Poeme : Dernier Testament

Dernier Testament

J’ai entendu dire que les yeux sont le reflet de la vie.
Les miens scintillent l’obscurité des années passées.
Je me vois désemparer, triste de mon sort.
Regrettant les moments écoulés de mes amours et mes envies.
Ma vie rayonne le mal, des plaisirs auxquels je ne peux m’en lasser.
De cet anagramme humain, qui se croit juste mais qui a tord.

Je ne sens rien, ma vie n’a plus aucun sens.
Après cette joie éphémère, ma gaité s’est mariée à mes souffrances.
Ce monde se brouille, les visages perdent leurs teints.
Des pensées mélancoliques me hantent, de ces êtres malsains.

La vie ne mérite pas ce qu’on leur donne.
Plus je réfléchi a cela, plus je me pers et moins je résonne.
La vie est cruelle, elle m’a ôté la dignité.
Pour mes mensonges et la trahison qui se perdent dans ma vanité.
Alors crève et ensorcelle mon âme qui vagabonde.
Pour trouvé ce que les êtres humains cherchent, la clé de ce monde.

Vers le chemin des anges, voués à une triste fin.
Malheur enfantin et vulnérabilité du destin.
Les cieux m’appellent, j’entends le bruit des trépas.
Des sons mélancoliques, qui se rapprochent pas à pas.

Ce que ma raison ignore, la réalité l’endosse.
Sert à le comprendre, mes pensées sont fausses.
Besoin de se recréé, loin des faits assouvi.
D’un blasphème idéologique et d’une vie sans envie.

Des larmes et des pleurs dans ces jours accablant.
Une triste obscurité s’est dessinée sur mon blanc.
Les visages s’émeuvent pour ces espoirs mélancoliques.
D’un cœur blessé et de ce cerveau alcoolique.

Vivre heureux serai-je capable ?
De me rapproché de dieu et de m’éloigné du diable.
Maudit tel était et restera ma destiné.
De cette profonde blessure qui, dans mon cœur s’est dessiné.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Dernier Testament

  jai=enten=du=di=re=que=les=yeux=sont=le=re=flet=de=la=vie 15
  les=miens=s=cin=tillent=lobs=cu=ri=té=des=an=nées=pas=sées 14
  je=me=vois=dé=sem=pa=rer=tris=te=de=mon=sort 12
  re=gret=tant=les=moments=é=cou=lés=de=mes=a=mours=et=mes=en=vies 16
  ma=vie=rayonne=le=mal=des=plai=sirs=aux=quels=je=ne=peux=men=las=ser 16
  de=cet=a=na=gramme=hu=main=qui=se=croit=jus=te=mais=qui=a=tord 16

  je=ne=sens=rien=ma=vie=na=plus=au=cun=sens 11
  après=cette=joieé=phé=mè=re=ma=gai=té=sest=ma=ri=ée=à=mes=souf=frances 17
  ce=monde=se=brouille=les=vi=sa=ges=per=dent=leurs=teints 12
  des=pen=sées=mé=lan=co=li=ques=me=hantent=de=ces=ê=tres=mal=sains 16

  la=vie=ne=mé=ri=te=pas=ce=quon=leur=don=ne 12
  plus=je=ré=flé=chi=a=ce=la=plus=je=me=pers=et=moins=je=ré=sonne 17
  la=vieest=cruel=le=el=le=ma=ô=té=la=di=gni=té 13
  pour=mes=men=songes=et=la=tra=hi=son=qui=se=per=dent=dans=ma=va=ni=té 18
  a=lors=crèveet=en=sor=cel=le=mon=â=me=qui=va=ga=bonde 14
  pour=trou=vé=ce=que=les=êtres=hu=mains=cher=chent=la=clé=de=ce=monde 16

  vers=le=che=min=des=anges=voués=à=u=ne=tris=te=fin 13
  malheur=en=fan=tin=et=vul=né=ra=bi=li=té=du=des=tin 14
  les=cieux=map=pel=lent=jen=tends=le=bruit=des=tré=pas 12
  des=sons=mé=lan=co=li=ques=qui=se=rap=prochent=pas=à=pas 14

  ce=que=ma=rai=son=i=gnore=la=ré=a=li=té=len=dosse 14
  sert=à=le=com=pren=dre=mes=pen=sées=sont=fau=sses 12
  be=soin=de=se=re=créé=loin=des=faits=as=sou=vi 12
  dun=blas=phème=i=déo=lo=gi=queet=du=ne=vie=sans=en=vie 14

  des=lar=mes=et=des=pleurs=dans=ces=jours=ac=ca=blant 12
  une=tris=te=obs=cu=ri=té=sest=des=si=née=sur=mon=blanc 14
  les=vi=sages=sé=meu=vent=pour=ces=es=poirs=mé=lan=co=liques 14
  dun=cœur=bles=sé=et=de=ce=cer=veau=al=coo=lique 12

  vi=vre=heu=reux=se=rai=je=ca=pa=ble 10
  de=me=rap=pro=ché=de=dieu=et=de=mé=loi=gné=du=diable 14
  mau=dit=tel=é=tait=et=res=te=ra=ma=des=ti=né 13
  de=cette=pro=fon=de=bles=su=re=qui=dans=mon=cœur=sest=des=si=né 16
 • Phonétique : Dernier Testament

