Poeme-France : Lecture Écrit Éternel

Poeme : Poussière D’Anges

Poème Éternel
Publié le 02/12/2015 21:03

L'écrit contient 192 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Coburitc

Poussière D’Anges

Sens tu sur nos cheveux cette étrange poussière
Elle tombe sur nous comme une singulière bruine,
Regarde la ville tout autour de nous n’est plus que ruine,
Un vent étrange tisse sur la cité un effrayant ossuaire.

Les hautes tours de nos cités s’effondrent en poussières,
Nuages nicotines faisant tousser les passants effrayés
Hier encore tellement fières nos douces contrées
Aujourd’hui La Mort s’y promène en agile ouvrière.

Serre toi contre moi ma douce maitresse,
Nos cheveux deviennent si gris, je ne vois plus le brun
Qui me charmait naguère quand de mes mains
Je jouais avec ta chevelure avec maladresse.

Ne tousse pas mon amour, ferme bien les yeux
Ne lâche pas mes mains je connais le chemin,
Je vais nous conduire vers d’autres lendemains,
Ne rie pas de moi, j’y crois un peu.

N’ouvre pas tes yeux, je vois un étrange champignon
Il s’élève vers les cieux comme un ancien dragon…
Nos peaux deviennent translucides, comme celles des anges,
Je vois battre ton cœur au rythme de nos songes.

Du blanc nous devenons anthracites,
La poussière devient pluie
Ce matin sur Nagasaki…
 • Pieds Hyphénique: Poussière D’Anges

  sens=tu=sur=nos=che=veux=cet=te=é=tran=ge=pous=si=è=re 15
  el=le=tom=be=sur=nous=comme=u=ne=sin=gu=liè=re=bruine 14
  re=gar=de=la=ville=tout=au=tour=de=nous=nest=plus=que=ruine 14
  un=vent=é=trange=tis=se=sur=la=ci=té=un=ef=frayant=os=suaire 15

  les=hau=tes=tours=de=nos=ci=tés=sef=fon=drent=en=pous=sières 14
  nu=ages=ni=co=ti=nes=fai=sant=tous=ser=les=pas=sants=ef=frayés 15
  hier=en=co=re=tel=le=ment=fiè=res=nos=dou=ces=con=trées 14
  au=jourd=hui=la=mort=sy=pro=mène=en=a=gi=le=ou=vrière 14

  ser=re=toi=con=tre=moi=ma=dou=ce=mai=tres=se 12
  nos=che=veux=de=vien=nent=si=gris=je=ne=vois=plus=le=brun 14
  qui=me=char=mait=na=guè=re=quand=de=mes=mains 11
  je=jou=ais=a=vec=ta=che=ve=lure=a=vec=ma=la=dresse 14

  ne=tous=se=pas=mon=a=mour=fer=me=bien=les=y=eux 13
  ne=lâ=che=pas=mes=mains=je=con=nais=le=che=min 12
  je=vais=nous=con=dui=re=vers=dau=tres=len=de=mains 12
  ne=rie=pas=de=moi=jy=crois=un=peu 9

  nouvre=pas=tes=y=eux=je=vois=un=é=tran=ge=cham=pi=gnon 14
  il=sé=lè=ve=vers=les=cieux=comme=un=an=ci=en=dra=gon 14
  nos=peaux=de=viennent=trans=lu=ci=des=com=me=cel=les=des=anges 14
  je=vois=bat=tre=ton=cœur=au=ryth=me=de=nos=son=ges 13

  du=blanc=nous=de=ve=nons=an=thra=ci=tes 10
  la=pous=si=è=re=de=vient=pluie 8
  ce=ma=tin=sur=na=ga=sa=ki 8
 • Phonétique : Poussière D’Anges

  sɑ̃s ty syʁ no ʃəvø sεtə etʁɑ̃ʒə pusjεʁə
  εllə tɔ̃bə syʁ nu kɔmə ynə sɛ̃ɡyljεʁə bʁɥinə,
  ʁəɡaʁdə la vilə tut- otuʁ də nu nε plys kə ʁɥinə,
  œ̃ vɑ̃ etʁɑ̃ʒə tisə syʁ la site œ̃n- efʁεjɑ̃ ɔsɥεʁə.

  lεz- otə tuʁ də no site sefɔ̃dʁe ɑ̃ pusjεʁə,
  nɥaʒə nikɔtinə fəzɑ̃ tuse lε pasɑ̃z- efʁεje
  jεʁ ɑ̃kɔʁə tεllmɑ̃ fjεʁə no dusə kɔ̃tʁe
  oʒuʁdɥi la mɔʁ si pʁɔmεnə ɑ̃n- aʒilə uvʁjεʁə.

  seʁə twa kɔ̃tʁə mwa ma dusə mεtʁεsə,
  no ʃəvø dəvjεne si ɡʁi, ʒə nə vwa plys lə bʁœ̃
  ki mə ʃaʁmε naɡεʁə kɑ̃ də mε mɛ̃
  ʒə ʒuεz- avεk ta ʃəvəlyʁə avεk maladʁεsə.

