Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Dans Les Yeux Jade De Venus

Poème Amour
Publié le 30/06/2004 00:00

L'écrit contient 269 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Born To Be Sad

Dans Les Yeux Jade De Venus

Sous mes yeux le paysage défile,
Où que je regarde, à foison de la chlorophylle.
Le vert, arbres, buissons, herbes et cultures,
Ce paysage de campagne semble si vivant et paisible.
Je sors de la ville, c ’est le choc, quelle rupture !
Tout était gris, pale, fade,
Une vie réellement maussade.
Mais il suffit d’un rien pour y remédier,
De ce manque à sourire, je passe à une joie de vivre,
Et ce dès que je vois la magnificence de Dame Nature,
Quand bien même cela ne me suffit pas,
Il me manque un « je ne sais quoi »,
Pour me sentir heureux et serein.
Aussi vital pour moi que cette eau qui à l’infini semble s’étaler
Sous le nom d’océan, au gré du vent douce ou déchainée
Cet élément c’est l’amour, et je l’ai trouvé chez toi.
Vivante et pleine de fougue, il faut te traiter avec délicatesse,
Te respecter sans jamais te sous-estimer, sous peine d’être dans le pétrin. .
J’en ai marre de nos tristesses, je veux qu’on vive dans la joie et l’allégresse.
Chaque seconde que je passe loin de toi me rend fou et me torture pendant des heures.
Toujours les mêmes questions reviennent me hanter,
Pourquoi toi tout comme moi n’avons pas le droit au bonheur ?
Encore une vacherie du destin ? Que lui et sa trame aillent en enfer pour y brûler !
Venus si tu m’entends, je t’en conjure ré assemble ces 2 puzzles qui nous servent de cœur
Et fait en sorte qu’ils ne se brisent plus jamais !
 • Pieds Hyphénique: Dans Les Yeux Jade De Venus

  sous=mes=y=eux=le=pa=y=sa=ge=dé=fi=le 12
  où=que=je=re=gar=de=à=foi=son=de=la=chlo=ro=phylle 14
  le=vert=ar=bres=buis=sons=her=bes=et=cul=tu=res 12
  ce=pa=y=sage=de=cam=pa=gne=sem=ble=si=vi=vant=et=pai=sible 16
  je=sors=de=la=ville=cest=le=choc=quel=le=rup=ture 12
  tout=é=tait=gris=pa=le=fa=de 8
  u=ne=vie=réel=le=ment=maus=sa=de 9
  mais=il=suf=fit=dun=rien=pour=y=re=mé=di=er 12
  de=ce=man=queà=sou=rire=je=pas=se=à=u=ne=joie=de=vivre 15
  et=ce=dès=que=je=vois=la=ma=gni=ficen=ce=de=da=me=na=ture 16
  quand=bien=mê=me=ce=la=ne=me=suf=fit=pas 11
  il=me=man=que=un=je=ne=sais=quoi 9
  pour=me=sen=tir=heu=reux=et=se=rein 9
  aus=si=vi=tal=pour=moi=que=cette=eau=qui=à=lin=fi=ni=sem=ble=sé=ta=ler 19
  sous=le=nom=do=cé=an=au=gré=du=vent=douceou=dé=chai=née 14
  cet=élément=cest=la=mour=et=je=lai=trou=vé=chez=toi 12
  vi=vanteet=plei=ne=de=fou=gue=il=faut=te=trai=ter=a=vec=dé=li=ca=tes=se 19
  te=res=pec=ter=sans=ja=mais=te=sous=es=ti=mer=sous=peine=dê=tre=dans=le=pé=trin 20
  jen=ai=mar=re=de=nos=tristes=ses=je=veux=quon=vi=ve=dans=la=joieet=lal=lé=gresse 19
  cha=que=se=conde=que=je=pas=se=loin=de=toi=me=rend=fou=et=me=tor=tu=re=pen=dant=des=heures 23
  tou=jours=les=mêmes=ques=tions=re=vien=nent=me=han=ter 12
  pour=quoi=toi=tout=comme=moi=na=vons=pas=le=droit=au=bon=heur 14
  en=coreu=ne=va=che=rie=du=des=tin=que=lui=et=sa=tra=me=aillent=en=en=fer=pour=y=brû=ler 23
  ve=nus=si=tu=men=tends=je=ten=con=jure=ré=as=sem=ble=ces=deux=puzz=les=qui=nous=ser=vent=de=cœur 24
  et=fait=en=sorte=quils=ne=se=bri=sent=plus=ja=mais 12
 • Phonétique : Dans Les Yeux Jade De Venus

  su mεz- iø lə pεizaʒə defilə,
  u kə ʒə ʁəɡaʁdə, a fwazɔ̃ də la klɔʁɔfilə.
  lə vεʁ, aʁbʁə, bɥisɔ̃, εʁbəz- e kyltyʁə,
  sə pεizaʒə də kɑ̃paɲə sɑ̃blə si vivɑ̃ e pεziblə.
  ʒə sɔʁ də la vilə, sε lə ʃɔk, kεllə ʁyptyʁə !
  tut- etε ɡʁi, palə, fadə,
  ynə vi ʁeεllmɑ̃ mosadə.
  mεz- il syfi dœ̃ ʁjɛ̃ puʁ i ʁəmedje,
  də sə mɑ̃kə a suʁiʁə, ʒə pasə a ynə ʒwa də vivʁə,
  e sə dε kə ʒə vwa la maɲifisɑ̃sə də damə natyʁə,
  kɑ̃ bjɛ̃ mεmə səla nə mə syfi pa,
  il mə mɑ̃kə yn « ʒə nə sε kwa »,
  puʁ mə sɑ̃tiʁ œʁøz- e səʁɛ̃.
  osi vital puʁ mwa kə sεtə o ki a lɛ̃fini sɑ̃blə setale
  su lə nɔ̃ dɔseɑ̃, o ɡʁe dy vɑ̃ dusə u deʃεne
  sεt elemɑ̃ sε lamuʁ, e ʒə lε tʁuve ʃe twa.
  vivɑ̃tə e plεnə də fuɡ, il fo tə tʁεte avεk delikatεsə,
  tə ʁεspεkte sɑ̃ ʒamε tə suz- εstime, su pεnə dεtʁə dɑ̃ lə petʁɛ̃.
  ʒɑ̃n- ε maʁə də no tʁistesə, ʒə vø kɔ̃ vivə dɑ̃ la ʒwa e laleɡʁεsə.
  ʃakə səɡɔ̃də kə ʒə pasə lwɛ̃ də twa mə ʁɑ̃ fu e mə tɔʁtyʁə pɑ̃dɑ̃ dεz- œʁ.
  tuʒuʁ lε mεmə kεstjɔ̃ ʁəvjεne mə-ɑ̃te,
  puʁkwa twa tu kɔmə mwa navɔ̃ pa lə dʁwa o bɔnœʁ ?
  ɑ̃kɔʁə ynə vaʃəʁi dy dεstɛ̃ ? kə lɥi e sa tʁamə aje ɑ̃n- ɑ̃fe puʁ i bʁyle !
  vənys si ty mɑ̃tɑ̃, ʒə tɑ̃ kɔ̃ʒyʁə ʁe asɑ̃blə sε dø pyzlə ki nu sεʁve də kœʁ
  e fε ɑ̃ sɔʁtə kil nə sə bʁize plys ʒamε !
 • Pieds Phonétique : Dans Les Yeux Jade De Venus

