Poeme-France : Lecture Écrit Désir

Poeme : Douce Évasion

Poème Désir
Publié le 06/01/2020 09:50

L'écrit contient 146 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Âme Perdue

Douce Évasion

Nue sous mes draps, je me réveille
Je frissonne à la fraîcheur du matin
J’entends le chant des oiseaux sans pareil
C’est quoi cette odeur qui m’enivre si bien ?
Le sourire aux lèvres, alors je me rappelle
Ma folie de la nuit passée avec mon contain

Mes doigts se dirigent vers mon intimité. . encore humide
A ce contact, le bout de mes seins durcis
Malgré moi, je pousse un gémissement rigide
Mon corps s’enflamma à l’unique pensée
Ses lèvres parcourant toutes mes courbes

Je n’attends plus je me dresse sur l’autre côté
Mon bijou se tenait déjà debout m’attendant
Je le chevauche sans retenue, je suis excitée
J’accélère, je respire à peine. . c’est le plaisir montant
Je me laisse effondrer enfin. . c’est le paradis
Je m’endors et m’en vais rejoindre mon tendre amant…
 • Pieds Hyphénique: Douce Évasion

  nue=sous=mes=draps=je=me=ré=vei=lle 9
  je=fris=son=ne=à=la=fraî=cheur=du=ma=tin 11
  jen=tends=le=chant=des=oi=seaux=sans=pa=reil 10
  cest=quoi=cet=te=o=deur=qui=men=i=vre=si=bien 12
  le=sou=ri=re=aux=lèvres=a=lors=je=me=rap=pelle 12
  ma=fo=lie=de=la=nuit=pas=sée=a=vec=mon=con=tain 13

  mes=doigts=se=di=rigent=vers=mon=in=ti=mi=té=en=core=hu=mide 15
  a=ce=con=tact=le=bout=de=mes=seins=dur=cis 11
  mal=gré=moi=je=pous=se=un=gé=misse=ment=ri=gide 12
  mon=corps=sen=flam=ma=à=lu=ni=que=pen=sée 11
  ses=lè=vres=par=cou=rant=tou=tes=mes=cour=bes 11

  je=nat=tends=plus=je=me=dres=se=sur=lautre=cô=té 12
  mon=bi=jou=se=te=nait=dé=jà=de=bout=mat=ten=dant 13
  je=le=che=vauche=sans=re=te=nue=je=suis=ex=ci=tée 13
  jac=cé=lère=je=res=pi=reà=peine=cest=le=plai=sir=mon=tant 14
  je=me=laisse=ef=fon=drer=en=fin=cest=le=pa=ra=dis 13
  je=men=dors=et=men=vais=re=joindre=mon=ten=drea=mant 12
 • Phonétique : Douce Évasion

  nɥ su mε dʁa, ʒə mə ʁevεjə
  ʒə fʁisɔnə a la fʁεʃœʁ dy matɛ̃
  ʒɑ̃tɑ̃ lə ʃɑ̃ dεz- wazo sɑ̃ paʁεj
  sε kwa sεtə ɔdœʁ ki mɑ̃nivʁə si bjɛ̃ ?
  lə suʁiʁə o lεvʁə, alɔʁ ʒə mə ʁapεllə
  ma fɔli də la nɥi pase avεk mɔ̃ kɔ̃tɛ̃

  mε dwa sə diʁiʒe vεʁ mɔ̃n- ɛ̃timite. ɑ̃kɔʁə ymidə
  a sə kɔ̃takt, lə bu də mε sɛ̃ dyʁsi
  malɡʁe mwa, ʒə pusə œ̃ ʒemisəmɑ̃ ʁiʒidə
  mɔ̃ kɔʁ sɑ̃flama a lynikə pɑ̃se
  sε lεvʁə- paʁkuʁɑ̃ tutə mε kuʁbə

  ʒə natɑ̃ plys ʒə mə dʁεsə syʁ lotʁə kote
  mɔ̃ biʒu sə tənε deʒa dəbu matɑ̃dɑ̃
  ʒə lə ʃəvoʃə sɑ̃ ʁətənɥ, ʒə sɥiz- εksite
  ʒakselεʁə, ʒə ʁεspiʁə a pεnə. sε lə plεziʁ mɔ̃tɑ̃
  ʒə mə lεsə efɔ̃dʁe ɑ̃fɛ̃. sε lə paʁadi
  ʒə mɑ̃dɔʁz- e mɑ̃ vε ʁəʒwɛ̃dʁə mɔ̃ tɑ̃dʁə amɑ̃…
 • Pieds Phonétique : Douce Évasion

  nɥ=su=mε=dʁa=ʒə=mə=ʁe=vε=jə 9
  ʒə=fʁi=sɔ=nə=a=la=fʁε=ʃœ=ʁə=dy=ma=tɛ̃ 12
  ʒɑ̃=tɑ̃=lə=ʃɑ̃=dε=zwa=zo=sɑ̃=pa=ʁεj 10
  sε=kwa=sε=tə=ɔ=dœ=ʁə=ki=mɑ̃=ni=vʁə=si=bj=ɛ̃ 14
  lə=su=ʁi=ʁə=o=lε=vʁə=a=lɔʁ=ʒə=mə=ʁa=pεl=lə 14
  ma=fɔ=li=də=la=nɥi=pa=se=a=vεk=mɔ̃=kɔ̃=tɛ̃ 13

  mε=dwasə=di=ʁi=ʒe=vεʁ=mɔ̃=nɛ̃=ti=mi=te=ɑ̃=kɔ=ʁəymidə 14
  a=sə=kɔ̃=takt=lə=bu=də=mε=sɛ̃=dyʁ=si 11
  mal=ɡʁe=mwa=ʒə=pu=sə=œ̃=ʒe=mi=sə=mɑ̃=ʁi=ʒi=də 14
  mɔ̃=kɔʁ=sɑ̃=fla=ma=a=ly=ni=kə=pɑ̃=se 11
  sε=lε=vʁə=paʁ=ku=ʁɑ̃=tu=tə=mε=kuʁ=bə 11

  ʒə=na=tɑ̃=plys=ʒə=mə=dʁε=sə=syʁ=lo=tʁə=ko=te 13
  mɔ̃=bi=ʒu=sə=tə=nε=de=ʒa=də=bu=ma=tɑ̃=dɑ̃ 13
  ʒə=lə=ʃə=vo=ʃə=sɑ̃=ʁə=tənɥ=ʒə=sɥi=zεk=si=te 13
  ʒak=se=lεʁə=ʒə=ʁεs=pi=ʁəa=pεnə=sε=lə=plε=ziʁ=mɔ̃=tɑ̃ 14
  ʒə=mə=lε=sə=e=fɔ̃=dʁe=ɑ̃=fɛ̃=sε=lə=pa=ʁa=di 14
  ʒə=mɑ̃=dɔʁ=ze=mɑ̃=vε=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=mɔ̃=tɑ̃=dʁə=a=mɑ̃ 14

Historique des Modifications

06/01/2020 10:05

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/01/2020 21:24Jeromebx

Ça démarre gentiment et puis ... ce qui devait arriver, arriva. J’ai bien aimé comme d habitude. 😀

Auteur de Poésie
10/01/2020 06:48Ed

Intense lecture au petit matin 😉 c’est malin ça va me donner des idées pour toute la journée 😉