Poeme : Amnesie

Amnesie

Tu ne te souviens pas de moi
Mais je t’ai gravé dans mon cœur
Un jour, je l’espère tu me reviendras
Et nous revivrons nos plus belles heures.

Chaque fois que je croise tes yeux,
Je ne retrouve pas cette petite étincelle
Qui me faisait me sentir éternelle
Comme dans un univers merveilleux.

J’attends patiemment le flash qui éclairera
Nos bons comme nos mauvais souvenirs
Et qui te rendra ton si doux sourire,
Toujours plein de bonne humeur et de joie.

Je suis toujours à guetter un signe, un geste
Une minuscule habitude qui te reste,
Signe que tu es toujours le même
Celui que mon cœur aime.

Rien, absolument rien…
Me reviendras-tu ?
J’attends de ta part un « je me souviens »,
Je l’attends mais je ne l’espère plus…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Amnesie

  tu=ne=te=sou=viens=pas=de=moi 8
  mais=je=tai=gra=vé=dans=mon=cœur 8
  un=jour=je=les=père=tu=me=re=vien=dras 10
  et=nous=re=vi=vrons=nos=plus=bel=les=heures 10

  cha=que=fois=que=je=croi=se=tes=y=eux 10
  je=ne=re=trouve=pas=cet=te=pe=ti=teé=tin=celle 12
  qui=me=fai=sait=me=sen=tir=é=ter=nelle 10
  com=me=dans=un=u=ni=vers=mer=veil=leux 10

  jat=tends=pa=tiem=ment=le=fla=sh=qui=é=claire=ra 12
  nos=bons=com=me=nos=mau=vais=sou=ve=nirs 10
  et=qui=te=ren=dra=ton=si=doux=sou=rire 10
  tou=jours=plein=de=bonne=hu=meur=et=de=joie 10

  je=suis=tou=jours=à=guet=ter=un=signe=un=geste 11
  une=mi=nus=cu=le=ha=bi=tu=de=qui=te=res=te 13
  si=gne=que=tu=es=tou=jours=le=mê=me 10
  ce=lui=que=mon=cœur=ai=me 7

  rien=ab=so=lu=ment=rien 6
  me=re=vien=dras=tu 5
  jat=tends=de=ta=part=un=je=me=sou=viens 10
  je=lat=tends=mais=je=ne=les=pè=re=plus 10
 • Phonétique : Amnesie

  ty nə tə suvjɛ̃ pa də mwa
  mε ʒə tε ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  œ̃ ʒuʁ, ʒə lεspεʁə ty mə ʁəvjɛ̃dʁa
  e nu ʁəvivʁɔ̃ no plys bεlləz- œʁ.

  ʃakə fwa kə ʒə kʁwazə tεz- iø,
  ʒə nə ʁətʁuvə pa sεtə pətitə etɛ̃sεllə
  ki mə fəzε mə sɑ̃tiʁ etεʁnεllə
  kɔmə dɑ̃z- œ̃n- ynive mεʁvεjø.

  ʒatɑ̃ pasjamɑ̃ lə flaʃ ki eklεʁəʁa
  no bɔ̃ kɔmə no movε suvəniʁ
  e ki tə ʁɑ̃dʁa tɔ̃ si du suʁiʁə,
  tuʒuʁ plɛ̃ də bɔnə ymœʁ e də ʒwa.

  ʒə sɥi tuʒuʁz- a ɡεte œ̃ siɲə, œ̃ ʒεstə
  ynə minyskylə-abitydə ki tə ʁεstə,
  siɲə kə ty ε tuʒuʁ lə mεmə
  səlɥi kə mɔ̃ kœʁ εmə.

  ʁjɛ̃, absɔlymɑ̃ ʁjɛ̃…
  mə ʁəvjɛ̃dʁa ty ?
  ʒatɑ̃ də ta paʁ yn « ʒə mə suvjɛ̃s »,
  ʒə latɑ̃ mε ʒə nə lεspεʁə plys…
 • Syllabes Phonétique : Amnesie

  ty=nə=tə=su=vj=ɛ̃=pa=də=mwa 9
  mε=ʒə=tε=ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 9
  œ̃=ʒuʁ=ʒə=lεs=pεʁə=ty=mə=ʁə=vjɛ̃=dʁa 10
  e=nu=ʁə=vi=vʁɔ̃=no=plys=bεl=lə=zœʁ 10

  ʃa=kə=fwa=kə=ʒə=kʁwa=zə=tε=zi=ø 10
  ʒə=nə=ʁə=tʁuvə=pa=sεtə=pə=ti=təe=tɛ̃=sεllə 11
  ki=mə=fə=zεmə=sɑ̃=tiʁ=e=tεʁ=nεl=lə 10
  kɔ=mə=dɑ̃=zœ̃=ny=ni=ve=mεʁ=vε=jø 10

  ʒa=tɑ̃=pa=sja=mɑ̃lə=flaʃ=ki=e=klε=ʁə=ʁa 11
  no=bɔ̃=kɔ=mə=no=mo=vε=su=və=niʁ 10
  e=ki=tə=ʁɑ̃=dʁa=tɔ̃=si=du=su=ʁiʁə 10
  tu=ʒuʁ=plɛ̃=də=bɔnə=y=mœʁ=e=də=ʒwa 10

  ʒə=sɥi=tu=ʒuʁ=za=ɡε=te=œ̃=siɲə=œ̃=ʒεstə 11
  ynə=mi=nys=ky=lə-a=bi=ty=də=ki=tə=ʁεstə 12
  si=ɲə=kə=ty=ε=tu=ʒuʁ=lə=mε=mə 10
  səl=ɥi=kə=mɔ̃=kœ=ʁə=ε=mə 8

  ʁj=ɛ̃=ab=sɔ=ly=mɑ̃=ʁj=ɛ̃ 8
  mə=ʁə=vj=ɛ̃=dʁa=ty 6
  ʒa=tɑ̃=də=ta=paʁ=yn=ʒə=mə=su=vjɛ̃s 10
  ʒə=la=tɑ̃=mε=ʒə=nə=lεs=pε=ʁə=plys 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/07/2011 07:32Solfege34

l’espoir fait vivre, belle déclaration

Auteur de Poésie
04/07/2011 10:35Alyssandre

Merci Solfege34

Auteur de Poésie
01/08/2011 03:13Huangdi

Mais si je me souviens de toi, mon Aly ^^
très beau poème, blague à part...

Poème - Sans Thème -
Publié le 03/07/2011 23:29

L'écrit contient 135 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Alyssandre

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs