Poeme : Angoisse

Angoisse

ANGOISSE

L’angoisse du petit matin qui se lève
Pour une journée de combat sans trêve,
Tous les doutes refoulés de la nuit
Reviennent avec une force qui me détruit.
Toutes ces craintes tapis dans l’ombre
Rejaillissent en moi en idées sombres.
Chaque jour c’est le même rituel
Condamné à une peine perpétuelle,
Cette angoisse bouffe mon existence
Sans que rien de moi ne l’influence.
Angoisse d’une vie que je redoute
Dans une attitude qui me dégoûte.
Provoquant l’éclatement de tout mon être
Cette sourde angoisse qui est mon maître.

WL

09/10/2014

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Angoisse

  an=gois=se 3

  lan=goisse=du=pe=tit=ma=tin=qui=se=lève 10
  pour=u=ne=jour=née=de=com=bat=sans=trêve 10
  tous=les=dou=tes=re=fou=lés=de=la=nuit 10
  re=viennent=a=vec=u=ne=for=ce=qui=me=dé=truit 12
  tou=tes=ces=crai=ntes=ta=pis=dans=lom=bre 10
  re=jaillis=sent=en=moi=en=i=dées=som=bres 10
  cha=que=jour=cest=le=mê=me=ri=tuel 9
  condam=né=à=u=ne=peine=per=pé=tuel=le 10
  cet=te=an=gois=se=bouf=fe=mon=exis=tence 10
  sans=que=rien=de=moi=ne=lin=flu=en=ce 10
  an=gois=se=du=ne=vie=que=je=re=doute 10
  dans=u=ne=at=ti=tude=qui=me=dé=goûte 10
  pro=vo=quant=lé=clate=ment=de=tout=mon=être 10
  cette=sour=de=an=gois=se=qui=est=mon=maître 10

  w=l 2

  zé=ro=neuf=s=la=sh=dix=s=la=sh=deux=mille=qua=torze 14
 • Phonétique : Angoisse

  ɑ̃ɡwasə

  lɑ̃ɡwasə dy pəti matɛ̃ ki sə lεvə
  puʁ ynə ʒuʁne də kɔ̃ba sɑ̃ tʁεvə,
  tus lε dutə ʁəfule də la nɥi
  ʁəvjεne avεk ynə fɔʁsə ki mə detʁɥi.
  tutə sε kʁɛ̃tə tapi dɑ̃ lɔ̃bʁə
  ʁəʒajise ɑ̃ mwa ɑ̃n- ide sɔ̃bʁə.
  ʃakə ʒuʁ sε lə mεmə ʁitɥεl
  kɔ̃damne a ynə pεnə pεʁpetɥεllə,
  sεtə ɑ̃ɡwasə bufə mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
  sɑ̃ kə ʁjɛ̃ də mwa nə lɛ̃flɥɑ̃sə.
  ɑ̃ɡwasə dynə vi kə ʒə ʁədutə
  dɑ̃z- ynə atitydə ki mə deɡutə.
  pʁɔvɔkɑ̃ leklatəmɑ̃ də tu mɔ̃n- εtʁə
  sεtə suʁdə ɑ̃ɡwasə ki ε mɔ̃ mεtʁə.

  dubləve εl

  zeʁo nəf slaʃ di- slaʃ dø milə katɔʁzə
 • Syllabes Phonétique : Angoisse

  ɑ̃=ɡwa=sə 3

  lɑ̃=ɡwa=sə=dy=pə=ti=ma=tɛ̃=ki=sə=lε=və 12
  puʁ=y=nə=ʒuʁ=ne=də=kɔ̃=ba=sɑ̃=tʁε=və 11
  tus=lε=du=tə=ʁə=fu=le=də=la=nɥi 10
  ʁə=vjε=ne=a=vεk=ynə=fɔʁ=sə=ki=mə=det=ʁɥi 12
  tu=tə=sε=kʁɛ̃=tə=ta=pi=dɑ̃=lɔ̃bʁə 9
  ʁə=ʒa=ji=se=ɑ̃=mwa=ɑ̃=ni=de=sɔ̃=bʁə 11
  ʃa=kə=ʒuʁ=sε=lə=mε=mə=ʁit=ɥεl 9
  kɔ̃=dan=a=y=nə=pε=nə=pεʁ=pet=ɥεl=lə 11
  sε=tə=ɑ̃=ɡwa=sə=bu=fə=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə 12
  sɑ̃=kə=ʁj=ɛ̃=də=mwa=nə=lɛ̃f=lɥɑ̃=sə 10
  ɑ̃=ɡwa=sə=dy=nə=vi=kə=ʒə=ʁə=du=tə 11
  dɑ̃=zy=nə=a=ti=ty=də=ki=mə=de=ɡu=tə 12
  pʁɔ=vɔ=kɑ̃=le=kla=tə=mɑ̃=də=tu=mɔ̃=nε=tʁə 12
  sε=tə=suʁ=də=ɑ̃=ɡwa=sə=ki=ε=mɔ̃=mε=tʁə 12

  du=blə=ve=εl 4

  ze=ʁo=nəf=slaʃ=di=slaʃ=dø=mi=lə=ka=tɔʁ=zə 12

Récompense

1
6
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/09/2015 20:57Willy25

moi de même j’aime vos textes cher Speed.
nous avons une chose en commun........

vos réponse me touche au plus au point.
willy

Auteur de Poésie
06/09/2015 22:10Tulipe Noire

Très joli mon ami.