  nə tusə pa mɔ̃n- amuʁ, fεʁmə bjɛ̃ lεz- iø
  nə laʃə pa mε mɛ̃ ʒə kɔnε lə ʃəmɛ̃,
  ʒə vε nu kɔ̃dɥiʁə vεʁ dotʁə- lɑ̃dəmɛ̃,
  nə ʁi pa də mwa, ʒi kʁwaz- œ̃ pø.

  nuvʁə pa tεz- iø, ʒə vwaz- œ̃n- etʁɑ̃ʒə ʃɑ̃piɲɔ̃
  il selεvə vεʁ lε sjø kɔmə œ̃n- ɑ̃sjɛ̃ dʁaɡɔ̃…
  no po dəvjεne tʁɑ̃slysidə, kɔmə sεllə dεz- ɑ̃ʒə,
  ʒə vwa batʁə tɔ̃ kœʁ o ʁitmə də no sɔ̃ʒə.

  dy blɑ̃ nu dəvənɔ̃z- ɑ̃tʁasitə,
  la pusjεʁə dəvjɛ̃ plɥi
  sə matɛ̃ syʁ naɡazaki…
 • Pieds Phonétique : Poussière D’Anges

  sɑ̃s=ty=syʁ=no=ʃə=vø=sε=tə=e=tʁɑ̃=ʒə=pu=sj=ε=ʁə 15
  εl=lə=tɔ̃=bə=syʁ=nu=kɔ=mə=y=nə=sɛ̃=ɡy=ljε=ʁə=bʁɥi=nə 16
  ʁə=ɡaʁ=də=la=vi=lə=tu=to=tuʁ=də=nu=nε=plys=kə=ʁɥi=nə 16
  œ̃=vɑ̃=e=tʁɑ̃ʒə=ti=sə=syʁ=la=si=te=œ̃=ne=fʁε=jɑ̃=ɔs=ɥεʁə 16

  lε=zo=tə=tuʁ=də=no=si=te=se=fɔ̃=dʁe=ɑ̃=pu=sjεʁ=ə 15
  nɥ=aʒə=ni=kɔ=ti=nə=fə=zɑ̃=tu=se=lε=pa=sɑ̃=ze=fʁε=je 16
  jεʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=tεl=lmɑ̃=fj=ε=ʁə=no=du=sə=kɔ̃=tʁe 14
  o=ʒuʁ=dɥi=la=mɔʁ=si=pʁɔ=mε=nə=ɑ̃=na=ʒi=lə=u=vʁjε=ʁə 16

  se=ʁə=twa=kɔ̃=tʁə=mwa=ma=du=sə=mε=tʁε=sə 12
  no=ʃə=vø=də=vj=ε=ne=si=ɡʁi=ʒə=nə=vwa=plys=lə=bʁœ̃ 15
  ki=mə=ʃaʁ=mε=na=ɡεʁ=ə=kɑ̃=də=mε=mɛ̃ 11
  ʒə=ʒu=ε=za=vεk=ta=ʃə=və=ly=ʁə=a=vεk=ma=la=dʁε=sə 16

  nə=tu=sə=pa=mɔ̃=na=muʁ=fεʁ=mə=bj=ɛ̃=lε=zi=ø 14
  nə=la=ʃə=pa=mε=mɛ̃=ʒə=kɔ=nε=lə=ʃə=mɛ̃ 12
  ʒə=vε=nu=kɔ̃d=ɥi=ʁə=vεʁ=do=tʁə=lɑ̃=də=mɛ̃ 12
  nə=ʁi=pa=də=mwa=ʒi=kʁwa=zœ̃=pø 9

  nu=vʁə=pa=tε=zi=ø=ʒə=vwa=zœ̃=ne=tʁɑ̃=ʒə=ʃɑ̃=pi=ɲɔ̃ 15
  il=se=lε=və=vεʁ=lε=sj=ø=kɔ=mə=œ̃=nɑ̃=sj=ɛ̃=dʁa=ɡɔ̃ 16
  no=po=də=vjε=ne=tʁɑ̃=sly=si=də=kɔ=mə=sεl=lə=dε=zɑ̃=ʒə 16
  ʒə=vwa=ba=tʁə=tɔ̃=kœ=ʁə=o=ʁit=mə=də=no=sɔ̃=ʒə 14

  dy=blɑ̃=nu=də=və=nɔ̃=zɑ̃=tʁa=si=tə 10
  la=pu=sj=ε=ʁə=də=vjɛ̃=plɥi 8
  sə=ma=tɛ̃=syʁ=na=ɡa=za=ki 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/12/2015 23:07Eugène

La grandeur du poème est de nous faire visiter ce que nous ne pourrions jamais raconter si nous le vivions.
Merci de cette évocation qui évite Hiroshima.

Auteur de Poésie
03/12/2015 10:29Willy25

Whoua très beau texte avec une évocation toute en douceur d’une des plus grandes atrocité de tous les temps.
J’ai aimé
Willy

Auteur de Poésie
03/12/2015 10:47Claude408

Texte superbe qui nous remémore les dangers du nucléaires.

Auteur de Poésie
03/12/2015 12:29Isa

C’est beau et sombre à la fois, j’aime beaucoup

Auteur de Poésie
19/02/2016 05:49Sétarcos L'hérétique
😉