Poeme-France : Lecture Écrit Absence

Poeme : Variation Avariée

Poème Absence
Publié le 11/01/2017 11:47

L'écrit contient 310 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Rathur

Variation Avariée

Dans le bol alimentaire nacrée d’une palourde cosmique.
La guêpe franc-maçonne comme maçon limaçonne,
D’abord ma masse l’assomme, en or j’amasse des sommes,
Dans mes guêtres.
Il y a ce filet entre nous avec lequel tu m’attrapes,
Du nylon et parfois des hameçons qui me frappes.
Même avec l’armure du conque et l’épée du marlin,
L’humeur conquérante s’ébarbe au matin,
Et je ne suis pas bon en saut d’obstacle.
De ta bouche s’étire un doux brin de voie lactée.
Sous la lueur de ta mine effrontée qui jour après jours,
Née.
Remplissant ces heures lutine en te faisant la cour,
Toujours.
Et la chouette ulule « une terre a l’horizon ! »
En ronde, une main devant une main derrière,
Je n’est pas tout à fait vérifier les bords du monde,
Qui d’un coup d’roulette aspire l’oraison. .
Je l’avais mis. . Genre mimolette,
Surgissement opportun de ces pas qui frétille,
Indolent bruissement de ces bas qui s’effile,
J’ai du bol d’être a la fête.
Mais pas si fier. . Prune.
Va-te faire mettre dans l’espace,
Vas jouer les strasses des astres,
Quand moi je bave sur la faune prude,
Toi si bonne tu t’encoconne de certitude.
T’en a casser du sucre, à me foutre du diabète,
L’insuline ne suffit plus quand ta bouche exècre,
Ma dame, poudrière des malheurs.
Café à la main je vous attends !
Enfin j’attends votre naufrage,
Loin de moi votre présent,
Et les taches serviles de ma rage.
L’odeur qui embaume au cœur,
Que le vent emporte,
Fait moi jouir encore,
Dans mes souvenirs trompeurs,
Que l’ennuie escorte,
Jusqu’à moi et dès lors,
Désamorce ma litanie !
CONstante de mes leurres. .
Sous l’écorce les saules pleurs !
Mais retentent l’hêtre ami.
 • Pieds Hyphénique: Variation Avariée

  dans=le=bol=a=li=men=tai=re=na=crée=du=ne=pa=lour=de=cos=mique 17
  la=guê=pe=franc=ma=çon=ne=com=me=ma=çon=li=ma=çonne 14
  da=bord=ma=mas=se=las=som=me=en=or=ja=mas=se=des=som=mes 16
  dans=mes=guêtres 3
  il=y=a=ce=fi=let=en=tre=nous=a=vec=le=quel=tu=mat=trapes 16
  du=ny=lon=et=par=fois=des=ha=me=çons=qui=me=frappes 13
  mê=mea=vec=lar=mu=re=du=con=queet=lé=pée=du=mar=lin 14
  lhu=meur=con=qué=ran=te=sé=bar=beau=ma=tin 11
  et=je=ne=suis=pas=bon=en=saut=dobs=tacle 10
  de=ta=bou=che=sé=ti=reun=doux=brin=de=voie=lac=tée 13
  sous=la=lueur=de=ta=mi=ne=ef=fron=tée=qui=jour=a=près=jours 15
  née 1
  rem=plis=sant=ces=heu=res=lu=ti=neen=te=fai=sant=la=cour 14
  tou=jours 2
  et=la=chouet=teu=lule=u=ne=ter=rea=lho=ri=zon 12
  en=ronde=u=ne=main=de=vant=u=ne=main=der=rière 12
  je=nest=pas=tout=à=fait=vé=ri=fier=les=bords=du=monde 13
  qui=dun=coup=drou=let=teas=pi=re=lo=rai=son 11
  je=la=vais=mis=gen=re=mi=mo=let=te 10
  sur=gis=se=ment=op=por=tun=de=ces=pas=qui=fré=tille 13
  in=do=lent=bruis=se=ment=de=ces=bas=qui=sef=file 12
  jai=du=bol=dê=trea=la=fête 7
  mais=pas=si=fier=prune 5
  va=te=fai=re=met=tre=dans=les=pace 9
  vas=jouer=les=s=tras=ses=des=astres 8
  quand=moi=je=ba=ve=sur=la=fau=ne=prude 10
  toi=si=bon=ne=tu=ten=co=con=ne=de=cer=ti=tude 13
  ten=a=cas=ser=du=sucre=à=me=fou=tre=du=dia=bète 13
  lin=su=li=ne=ne=suf=fit=plus=quand=ta=bou=che=exècre 13
  ma=dame=pou=driè=re=des=mal=heurs 8
  ca=fé=à=la=main=je=vous=at=tend=s 10
  en=fin=jat=tends=vo=tre=nau=frage 8
  loin=de=moi=vo=tre=pré=sent 7
  et=les=ta=ches=ser=vi=les=de=ma=rage 10
  lo=deur=qui=em=bau=meau=cœur 7
  que=le=vent=em=porte 5
  fait=moi=jouir=en=core 5
  dans=mes=sou=ve=nirs=trom=peurs 7
  que=len=nuiees=corte 4
  jus=quà=moi=et=dès=lors 6
  désa=mor=ce=ma=li=tanie 6
  constan=te=de=mes=leurres 5
  sous=lé=cor=ce=les=sau=les=pleurs 8
  mais=re=ten=tent=l=hê=trea=mi 8
 • Phonétique : Variation Avariée

