Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Menuet De La Fidelité

Poème Amour
Publié le 26/06/2004 00:00

L'écrit contient 307 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Born To Be Sad

Menuet De La Fidelité

Une douce mélodie s’élance,
Orphée prend sa lyre et s’avance.
De lui émane classe et élégance.
Pourtant le drame frappa ce troubadour aguerri,
Sous ses yeux, la mort frappa Eurydice sa chérie.
Frappé de douleur et de désespoir,
Il décida sans hésiter d’aller voir,
Le seigneur d’un sombre pays noir,
Hadès, roi des morts et souverain du Tartare.
Sur sa route nombreux furent les obstacles,
Mais il finit par donner un sens à sa débâcle,
Et sa douce, temporairement il arracha à l’oubli.
Aujourd’hui encore ses exploits sont transmis,
De bouche à oreille par les plus érudits.
De l’intensité et l’ardeur de leur amour,
Peu de nous peuvent se vanter d’avoir ressenti cela un jour.
Moi-même je ne suis pas qualifié pour vous en parler.
Mais j’affirme la voix haute et bien dégagée,
Que sans hésiter je suivrai la lignée d’Orphée,
Si malheur il devait arriver à ma bien aimée.
Ô ma dulcinée ! Que serais je sans toi si ce n’est qu’une absurdité ?
Tu es douce et gentille avec moi, je crois que tu m’as drogué,
Mais je refuse de décrocher sous peine de déprimer.
Ta beauté et ton âme sont les plus belles choses que je voudrai posséder.
Ta douceur et paradoxalement aussi ta noirceur,
Font de moi à jamais ton humble serviteur,
Car je ne trouverai nul part ailleurs,
Un tel refuge contre ma tristesse et ma douleur.
A toi je suis lié étrangement depuis que nous sommes nés,
Longtemps et avec ferveur je t’ai cherché,
Car mon instinct me poussait à te rencontrer.
Même si ça peut paraître glamour,
Je veux être avec toi pour toujours.
En priant jour après jour,
Que le sort nous soit plus propice,
Qu’il ne l’a été avec Orphée et Eurydice.
 • Pieds Hyphénique: Menuet De La Fidelité

  u=ne=dou=ce=mé=lo=die=sé=lan=ce 10
  or=phée=prend=sa=ly=re=et=sa=van=ce 10
  de=lui=é=ma=ne=classe=et=é=lé=gance 10
  pour=tant=le=drame=frap=pa=ce=trou=ba=dour=a=guer=ri 13
  sous=ses=yeux=la=mort=frap=pa=eu=ry=dice=sa=ché=rie 13
  frap=pé=de=dou=leur=et=de=dé=ses=poir 10
  il=dé=ci=da=sans=hé=si=ter=dal=ler=voir 11
  le=sei=gneur=dun=som=bre=pa=ys=noir 9
  ha=dès=roi=des=morts=et=souve=rain=du=tar=tare 11
  sur=sa=route=nom=breux=fu=rent=les=obs=tacles 10
  mais=il=fi=nit=par=don=ner=un=sens=à=sa=dé=bâ=cle 14
  et=sa=douce=tem=po=rai=re=ment=il=ar=ra=cha=à=lou=bli 15
  au=jourdhui=en=core=ses=ex=ploits=sont=trans=mis 10
  de=boucheà=o=rei=lle=par=les=plus=é=ru=dits 11
  de=linten=si=té=et=lar=deur=de=leur=a=mour 11
  peu=de=nous=peuvent=se=van=ter=da=voir=res=sen=ti=ce=la=un=jour 16
  moi=même=je=ne=suis=pas=qua=li=fié=pour=vous=en=par=ler 14
  mais=jaf=fir=me=la=voix=hauteet=bien=dé=ga=gée 11
  que=sans=hé=si=ter=je=sui=vrai=la=li=gnée=dor=phée 13
  si=malheur=il=de=vait=ar=ri=ver=à=ma=bien=ai=mée 13
  ô=ma=dul=ci=née=que=se=rais=je=sans=toi=si=ce=nest=quuneab=sur=di=té 18
  tu=es=douceet=gen=tille=a=vec=moi=je=crois=que=tu=mas=dro=gué 15
  mais=je=re=fuse=de=dé=cro=cher=sous=pei=ne=de=dé=pri=mer 15
  ta=beau=té=et=ton=â=me=sont=les=plus=bel=les=choses=que=je=vou=drai=pos=sé=der 20
  ta=dou=ceur=et=pa=ra=doxale=ment=aus=si=ta=noir=ceur 13
  font=de=moi=à=ja=mais=ton=hum=ble=ser=vi=teur 12
  car=je=ne=trou=ve=rai=nul=part=ail=leurs 10
  un=tel=re=fuge=con=tre=ma=tris=tes=seet=ma=dou=leur 13
  a=toi=je=suis=lié=é=trange=ment=de=puis=que=nous=som=mes=nés 15
  long=temps=et=a=vec=fer=veur=je=tai=cher=ché 11
  car=mon=ins=tinct=me=pous=sait=à=te=ren=con=trer 12
  mê=me=si=ça=peut=pa=raî=tre=gla=mour 10
  je=veux=ê=tre=a=vec=toi=pour=tou=jours 10
  en=pri=ant=jour=a=près=jour 7
  que=le=sort=nous=soit=plus=pro=pi=ce 9
  quil=ne=la=é=té=a=vec=or=phée=et=eu=ry=dice 13
 • Phonétique : Menuet De La Fidelité

