə də
  ʁεste asiz- a ekʁiʁə dεz- istwaʁəz- a dɔʁmiʁ dəbu,
  ʒə pʁɑ̃ mal o dəʁjεʁə, alɔʁ ʒə mə lεvə e ʒə vε
  vwaʁ si sε bɔ̃ o dəvɑ̃… dy bɔnœʁ…
 • Syllabes Phonétique : Rencontre Pas Mythique

  ty=tə=kɔ̃=fjε=e=mwa=syʁ=dε=zɔ̃=də=pø=nεtə 12
  e=nu=vwa=si=bjɛ̃=la=ve=ʁi=te=tεtə=a=tεtə 12
  ɡɔ=mə=ʁa=ty=dœ̃=tʁε=tɔ̃=pʁə=mje=ʒy=ʒə=mɑ̃ 12
  ɑ̃=ɡu=tɑ̃=kal=mə=mɑ̃=lε=sa=vœʁ=dy=mɔ=mɑ̃ 12
  kɔ=mə=ty=pø=lə=vwaʁ=ʒə=nə=sɥi=pa=œ̃=pʁɛ̃sə 12
  ε=fεbə=e=kɔ̃=ke=ʁɑ̃=puʁ=ki=la=fa=mə=ɑ̃pɛ̃sə 12
  sɛ̃pləe=sɑ̃=pʁe=tɑ̃=sjɔ̃=ʒə=mə=dɔ=nə=a=ta=mɛ̃ 12
  puʁ=kə=dy=bu=dε=dwa=nu=tʁa=sjɔ̃=zœ̃=ʃə=mɛ̃ 12
  ki=ε=sə=pə=ti=mεk=ki=ma=fε=tɑ̃=də=pʁozə 12
  mɛ̃=tə=nɑ̃=kil=ε=la=lɑ̃=vwa=je=syʁ=lε=ʁozə 12
  puʁ=kwa=sɥi=ʒə=vənɥ=ʒə=vo=bj=ɛ̃=mjø=kə=sa 12
  vε=ʒə=tə=niʁ=lə=ku=dwa=ʒə=paʁ=tiʁ=fi=sa 12
  il=nε=pa=sε=œ=ʁø=œ̃=ɡʁo=vjø=za=di=pø 12
  a=pʁε=tu=ʒə=sɥi=la=ʒə=vε=ʁεs=te=œ̃=pø 12
  e=mɔ̃=kœʁ=il=ε=vʁε=a=ʁə=ʃεʁ=ʃe=sə=ɡaʒə 12
  ki=ɡli=sə=ʃo=də=mɑ̃=ɑ̃=ka=ʁε=sə=sɑ̃=zaʒə 12
  nu=kɔ̃=fjə=ʁɔ̃=zo=lak=də=noʁə=ɡaʁd=lə=ve=y 12
  dɔ=ʁi=zɔ̃=su=ʁj=ɑ̃=syʁ=no=lε=vʁə=la=vø 12
  kə=si=ʃə=mi=ne=səl=ε=di=vi=nə=sa=ʒεsə 12
  sə=me=dε=flœʁ=za=dø=zε=kɔ=my=nə=ʁi=ʃεsə 12

  wil=dpat 2
  lə=saʒə=di=bjɛ̃=kil=ε=ne=fas=tə=də=sə=lə=ve=puʁ 14
  ku=ʁiʁ=a=pʁεlə=bɔ=nœʁ=ʒa=pʁu=və=mε=za=fɔʁ=sə=də 14
  ʁεs=te=a=si=za=e=kʁiʁə=dε=zis=twa=ʁə=za=dɔʁ=miʁ=də=bu 16
  ʒə=pʁɑ̃=mal=odə=ʁjε=ʁə=a=lɔʁ=ʒə=mə=lε=vəe=ʒə=vε 14
  vwaʁ=si=sε=bɔ̃=o=də=vɑ̃=dy=bɔ=nœ=ʁə 11

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/04/2012 12:21Wildpath

Merci Luky!
Les sites de rencontres occasionnent des expériences amusantes, voire intéressantes.
Soleil amical,
Wild