Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Mon Chant Du Cygne

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/06/2011 15:23

L'écrit contient 129 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Alyssandre

Mon Chant Du Cygne

Chaque soir, je ferme les yeux.
Je prie pour ne pas les rouvrir au matin.
Chaque soir, je fais le même voeux.
Je souhaite qu’il n’y ait pas de demain.

Chaque matin, je pleurs.
J’appelle ma dernière heure.
Chaque matin, j’ai la même envie.
Je désire pouvoir oublier mes soucis.

Chaque jour, je me perd un peu plus.
Je m’enfonce plus loin dans l’humus.
Chaque jour, je regarde vers le ciel,
Imaginant une vie irréelle.

Chaque nuit, dans mes rêves je meurs,
Sous les crocs, les griffes d’un tueur.
Chaque nuit, le temps vole un peu de moi.
Bientôt il ne restera plus rien, je crois.

Il est temps pour moi de pousser une dernier cri.
Ceci était mon chant du cygne…
 • Pieds Hyphénique: Mon Chant Du Cygne

  cha=que=soir=je=ferme=les=y=eux 8
  je=prie=pour=ne=pas=les=rou=vrir=au=ma=tin 11
  cha=que=soir=je=fais=le=même=voeux 8
  je=sou=haite=quil=ny=ait=pas=de=de=main 10

  cha=que=ma=tin=je=pleurs 6
  jap=pel=le=ma=der=niè=re=heure 8
  cha=que=ma=tin=jai=la=mêmeen=vie 8
  je=dé=sire=pou=voir=ou=blier=mes=sou=cis 10

  cha=que=jour=je=me=perd=un=peu=plus 9
  je=men=fonce=plus=loin=dans=lhu=mus 8
  cha=que=jour=je=re=gar=de=vers=le=ciel 10
  ima=gi=nant=u=ne=vie=ir=réelle 8

  cha=que=nuit=dans=mes=rêves=je=meurs 8
  sous=les=crocs=les=grif=fes=dun=tueur 8
  cha=que=nuit=le=temps=voleun=peu=de=moi 9
  bien=tôt=il=ne=res=te=ra=plus=rien=je=crois 11

  il=est=temps=pour=moi=de=pous=ser=une=der=nier=cri 12
  ce=ci=é=tait=mon=chant=du=cy=gne 9
 • Phonétique : Mon Chant Du Cygne

  ʃakə swaʁ, ʒə fεʁmə lεz- iø.
  ʒə pʁi puʁ nə pa lε ʁuvʁiʁ o matɛ̃.
  ʃakə swaʁ, ʒə fε lə mεmə vø.
  ʒə suεtə kil ni ε pa də dəmɛ̃.

  ʃakə matɛ̃, ʒə plœʁ.
  ʒapεllə ma dεʁnjεʁə œʁ.
  ʃakə matɛ̃, ʒε la mεmə ɑ̃vi.
  ʒə deziʁə puvwaʁ ublje mε susi.

  ʃakə ʒuʁ, ʒə mə pεʁ œ̃ pø plys.
  ʒə mɑ̃fɔ̃sə plys lwɛ̃ dɑ̃ lymys.
  ʃakə ʒuʁ, ʒə ʁəɡaʁdə vεʁ lə sjεl,
  imaʒinɑ̃ ynə vi iʁeεllə.

  ʃakə nɥi, dɑ̃ mε ʁεvə ʒə mœʁ,
  su lε kʁo, lε ɡʁifə dœ̃ tɥœʁ.
  ʃakə nɥi, lə tɑ̃ vɔlə œ̃ pø də mwa.
  bjɛ̃to il nə ʁεstəʁa plys ʁjɛ̃, ʒə kʁwa.

  il ε tɑ̃ puʁ mwa də puse ynə dεʁnje kʁi.
  səsi etε mɔ̃ ʃɑ̃ dy siɲə…
 • Pieds Phonétique : Mon Chant Du Cygne

  ʃakə=swaʁ=ʒə=fεʁ=mə=lε=zi=ø 8
  ʒə=pʁi=puʁnə=pa=lε=ʁu=vʁiʁ=o=ma=tɛ̃ 10
  ʃakə=swaʁ=ʒə=fε=lə=mε=mə=vø 8
  ʒə=su=εtə=kil=ni=ε=pa=də=də=mɛ̃ 10

  ʃa=kə=ma=tɛ̃=ʒə=plœ=ʁə 7
  ʒa=pεl=lə=ma=dεʁ=njε=ʁə=œʁ 8
  ʃakə=ma=tɛ̃=ʒε=la=mε=məɑ̃=vi 8
  ʒə=de=ziʁə=pu=vwaʁ=u=blje=mε=su=si 10

  ʃakə=ʒuʁ=ʒə=mə=pεʁ=œ̃=pø=plys 8
  ʒə=mɑ̃=fɔ̃sə=plys=lwɛ̃=dɑ̃=ly=mys 8
  ʃakə=ʒuʁ=ʒəʁə=ɡaʁ=də=vεʁ=lə=sjεl 8
  i=ma=ʒi=nɑ̃ynə=vi=i=ʁe=εllə 8

  ʃakə=nɥi=dɑ̃=mε=ʁε=və=ʒə=mœʁ 8
  su=lε=kʁo=lε=ɡʁi=fə=dœ̃=tɥœʁ 8
  ʃakə=nɥi=lə=tɑ̃=vɔləœ̃=pø=də=mwa 8
  bjɛ̃=to=il=nə=ʁεstə=ʁa=plys=ʁjɛ̃=ʒə=kʁwa 10

  il=ε=tɑ̃=puʁ=mwadə=pu=se=y=nə=dεʁ=nje=kʁi 12
  sə=si=e=tε=mɔ̃=ʃɑ̃=dy=siɲə 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/06/2011 15:52Lemmiath

La nuit est réparatrice pour nous refaire renaître chaque matin d’une vie nouvelle.

Auteur de Poésie
03/07/2011 22:43Huangdi

=’)

Auteur de Poésie
06/03/2012 21:40Trezark

magnifique

Auteur de Poésie
07/03/2012 14:38Dark-Angel

Très beau!!