Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Les Joyaux De L’Ame

Poème Amour
Publié le 27/05/2004 00:00

L'écrit contient 307 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Born To Be Sad

Les Joyaux De L’Ame

Actuellement ce qui me consterne
C’est de voir de belles valeurs en berne
Solidarité, fidélité et chaleur humaine
Ont laissé place a la violence et la haine

Heureusement existe encore l’amour
Espoir qui fait que l’on se battra toujours
Faisant ressurgir ces valeurs dont je n’ai su faire le tour
Habitants de l’ame de celle qui embrase mon cœur tel un four

Un soleil d’espoir, de sincérité
Qui chasse mes idées noires de par son amitié
Et redore la gloire du mot gaieté
Un bien précieux surconvoité

Comparable à une montagne de joyaux
Plleine d’éclats et pourtant aussi lucide que l’eau
Beauté rare et pure, cadeau magnifique du Tres-Haut
Et pour laquelle sans démesure, je donnerai ma vie en cadeau

Hélas l’effroi et la peur me tiraillent
Car une malédiction plane sur cette trouvaille
Le mal jadis fut fait et j’en blame cette cannaille
Qui un jour déguisée en bétaille
Me jeta un sort et maintenant de moi se raille

Un exces de tristesse et d’alcool a boire
M’ont ainsi empeché de voir
A quel point cette âme etait noir
Comment aurais je pu prévoir ?

Que ce démon félon, de mon trésor était le compagnon ?
A quel point j’étais con, et la fis s’enfuir vers l’horizon
Aujourd’hui j’en ai retenu comme lecon
Que le silence je devais garder si jvoulais préserver notre relation

Sans doute encore une douce illusion
Mais je veux croire qu’un jour nous partagerons une passion
Aussi ne t’en ai je pas parlé précisement pour cette raison…
A cause de ce démon félon et de sa malédiction !
Mais en aucun cas je suis amer… car je m’en sais libéré une fois en Elysion
Je pourrai alors à jamais te protéger de toute agression.
 • Pieds Hyphénique: Les Joyaux De L’Ame

  ac=tuel=le=ment=ce=qui=me=cons=ter=ne 10
  cest=de=voir=de=bel=les=va=leurs=en=ber=ne 11
  so=li=da=ri=té=fi=dé=li=té=et=cha=leur=hu=mai=ne 15
  ont=lais=sé=pla=ce=a=la=vi=o=len=ce=et=la=hai=ne 15

  heu=reu=se=ment=existe=en=co=re=la=mour 10
  es=poir=qui=fait=que=lon=se=bat=tra=tou=jours 11
  fai=sant=res=sur=gir=ces=va=leurs=dont=je=nai=su=faire=le=tour 15
  ha=bi=tants=de=lame=de=cel=le=qui=em=bra=se=mon=cœur=tel=un=four 17

  un=so=leil=des=poir=de=sin=cé=ri=té 10
  qui=chasse=mes=i=dées=noires=de=par=son=a=mi=tié 12
  et=re=do=re=la=gloire=du=mot=gaie=té 10
  un=bien=pré=cieux=sur=con=voi=té 8

  com=pa=rableà=u=ne=mon=ta=gne=de=joyaux 10
  pl=leine=dé=clats=et=pour=tant=aus=si=lu=ci=de=que=leau 14
  beau=té=rareet=pu=re=ca=deau=ma=gni=fi=que=du=tres=haut 14
  et=pour=la=quel=le=sans=déme=su=re=je=don=ne=rai=ma=vieen=ca=deau 17

  hé=las=lef=froi=et=la=peur=me=ti=raillent 10
  car=une=ma=lé=dic=tion=pla=ne=sur=cet=te=trou=vaille 13
  le=mal=ja=dis=fut=fait=et=jen=blame=cet=te=can=naille 13
  qui=un=jour=dé=gui=sée=en=bé=tail=le 10
  me=je=ta=un=sort=et=mainte=nant=de=moi=se=raille 12

  un=ex=ces=de=tristes=seet=dal=cool=a=boire 10
  mont=ain=si=em=pe=ché=de=voir 8
  a=quel=point=cet=te=â=me=e=tait=noir 10
  com=ment=au=rais=je=pu=pré=voir 8

  que=ce=dé=mon=fé=lon=de=mon=tré=sor=é=tait=le=com=pa=gnon 16
  a=quel=point=jé=tais=con=et=la=fis=sen=fu=ir=vers=lho=ri=zon 16
  au=jourdhui=jen=ai=re=te=nu=comme=le=con 10
  que=le=silen=ce=je=de=vais=gar=der=si=j=vou=lais=pré=ser=ver=no=tre=re=la=tion 21

