Univers de poésie d'un auteur

Poème:Le Rêve De Sable

Le Poème

Qu’imaginait-il, cet être quantique,
Penché au-dessus de notre infini,
Quand il alluma les feux galactiques.
Peut-être cherchait-il son frère ennemi ?
J’ai renversé ma clepsydre
Le sable envolé, constellé
Sur le chemin de Canopée
Bien avant d’arriver à l’Hydre.
Malgré tous mes sens aux abois,
Il a glissé entre mes doigts,
Et éparpillé par le vent,
Il a disparu dans le temps…
C’était comme un rêve de sable,
Que l’on voudrait inoubliable.
Décors des corps, je murmurais orphelin,
L’air complaisant, le discours sibyllin.
Je t’ai cherché comme un chien affamé,
Des virtuels sordides aux bars mal famés.
Que m’importe ces éternités de certitudes ;
Servitudes dans des paradis de solitude !
Tu as remplacé par une symphonie,
Frère Borderline et sœur Schizophrénie.
D’abord nos corps se sont aimantés,
Nous avons ri, dansé, pleuré, chanté,
Et apprivoisé nos cœur envoûtés.
Ils se sont mariés et ont enfanté,
Notre Amour qui ne finira jamais.
Et comblant ce vide que je haïssais,
Renaissance pour nos esprits apaisés,
Tournés vers l’avenir réalésé.
Cet Amour, je voudrais qu’il vive encore,
Longtemps après la poussière de nos corps ;
Qu’il se baigne dans cet océan sidéral
Et joue avec les étoiles vespérales.
Qu’il rencontre, enfin, l’Être de lumière
Et son frère, créature aux mille prières ;
Qu’il leur chante notre vie sans lendemain,
Qu’il leur raconte le paradoxe humain,
Sa destinée, sa conscience espérée
Qui hante son bel inconscient éthéré.
C’est comme un rêve de sable
Qui raconte un Amour incroyable.
Malgré tous mes sens aux abois,
Il va couler entre mes doigts
Et éparpillé par le vent,
Il va disparaître dans le temps !

(Dédié à mon Amour, ma Muse et bien d’autres choses encore… )
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Charleb

Poète Charleb

Charleb a publié sur le site 10 écrits. Charleb est membre du site depuis l'année 2013.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Le Rêve De Sablequi=ma=gi=nait=til=cet=être=quan=ti=que 10
pen=ché=au=des=sus=de=notre=in=fi=ni 10
quand=il=al=lu=ma=les=feux=ga=lac=tiques 10
peut=têtre=cher=chait=til=son=frè=reen=ne=mi 10
jai=ren=ver=sé=ma=clep=sydre 7
le=sa=ble=en=vo=lé=cons=tel=lé 9
sur=le=che=min=de=ca=no=pée 8
bien=a=vant=dar=ri=ver=à=l=hydre 9
mal=gré=tous=mes=sens=aux=a=bois 8
il=a=glis=sé=en=tre=mes=doigts 8
et=é=par=pil=lé=par=le=vent 8
il=a=dis=pa=ru=dans=le=temps 8
cé=tait=com=me=un=rê=ve=de=sa=ble 10
que=lon=vou=drait=i=nou=bli=a=ble 9
dé=cors=des=corps=je=mur=mu=rais=orphe=lin 10
lair=com=plai=sant=le=dis=cours=si=byl=lin 10
je=tai=cher=ché=comme=un=chien=af=fa=mé 10
des=vir=tuels=sor=dides=aux=bars=mal=fa=més 10
que=mim=porte=ces=é=ter=ni=tés=de=cer=ti=tudes 12
ser=vi=tudes=dans=des=pa=ra=dis=de=so=li=tude 12
tu=as=rem=pla=cé=par=une=sym=pho=nie 10
frère=bor=der=li=neet=sœur=schi=zo=phré=nie 10
da=bord=nos=corps=se=sont=ai=man=tés 9
nous=a=vons=ri=dan=sé=pleu=ré=chan=té 10
et=ap=pri=voi=sé=nos=cœur=en=voû=tés 10
ils=se=sont=ma=riés=et=ont=en=fan=té 10
notre=a=mour=qui=ne=fi=ni=ra=ja=mais 10
et=com=blant=ce=vi=de=que=je=haïs=sais 10
re=nais=sance=pour=nos=es=prits=a=pai=sés 10
tour=nés=vers=la=ve=nir=ré=a=lé=sé 10
cet=a=mour=je=vou=drais=quil=vive=en=core 10
long=temps=a=près=la=pous=sière=de=nos=corps 10
quil=se=baigne=dans=cet=o=cé=an=si=dé=ral 11
et=joue=a=vec=les=é=toiles=ves=pé=rales 10
quil=ren=contre=en=fin=lê=tre=de=lu=mière 10
et=son=frère=cré=a=ture=aux=mil=le=prières 10
quil=leur=chan=te=notre=vie=sans=len=de=main 10
quil=leur=ra=conte=le=pa=ra=doxe=hu=main 10
sa=des=ti=née=sa=cons=cience=es=pé=rée 10
qui=hante=son=bel=in=cons=cient=é=thé=ré 10
cest=com=me=un=rê=ve=de=sa=ble 9
qui=ra=con=te=un=a=mour=in=croya=ble 10
mal=gré=tous=mes=sens=aux=a=bois 8
il=va=cou=ler=en=tre=mes=doigts 8
et=é=par=pil=lé=par=le=vent 8
il=va=dis=pa=raî=tre=dans=le=temps 9

