Poeme : Psychédélique Friend

Psychédélique Friend

Il fut un temps où il n’était plus rien,
Enfermé dans ce cercle vicieux, il dérivait sans fin.
Toutes ces questions incessantes, sans réponses apparente,
Condamné par la vie, il n’était plus qu’une âme errante.

Dévorant ces parfums de coco, acide… tellement acide,
Cette folie l’a fait aimé le monde.
Substitut de plaisir pour un cœur aride,
Il a sombré sans même s’en rendre compte.

Peut-être est-ce les exemples et les sermons ?
Où simplement un bap-trip qui t’a rendu la raison ?
Fini les soirées psyché, aux spirales enchantée,
Sans artifices, tu as su te relever.

A présent tu fais face, à tes doutes et à la glace.
Tu n’as plus peur de ton reflet, juste du monde et de ces projets.
Tu dénonces les méfaits de la nature humaine,
Énonces les erreurs de cette société qui nous gouverne.

Dans tes textes, tu offres un peu d’espoir,
Afin que l’homme ouvre les yeux et puisse enfin voir.
Tu parles de ta vie, de tes échecs, de tout ce qui fait que tu en es là,
Mais aussi de ces questions auxquelles se raccroche encore un « pourquoi ? ».

Aujourd’hui tu t’efforces d’être stable,
De crée une bulle où l’aire y est respirable.
J’apprécie l’être que tu es devenu.
Une goutte de merveille dans cet univers incongru.

Une personne ouverte, curieuse et magnifiquement paradoxale,
Ne change jamais mon adorée Green-Spiral.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Psychédélique Friend

  il=fut=un=temps=où=il=né=tait=plus=rien 10
  en=fer=mé=dans=ce=cercle=vi=cieux=il=dé=ri=vait=sans=fin 14
  toutes=ces=ques=tions=in=ces=san=tes=sans=ré=pon=ses=ap=pa=rente 15
  condam=né=par=la=vie=il=né=tait=plus=quune=â=me=er=rante 14

  dé=vo=rant=ces=par=fums=de=co=co=a=cide=tel=le=ment=a=cide 16
  cet=te=fo=lie=la=fait=ai=mé=le=mon=de 11
  sub=sti=tut=de=plai=sir=pour=un=cœur=a=ri=de 12
  il=a=som=bré=sans=mê=me=sen=ren=dre=com=pte 12

  peut=tê=tre=est=ce=les=exem=ples=et=les=ser=mons 12
  où=sim=ple=ment=un=bap=trip=qui=ta=ren=du=la=rai=son 14
  fi=ni=les=soi=rées=psy=ché=aux=s=pi=rales=en=chan=tée 14
  sans=ar=ti=fi=ces=tu=as=su=te=re=le=ver 12

  a=présent=tu=fais=fa=ce=à=tes=dou=tes=et=à=la=glace 14
  tu=nas=plus=peur=de=ton=re=flet=jus=te=du=mondeet=de=ces=projets 15
  tu=dé=non=ces=les=mé=faits=de=la=na=tu=re=hu=maine 14
  énonces=les=er=reurs=de=cet=te=so=cié=té=qui=nous=gou=verne 14

  dans=tes=tex=tes=tu=of=fres=un=peu=des=poir 11
  a=fin=que=lhomme=ou=vre=les=yeux=et=puis=se=en=fin=voir 14
  tu=par=les=de=ta=vie=de=tes=é=checs=de=tout=ce=qui=fait=que=tu=en=es=là 20
  mais=aus=si=de=ces=ques=tions=aux=quel=les=se=rac=crocheen=co=re=un=pour=quoi 18

  au=jourd=hui=tu=tef=for=ces=dê=tre=sta=ble 11
  de=crée=u=ne=bul=le=où=lai=re=y=est=res=pi=rable 14
  jap=pré=cie=lê=tre=que=tu=es=de=ve=nu 11
  une=gout=te=de=mer=vei=lle=dans=cet=u=ni=vers=in=con=gru 15

  une=per=son=neou=ver=te=cu=rieu=se=et=ma=gni=fi=que=ment=pa=ra=doxale 18
  ne=chan=ge=ja=mais=mon=a=do=rée=green=s=pi=ral 13
 • Phonétique : Psychédélique Friend

  il fy œ̃ tɑ̃z- u il netε plys ʁjɛ̃,
  ɑ̃fεʁme dɑ̃ sə sεʁklə visjø, il deʁivε sɑ̃ fɛ̃.
  tutə sε kεstjɔ̃z- ɛ̃sesɑ̃tə, sɑ̃ ʁepɔ̃səz- apaʁɑ̃tə,
  kɔ̃damne paʁ la vi, il netε plys kynə amə eʁɑ̃tə.

  devɔʁɑ̃ sε paʁfœ̃ də kɔko, asidə… tεllmɑ̃ asidə,
  sεtə fɔli la fε εme lə mɔ̃də.
  sybstity də plεziʁ puʁ œ̃ kœʁ aʁidə,
  il a sɔ̃bʁe sɑ̃ mεmə sɑ̃ ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə.

  pø tεtʁə ε sə lεz- εɡzɑ̃pləz- e lε sεʁmɔ̃ ?
  u sɛ̃pləmɑ̃ œ̃ bap tʁip ki ta ʁɑ̃dy la ʁεzɔ̃ ?
  fini lε swaʁe psike, o spiʁaləz- ɑ̃ʃɑ̃te,
  sɑ̃z- aʁtifisə, ty a sy tə ʁələve.

  a pʁezɑ̃ ty fε fasə, a tε dutəz- e a la ɡlasə.
  ty na plys pœʁ də tɔ̃ ʁəflε, ʒystə dy mɔ̃də e də sε pʁɔʒε.
  ty denɔ̃sə lε mefε də la natyʁə ymεnə,
  enɔ̃sə lεz- eʁœʁ də sεtə sɔsjete ki nu ɡuvεʁnə.