  ynə dusə melɔdi selɑ̃sə,
  ɔʁfe pʁɑ̃ sa liʁə e savɑ̃sə.
  də lɥi emanə klasə e eleɡɑ̃sə.
  puʁtɑ̃ lə dʁamə fʁapa sə tʁubaduʁ aɡeʁi,
  su sεz- iø, la mɔʁ fʁapa əʁidisə sa ʃeʁi.
  fʁape də dulœʁ e də dezεspwaʁ,
  il desida sɑ̃z- ezite dale vwaʁ,
  lə sεɲœʁ dœ̃ sɔ̃bʁə pεi nwaʁ,
  adε, ʁwa dε mɔʁz- e suvəʁɛ̃ dy taʁtaʁə.
  syʁ sa ʁutə nɔ̃bʁø fyʁe lεz- ɔpstaklə,
  mεz- il fini paʁ dɔne œ̃ sɑ̃sz- a sa debaklə,
  e sa dusə, tɑ̃pɔʁεʁəmɑ̃ il aʁaʃa a lubli.
  oʒuʁdɥi ɑ̃kɔʁə sεz- εksplwa sɔ̃ tʁɑ̃smi,
  də buʃə a ɔʁεjə paʁ lε plysz- eʁydi.
  də lɛ̃tɑ̃site e laʁdœʁ də lœʁ amuʁ,
  pø də nu pəve sə vɑ̃te davwaʁ ʁəsɑ̃ti səla œ̃ ʒuʁ.
  mwa mεmə ʒə nə sɥi pa kalifje puʁ vuz- ɑ̃ paʁle.
  mε ʒafiʁmə la vwa-otə e bjɛ̃ deɡaʒe,
  kə sɑ̃z- ezite ʒə sɥivʁε la liɲe dɔʁfe,
  si malœʁ il dəvε aʁive a ma bjɛ̃ εme.
  o ma dylsine ! kə səʁε ʒə sɑ̃ twa si sə nε kynə absyʁdite ?
  ty ε dusə e ʒɑ̃tijə avεk mwa, ʒə kʁwa kə ty ma dʁɔɡe,
  mε ʒə ʁəfyzə də dekʁoʃe su pεnə də depʁime.
  ta bote e tɔ̃n- amə sɔ̃ lε plys bεllə ʃozə kə ʒə vudʁε pɔsede.
  ta dusœʁ e paʁadɔksaləmɑ̃ osi ta nwaʁsœʁ,
  fɔ̃ də mwa a ʒamε tɔ̃n- œ̃blə sεʁvitœʁ,
  kaʁ ʒə nə tʁuvəʁε nyl paʁ ajœʁ,
  œ̃ tεl ʁəfyʒə kɔ̃tʁə ma tʁistεsə e ma dulœʁ.
  a twa ʒə sɥi lje etʁɑ̃ʒəmɑ̃ dəpɥi kə nu sɔmə nes,
  lɔ̃tɑ̃z- e avεk fεʁvœʁ ʒə tε ʃεʁʃe,
  kaʁ mɔ̃n- ɛ̃stɛ̃ mə pusε a tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe.
  mεmə si sa pø paʁεtʁə ɡlamuʁ,
  ʒə vøz- εtʁə avεk twa puʁ tuʒuʁ.
  ɑ̃ pʁjɑ̃ ʒuʁ apʁε ʒuʁ,
  kə lə sɔʁ nu swa plys pʁɔpisə,
  kil nə la ete avεk ɔʁfe e əʁidisə.
 • Pieds Phonétique : Menuet De La Fidelité

