Poeme : L’etoile Du Berger

L’etoile Du Berger

L’étoile du Berger

Mon soleil s’est éteint !

Interminable cette journée sans nouvelle de toi !
J’ai l’impression que cela dure depuis une éternité,
Ni coup de fil, ni message, ni même un « Coucou, c’est moi ! »,
J’ai le cœur brisé ! Est-ce cela AIMER ?

Je sens un manque, ma vie n’a plus de sens,
J’ai l’air conscient mais mon esprit n’est plus là, il m’a quitté !
Comme un corps sans âme, je déambule dans tout les sens,
Je ne pense qu’à une chose, te serrer tendrement, et t’embrasser !

Je t’aime trop, c’est certainement ma plus grande faiblesse,
Telle la chute d’Icare, ma passion me mènera aux profondeurs les plus obscures.
D’une chose je suis sûr, c’est mon amour pour toi ma princesse,
Et si cela me fait souffrir, ce n’est rien à côté de la joie que tu me procures !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’etoile Du Berger

  lé=toi=le=du=ber=ger 6

  mon=so=leil=sest=é=teint 6

  in=ter=mi=na=ble=cet=te=jour=née=sans=nou=vel=le=de=toi 15
  jai=limpres=sion=que=ce=la=du=re=de=puis=u=ne=é=ter=ni=té 16
  ni=coup=de=fil=ni=mes=sa=ge=ni=mê=me=un=cou=cou=cest=moi 16
  jai=le=cœur=bri=sé=est=ce=ce=la=ai=mer 11

  je=sens=un=man=que=ma=vie=na=plus=de=sens 11
  jai=lair=cons=cient=mais=mon=es=prit=nest=plus=là=il=ma=quit=té 15
  com=me=un=corps=sans=â=me=je=dé=am=bu=le=dans=tout=les=sens 16
  je=ne=pense=quà=u=ne=cho=se=te=ser=rer=ten=dre=ment=et=tem=bras=ser 18

  je=tai=me=trop=cest=cer=tai=ne=ment=ma=plus=gran=de=fai=bles=se 16
  tel=le=la=chute=di=ca=re=ma=pas=sion=me=mè=ne=ra=aux=pro=fon=deurs=les=plus=obs=cures 22
  dune=cho=se=je=suis=sûr=cest=mon=a=mour=pour=toi=ma=prin=ces=se 16
  et=si=ce=la=me=fait=souf=frir=ce=nest=rien=à=cô=té=de=la=joie=que=tu=me=pro=cures 22
 • Phonétique : L’etoile Du Berger

  letwalə dy bεʁʒe

  mɔ̃ sɔlεj sεt- etɛ̃ !

  ɛ̃tεʁminablə sεtə ʒuʁne sɑ̃ nuvεllə də twa !
  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ kə səla dyʁə dəpɥiz- ynə etεʁnite,
  ni ku də fil, ni mesaʒə, ni mεmə yn « kuku, sε mwa ! »,
  ʒε lə kœʁ bʁize ! ε sə səla εme ?

  ʒə sɑ̃sz- œ̃ mɑ̃kə, ma vi na plys də sɑ̃s,
  ʒε lεʁ kɔ̃sjɑ̃ mε mɔ̃n- εspʁi nε plys la, il ma kite !
  kɔmə œ̃ kɔʁ sɑ̃z- amə, ʒə deɑ̃bylə dɑ̃ tu lε sɑ̃s,
  ʒə nə pɑ̃sə ka ynə ʃozə, tə seʁe tɑ̃dʁəmɑ̃, e tɑ̃bʁase !

  ʒə tεmə tʁo, sε sεʁtεnəmɑ̃ ma plys ɡʁɑ̃də fεblεsə,
  tεllə la ʃytə dikaʁə, ma pasjɔ̃ mə mεnəʁa o pʁɔfɔ̃dœʁ lε plysz- ɔpskyʁə.
  dynə ʃozə ʒə sɥi syʁ, sε mɔ̃n- amuʁ puʁ twa ma pʁɛ̃sεsə,
  e si səla mə fε sufʁiʁ, sə nε ʁjɛ̃ a kote də la ʒwa kə ty mə pʁɔkyʁə !
 • Syllabes Phonétique : L’etoile Du Berger

  le=twa=lə=dy=bεʁ=ʒe 6

  mɔ̃=sɔ=lεj=sε=te=tɛ̃ 6

  ɛ̃=tεʁ=mi=na=blə=sε=tə=ʒuʁ=ne=sɑ̃=nu=vεl=lə=də=twa 15
  ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃kə=sə=la=dy=ʁə=dəp=ɥi=zy=nə=e=tεʁ=ni=te 16
  ni=ku=də=fil=ni=me=sa=ʒə=ni=mε=mə=yn=ku=ku=sε=mwa 16
  ʒε=lə=kœ=ʁə=bʁi=ze=εs=ə=sə=la=ε=me 12

  ʒə=sɑ̃s=zœ̃=mɑ̃=kə=ma=vi=na=plys=də=sɑ̃s 11
  ʒε=lεʁ=kɔ̃=sj=ɑ̃=mε=mɔ̃=nεs=pʁi=nε=plys=la=il=ma=ki=te 16
  kɔ=mə=œ̃=kɔʁ=sɑ̃=za=mə=ʒə=de=ɑ̃=by=lə=dɑ̃=tu=lε=sɑ̃s 16
  ʒə=nə=pɑ̃sə=ka=y=nə=ʃo=zə=tə=se=ʁe=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=e=tɑ̃=bʁase 17

  ʒə=tε=mə=tʁo=sε=sεʁ=tε=nə=mɑ̃=ma=plys=ɡʁɑ̃=də=fε=blεs=ə 16
  tεllə=la=ʃytə=di=ka=ʁə=ma=pa=sjɔ̃=mə=mε=nə=ʁa=o=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ=lε=plys=zɔp=skyʁə 21
  dy=nə=ʃo=zə=ʒə=sɥi=syʁ=sε=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=ma=pʁɛ̃=sεsə 16
  e=sisə=la=mə=fε=su=fʁiʁ=sə=nε=ʁjɛ̃=a=ko=te=də=la=ʒwa=kə=ty=mə=pʁɔ=kyʁə 21

PostScriptum

Tu es mon étoile du Berger !
Comme pour les marins,
Tu me guides dans l’obscurité ! ! !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/09/2011 01:40Be!La

Bravo tres beau texte ! 🙂

Auteur de Poésie
04/03/2012 10:27Lemmiath

Ce n’est pas Noël et le jour est déjà bien levé.
Pourtant je me permets de relier ton étoile.

Poème Passion
Publié le 14/08/2011 09:13

L'écrit contient 157 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Milou

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs