Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Un Bonheur Dominé, Une Tristesse Dominante

Poème Amour
Publié le 04/06/2004 00:00

L'écrit contient 199 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Born To Be Sad

Un Bonheur Dominé, Une Tristesse Dominante

Les cloches désormais tonnent,
D’un son puissamment monotone.
Accompagnées dans leur marche céleste,
Par une mélodie sombrement funeste.
L’excitation s’empare alors de moi,
L’envie de tout détruire augmente a chacun de mes pas.
Pourtant il existe un contre penchant a cela.
L’équilibre pour mon excitation musicale
Se fait grace a la bonté d’une ame charitable.
Mon Yin peu a peu m’envahit,
Dans ma tete résonne les cris de l’anarchie,
Des idées noires provoquées par une douleur infinie.
Le Yang arrive alors, douce comme la soie,
Accompagnée dans sa marche par des gazouillis,
Sa douceur charme meme ces garces de pies.
Elle me parle et me regarde, je l’écoute et scrute ses jolis doigts,
Une étrange sensation se révele a moi.
Une envie de prendre sa main, sentir sa tendre étreinte.
Un frisson, j’en ai marre de faire des complaintes !
Je ne veux que son amour, sans me cacher derriere des feintes.
Faire a nouveau pencher la balance, et rendre mon yang dominant,
Qui s’est montré dominé vraiment trop souvent.
Et honorer cet amour que je lui voue en la protégeant,
Dévoué je lui suis et lui resterai eternellement.
 • Pieds Hyphénique: Un Bonheur Dominé, Une Tristesse Dominante

  les=clo=ches=dé=sor=mais=ton=nent 8
  dun=son=puis=sam=ment=mo=no=to=ne 9
  ac=com=pa=gnées=dans=leur=mar=che=cé=les=te 11
  par=u=ne=mé=lo=die=som=bre=ment=fu=neste 11
  lex=ci=ta=ti=on=sem=pa=re=a=lors=de=moi 12
  len=vie=de=tout=dé=trui=re=aug=men=te=a=cha=cun=de=mes=pas 16
  pour=tant=il=exis=te=un=con=tre=pen=chant=a=ce=la 13
  lé=qui=li=bre=pour=mon=ex=ci=ta=ti=on=mu=si=ca=le 15
  se=fait=gra=ce=a=la=bon=té=du=ne=a=me=cha=ri=ta=ble 16
  mon=yin=peu=a=peu=men=va=hit 8
  dans=ma=te=te=ré=son=ne=les=cris=de=la=nar=chie 13
  des=i=dées=noi=res=pro=vo=quées=par=u=ne=dou=leur=in=fi=nie 16
  le=yang=ar=ri=ve=a=lors=dou=ce=com=me=la=soie 13
  ac=com=pa=gnée=dans=sa=mar=che=par=des=ga=zou=il=lis 14
  sa=dou=ceur=char=me=me=me=ces=gar=ces=de=pies 12
  elle=me=par=leet=me=re=gar=de=je=lé=coute=et=scru=te=ses=jo=lis=doigts 18
  u=ne=é=tran=ge=sen=sa=ti=on=se=ré=ve=le=a=moi 15
  u=ne=en=vie=de=pren=dre=sa=main=sen=tir=sa=ten=dre=é=treinte 16
  un=fris=son=jen=ai=mar=re=de=fai=re=des=com=plain=tes 14
  je=ne=veux=que=son=a=mour=sans=me=ca=cher=der=rie=re=des=feintes 16
  fairea=nou=veau=pen=cher=la=ba=lan=ce=et=ren=dre=mon=yang=do=mi=nant 17
  qui=sest=mon=tré=do=mi=né=vrai=ment=trop=souvent 11
  et=ho=no=rer=cet=a=mour=que=je=lui=voue=en=la=pro=té=geant 16
  dé=vou=é=je=lui=suis=et=lui=res=te=rai=e=ter=nel=le=ment 16
 • Phonétique : Un Bonheur Dominé, Une Tristesse Dominante

  lε kloʃə dezɔʁmε tɔne,
  dœ̃ sɔ̃ pɥisamɑ̃ monotɔnə.
  akɔ̃paɲe dɑ̃ lœʁ maʁʃə selεstə,
  paʁ ynə melɔdi sɔ̃bʁəmɑ̃ fynεstə.
  lεksitasjɔ̃ sɑ̃paʁə alɔʁ də mwa,
  lɑ̃vi də tu detʁɥiʁə oɡmɑ̃tə a ʃakœ̃ də mε pa.
  puʁtɑ̃ il εɡzistə œ̃ kɔ̃tʁə pɑ̃ʃɑ̃ a səla.
  lekilibʁə puʁ mɔ̃n- εksitasjɔ̃ myzikalə
  sə fε ɡʁasə a la bɔ̃te dynə amə ʃaʁitablə.
  mɔ̃n- iɛ̃ pø a pø mɑ̃vai,
  dɑ̃ ma tətə ʁezɔnə lε kʁi də lanaʁʃi,
  dεz- ide nwaʁə pʁɔvɔke paʁ ynə dulœʁ ɛ̃fini.
  lə iɑ̃ɡ aʁivə alɔʁ, dusə kɔmə la swa,
  akɔ̃paɲe dɑ̃ sa maʁʃə paʁ dε ɡazuiji,
  sa dusœʁ ʃaʁmə məmə sε ɡaʁsə- də pi.
  εllə mə paʁlə e mə ʁəɡaʁdə, ʒə lekutə e skʁytə sε ʒɔli dwa,
  ynə etʁɑ̃ʒə sɑ̃sasjɔ̃ sə ʁevələ a mwa.
  ynə ɑ̃vi də pʁɑ̃dʁə sa mɛ̃, sɑ̃tiʁ sa tɑ̃dʁə etʁɛ̃tə.
  œ̃ fʁisɔ̃, ʒɑ̃n- ε maʁə də fεʁə dε kɔ̃plɛ̃tə !
  ʒə nə vø kə sɔ̃n- amuʁ, sɑ̃ mə kaʃe dəʁjəʁə dε fɛ̃tə.
  fεʁə a nuvo pɑ̃ʃe la balɑ̃sə, e ʁɑ̃dʁə mɔ̃n- iɑ̃ɡ dɔminɑ̃,
  ki sε mɔ̃tʁe dɔmine vʁεmɑ̃ tʁo suvɑ̃.
  e onoʁe sεt amuʁ kə ʒə lɥi vu ɑ̃ la pʁɔteʒɑ̃,
  devue ʒə lɥi sɥiz- e lɥi ʁεstəʁε ətεʁnεllmɑ̃.
 • Pieds Phonétique : Un Bonheur Dominé, Une Tristesse Dominante

  lε=klo=ʃə=de=zɔʁ=mε=tɔ=ne 8
  dœ̃=sɔ̃=pɥi=sa=mɑ̃=mo=no=tɔ=nə 9
  a=kɔ̃=pa=ɲe=dɑ̃=lœ=ʁə=maʁ=ʃə=se=lεs=tə 12
  paʁ=y=nə=me=lɔ=di=sɔ̃=bʁə=mɑ̃=fy=nεs=tə 12
  lεk=si=ta=sj=ɔ̃=sɑ̃=pa=ʁə=a=lɔʁ=də=mwa 12
  lɑ̃=vidə=tu=det=ʁɥi=ʁəoɡ=mɑ̃=tə=a=ʃa=kœ̃=də=mε=pa 14
  puʁ=tɑ̃=il=εɡ=zis=tə=œ̃=kɔ̃=tʁə=pɑ̃=ʃɑ̃=a=sə=la 14
  le=ki=li=bʁə=puʁ=mɔ̃=nεk=si=ta=sjɔ̃=my=zi=ka=lə 14
  sə=fε=ɡʁasə=a=la=bɔ̃=te=dy=nə=a=mə=ʃa=ʁi=tablə 14
  mɔ̃=ni=ɛ̃=pø=a=pø=mɑ̃=va=i 9
  dɑ̃=ma=tə=tə=ʁe=zɔnə=lε=kʁi=də=la=naʁ=ʃi 12
  dε=zi=de=nwaʁə=pʁɔ=vɔ=ke=paʁ=y=nə=du=lœʁ=ɛ̃=fi=ni 15
  lə=i=ɑ̃ɡ=a=ʁivəa=lɔʁ=du=sə=kɔ=mə=la=swa 12
  a=kɔ̃=pa=ɲe=dɑ̃=sa=maʁʃə=paʁ=dε=ɡa=zu=iji 12
  sa=du=sœʁ=ʃaʁ=mə=mə=mə=sε=ɡaʁ=sə=də=pi 12
  εllə=mə=paʁləe=mə=ʁə=ɡaʁ=də=ʒə=le=ku=tə=e=skʁy=tə=sε=ʒɔ=li=dwa 18
  ynəe=tʁɑ̃=ʒə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=sə=ʁe=və=lə=a=mwa 12
  ynəɑ̃=vi=də=pʁɑ̃=dʁə=sa=mɛ̃=sɑ̃=tiʁ=sa=tɑ̃=dʁə=e=tʁɛ̃tə 14
  œ̃=fʁi=sɔ̃=ʒɑ̃=nε=maʁə=də=fε=ʁə=dε=kɔ̃=plɛ̃tə 12
  ʒə=nə=vøkə=sɔ̃=na=muʁ=sɑ̃=mə=ka=ʃe=də=ʁjə=ʁə=dε=fɛ̃tə 15
  fεʁəa=nu=vo=pɑ̃=ʃe=la=ba=lɑ̃=sə=e=ʁɑ̃=dʁə=mɔ̃=ni=ɑ̃ɡ=dɔ=mi=nɑ̃ 18
  ki=sε=mɔ̃=tʁe=dɔ=mi=ne=vʁε=mɑ̃=tʁo=su=vɑ̃ 12
  e=o=no=ʁe=sεt=a=muʁkə=ʒə=lɥi=vu=ɑ̃=la=pʁɔ=te=ʒɑ̃ 15
  de=vu=e=ʒə=lɥi=sɥi=ze=lɥi=ʁεstə=ʁε=ə=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 14

PostScriptum

. . . ca peut paraitre bizarre. . . mais j’ai écris ce poeme en écoutant une chanson. . . for whom the bell tolls de metallica. . . si vous voulez comprendre ce poeme. . . je vous recommande de l’écouter au moins une fois pour tout saisir. . . sinon je re

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/06/2004 00:00Xander

trés jolie poème en plus je suis fan de metallica et aussi de iron maiden 🙂 bravo

Auteur de Poésie
11/06/2004 00:00ラベ

Hehe! Beau poème! J’adore ce style!:)