  y=nə=du=sə=me=lɔ=di=se=lɑ̃=sə 10
  ɔʁ=fe=pʁɑ̃=sa=li=ʁə=e=sa=vɑ̃=sə 10
  də=lɥi=e=manə=kla=sə=e=e=le=ɡɑ̃sə 10
  puʁ=tɑ̃lə=dʁa=mə=fʁa=pa=sə=tʁu=ba=duʁ=a=ɡe=ʁi 13
  su=sε=ziø=la=mɔʁ=fʁa=paə=ʁi=di=sə=sa=ʃe=ʁi 13
  fʁa=pe=də=du=lœʁ=e=də=de=zεs=pwaʁ 10
  il=de=si=da=sɑ̃=ze=zi=te=da=le=vwaʁ 11
  lə=sε=ɲœ=ʁə=dœ̃=sɔ̃=bʁə=pε=i=nwaʁ 10
  a=dε=ʁwa=dε=mɔʁ=ze=suvə=ʁɛ̃=dy=taʁtaʁə 10
  syʁ=sa=ʁutə=nɔ̃=bʁø=fy=ʁe=lε=zɔp=staklə 10
  mε=zil=fi=ni=paʁ=dɔ=ne=œ̃=sɑ̃s=za=sa=de=baklə 13
  e=sa=dusə=tɑ̃=pɔ=ʁε=ʁə=mɑ̃=il=a=ʁa=ʃa=a=lu=bli 15
  o=ʒuʁ=dɥi=ɑ̃=kɔʁə=sε=zεks=plwa=sɔ̃=tʁɑ̃s=mi 11
  də=buʃəa=ɔ=ʁεjə=paʁ=lε=plys=ze=ʁy=di 10
  də=lɛ̃=tɑ̃=si=te=e=laʁ=dœʁ=də=lœʁ=a=muʁ 12
  pødə=nu=pə=ve=sə=vɑ̃=te=da=vwaʁ=ʁə=sɑ̃=ti=sə=la=œ̃=ʒuʁ 16
  mwa=mεmə=ʒə=nə=sɥi=pa=ka=li=fje=puʁ=vu=zɑ̃=paʁ=le 14
  mε=ʒa=fiʁ=mə=la=vwa-otəe=bjɛ̃=de=ɡa=ʒe 11
  kə=sɑ̃=ze=zi=te=ʒə=sɥi=vʁε=la=li=ɲe=dɔʁ=fe 13
  si=ma=lœʁ=il=də=vε=a=ʁi=ve=a=ma=bjɛ̃=ε=me 14
  o=ma=dyl=si=ne=kə=sə=ʁεʒə=sɑ̃=twa=si=sə=nε=ky=nəab=syʁ=di=te 18
  ty=ε=dusəe=ʒɑ̃=ti=jə=a=vεk=mwa=ʒə=kʁwa=kə=ty=ma=dʁɔ=ɡe 16
  mεʒə=ʁə=fy=zə=də=de=kʁo=ʃe=su=pε=nə=də=de=pʁi=me 15
  ta=bo=te=e=tɔ̃=namə=sɔ̃=lε=plys=bεllə=ʃo=zə=kə=ʒə=vu=dʁε=pɔ=se=de 19
  ta=du=sœʁ=e=pa=ʁa=dɔk=salə=mɑ̃=o=si=ta=nwaʁ=sœʁ 14
  fɔ̃də=mwa=a=ʒa=mε=tɔ̃=nœ̃=blə=sεʁ=vi=tœʁ 11
  kaʁ=ʒə=nə=tʁu=və=ʁε=nyl=paʁ=a=jœʁ 10
  œ̃=tεl=ʁə=fyʒə=kɔ̃=tʁə=ma=tʁis=tε=səe=ma=du=lœʁ 13
  a=twaʒə=sɥi=lje=e=tʁɑ̃=ʒə=mɑ̃=dəp=ɥi=kə=nu=sɔ=mə=nes 15
  lɔ̃=tɑ̃=ze=a=vεk=fεʁ=vœʁ=ʒə=tε=ʃεʁ=ʃe 11
  kaʁ=mɔ̃=nɛ̃s=tɛ̃mə=pu=sε=a=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 11
  mε=mə=si=sa=pø=pa=ʁε=tʁə=ɡla=muʁ 10
  ʒə=vø=zε=tʁə=a=vεk=twa=puʁ=tu=ʒuʁ 10
  ɑ̃=pʁj=ɑ̃=ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ 7
  kə=lə=sɔʁ=nu=swa=plys=pʁɔ=pis=ə 9
  kil=nə=la=e=te=a=vεk=ɔʁ=fe=e=ə=ʁidisə 12

PostScriptum

que dire de plus : 2 de mes themes favoris : la grece antique et l’amour

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.