  dɑ̃ tε tεkstə, ty ɔfʁəz- œ̃ pø dεspwaʁ,
  afɛ̃ kə lɔmə uvʁə lεz- iøz- e pɥisə ɑ̃fɛ̃ vwaʁ.
  ty paʁlə- də ta vi, də tεz- eʃεk, də tu sə ki fε kə ty ɑ̃n- ε la,
  mεz- osi də sε kεstjɔ̃z- okεllə sə ʁakʁoʃə ɑ̃kɔʁə yn « puʁkwa ? ».

  oʒuʁdɥi ty tefɔʁsə- dεtʁə stablə,
  də kʁe ynə bylə u lεʁə i ε ʁεspiʁablə.
  ʒapʁesi lεtʁə kə ty ε dəvəny.
  ynə ɡutə də mεʁvεjə dɑ̃ sεt ynivez- ɛ̃kɔ̃ɡʁy.

  ynə pεʁsɔnə uvεʁtə, kyʁjøzə e maɲifikəmɑ̃ paʁadɔksalə,
  nə ʃɑ̃ʒə ʒamε mɔ̃n- adɔʁe ɡʁin spiʁal.
 • Syllabes Phonétique : Psychédélique Friend

  il=fy=œ̃=tɑ̃=zu=il=ne=tε=plys=ʁj=ɛ̃ 11
  ɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=sə=sεʁ=klə=vi=sj=ø=il=de=ʁi=vε=sɑ̃=fɛ̃ 16
  tu=tə=sε=kεs=tjɔ̃=zɛ̃=se=sɑ̃=tə=sɑ̃=ʁe=pɔ̃=sə=za=pa=ʁɑ̃tə 16
  kɔ̃=dan=paʁ=la=vi=il=ne=tε=plys=ky=nə=a=mə=e=ʁɑ̃=tə 16

  de=vɔ=ʁɑ̃=sε=paʁ=fœ̃=də=kɔ=ko=a=si=də=tεl=lmɑ̃=a=sidə 16
  sε=tə=fɔ=li=la=fε=ε=me=lə=mɔ̃=də 11
  syb=sti=ty=də=plε=ziʁ=puʁ=œ̃=kœ=ʁə=a=ʁi=də 13
  il=a=sɔ̃=bʁe=sɑ̃=mε=mə=sɑ̃=ʁɑ̃=dʁə=kɔ̃=tə 12

  pø=tε=tʁə=ε=sə=lε=zεɡ=zɑ̃=plə=ze=lε=sεʁ=mɔ̃ 13
  u=sɛ̃=plə=mɑ̃=œ̃=bap=tʁip=ki=ta=ʁɑ̃=dy=la=ʁε=zɔ̃ 14
  fi=ni=lε=swa=ʁe=psi=ke=o=spi=ʁa=lə=zɑ̃=ʃɑ̃=te 14
  sɑ̃=zaʁ=ti=fi=sə=ty=a=sy=tə=ʁə=lə=ve 12

  a=pʁe=zɑ̃=ty=fε=fa=sə=a=tε=du=tə=ze=a=la=ɡla=sə 16
  ty=na=plys=pœʁ=də=tɔ̃ʁə=flε=ʒys=tə=dy=mɔ̃=dəe=də=sε=pʁɔ=ʒε 16
  ty=de=nɔ̃=sə=lε=me=fε=də=la=na=ty=ʁə=y=mε=nə 15
  e=nɔ̃=sə=lε=ze=ʁœʁ=də=sε=tə=sɔ=sje=te=ki=nu=ɡu=vεʁnə 16

  dɑ̃=tε=tεk=stə=ty=ɔ=fʁə=zœ̃=pø=dεs=pwaʁ 11
  a=fɛ̃=kə=lɔ=mə=u=vʁə=lε=zi=ø=ze=pɥi=sə=ɑ̃=fɛ̃=vwaʁ 16
  ty=paʁlə=də=ta=vi=də=tε=ze=ʃεk=də=tu=sə=ki=fε=kə=ty=ɑ̃=nε=la 19
  mε=zo=sidə=sε=kεs=tjɔ̃=zo=kεllə=sə=ʁa=kʁo=ʃəɑ̃=kɔ=ʁə=yn=puʁ=kwa 17

  o=ʒuʁ=dɥi=ty=te=fɔʁ=sə=dε=tʁə=sta=blə 11
  də=kʁe=y=nə=by=lə=u=lε=ʁə=i=ε=ʁεs=pi=ʁa=blə 15
  ʒa=pʁe=si=lε=tʁə=kə=ty=ε=də=və=ny 11
  y=nə=ɡu=tə=də=mεʁ=vε=jə=dɑ̃=sεt=y=ni=veʁ=zɛ̃=kɔ̃=ɡʁy 16

  ynə=pεʁ=sɔ=nəu=vεʁ=tə=ky=ʁjø=zə=e=ma=ɲi=fi=kə=mɑ̃=pa=ʁa=dɔk=salə 19
  nə=ʃɑ̃=ʒə=ʒa=mε=mɔ̃=na=dɔ=ʁe=ɡʁin=spi=ʁal 12

PostScriptum

inspiré par un ami !
bisouxxx à toi !

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/08/2007 17:36Tiphaine15

joli poeme

Auteur de Poésie
25/10/2010 22:56Faustian

C’est beau
Ton ami a une belle amie

Auteur de Poésie
31/10/2011 02:01Jimmorrison

Je me demande si " tellement acide " fait référence à l’acide lysergique (=lsd)
C’est pas mal comme texte.