Univers de poésie d'un auteur

Poème:Mon Chant Du Cygne

Le Poème

Chaque soir, je ferme les yeux.
Je prie pour ne pas les rouvrir au matin.
Chaque soir, je fais le même voeux.
Je souhaite qu’il n’y ait pas de demain.

Chaque matin, je pleurs.
J’appelle ma dernière heure.
Chaque matin, j’ai la même envie.
Je désire pouvoir oublier mes soucis.

Chaque jour, je me perd un peu plus.
Je m’enfonce plus loin dans l’humus.
Chaque jour, je regarde vers le ciel,
Imaginant une vie irréelle.

Chaque nuit, dans mes rêves je meurs,
Sous les crocs, les griffes d’un tueur.
Chaque nuit, le temps vole un peu de moi.
Bientôt il ne restera plus rien, je crois.

Il est temps pour moi de pousser une dernier cri.
Ceci était mon chant du cygne…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Alyssandre

Poète Alyssandre

Alyssandre a publié sur le site 50 écrits. Alyssandre est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Mon Chant Du Cygnecha=que=soir=je=ferme=les=y=eux 8
je=prie=pour=ne=pas=les=rou=vrir=au=ma=tin 11
cha=que=soir=je=fais=le=même=voeux 8
je=sou=haite=quil=ny=ait=pas=de=de=main 10

cha=que=ma=tin=je=pleurs 6
jap=pel=le=ma=der=niè=re=heure 8
cha=que=ma=tin=jai=la=mêmeen=vie 8
je=dé=sire=pou=voir=ou=blier=mes=sou=cis 10

cha=que=jour=je=me=perd=un=peu=plus 9
je=men=fonce=plus=loin=dans=lhu=mus 8
cha=que=jour=je=re=gar=de=vers=le=ciel 10
ima=gi=nant=u=ne=vie=ir=réelle 8

cha=que=nuit=dans=mes=rêves=je=meurs 8
sous=les=crocs=les=grif=fes=dun=tueur 8
cha=que=nuit=le=temps=voleun=peu=de=moi 9
bien=tôt=il=ne=res=te=ra=plus=rien=je=crois 11

il=est=temps=pour=moi=de=pous=ser=une=der=nier=cri 12
ce=ci=é=tait=mon=chant=du=cy=gne 9
Phonétique : Mon Chant Du Cygneʃakə swaʁ, ʒə fεʁmə lεz- iø.
ʒə pʁi puʁ nə pa lε ʁuvʁiʁ o matɛ̃.
ʃakə swaʁ, ʒə fε lə mεmə vø.
ʒə suεtə kil ni ε pa də dəmɛ̃.

ʃakə matɛ̃, ʒə plœʁ.
ʒapεllə ma dεʁnjεʁə œʁ.
ʃakə matɛ̃, ʒε la mεmə ɑ̃vi.
ʒə deziʁə puvwaʁ ublje mε susi.

ʃakə ʒuʁ, ʒə mə pεʁ œ̃ pø plys.
ʒə mɑ̃fɔ̃sə plys lwɛ̃ dɑ̃ lymys.
ʃakə ʒuʁ, ʒə ʁəɡaʁdə vεʁ lə sjεl,
imaʒinɑ̃ ynə vi iʁeεllə.

ʃakə nɥi, dɑ̃ mε ʁεvə ʒə mœʁ,
su lε kʁo, lε ɡʁifə dœ̃ tɥœʁ.
ʃakə nɥi, lə tɑ̃ vɔlə œ̃ pø də mwa.
bjɛ̃to il nə ʁεstəʁa plys ʁjɛ̃, ʒə kʁwa.

il ε tɑ̃ puʁ mwa də puse ynə dεʁnje kʁi.
səsi etε mɔ̃ ʃɑ̃ dy siɲə…
Syllabes Phonétique : Mon Chant Du Cygneʃakə=swaʁ=ʒə=fεʁ=mə=lε=zi=ø 8
ʒə=pʁi=puʁnə=pa=lε=ʁu=vʁiʁ=o=ma=tɛ̃ 10
ʃakə=swaʁ=ʒə=fε=lə=mε=mə=vø 8
ʒə=su=εtə=kil=ni=ε=pa=də=də=mɛ̃ 10

ʃa=kə=ma=tɛ̃=ʒə=plœ=ʁə 7
ʒa=pεl=lə=ma=dεʁ=njε=ʁə=œʁ 8
ʃakə=ma=tɛ̃=ʒε=la=mε=məɑ̃=vi 8
ʒə=de=ziʁə=pu=vwaʁ=u=blje=mε=su=si 10

ʃakə=ʒuʁ=ʒə=mə=pεʁ=œ̃=pø=plys 8
ʒə=mɑ̃=fɔ̃sə=plys=lwɛ̃=dɑ̃=ly=mys 8
ʃakə=ʒuʁ=ʒəʁə=ɡaʁ=də=vεʁ=lə=sjεl 8
i=ma=ʒi=nɑ̃ynə=vi=i=ʁe=εllə 8

ʃakə=nɥi=dɑ̃=mε=ʁε=və=ʒə=mœʁ 8
su=lε=kʁo=lε=ɡʁi=fə=dœ̃=tɥœʁ 8
ʃakə=nɥi=lə=tɑ̃=vɔləœ̃=pø=də=mwa 8
bjɛ̃=to=il=nə=ʁεstə=ʁa=plys=ʁjɛ̃=ʒə=kʁwa 10

il=ε=tɑ̃=puʁ=mwadə=pu=se=y=nə=dεʁ=nje=kʁi 12
sə=si=e=tε=mɔ̃=ʃɑ̃=dy=siɲə 8

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
28/06/2011 15:52Lemmiath

La nuit est réparatrice pour nous refaire renaître chaque matin d’une vie nouvelle.

Auteur de Poésie
03/07/2011 22:43Huangdi

=’)

Auteur de Poésie
06/03/2012 21:40Trezark

magnifique

Auteur de Poésie
07/03/2012 14:38Dark-Angel

Très beau!!

Poème - Sans Thème -
Du 27/06/2011 15:23

L'écrit contient 129 mots qui sont répartis dans 5 strophes.