dé=dié=à=mon=a=mour=ma=museet=bien=dautres=choses=en=co=re 15
Phonétique : Le Rêve De Sablekimaʒinε til, sεt εtʁə kɑ̃tikə,
pɑ̃ʃe o dəsy də nɔtʁə ɛ̃fini,
kɑ̃t- il alyma lε fø ɡalaktik.
pø tεtʁə ʃεʁʃε til sɔ̃ fʁεʁə εnəmi ?
ʒε ʁɑ̃vεʁse ma klεpsidʁə
lə sablə ɑ̃vɔle, kɔ̃stεlle
syʁ lə ʃəmɛ̃ də kanɔpe
bjɛ̃ avɑ̃ daʁive a lidʁə.
malɡʁe tus mε sɑ̃sz- oz- abwa,
il a ɡlise ɑ̃tʁə mε dwa,
e epaʁpije paʁ lə vɑ̃,
il a dispaʁy dɑ̃ lə tɑ̃…
setε kɔmə œ̃ ʁεvə də sablə,
kə lɔ̃ vudʁε inubljablə.
dekɔʁ dε kɔʁ, ʒə myʁmyʁεz- ɔʁfəlɛ̃,
lεʁ kɔ̃plεzɑ̃, lə diskuʁ sibilɛ̃.
ʒə tε ʃεʁʃe kɔmə œ̃ ʃjɛ̃ afame,
dε viʁtɥεl sɔʁdidəz- o baʁ mal fame.
kə mɛ̃pɔʁtə sεz- etεʁnite də sεʁtitydə,
sεʁvitydə dɑ̃ dε paʁadi də sɔlitydə !
ty a ʁɑ̃plase paʁ ynə sɛ̃fɔni,
fʁεʁə bɔʁdεʁlinə e sœʁ skizɔfʁeni.
dabɔʁ no kɔʁ sə sɔ̃t- εmɑ̃te,
nuz- avɔ̃ ʁi, dɑ̃se, pləʁe, ʃɑ̃te,
e apʁivwaze no kœʁ ɑ̃vute.
il sə sɔ̃ maʁjez- e ɔ̃ ɑ̃fɑ̃te,
nɔtʁə amuʁ ki nə finiʁa ʒamε.
e kɔ̃blɑ̃ sə vidə kə ʒə-ajsε,
ʁənεsɑ̃sə puʁ noz- εspʁiz- apεze,
tuʁne vεʁ lavəniʁ ʁealeze.
sεt amuʁ, ʒə vudʁε kil vivə ɑ̃kɔʁə,
lɔ̃tɑ̃z- apʁε la pusjεʁə də no kɔʁ,
kil sə bεɲə dɑ̃ sεt ɔseɑ̃ sideʁal
e ʒu avεk lεz- etwalə vεspeʁalə.
kil ʁɑ̃kɔ̃tʁə, ɑ̃fɛ̃, lεtʁə də lymjεʁə
e sɔ̃ fʁεʁə, kʁeatyʁə o milə pʁjεʁə,
kil lœʁ ʃɑ̃tə nɔtʁə vi sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃,
kil lœʁ ʁakɔ̃tə lə paʁadɔksə ymɛ̃,
sa dεstine, sa kɔ̃sjɑ̃sə εspeʁe
ki-ɑ̃tə sɔ̃ bεl ɛ̃kɔ̃sjɑ̃ eteʁe.
sε kɔmə œ̃ ʁεvə də sablə
ki ʁakɔ̃tə œ̃n- amuʁ ɛ̃kʁwajablə.
malɡʁe tus mε sɑ̃sz- oz- abwa,
il va kule ɑ̃tʁə mε dwa
e epaʁpije paʁ lə vɑ̃,
il va dispaʁεtʁə dɑ̃ lə tɑ̃ !