  sans=douteen=co=re=u=ne=dou=ce=illu=sion 10
  mais=je=veux=croire=quun=jour=nous=par=ta=ge=rons=u=ne=pas=sion 15
  aus=si=ne=ten=ai=je=pas=par=lé=pré=cise=ment=pour=cet=te=rai=son 17
  a=cause=de=ce=dé=mon=fé=lon=et=de=sa=ma=lé=dic=tion 15
  mais=en=au=cun=cas=je=suis=a=mer=car=je=men=sais=li=bé=ré=une=fois=en=e=ly=sion 22
  je=pour=rai=a=lors=à=ja=mais=te=pro=té=ger=de=toutea=gres=sion 16
 • Phonétique : Les Joyaux De L’Ame

  aktɥεllmɑ̃ sə ki mə kɔ̃stεʁnə
  sε də vwaʁ də bεllə valœʁz- ɑ̃ bεʁnə
  sɔlidaʁite, fidelite e ʃalœʁ ymεnə
  ɔ̃ lεse plasə a la vjɔlɑ̃sə e la-εnə

  œʁøzəmɑ̃ εɡzistə ɑ̃kɔʁə lamuʁ
  εspwaʁ ki fε kə lɔ̃ sə batʁa tuʒuʁ
  fəzɑ̃ ʁesyʁʒiʁ sε valœʁ dɔ̃ ʒə nε sy fεʁə lə tuʁ
  abitɑ̃ də lamə də sεllə ki ɑ̃bʁazə mɔ̃ kœʁ tεl œ̃ fuʁ

  œ̃ sɔlεj dεspwaʁ, də sɛ̃seʁite
  ki ʃasə mεz- ide nwaʁə də paʁ sɔ̃n- amitje
  e ʁədɔʁə la ɡlwaʁə dy mo ɡεəte
  œ̃ bjɛ̃ pʁesjø syʁkɔ̃vwate

  kɔ̃paʁablə a ynə mɔ̃taɲə də ʒwajo
  plεnə deklaz- e puʁtɑ̃ osi lysidə kə lo
  bote ʁaʁə e pyʁə, kado maɲifikə dy tʁə- o
  e puʁ lakεllə sɑ̃ deməzyʁə, ʒə dɔnəʁε ma vi ɑ̃ kado

  ela lefʁwa e la pœʁ mə tiʁaje
  kaʁ ynə malediksjɔ̃ planə syʁ sεtə tʁuvajə
  lə mal ʒadi fy fε e ʒɑ̃ blamə sεtə kanajə
  ki œ̃ ʒuʁ deɡize ɑ̃ betajə
  mə ʒəta œ̃ sɔʁ e mɛ̃tənɑ̃ də mwa sə ʁajə

  œ̃n- εksə də tʁistεsə e dalkɔl a bwaʁə
  mɔ̃ ɛ̃si ɑ̃pεʃe də vwaʁ
  a kεl pwɛ̃ sεtə amə ətε nwaʁ
  kɔmɑ̃ oʁε ʒə py pʁevwaʁ ?

  kə sə demɔ̃ felɔ̃, də mɔ̃ tʁezɔʁ etε lə kɔ̃paɲɔ̃ ?
  a kεl pwɛ̃ ʒetε kɔ̃, e la fi sɑ̃fɥiʁ vεʁ lɔʁizɔ̃
  oʒuʁdɥi ʒɑ̃n- ε ʁətəny kɔmə ləkɔ̃
  kə lə silɑ̃sə ʒə dəvε ɡaʁde si ʒvulε pʁezεʁve nɔtʁə ʁəlasjɔ̃

  sɑ̃ dutə ɑ̃kɔʁə ynə dusə ilyzjɔ̃
  mε ʒə vø kʁwaʁə kœ̃ ʒuʁ nu paʁtaʒəʁɔ̃z- ynə pasjɔ̃
  osi nə tɑ̃n- ε ʒə pa paʁle pʁesizəmɑ̃ puʁ sεtə ʁεzɔ̃…
  a kozə də sə demɔ̃ felɔ̃ e də sa malediksjɔ̃ !
  mεz- ɑ̃n- okœ̃ ka ʒə sɥiz- ame… kaʁ ʒə mɑ̃ sε libeʁe ynə fwaz- ɑ̃n- əlizjɔ̃
  ʒə puʁʁε alɔʁz- a ʒamε tə pʁɔteʒe də tutə aɡʁesjɔ̃.
 • Pieds Phonétique : Les Joyaux De L’Ame

  ak=tɥεl=lmɑ̃=sə=ki=mə=kɔ̃s=tεʁnə 8
  sε=də=vwaʁ=də=bεl=lə=va=lœʁ=zɑ̃=bεʁnə 10
  sɔ=li=da=ʁi=te=fi=de=li=te=e=ʃa=lœʁ=ymεnə 13
  ɔ̃=lεse=pla=səa=la=vjɔ=lɑ̃=sə=e=la-εnə 11

  œ=ʁøzə=mɑ̃=εɡ=zis=təɑ̃=kɔ=ʁə=la=muʁ 10
  εs=pwaʁ=ki=fεkə=lɔ̃=sə=ba=tʁa=tu=ʒuʁ 10
  fə=zɑ̃=ʁe=syʁ=ʒiʁ=sε=va=lœʁ=dɔ̃ʒə=nε=sy=fε=ʁə=lə=tuʁ 15
  a=bi=tɑ̃də=la=mə=də=sεllə=ki=ɑ̃=bʁa=zə=mɔ̃=kœʁ=tεl=œ̃=fuʁ 16