  ʒε ɑ̃tɑ̃dy diʁə kə lεz- iø sɔ̃ lə ʁəflε də la vi.
  lε mjɛ̃ sɛ̃tije lɔpskyʁite dεz- ane pase.
  ʒə mə vwa dezɑ̃paʁe, tʁistə də mɔ̃ sɔʁ.
  ʁəɡʁεtɑ̃ lε mɔmɑ̃z- ekule də mεz- amuʁz- e mεz- ɑ̃vi.
  ma vi ʁεjɔnə lə mal, dε plεziʁz- okεl ʒə nə pø mɑ̃ lase.
  də sεt anaɡʁamə ymɛ̃, ki sə kʁwa ʒystə mε ki a tɔʁ.

  ʒə nə sɑ̃s ʁjɛ̃, ma vi na plysz- okœ̃ sɑ̃s.
  apʁε sεtə ʒwa efemεʁə, ma ɡεte sε maʁje a mε sufʁɑ̃sə.
  sə mɔ̃də sə bʁujə, lε vizaʒə pεʁde lœʁ tɛ̃.
  dε pɑ̃se melɑ̃kɔlik mə-ɑ̃te, də sεz- εtʁə- malsɛ̃.

  la vi nə meʁitə pa sə kɔ̃ lœʁ dɔnə.
  plys ʒə ʁefleʃi a səla, plys ʒə mə pεʁz- e mwɛ̃ ʒə ʁezɔnə.
  la vi ε kʁyεllə, εllə ma ote la diɲite.
  puʁ mε mɑ̃sɔ̃ʒəz- e la tʁaizɔ̃ ki sə pεʁde dɑ̃ ma vanite.
  alɔʁ kʁεvə e ɑ̃sɔʁsεllə mɔ̃n- amə ki vaɡabɔ̃də.
  puʁ tʁuve sə kə lεz- εtʁə- ymɛ̃ ʃεʁʃe, la kle də sə mɔ̃də.

  vεʁ lə ʃəmɛ̃ dεz- ɑ̃ʒə, vuez- a ynə tʁistə fɛ̃.
  malœʁ ɑ̃fɑ̃tɛ̃ e vylneʁabilite dy dεstɛ̃.
  lε sjø mapεlle, ʒɑ̃tɑ̃ lə bʁɥi dε tʁepa.
  dε sɔ̃ melɑ̃kɔlik, ki sə ʁapʁoʃe pa a pa.

  sə kə ma ʁεzɔ̃ iɲɔʁə, la ʁealite lɑ̃dɔsə.
  sεʁ a lə kɔ̃pʁɑ̃dʁə, mε pɑ̃se sɔ̃ fosə.
  bəzwɛ̃ də sə ʁəkʁee, lwɛ̃ dε fεz- asuvi.
  dœ̃ blasfεmə ideɔlɔʒikə e dynə vi sɑ̃z- ɑ̃vi.

  dε laʁməz- e dε plœʁ dɑ̃ sε ʒuʁz- akablɑ̃.
  ynə tʁistə ɔpskyʁite sε desine syʁ mɔ̃ blɑ̃.
  lε vizaʒə seməve puʁ sεz- εspwaʁ melɑ̃kɔlik.
  dœ̃ kœʁ blese e də sə sεʁvo alkɔlikə.

  vivʁə œʁø səʁε ʒə kapablə ?
  də mə ʁapʁoʃe də djø e də melwaɲe dy djablə.
  modi tεl etε e ʁεstəʁa ma dεstine.
  də sεtə pʁɔfɔ̃də blesyʁə ki, dɑ̃ mɔ̃ kœʁ sε desine.
 • Syllabes Phonétique : Dernier Testament

  ʒε=ɑ̃=tɑ̃=dy=diʁə=kə=lε=ziø=sɔ̃=lə=ʁə=flε=də=la=vi 15
  lε=mjɛ̃=sɛ̃=ti=je=lɔp=sky=ʁi=te=dε=za=ne=pase 13
  ʒə=mə=vwa=de=zɑ̃=pa=ʁe=tʁis=tə=də=mɔ̃=sɔʁ 12
  ʁə=ɡʁε=tɑ̃=lε=mɔ=mɑ̃=ze=ku=le=də=mε=za=muʁ=ze=mε=zɑ̃=vi 17
  ma=vi=ʁε=jɔnə=lə=mal=dε=plε=ziʁ=zo=kεl=ʒə=nə=pø=mɑ̃=lase 16
  də=sεt=a=na=ɡʁaməy=mɛ̃=ki=sə=kʁwa=ʒys=tə=mε=ki=a=tɔʁ 15

