Poeme : Post-Scriptum

Post-Scriptum

J’ai en mémoire le vague souvenir d’une joie vécue.
Une allégresse connue que j’ai aimé sans être convaincu.
Que je m’imaginais vaguer sur les flots de l’enchanteresse.
Ainsi découvrit les nouveaux sentiments hormis la tristesse.

Le mal perché cousu par les fils des larmes du petit matin.
Obscurci le souhait serré par la noirceur de mes chagrins.
Ainsi tavelât par son effigie les souvenirs d’une réminiscence ôtée.
Quand l’amour et l’affection honoraient ma beauté.

Dure destinée s’est dessiné sans jamais qu’elle possède.
La clé d’une jouvence perdue et d’une maladie sans remède.
Et dont l’engourdissement dans mon âme demeure.
Effaçant ainsi la raison d’existé de mon pitoyable cœur.

Ainsi, je fus poussé vers de nouveaux rivages.
De l’amertume marié à la morosité de l’eternel esclavage.
Une méprise prescrite sur le testament de ma fin.
Donnant ainsi une vraie signification a mon destin.

Mon espoir se perdit aux gouffres de son passé.
Des faits vécu et qui passât chaque nuit a les ressassé.
C’est pour un esprit déserteur que le deuil se fait.
Oraison funèbres prononcé au temps de l’imparfait.

La grâce me pousse au tourment de l’ultime péché.
D’un bonheur convoité que j’ai longuement cherché.
Brisé à chaque fois par la naïveté des anciens temps.
Un mensonge palpable qui me martyrise depuis longtemps.

Espoir, je te plains de la vanité qui m’a touché.
De cet amour qui ce plaint d’un sentiment embouché.
Embarrassé à l’idée de récidivé cette expérience un jour
Un avenir étrange qui devient sombre et bien trop lourd.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Post-Scriptum

  jai=en=mé=moi=re=le=va=gue=sou=ve=nir=du=ne=joie=vé=cue 16
  uneal=lé=gres=se=con=nue=que=jai=ai=mé=sans=ê=tre=con=vain=cu 16
  que=je=mi=ma=gi=nais=va=guer=sur=les=flots=de=len=chan=te=resse 16
  ain=si=dé=cou=vrit=les=nou=veaux=sen=ti=ments=hor=mis=la=tris=tesse 16

  le=mal=per=ché=cou=su=par=les=fils=des=lar=mes=du=pe=tit=ma=tin 17
  obs=cur=ci=le=sou=hait=ser=ré=par=la=noir=ceur=de=mes=cha=grins 16
  ain=si=tave=lât=par=son=ef=fi=gie=les=sou=ve=nirs=du=ne=ré=mi=nis=cen=ce=ô=tée 22
  quand=la=mour=et=laf=fec=ti=on=ho=no=raient=ma=beau=té 14

  du=re=des=ti=née=sest=des=si=né=sans=ja=mais=quel=le=pos=sède 16
  la=clé=dune=jou=ven=ce=per=dueet=du=ne=ma=la=die=sans=re=mède 16
  et=dont=len=gour=dis=se=ment=dans=mon=â=me=de=meu=re 14
  ef=fa=çant=ain=si=la=rai=son=dexis=té=de=mon=pi=toya=ble=cœur 16

  ain=si=je=fus=pous=sé=vers=de=nou=veaux=ri=va=ges 13
  de=la=mer=tume=ma=rié=à=la=mo=ro=si=té=de=le=ter=nel=es=cla=vage 19
  u=ne=mé=pri=se=pres=cri=te=sur=le=tes=ta=ment=de=ma=fin 16
  don=nant=ain=si=une=vraie=si=gni=fi=ca=ti=on=a=mon=des=tin 16

  mon=es=poir=se=per=dit=aux=gouf=fres=de=son=pas=sé 13
  des=faits=vé=cu=et=qui=pas=sât=cha=que=nuit=a=les=res=sas=sé 16
  cest=pour=un=es=prit=dé=ser=teur=que=le=deuil=se=fait 13
  orai=son=fu=nè=bres=pro=non=cé=au=temps=de=lim=par=fait 14

  la=grâ=ce=me=pous=se=au=tour=ment=de=lul=ti=me=pé=ché 15
  dun=bon=heur=con=voi=té=que=jai=lon=gue=ment=cher=ché 13
  bri=sé=à=cha=que=fois=par=la=naï=ve=té=des=an=ci=ens=temps 16
  un=men=songe=pal=pa=ble=qui=me=mar=ty=ri=se=de=puis=long=temps 16

  es=poir=je=te=plains=de=la=va=ni=té=qui=ma=tou=ché 14
  de=cet=a=mour=qui=ce=plaint=dun=sen=ti=ment=em=bou=ché 14
  em=bar=ras=sé=à=li=dée=de=ré=ci=di=vé=cette=ex=pé=rien=ceun=jour 18
  un=a=ve=nir=é=tran=ge=qui=de=vient=som=bre=et=bien=trop=lourd 16
 • Phonétique : Post-Scriptum

