Poeme : Vers La Liberté

Vers La Liberté

Vous viendrez avec nous. Nous vous prendrons par la main.
Ne regardez pas la route. Nous vous banderons les yeux.
Nous construirons la route pour vous. Et nous vous lierons les mains.
Nous vous emmènerons au champ de la liberté. Et nous vous débanderons les yeux.
Nous vous emmènerons au champ de la liberté. Et nous vous délierons les mains.
Ne faites pas de vacarme. Nous vous donnerons un nouveau tableau des nombres.
Nous vous donnerons un nouvel alphabet. Ne faites pas de vacarme.
Nous vous emmènerons au champ de la liberté. Nous vous offrirons un ciel clair.
La pluie de liberté vous souhaitera la bienvenue. L’air de la liberté vous rafraîchira.
Ne criez pas que vous êtes affamés. Nous vous ferons manger des ladoos imaginaires.
Ne levez pas les yeux vers les branches nues des arbres. Nous vous donnerons les lunettes teintées pour les regarder.
Nous vous emmènerons au champ de la liberté et vous demanderons de chanter notre chanson. Nous vous ferons porter un nouveau masque et vous apprendrons de nouveau à marcher.

Vous viendrez avec nous. Vous sourirez comme nous.
Vous danserez comme nous. Vous verserez des larmes comme nous.
Note : ladoo- friandise indienne

Harekrishna Deka
Traduit de l’assamais
Par Binod Kumar Gogoi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Vers La Liberté

  vous=vien=drez=a=vec=nous=nous=vous=pren=drons=par=la=main 13
  ne=re=gar=dez=pas=la=rou=te=nous=vous=ban=de=rons=les=y=eux 16
  nous=cons=trui=rons=la=rou=te=pour=vous=et=nous=vous=lie=rons=les=mains 16
  nous=vous=em=mène=rons=au=champ=de=la=li=ber=té=et=nous=vous=dé=ban=de=rons=les=yeux 21
  nous=vous=em=mène=rons=au=champ=de=la=li=ber=té=et=nous=vous=dé=lie=rons=les=mains 20
  ne=faites=pas=de=va=carme=nous=vous=don=ne=rons=un=nou=veau=ta=bleau=des=nombres 18
  nous=vous=donne=rons=un=nou=vel=al=pha=bet=ne=fai=tes=pas=de=va=carme 17
  nous=vous=em=mène=rons=au=champ=de=la=li=ber=té=nous=vous=of=fri=rons=un=ciel=clair 20
  la=pluie=de=li=ber=té=vous=sou=haite=ra=la=bien=ve=nue=lair=de=la=li=ber=té=vous=ra=fraî=chi=ra 25
  ne=criez=pas=que=vous=êtes=af=fa=més=nous=vous=fe=rons=man=ger=des=la=doos=i=ma=gi=naires 22
  ne=le=vez=pas=les=yeux=vers=les=branches=nues=des=arbres=nous=vous=don=ne=rons=les=lu=net=tes=tein=tées=pour=les=re=gar=der 28
  nous=vous=em=mène=rons=au=champ=de=la=li=ber=té=et=vous=de=man=de=rons=de=chan=ter=no=tre=chan=son=nous=vous=fe=rons=por=ter=un=nou=veau=mas=queet=vous=ap=pren=drons=de=nou=veau=à=mar=cher 46

  vous=vien=drez=a=vec=nous=vous=sou=ri=rez=com=me=nous 13
  vous=danse=rez=com=me=nous=vous=ver=se=rez=des=lar=mes=com=me=nous 16
  no=te=la=doo=fri=an=di=se=in=dien=ne 11

  ha=re=kri=sh=na=de=ka 7
  tra=duit=de=las=sa=mais 6
  par=bi=nod=ku=mar=go=goi 7
 • Phonétique : Vers La Liberté

  vu vjɛ̃dʁez- avεk nu. nu vu pʁɑ̃dʁɔ̃ paʁ la mɛ̃.
  nə ʁəɡaʁde pa la ʁutə. nu vu bɑ̃dəʁɔ̃ lεz- iø.
  nu kɔ̃stʁɥiʁɔ̃ la ʁutə puʁ vu. e nu vu ljəʁɔ̃ lε mɛ̃.
  nu vuz- ɑ̃mεnəʁɔ̃z- o ʃɑ̃ də la libεʁte. e nu vu debɑ̃dəʁɔ̃ lεz- iø.
  nu vuz- ɑ̃mεnəʁɔ̃z- o ʃɑ̃ də la libεʁte. e nu vu deljəʁɔ̃ lε mɛ̃.
  nə fεtə pa də vakaʁmə. nu vu dɔnəʁɔ̃z- œ̃ nuvo tablo dε nɔ̃bʁə.
  nu vu dɔnəʁɔ̃z- œ̃ nuvεl alfabε. nə fεtə pa də vakaʁmə.
  nu vuz- ɑ̃mεnəʁɔ̃z- o ʃɑ̃ də la libεʁte. nu vuz- ɔfʁiʁɔ̃z- œ̃ sjεl klεʁ.
  la plɥi də libεʁte vu suεtəʁa la bjɛ̃vənɥ. lεʁ də la libεʁte vu ʁafʁεʃiʁa.
  nə kʁje pa kə vuz- εtəz- afame. nu vu fəʁɔ̃ mɑ̃ʒe dε laduz- imaʒinεʁə.
  nə ləve pa lεz- iø vεʁ lε bʁɑ̃ʃə nɥ dεz- aʁbʁə. nu vu dɔnəʁɔ̃ lε lynεtə tɛ̃te puʁ lε ʁəɡaʁde.
  nu vuz- ɑ̃mεnəʁɔ̃z- o ʃɑ̃ də la libεʁte e vu dəmɑ̃dəʁɔ̃ də ʃɑ̃te nɔtʁə ʃɑ̃sɔ̃. nu vu fəʁɔ̃ pɔʁte œ̃ nuvo maskə e vuz- apʁɑ̃dʁɔ̃ də nuvo a maʁʃe.