  ʒə=nə=sɑ̃s=ʁj=ɛ̃=ma=vi=na=plys=zo=kœ̃=sɑ̃s 12
  a=pʁε=sεtə=ʒwa=e=fe=mε=ʁə=ma=ɡε=te=sε=ma=ʁje=a=mε=su=fʁɑ̃sə 18
  sə=mɔ̃də=sə=bʁu=jə=lε=vi=za=ʒə=pεʁ=de=lœʁ=tɛ̃ 13
  dε=pɑ̃se=me=lɑ̃=kɔ=lik=mə-ɑ̃=te=də=sε=zε=tʁə=mal=sɛ̃ 15

  la=vi=nə=me=ʁi=tə=pa=sə=kɔ̃=lœʁ=dɔ=nə 12
  plys=ʒə=ʁe=fle=ʃi=asə=la=plys=ʒə=mə=pεʁ=ze=mwɛ̃=ʒə=ʁe=zɔnə 16
  la=vi=ε=kʁy=εllə=εl=lə=ma=o=te=la=di=ɲi=te 14
  puʁ=mε=mɑ̃=sɔ̃ʒə=ze=la=tʁa=i=zɔ̃=ki=sə=pεʁ=de=dɑ̃=ma=va=ni=te 18
  a=lɔʁ=kʁεvəe=ɑ̃=sɔʁ=sεllə=mɔ̃=na=mə=ki=va=ɡa=bɔ̃də 13
  puʁ=tʁu=ve=sə=kə=lε=zεtʁəy=mɛ̃=ʃεʁ=ʃe=la=kle=də=sə=mɔ̃də 15

  vεʁlə=ʃə=mɛ̃=dε=zɑ̃=ʒə=vu=e=za=y=nə=tʁis=tə=fɛ̃ 14
  ma=lœʁ=ɑ̃=fɑ̃=tɛ̃=e=vyl=ne=ʁa=bi=li=te=dy=dεs=tɛ̃ 15
  lε=sjø=ma=pεl=le=ʒɑ̃=tɑ̃=lə=bʁɥi=dε=tʁe=pa 12
  dε=sɔ̃=me=lɑ̃=kɔ=lik=kisə=ʁa=pʁo=ʃe=pa=a=pa 13

  sə=kə=ma=ʁε=zɔ̃=iɲɔʁə=la=ʁe=a=li=te=lɑ̃dɔsə 12
  sεʁ=a=lə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=mε=pɑ̃=se=sɔ̃=fo=sə 12
  bə=zwɛ̃də=sə=ʁə=kʁe=e=lwɛ̃=dε=fε=za=su=vi 12
  dœ̃=blas=fεmə=i=de=ɔ=lɔ=ʒi=kəe=dy=nə=vi=sɑ̃=zɑ̃=vi 15

  dε=laʁ=mə=ze=dε=plœʁ=dɑ̃=sε=ʒuʁ=za=ka=blɑ̃ 12
  ynə=tʁis=təɔp=sky=ʁi=te=sε=de=si=ne=syʁ=mɔ̃=blɑ̃ 13
  lε=vi=zaʒə=se=mə=ve=puʁ=sε=zεs=pwaʁ=me=lɑ̃=kɔ=lik 14
  dœ̃=kœʁ=ble=se=e=də=sə=sεʁ=vo=al=kɔ=likə 12

  vi=vʁə=œ=ʁø=sə=ʁε=ʒə=ka=pa=blə 10
  də=mə=ʁa=pʁo=ʃe=də=djø=e=də=me=lwa=ɲe=dy=djablə 14
  mo=di=tεl=e=tε=e=ʁεstə=ʁa=ma=dεs=ti=ne 12
  də=sεtə=pʁɔ=fɔ̃=də=ble=sy=ʁə=ki=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=sε=de=si=ne 16

PostScriptum

Un fait réel l’histoire d’un jeune homme qui a tenté de mettre fin à son existence en 2010

Récompense

3
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/05/2012 03:23Rêve Éteint

Dans notre pays ... c’est optionnel

Choisissez votre fin :

1- par une balle.
2- par pendaison.
3- Par une accident ... d’amour.

Moi j’ai déjà choisi ...

Votre poème est parfait ... pour les âmes perdue ... Mille mercis ... à notre poète

👍
Auteur de Poésie
20/05/2012 14:55Ancien Membre

["Nassima Zennadi","excellent j’ai senti vraiment la tristesse."]

Auteur de Poésie
08/01/2013 20:24Nouwenda 97

j’ai reçue une balle en lisant vôtre poème!!! c’est très bien resentit !!!!

👍
Auteur de Poésie
08/01/2013 21:27Eden33

fort ressenti