  ʒε ɑ̃ memwaʁə lə vaɡ suvəniʁ dynə ʒwa vekɥ.
  ynə aleɡʁεsə kɔnɥ kə ʒε εme sɑ̃z- εtʁə kɔ̃vɛ̃ky.
  kə ʒə mimaʒinε vaɡe syʁ lε flo də lɑ̃ʃɑ̃təʁεsə.
  ɛ̃si dekuvʁi lε nuvo sɑ̃timɑ̃z- ɔʁmi la tʁistεsə.

  lə mal pεʁʃe kuzy paʁ lε fis dε laʁmə- dy pəti matɛ̃.
  ɔpskyʁsi lə suε seʁe paʁ la nwaʁsœʁ də mε ʃaɡʁɛ̃.
  ɛ̃si tavəla paʁ sɔ̃n- efiʒi lε suvəniʁ dynə ʁeminisɑ̃sə ote.
  kɑ̃ lamuʁ e lafεksjɔ̃ onoʁε ma bote.

  dyʁə dεstine sε desine sɑ̃ ʒamε kεllə pɔsεdə.
  la kle dynə ʒuvɑ̃sə pεʁdɥ e dynə maladi sɑ̃ ʁəmεdə.
  e dɔ̃ lɑ̃ɡuʁdisəmɑ̃ dɑ̃ mɔ̃n- amə dəməʁə.
  efasɑ̃ ɛ̃si la ʁεzɔ̃ dεɡziste də mɔ̃ pitwajablə kœʁ.

  ɛ̃si, ʒə fy puse vεʁ də nuvo ʁivaʒə.
  də lamεʁtymə maʁje a la mɔʁozite də lətεʁnεl εsklavaʒə.
  ynə mepʁizə pʁεskʁitə syʁ lə tεstame də ma fɛ̃.
  dɔnɑ̃ ɛ̃si ynə vʁε siɲifikasjɔ̃ a mɔ̃ dεstɛ̃.

  mɔ̃n- εspwaʁ sə pεʁdi o ɡufʁə- də sɔ̃ pase.
  dε fε veky e ki pasa ʃakə nɥi a lε ʁesase.
  sε puʁ œ̃n- εspʁi dezεʁtœʁ kə lə dəj sə fε.
  ɔʁεzɔ̃ fynεbʁə- pʁonɔ̃se o tɑ̃ də lɛ̃paʁfε.

  la ɡʁasə mə pusə o tuʁme də lyltimə peʃe.
  dœ̃ bɔnœʁ kɔ̃vwate kə ʒε lɔ̃ɡəmɑ̃ ʃεʁʃe.
  bʁize a ʃakə fwa paʁ la najvəte dεz- ɑ̃sjɛ̃ tɑ̃.
  œ̃ mɑ̃sɔ̃ʒə palpablə ki mə maʁtiʁizə dəpɥi lɔ̃tɑ̃.

  εspwaʁ, ʒə tə plɛ̃ də la vanite ki ma tuʃe.
  də sεt amuʁ ki sə plɛ̃ dœ̃ sɑ̃timɑ̃ ɑ̃buʃe.
  ɑ̃baʁase a lide də ʁesidive sεtə εkspeʁjɑ̃sə œ̃ ʒuʁ
  œ̃n- avəniʁ etʁɑ̃ʒə ki dəvjɛ̃ sɔ̃bʁə e bjɛ̃ tʁo luʁ.
 • Syllabes Phonétique : Post-Scriptum