  dɑ̃ lə bɔl alimɑ̃tεʁə nakʁe dynə paluʁdə kɔsmikə.
  la ɡεpə fʁɑ̃k masɔnə kɔmə masɔ̃ limasɔnə,
  dabɔʁ ma masə lasɔmə, ɑ̃n- ɔʁ ʒamasə dε sɔmə,
  dɑ̃ mε ɡεtʁə.
  il i a sə filε ɑ̃tʁə nuz- avεk ləkεl ty matʁapə,
  dy nilɔ̃ e paʁfwa dεz- aməsɔ̃ ki mə fʁapə.
  mεmə avεk laʁmyʁə dy kɔ̃kə e lepe dy maʁlɛ̃,
  lymœʁ kɔ̃keʁɑ̃tə sebaʁbə o matɛ̃,
  e ʒə nə sɥi pa bɔ̃ ɑ̃ so dɔpstaklə.
  də ta buʃə setiʁə œ̃ du bʁɛ̃ də vwa lakte.
  su la lɥœʁ də ta minə efʁɔ̃te ki ʒuʁ apʁε ʒuʁ,
  ne.
  ʁɑ̃plisɑ̃ sεz- œʁ lytinə ɑ̃ tə fəzɑ̃ la kuʁ,
  tuʒuʁ.
  e la ʃuεtə ylylə « ynə teʁə a lɔʁizɔ̃ ! »
  ɑ̃ ʁɔ̃də, ynə mɛ̃ dəvɑ̃ ynə mɛ̃ dəʁjεʁə,
  ʒə nε pa tut- a fε veʁifje lε bɔʁd dy mɔ̃də,
  ki dœ̃ ku dʁulεtə aspiʁə lɔʁεzɔ̃.
  ʒə lavε mi. ʒɑ̃ʁə mimɔlεtə,
  syʁʒisəmɑ̃ ɔpɔʁtœ̃ də sε pa ki fʁetijə,
  ɛ̃dɔle bʁɥisəmɑ̃ də sε ba ki sefilə,
  ʒε dy bɔl dεtʁə a la fεtə.
  mε pa si fje. pʁynə.
  va tə fεʁə mεtʁə dɑ̃ lεspasə,
  va ʒue lε stʁasə dεz- astʁə,
  kɑ̃ mwa ʒə bavə syʁ la fonə pʁydə,
  twa si bɔnə ty tɑ̃kɔkɔnə də sεʁtitydə.
  tɑ̃n- a kase dy sykʁə, a mə futʁə dy djabεtə,
  lɛ̃sylinə nə syfi plys kɑ̃ ta buʃə εɡzεkʁə,
  ma damə, pudʁjεʁə dε malœʁ.
  kafe a la mɛ̃ ʒə vuz- atɑ̃ !
  ɑ̃fɛ̃ ʒatɑ̃ vɔtʁə nofʁaʒə,
  lwɛ̃ də mwa vɔtʁə pʁezɑ̃,
  e lε taʃə sεʁvilə də ma ʁaʒə.
  lɔdœʁ ki ɑ̃bomə o kœʁ,
  kə lə vɑ̃ ɑ̃pɔʁtə,
  fε mwa ʒuiʁ ɑ̃kɔʁə,
  dɑ̃ mε suvəniʁ tʁɔ̃pœʁ,
  kə lɑ̃nɥi εskɔʁtə,
  ʒyska mwa e dε lɔʁ,
  dezamɔʁsə ma litani !
  kɔ̃stɑ̃tə də mε ləʁə.
  su lekɔʁsə lε solə plœʁ !
  mε ʁətɑ̃te lεtʁə ami.
 • Pieds Phonétique : Variation Avariée