(dedje a mɔ̃n- amuʁ, ma myzə e bjɛ̃ dotʁə- ʃozəz- ɑ̃kɔʁə… )
Syllabes Phonétique : Le Rêve De Sableki=ma=ʒi=nε=til=sεt=ε=tʁə=kɑ̃=tikə 10
pɑ̃=ʃe=o=də=sydə=nɔ=tʁə=ɛ̃=fi=ni 10
kɑ̃=til=a=ly=ma=lε=fø=ɡa=lak=tik 10
pø=tεtʁə=ʃεʁ=ʃε=til=sɔ̃=fʁε=ʁəε=nə=mi 10
ʒε=ʁɑ̃=vεʁ=se=ma=klεp=si=dʁə 8
lə=sa=blə=ɑ̃=vɔ=le=kɔ̃s=tεl=le 9
syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=də=ka=nɔ=pe 8
bj=ɛ̃=a=vɑ̃=da=ʁi=ve=a=li=dʁə 10
mal=ɡʁe=tus=mε=sɑ̃s=zo=za=bwa 8
il=a=ɡli=se=ɑ̃=tʁə=mε=dwa 8
e=e=paʁ=pi=j=e=paʁ=lə=vɑ̃ 9
il=a=dis=pa=ʁy=dɑ̃=lə=tɑ̃ 8
se=tε=kɔ=mə=œ̃=ʁε=və=də=sa=blə 10
kə=lɔ̃=vu=dʁε=i=nu=blj=a=blə 9
de=kɔʁ=dε=kɔʁʒə=myʁ=my=ʁε=zɔʁ=fə=lɛ̃ 10
lεʁ=kɔ̃=plε=zɑ̃=lə=dis=kuʁ=si=bi=lɛ̃ 10
ʒə=tε=ʃεʁ=ʃe=kɔmə=œ̃=ʃjɛ̃=a=fa=me 10
dε=viʁ=tɥεl=sɔʁ=didə=zo=baʁ=mal=fa=me 10
kə=mɛ̃pɔʁtə=sε=ze=tεʁ=ni=te=də=sεʁ=titydə 10
sεʁ=vitydə=dɑ̃=dε=pa=ʁa=di=də=sɔ=litydə 10
ty=a=ʁɑ̃=plase=paʁ=y=nə=sɛ̃=fɔ=ni 10
fʁεʁə=bɔʁ=dεʁ=li=nəe=sœʁ=ski=zɔ=fʁe=ni 10
da=bɔʁ=no=kɔʁ=sə=sɔ̃=tε=mɑ̃=te 9
nu=za=vɔ̃=ʁi=dɑ̃=se=plə=ʁe=ʃɑ̃=te 10
e=a=pʁi=vwa=ze=no=kœʁ=ɑ̃=vu=te 10
il=sə=sɔ̃=ma=ʁje=ze=ɔ̃=ɑ̃=fɑ̃=te 10
nɔ=tʁə=a=muʁ=kinə=fi=ni=ʁa=ʒa=mε 10
e=kɔ̃=blɑ̃=sə=vi=də=kə=ʒə-aj=sε 10
ʁə=nε=sɑ̃sə=puʁ=no=zεs=pʁi=za=pε=ze 10
tuʁ=ne=vεʁ=la=və=niʁ=ʁe=a=le=ze 10
sεt=a=muʁ=ʒə=vu=dʁε=kil=vivə=ɑ̃=kɔʁə 10
lɔ̃=tɑ̃=za=pʁε=la=pu=sjεʁə=də=no=kɔʁ 10
kil=sə=bεɲə=dɑ̃=sεt=ɔse=ɑ̃=si=de=ʁal 10
e=ʒu=a=vεk=lε=ze=twalə=vεs=pe=ʁalə 10
kil=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə=ɑ̃=fɛ̃=lε=tʁə=də=ly=mjεʁə 10
e=sɔ̃fʁεʁə=kʁe=a=ty=ʁəo=mi=lə=pʁi=jεʁ 10
kil=lœʁ=ʃɑ̃=tə=nɔtʁə=vi=sɑ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 10
kil=lœʁ=ʁa=kɔ̃tə=lə=pa=ʁa=dɔk=səy=mɛ̃ 10
sa=dεs=ti=ne=sa=kɔ̃=sjɑ̃sə=εs=pe=ʁe 10
ki-ɑ̃tə=sɔ̃=bεl=ɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃=e=te=ʁe 10
sε=kɔ=mə=œ̃=ʁε=və=də=sa=blə 9
ki=ʁa=kɔ̃=tə=œ̃=na=muʁ=ɛ̃=kʁwa=jablə 10
mal=ɡʁe=tus=mε=sɑ̃s=zo=za=bwa 8
il=va=ku=le=ɑ̃=tʁə=mε=dwa 8
e=e=paʁ=pi=j=e=paʁ=lə=vɑ̃ 9
il=va=dis=pa=ʁε=tʁə=dɑ̃=lə=tɑ̃ 9