  su=mε=zi=ø=lə=pε=i=za=ʒə=de=fi=lə 12
  u=kə=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=a=fwa=zɔ̃=də=la=klɔ=ʁɔ=filə 14
  lə=vεʁ=aʁ=bʁə=bɥi=sɔ̃=εʁ=bə=ze=kyl=ty=ʁə 12
  sə=pε=i=zaʒə=də=kɑ̃=pa=ɲə=sɑ̃=blə=si=vi=vɑ̃=e=pε=ziblə 16
  ʒə=sɔʁ=də=la=vi=lə=sε=lə=ʃɔk=kεl=lə=ʁyp=ty=ʁə 14
  tu=te=tε=ɡʁi=pa=lə=fa=də 8
  y=nə=vi=ʁe=εl=lmɑ̃=mo=sa=də 9
  mε=zil=sy=fi=dœ̃=ʁj=ɛ̃=puʁ=i=ʁə=me=dj=e 13
  də=sə=mɑ̃kəa=su=ʁi=ʁə=ʒə=pa=sə=a=y=nə=ʒwa=də=vivʁə 15
  e=sə=dεkə=ʒə=vwa=la=ma=ɲi=fi=sɑ̃=sə=də=da=mə=na=tyʁə 16
  kɑ̃=bj=ɛ̃=mε=mə=sə=la=nə=mə=sy=fi=pa 12
  il=mə=mɑ̃=kə=yn=ʒə=nə=sε=kwa 9
  puʁ=mə=sɑ̃=tiʁ=œ=ʁø=ze=sə=ʁɛ̃ 9
  o=si=vi=tal=puʁ=mwakə=sε=təo=ki=a=lɛ̃=fi=ni=sɑ̃=blə=se=ta=le 18
  sulə=nɔ̃=dɔ=se=ɑ̃=o=ɡʁe=dy=vɑ̃=du=səu=de=ʃε=ne 14
  sεt=e=le=mɑ̃=sε=la=muʁ=e=ʒə=lε=tʁu=ve=ʃe=twa 14
  vi=vɑ̃təe=plε=nə=də=fuɡ=il=fo=tə=tʁε=te=a=vεk=de=li=ka=tεsə 17
  tə=ʁεs=pεk=te=sɑ̃=ʒa=mεtə=su=zεs=ti=me=su=pε=nə=dε=tʁə=dɑ̃=lə=pe=tʁɛ̃ 20
  ʒɑ̃=nε=maʁə=də=no=tʁis=te=sə=ʒə=vø=kɔ̃=vi=və=dɑ̃=la=ʒwa=e=la=le=ɡʁεsə 20
  ʃakə=sə=ɡɔ̃=də=kə=ʒə=pa=sə=lwɛ̃=də=twa=mə=ʁɑ̃=fu=e=mə=tɔʁ=ty=ʁə=pɑ̃=dɑ̃=dε=zœʁ 23
  tu=ʒuʁ=lε=mε=mə=kεs=tj=ɔ̃=ʁə=vjε=ne=mə-ɑ̃=te 14
  puʁ=kwa=twa=tu=kɔmə=mwa=na=vɔ̃=pa=lə=dʁwa=o=bɔ=nœʁ 14
  ɑ̃=kɔʁəy=nə=va=ʃə=ʁi=dy=dεs=tɛ̃=kə=lɥi=e=sa=tʁa=mə=a=je=ɑ̃=nɑ̃=fe=puʁ=i=bʁy=le 24
  və=nys=si=ty=mɑ̃=tɑ̃=ʒə=tɑ̃=kɔ̃=ʒyʁə=ʁe=a=sɑ̃=blə=sε=dø=py=zlə=ki=nu=sεʁ=ve=də=kœʁ 24
  e=fε=ɑ̃=sɔʁ=tə=kil=nə=sə=bʁi=ze=plys=ʒa=mε 13

PostScriptum

. . . la mer m’a encor inspiré d’une cruelle facon. . .

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/08/2004 00:00D.M.Dufort

la mer jamais finie, toujours recommencée, l’océan où se noyer eternellement. . . pas mal ton poème vraiment.

Auteur de Poésie
11/12/2004 00:00Sadness (Kk)

c un très beua poeme
amitié
audre