Poeme : Plus Rien

Plus Rien

Rien à faire de tout cela
La vie, la mort tout ce fatras,
Depuis que tu m’as laissé là
Dans un geste qui m’endeuilla.
Rien ne sera plus comme avant
Quand tu n’étais rien qu’une enfant,
J’aurais voulu fixer le temps
Qui avance à pas de géants.
Ma regretté petite fille
Dont la vie tenait à un fil,
Dans une existence qui file
Et des souvenirs que défilent.
Rien ni quelqu’un ni pourra rien
Tu es monté un beau matin,
En prenant ton destin en main
Tu m’as laissé dans le chagrin.
Ne voulant plus de cette vie
Qui n’était pour toi que survit,
Tu as réussi ton pari
Sans que cela nous ai surpris.
Maintenant part, vole mon ange
Et que plus rien ne te dérange,
Va ou plus rien n’est plus étrange
Mais qui tout en moi me dérange.
Après ton geste mesuré
Il reste qu’un supplicié,
Et après d’avoir enterré
Moi maintenant je vais pleurer.

WL
Octosyllabe

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Plus Rien

  rien=à=fai=re=de=tout=ce=la 8
  la=vie=la=mort=tout=ce=fa=tras 8
  de=puis=que=tu=mas=lais=sé=là 8
  dans=un=ges=te=qui=men=deuilla 7
  rien=ne=se=ra=plus=comme=a=vant 8
  quand=tu=né=tais=rien=quune=en=fant 8
  jau=rais=vou=lu=fixer=le=temps 7
  qui=a=vance=à=pas=de=gé=ants 8
  ma=re=gret=té=pe=ti=te=fille 8
  dont=la=vie=te=nait=à=un=fil 8
  dans=u=ne=exis=ten=ce=qui=file 8
  et=des=sou=ve=nirs=que=dé=filent 8
  rien=ni=quel=quun=ni=pour=ra=rien 8
  tu=es=mon=té=un=beau=ma=tin 8
  en=pre=nant=ton=des=tin=en=main 8
  tu=mas=lais=sé=dans=le=cha=grin 8
  ne=vou=lant=plus=de=cet=te=vie 8
  qui=né=tait=pour=toi=que=sur=vit 8
  tu=as=réus=si=ton=pa=ri 7
  sans=que=ce=la=nous=ai=sur=pris 8
  main=te=nant=part=vo=le=mon=ange 8
  et=que=plus=rien=ne=te=dé=range 8
  va=ou=plus=rien=nest=plus=é=trange 8
  mais=qui=tout=en=moi=me=dé=range 8
  après=ton=ges=te=me=su=ré 7
  il=res=te=quun=sup=pli=ci=é 8
  et=a=près=da=voir=en=ter=ré 8
  moi=main=te=nant=je=vais=pleu=rer 8

  w=l 2
  oc=to=syl=la=be 5
 • Phonétique : Plus Rien

  ʁjɛ̃ a fεʁə də tu səla
  la vi, la mɔʁ tu sə fatʁa,
  dəpɥi kə ty ma lεse la
  dɑ̃z- œ̃ ʒεstə ki mɑ̃dœja.
  ʁjɛ̃ nə səʁa plys kɔmə avɑ̃
  kɑ̃ ty netε ʁjɛ̃ kynə ɑ̃fɑ̃,
  ʒoʁε vuly fikse lə tɑ̃
  ki avɑ̃sə a pa də ʒeɑ̃.
  ma ʁəɡʁεte pətitə fijə
  dɔ̃ la vi tənε a œ̃ fil,
  dɑ̃z- ynə εɡzistɑ̃sə ki filə
  e dε suvəniʁ kə defile.
  ʁjɛ̃ ni kεlkœ̃ ni puʁʁa ʁjɛ̃
  ty ε mɔ̃te œ̃ bo matɛ̃,
  ɑ̃ pʁənɑ̃ tɔ̃ dεstɛ̃ ɑ̃ mɛ̃
  ty ma lεse dɑ̃ lə ʃaɡʁɛ̃.
  nə vulɑ̃ plys də sεtə vi
  ki netε puʁ twa kə syʁvi,
  ty a ʁeysi tɔ̃ paʁi
  sɑ̃ kə səla nuz- ε syʁpʁi.
  mɛ̃tənɑ̃ paʁ, vɔlə mɔ̃n- ɑ̃ʒə
  e kə plys ʁjɛ̃ nə tə deʁɑ̃ʒə,
  va u plys ʁjɛ̃ nε plysz- etʁɑ̃ʒə
  mε ki tut- ɑ̃ mwa mə deʁɑ̃ʒə.
  apʁε tɔ̃ ʒεstə məzyʁe
  il ʁεstə kœ̃ syplisje,
  e apʁε davwaʁ ɑ̃teʁe
  mwa mɛ̃tənɑ̃ ʒə vε pləʁe.