  dɑ̃=lə=bɔl=a=li=mɑ̃=tε=ʁə=na=kʁe=dy=nə=pa=luʁ=də=kɔs=mikə 17
  la=ɡε=pə=fʁɑ̃k=ma=sɔ=nə=kɔ=mə=ma=sɔ̃=li=ma=sɔnə 14
  da=bɔʁ=ma=ma=sə=la=sɔmə=ɑ̃=nɔʁ=ʒa=ma=sə=dε=sɔmə 14
  dɑ̃=mε=ɡεtʁə 3
  il=i=a=sə=fi=lε=ɑ̃=tʁə=nu=za=vεk=lə=kεl=ty=ma=tʁapə 16
  dy=ni=lɔ̃=e=paʁ=fwa=dε=za=mə=sɔ̃=ki=mə=fʁapə 13
  mε=məa=vεk=laʁ=my=ʁə=dy=kɔ̃=kəe=le=pe=dy=maʁ=lɛ̃ 14
  ly=mœʁ=kɔ̃=ke=ʁɑ̃=tə=se=baʁ=bəo=ma=tɛ̃ 11
  e=ʒə=nə=sɥi=pa=bɔ̃=ɑ̃=so=dɔp=staklə 10
  də=ta=bu=ʃə=se=ti=ʁəœ̃=du=bʁɛ̃=də=vwa=lak=te 13
  su=la=lɥœʁ=də=ta=mi=nəe=fʁɔ̃=te=ki=ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ 14
  ne 1
  ʁɑ̃=pli=sɑ̃=sε=zœʁ=ly=ti=nəɑ̃=tə=fə=zɑ̃=la=kuʁ 13
  tu=ʒuʁ 2
  e=la=ʃu=ε=təy=lylə=y=nə=te=ʁəa=lɔ=ʁi=zɔ̃ 13
  ɑ̃=ʁɔ̃də=y=nə=mɛ̃=də=vɑ̃=y=nə=mɛ̃=də=ʁjεʁə 12
  ʒə=nε=pa=tu=ta=fε=ve=ʁi=fj=e=lε=bɔʁd=dy=mɔ̃də 14
  ki=dœ̃=ku=dʁu=lε=təas=pi=ʁə=lɔ=ʁε=zɔ̃ 11
  ʒə=la=vε=mi=ʒɑ̃=ʁə=mi=mɔ=lεtə 9
  syʁ=ʒi=sə=mɑ̃=ɔ=pɔʁ=tœ̃=də=sε=pa=ki=fʁe=tijə 13
  ɛ̃=dɔ=le=bʁɥi=sə=mɑ̃=də=sε=ba=ki=se=filə 12
  ʒε=dy=bɔl=dε=tʁəa=la=fεtə 7
  mε=pa=si=fj=e=pʁynə 6
  va=tə=fε=ʁə=mε=tʁə=dɑ̃=lεs=pasə 9
  va=ʒu=e=lε=stʁa=sə=dε=zas=tʁə 9
  kɑ̃=mwa=ʒə=ba=və=syʁ=la=fo=nə=pʁydə 10
  twa=si=bɔ=nə=ty=tɑ̃=kɔ=kɔ=nə=də=sεʁ=ti=tydə 13
  tɑ̃=na=ka=se=dy=sykʁə=a=mə=fu=tʁə=dy=dja=bεtə 13
  lɛ̃=sy=li=nə=nə=sy=fi=plys=kɑ̃=ta=bu=ʃəεɡ=zεkʁə 13
  ma=damə=pu=dʁjε=ʁə=dε=ma=lœʁ 8
  ka=fe=a=la=mɛ̃=ʒə=vu=za=tɑ̃ 9
  ɑ̃=fɛ̃=ʒa=tɑ̃=vɔ=tʁə=no=fʁaʒə 8
  lwɛ̃=də=mwa=vɔ=tʁə=pʁe=zɑ̃ 7
  e=lε=ta=ʃə=sεʁ=vi=lə=də=ma=ʁaʒə 10
  lɔ=dœʁ=ki=ɑ̃=bo=məo=kœʁ 7
  kə=lə=vɑ̃=ɑ̃=pɔʁ=tə 6
  fε=mwa=ʒu=iʁ=ɑ̃=kɔʁə 6
  dɑ̃=mε=su=və=niʁ=tʁɔ̃=pœʁ 7
  kə=lɑ̃n=ɥi=εs=kɔʁ=tə 6
  ʒys=ka=mwa=e=dε=lɔʁ 6
  de=za=mɔʁ=sə=ma=li=ta=ni 8
  kɔ̃s=tɑ̃=tə=də=mε=lə=ʁə 7
  su=le=kɔʁ=sə=lε=so=lə=plœʁ 8
  mε=ʁə=tɑ̃=te=lε=tʁəa=mi 7

Historique des Modifications

12/02/2017 18:38
01/02/2017 20:58
31/01/2017 23:27
11/01/2017 21:45

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/09/2017 01:58Luma

J’ai aimé tout particulièrement ce vers : T’en a cassé du sucre, à me foutre du diabète...