  ʒε=ɑ̃=me=mwa=ʁə=lə=va=ɡə=su=və=niʁ=dy=nə=ʒwa=vekɥ 15
  ynəa=le=ɡʁε=sə=kɔ=nəɥ=kə=ʒε=ε=me=sɑ̃=zε=tʁə=kɔ̃=vɛ̃=ky 16
  kə=ʒə=mi=ma=ʒi=nε=va=ɡe=syʁ=lε=flo=də=lɑ̃=ʃɑ̃=tə=ʁεsə 16
  ɛ̃=si=de=ku=vʁi=lε=nu=vo=sɑ̃=ti=mɑ̃=zɔʁ=mi=la=tʁis=tεsə 16

  lə=mal=pεʁ=ʃe=ku=zy=paʁ=lε=fis=dε=laʁmə=dy=pə=ti=ma=tɛ̃ 16
  ɔp=skyʁ=si=lə=su=ε=se=ʁe=paʁ=la=nwaʁ=sœʁ=də=mε=ʃa=ɡʁɛ̃ 16
  ɛ̃=si=tavə=la=paʁ=sɔ̃=ne=fi=ʒi=lε=su=və=niʁ=dy=nə=ʁe=mi=ni=sɑ̃=səo=te 21
  kɑ̃=la=muʁ=e=la=fεk=sj=ɔ̃=o=no=ʁε=ma=bo=te 14

  dy=ʁə=dεs=ti=ne=sε=de=si=ne=sɑ̃=ʒa=mε=kεl=lə=pɔ=sεdə 16
  la=kle=dynə=ʒu=vɑ̃=sə=pεʁdɥ=e=dy=nə=ma=la=di=sɑ̃=ʁə=mεdə 16
  e=dɔ̃=lɑ̃=ɡuʁ=di=sə=mɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=na=mə=də=mə=ʁə 14
  e=fa=sɑ̃=ɛ̃=si=la=ʁε=zɔ̃=dεɡ=zis=te=də=mɔ̃=pi=twa=jablə=kœʁ 17

  ɛ̃=si=ʒə=fy=pu=se=vεʁ=də=nu=vo=ʁi=va=ʒə 13
  də=la=mεʁ=tymə=ma=ʁje=a=la=mɔ=ʁo=zi=te=də=lə=tεʁ=nεl=εs=kla=vaʒə 19
  y=nə=me=pʁi=zə=pʁεs=kʁi=tə=syʁ=lə=tεs=ta=me=də=ma=fɛ̃ 16
  dɔ=nɑ̃=ɛ̃=si=y=nə=vʁε=si=ɲi=fi=ka=sjɔ̃=a=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 16

  mɔ̃=nεs=pwaʁ=sə=pεʁ=di=o=ɡu=fʁə=də=sɔ̃=pa=se 13
  dε=fε=ve=ky=e=ki=pa=sa=ʃa=kə=nɥi=a=lε=ʁe=sa=se 16
  sε=puʁ=œ̃=nεs=pʁi=de=zεʁ=tœ=ʁə=kə=lə=dəj=sə=fε 14
  ɔ=ʁε=zɔ̃=fy=nε=bʁə=pʁo=nɔ̃=se=o=tɑ̃=də=lɛ̃=paʁ=fε 15

  la=ɡʁa=sə=mə=pu=sə=o=tuʁ=me=də=lyl=ti=mə=pe=ʃe 15
  dœ̃=bɔ=nœ=ʁə=kɔ̃=vwa=te=kə=ʒε=lɔ̃=ɡə=mɑ̃=ʃεʁ=ʃe 14
  bʁi=ze=a=ʃa=kə=fwa=paʁ=la=naj=və=te=dε=zɑ̃=sj=ɛ̃=tɑ̃ 16
  œ̃=mɑ̃=sɔ̃ʒə=pal=pa=blə=ki=mə=maʁ=ti=ʁi=zə=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 16

  εs=pwaʁ=ʒə=tə=plɛ̃=də=la=va=ni=te=ki=ma=tu=ʃe 14
  də=sεt=a=muʁ=ki=sə=plɛ̃=dœ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=ɑ̃=bu=ʃe 14
  ɑ̃=ba=ʁase=a=li=de=də=ʁe=si=di=ve=sε=təεk=spe=ʁjɑ̃=sə=œ̃=ʒuʁ 18
  œ̃=na=və=niʁ=e=tʁɑ̃=ʒə=ki=də=vjɛ̃=sɔ̃=bʁə=e=bjɛ̃=tʁo=luʁ 16

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/05/2012 11:36Tulipe Noire

très joli poème, bravo.

Auteur de Poésie
15/05/2012 12:03Petite Muse

superbement écrit, très agréable à lire malgré la tristesse du poème , bravo 🙂

Auteur de Poésie
17/05/2012 02:47Rêve Éteint

Ce que vous écrivez est tellement vrai qu’on le ressent bien ... c’est tellement irréversible qu’on y touche cette mélancolie ... ce que vous écrivez est un doux néctar qu’on aimerait savourer éternellement ...

Auteur de Poésie
19/05/2012 14:17Daniel

Poème qui dégage beaucoup de tristesse
P.S. Bravo......
Amicalement......Daniel......