  dubləve εl
  ɔktozilabə
 • Syllabes Phonétique : Plus Rien

  ʁjɛ̃=a=fε=ʁə=də=tu=sə=la 8
  la=vi=la=mɔʁ=tu=sə=fa=tʁa 8
  dəp=ɥi=kə=ty=ma=lε=se=la 8
  dɑ̃=zœ̃=ʒεs=tə=ki=mɑ̃=dœj=a 8
  ʁjɛ̃nə=sə=ʁa=plys=kɔ=mə=a=vɑ̃ 8
  kɑ̃=ty=ne=tε=ʁjɛ̃=kynə=ɑ̃=fɑ̃ 8
  ʒo=ʁε=vu=ly=fik=se=lə=tɑ̃ 8
  ki=a=vɑ̃sə=a=pa=də=ʒe=ɑ̃ 8
  ma=ʁə=ɡʁε=te=pə=ti=tə=fijə 8
  dɔ̃=la=vi=tə=nε=a=œ̃=fil 8
  dɑ̃=zynə=εɡ=zis=tɑ̃=sə=ki=filə 8
  e=dε=suvə=niʁ=kə=de=fi=le 8
  ʁjɛ̃=ni=kεl=kœ̃=ni=puʁ=ʁa=ʁjɛ̃ 8
  ty=ε=mɔ̃=te=œ̃=bo=ma=tɛ̃ 8
  ɑ̃=pʁə=nɑ̃=tɔ̃=dεs=tɛ̃=ɑ̃=mɛ̃ 8
  ty=ma=lε=se=dɑ̃=lə=ʃa=ɡʁɛ̃ 8
  nə=vu=lɑ̃=plys=də=sε=tə=vi 8
  ki=ne=tε=puʁ=twa=kə=syʁ=vi 8
  ty=a=ʁe=y=si=tɔ̃=pa=ʁi 8
  sɑ̃=kə=sə=la=nu=zε=syʁ=pʁi 8
  mɛ̃=tə=nɑ̃=paʁ=vɔ=lə=mɔ̃=nɑ̃ʒə 8
  e=kə=plys=ʁjɛ̃=nə=tə=de=ʁɑ̃ʒə 8
  va=u=plys=ʁjɛ̃=nε=plys=ze=tʁɑ̃ʒə 8
  mε=ki=tu=tɑ̃=mwa=mə=de=ʁɑ̃ʒə 8
  a=pʁε=tɔ̃=ʒεs=tə=mə=zy=ʁe 8
  il=ʁεs=tə=kœ̃=sy=pli=sj=e 8
  e=a=pʁε=da=vwaʁ=ɑ̃=te=ʁe 8
  mwa=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=vε=plə=ʁe 8

  du=blə=ve=εl 4
  ɔk=to=zi=la=bə 5

Récompense

1
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/10/2015 10:30Songes

Bien triste poème, on ressent un pesant chagrin inconsolable.
Poétiquement troublée. SONGES

Auteur de Poésie
07/10/2015 19:03Mistou

Un être vous manque... éternellement ! Vous écrivez avec beaucoup d’émotion et de pudeur...
Mistou