  vu vjɛ̃dʁez- avεk nu. vu suʁiʁe kɔmə nu.
  vu dɑ̃səʁe kɔmə nu. vu vεʁsəʁe dε laʁmə- kɔmə nu.
  nɔtə : ladu fʁjɑ̃dizə ɛ̃djεnə

  aʁεkʁiʃna dəka
  tʁadɥi də lasamε
  paʁ binɔd kymaʁ ɡɔɡwa
 • Syllabes Phonétique : Vers La Liberté

  vu=vj=ɛ̃=dʁe=za=vεk=nu=nu=vu=pʁɑ̃=dʁɔ̃=paʁ=la=mɛ̃ 14
  nə=ʁə=ɡaʁ=de=pa=la=ʁu=tə=nu=vu=bɑ̃=də=ʁɔ̃=lε=zi=ø 16
  nu=kɔ̃s=tʁɥi=ʁɔ̃=la=ʁu=tə=puʁ=vu=e=nu=vu=ljə=ʁɔ̃=lε=mɛ̃ 16
  nu=vu=zɑ̃=mεnə=ʁɔ̃=zo=ʃɑ̃=də=la=li=bεʁ=te=e=nu=vu=de=bɑ̃=də=ʁɔ̃=lε=ziø 21
  nu=vu=zɑ̃=mεnə=ʁɔ̃=zo=ʃɑ̃=də=la=li=bεʁ=te=e=nu=vu=de=ljə=ʁɔ̃=lε=mɛ̃ 20
  nə=fεtə=pa=də=va=kaʁ=mə=nu=vu=dɔ=nə=ʁɔ̃=zœ̃=nu=vo=ta=blo=dεnɔ̃bʁə 18
  nu=vu=dɔnə=ʁɔ̃=zœ̃=nu=vεl=al=fa=bε=nə=fε=tə=pa=də=va=kaʁmə 17
  nu=vu=zɑ̃=mεnə=ʁɔ̃=zo=ʃɑ̃=də=la=li=bεʁ=te=nu=vu=zɔ=fʁi=ʁɔ̃=zœ̃=sjεl=klεʁ 20
  la=plɥidə=li=bεʁ=te=vu=su=ε=tə=ʁa=la=bjɛ̃=vənɥ=lεʁ=də=la=li=bεʁ=te=vu=ʁa=fʁε=ʃi=ʁa 24
  nə=kʁje=pakə=vu=zε=tə=za=fa=me=nu=vu=fə=ʁɔ̃=mɑ̃=ʒe=dε=la=du=zi=ma=ʒi=nεʁə 22
  nə=lə=ve=pa=lε=ziø=vεʁ=lε=bʁɑ̃ʃə=nɥ=dε=zaʁ=bʁə=nu=vu=dɔ=nə=ʁɔ̃=lε=ly=nε=tə=tɛ̃=te=puʁ=lε=ʁə=ɡaʁ=de 29
  nu=vu=zɑ̃=mεnə=ʁɔ̃=zo=ʃɑ̃=də=la=li=bεʁ=te=e=vu=də=mɑ̃=də=ʁɔ̃=də=ʃɑ̃=te=nɔ=tʁə=ʃɑ̃=sɔ̃=nu=vu=fə=ʁɔ̃=pɔʁ=te=œ̃=nu=vo=mas=kəe=vu=za=pʁɑ̃=dʁɔ̃=də=nu=vo=a=maʁ=ʃe 46

  vu=vj=ɛ̃=dʁe=za=vεk=nu=vu=su=ʁi=ʁe=kɔ=mə=nu 14
  vu=dɑ̃sə=ʁe=kɔ=mə=nu=vu=vεʁ=sə=ʁe=dε=laʁ=mə=kɔ=mə=nu 16
  nɔ=tə=la=du=fʁj=ɑ̃=di=zə=ɛ̃=dj=ε=nə 12

  a=ʁε=kʁiʃ=na=də=ka 6
  tʁad=ɥi=də=la=sa=mε 6
  paʁ=bi=nɔd=ky=maʁ=ɡɔ=ɡwa 7

Récompense

1
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/02/2016 12:51Isa

J’aime le fond de ton poème et de tout ce qu’il évoque, merci pour ce partage