  œ̃=sɔ=lεj=dεs=pwaʁ=də=sɛ̃=se=ʁi=te 10
  ki=ʃasə=mε=zi=de=nwa=ʁə=də=paʁ=sɔ̃=na=mi=tje 13
  eʁə=dɔʁə=la=ɡlwa=ʁə=dy=mo=ɡε=ə=te 10
  œ̃=bj=ɛ̃=pʁe=sjø=syʁ=kɔ̃=vwa=te 9

  kɔ̃=pa=ʁabləa=ynə=mɔ̃=ta=ɲə=də=ʒwa=jo 10
  plεnə=de=kla=ze=puʁ=tɑ̃=o=si=ly=si=də=kə=lo 13
  bo=te=ʁaʁəe=py=ʁə=ka=do=ma=ɲi=fi=kə=dy=tʁə=o 14
  e=puʁ=la=kεllə=sɑ̃=de=mə=zyʁə=ʒə=dɔ=nə=ʁε=ma=vi=ɑ̃=ka=do 17

  e=la=le=fʁwa=e=la=pœʁ=mə=ti=ʁaje 10
  kaʁ=ynə=ma=le=dik=sjɔ̃=pla=nə=syʁ=sε=tə=tʁu=vajə 13
  lə=mal=ʒa=di=fy=fε=e=ʒɑ̃=blamə=sε=tə=ka=najə 13
  ki=œ̃=ʒuʁ=de=ɡi=ze=ɑ̃=be=ta=jə 10
  mə=ʒə=ta=œ̃=sɔʁ=e=mɛ̃tə=nɑ̃=də=mwa=sə=ʁajə 12

  œ̃=nεk=sə=də=tʁis=tεsəe=dal=kɔl=a=bwaʁə 10
  mɔ̃=ɛ̃=si=ɑ̃=pε=ʃe=də=vwaʁ 8
  a=kεl=pwɛ̃=sε=tə=a=mə=ə=tε=nwaʁ 10
  kɔ=mɑ̃=o=ʁε=ʒə=py=pʁe=vwaʁ 8

  kə=sə=de=mɔ̃=fe=lɔ̃=də=mɔ̃=tʁe=zɔʁ=e=tεlə=kɔ̃=pa=ɲɔ̃ 15
  a=kεl=pwɛ̃=ʒe=tε=kɔ̃=e=la=fi=sɑ̃f=ɥiʁ=vεʁ=lɔ=ʁi=zɔ̃ 15
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒɑ̃=nεʁə=tə=ny=kɔ=mə=lə=kɔ̃ 11
  kə=lə=si=lɑ̃sə=ʒə=də=vε=ɡaʁ=de=si=ʒvu=lε=pʁe=zεʁ=ve=nɔ=tʁə=ʁə=la=sjɔ̃ 20

  sɑ̃=dutəɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=du=sə=i=ly=zjɔ̃ 11
  mεʒə=vø=kʁwa=ʁə=kœ̃=ʒuʁ=nu=paʁ=ta=ʒə=ʁɔ̃=zy=nə=pa=sjɔ̃ 15
  o=sinə=tɑ̃=nε=ʒə=pa=paʁ=le=pʁe=si=zə=mɑ̃=puʁ=sε=tə=ʁε=zɔ̃ 17
  a=kozə=də=sə=de=mɔ̃=fe=lɔ̃=e=də=sa=ma=le=dik=sjɔ̃ 15
  mε=zɑ̃=no=kœ̃=kaʒə=sɥi=za=me=kaʁ=ʒə=mɑ̃=sε=li=be=ʁe=y=nə=fwa=zɑ̃=nə=li=zjɔ̃ 22
  ʒə=puʁ=ʁε=a=lɔʁ=za=ʒa=mεtə=pʁɔ=te=ʒe=də=tu=təa=ɡʁe=sjɔ̃ 16

PostScriptum

encore un poeme d’amour… je c a force certains vont se dire… c répétitif… mais c un peu a cause de ca ke la poésie existe

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/05/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est beau, les poèmes d’amour sont toujours apprécier, moi c’est mon thème de prédilection.
Continues ainsi surtout.
Amitié -0

Auteur de Poésie
28/05/2004 00:00Ange Éternel

slt je ne t’ai jamé mi de commentaire
alors aujourd’hui je le fait
ton poème est super et j’espère que jen lirai d’otre de toi
dou te vient cet inspiration
ps si tu ve va voire les mien
big bise de zouzou

Auteur de Poésie
18/06/2004 00:00Mya..

je suis du meme avis les poemes d’amour yen a jamais assez surtt kan c tré bien fait. . . 😉
en tt cas japprecie enormement le tien !! continue. . . . . . . .
amitié