de=dje=a=mɔ̃=na=muʁ=ma=myzəe=bjɛ̃dotʁə=ʃo=zə=zɑ̃=kɔ=ʁə 15

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
27/07/2013 16:49Lysbõa

Un beau poème que voilà. Merci pour ce partage.
Je ne sais pas qui de la muse ou du poète a la chance d’inspirer l’autre.
Bravo.
Amitiès.
Marie-France.

Auteur de Poésie
27/07/2013 16:56Daniel

Le temps s’écoule et parfois l’amour glisse entre nos doigts.....ou bien le contraire....
l’essentiel c’est de ne jamais rien laisser filer...mon fort ressenti....
J’ai adoré la dernière strophe....
Amitié...Dan....

Auteur de Poésie
27/07/2013 17:19Charleb

Merci Marie-France, merci Daniel pour vos commentaires toujours appréciés.
Amitiés
Bernard

Auteur de Poésie
27/07/2013 18:01Eden33

Lecture fortement appréciée, j’ai voulu arrêter le sablier, mais je n’ai pu ...
merci et coup de coeur !
Eden

Auteur de Poésie
27/07/2013 20:04Charleb

Merci Eden, dommage que je l’ai cassé et tout mélangé avec celui de la plage !
Amicalement
Bernard

Auteur de Poésie
28/07/2013 13:18Mortimer

une atmosphère,
posée-là
sur le sable de la page,
que j’adore

à te relire l’ami...

🙂
Auteur de Poésie
28/07/2013 20:11Charleb

Merci Mortimer, à bientôt
Amitiés
Bernard

Poème Temps
Du 27/07/2013 15:26

L'écrit contient 297 mots qui sont répartis dans 2 strophes.