Poeme-France : Lecture Écrit Comparaison

Poeme : De L’Amour À La Guerre.

Poème Comparaison
Publié le 29/07/2006 12:12

L'écrit contient 299 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : Cronos

De L’Amour À La Guerre.

La plus belle des choses, qui puisse arrivée,
A l’homme et son cœur, c’est de donner toujours,
Du soit en overdose, des preuves d’amitiés,
Des paroles de bonheur, élançées de mots d’Amour.

Offrir à un autre homme, qu’importe sa couleur,
Une once de respect, par delà les différences,
L’amitié au minimum, la liberté dans son ampleur,
Les portes refermées, des fausses apparences.

Relevé de ses mains, celui qui tombe devant soit,
Donner du réconfort, apporter un sourire,
Le mettre sur le chemin, vers l’Amour en renvoi,
Ou la beauté est or, ou la paix est l’avenir.Les guerres frappent le monde, d’un rythme éffréné,
Martelant la planète, aux sons des génocides,
De carnages elles inondes, en vagues d’atrocités,
Les peuples qui s’inquiètent, de maints écocides.

Les morts s’entassent, des victimes innocentes,
Les enfants tombent, s’écroulant sous les balles,
Les bons trèpassent, la liberté s’absente,
Partout la vie succombe, et le chaos s’installe.

L’orage de la haine, foudroie les parcelles d’Amour,
Déchire les familles, d’innocents massacrés,
Les Maîtres sans grandes peines, abusent du recours,
Aux armées de pacotilles, envoyées pour tuer.Les plus grands président, ne souhaite que la paix,
Mais pourtant continuent, à fabriquer des armes,
D’immondes charlatans, dans une course éffrénée,
Aux pouvoirs corrompues, sacrifiant nos frêles larmes…

Un joyaux de verdure, sur une mer d’harmonie,
Douce planète terre, aux charmes les plus divins,
Emeraude de la nature, reflet du paradis,
Victime de l’adultère, de l’homme et son dédain.

A quand les doux regards, sur les charmes du monde,
Sur les fausses différences, les envies de libertés,
Réduire le grand écart, sans perdre une seconde,
Voire nos ressemblances, dans un élan d’humanité.

29/07/06
 • Pieds Hyphénique: De L’Amour À La Guerre.

  la=plus=bel=le=des=cho=ses=qui=puis=se=ar=ri=vée 13
  a=l=hom=me=et=son=cœur=cest=de=don=ner=tou=jours 13
  du=soit=en=o=ver=do=se=des=preu=ves=da=mi=ti=és 14
  des=pa=ro=les=de=bon=heur=é=lan=çées=de=mots=da=mour 14

  of=frir=à=un=au=tre=hom=me=quim=por=te=sa=cou=leur 14
  u=ne=on=ce=de=res=pect=par=de=là=les=dif=fé=rences 14
  la=mi=tié=au=mi=ni=mum=la=li=ber=té=dans=son=am=pleur 15
  les=por=tes=re=fer=mées=des=faus=ses=ap=pa=ren=ces 13

  re=le=vé=de=ses=mains=ce=lui=qui=tom=be=de=vant=soit 14
  don=ner=du=ré=con=fort=ap=por=ter=un=sou=ri=re 13
  le=met=tre=sur=le=che=min=vers=la=mour=en=ren=voi 13
  ou=la=beau=té=est=or=ou=la=paix=est=la=ve=nir 13

  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 14

  les=guer=res=frap=pent=le=mon=de=dun=ryth=me=éf=fré=né 14
  mar=te=lant=la=pla=nè=te=aux=sons=des=gé=no=ci=des 14
  de=car=nages=elles=i=non=des=en=va=gues=da=tro=ci=tés 14
  les=peu=ples=qui=sin=qui=è=tent=de=maints=é=co=ci=des 14

  les=morts=sen=tas=sent=des=vic=ti=mes=in=no=cen=tes 13
  les=en=fants=tom=bent=sé=crou=lant=sous=les=bal=les 12
  les=bons=trè=pas=sent=la=li=ber=té=sab=sen=te 12
  par=tout=la=vie=suc=com=be=et=le=chaos=sins=ta=lle 13

  lo=rage=de=la=hai=ne=fou=droie=les=par=cel=les=da=mour 14
  dé=chi=re=les=fa=mil=les=din=no=cents=mas=sa=crés 13
  les=maî=tres=sans=gran=des=pei=nes=a=bu=sent=du=re=cours 14
  aux=ar=mées=de=pa=co=ti=lles=en=voyées=pour=tuer 12

  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 14

  les=plus=grands=pré=si=dent=ne=sou=hai=te=que=la=paix 13
  mais=pour=tant=con=ti=nuent=à=fa=bri=quer=des=ar=mes 13
  dim=mon=des=char=la=tans=dans=u=ne=cour=se=éf=fré=née 14
  aux=pou=voirs=cor=rom=pues=sa=cri=fiant=nos=frê=les=lar=mes 14

  un=joyaux=de=ver=du=re=sur=u=ne=mer=d=har=mo=nie 14
  dou=ce=pla=nè=te=ter=re=aux=char=mes=les=plus=di=vins 14
  eme=rau=de=de=la=na=tu=re=re=flet=du=pa=ra=dis 14
  vic=time=de=la=dul=tè=re=de=lhom=me=et=son=dé=dain 14

  a=quand=les=doux=re=gards=sur=les=char=mes=du=mon=de 13
  sur=les=faus=ses=dif=féren=ces=les=en=vies=de=li=ber=tés 14
  ré=dui=re=le=grand=é=cart=sans=per=dre=u=ne=se=conde 14
  voire=nos=res=sem=blan=ces=dans=un=é=lan=dhu=ma=ni=té 14

  vingt=neuf=s=la=sh=zé=ro=sept=s=la=sh=zé=ro=six 14
 • Phonétique : De L’Amour À La Guerre.

  la plys bεllə dε ʃozə, ki pɥisə aʁive,
  a lɔmə e sɔ̃ kœʁ, sε də dɔne tuʒuʁ,
  dy swa ɑ̃n- ɔvεʁdozə, dε pʁəvə damitje,
  dε paʁɔlə də bɔnœʁ, elɑ̃se də mo damuʁ.

  ɔfʁiʁ a œ̃n- otʁə ɔmə, kɛ̃pɔʁtə sa kulœʁ,
  ynə ɔ̃sə də ʁεspε, paʁ dəla lε difeʁɑ̃sə,
  lamitje o minimɔm, la libεʁte dɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃plœʁ,
  lε pɔʁtə- ʁəfεʁme, dε fosəz- apaʁɑ̃sə.

  ʁələve də sε mɛ̃, səlɥi ki tɔ̃bə dəvɑ̃ swa,
  dɔne dy ʁekɔ̃fɔʁ, apɔʁte œ̃ suʁiʁə,
  lə mεtʁə syʁ lə ʃəmɛ̃, vεʁ lamuʁ ɑ̃ ʁɑ̃vwa,
  u la bote εt- ɔʁ, u la pε ε lavəniʁ.

  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

  lε ɡeʁə- fʁape lə mɔ̃də, dœ̃ ʁitmə efʁene,
  maʁtəlɑ̃ la planεtə, o sɔ̃ dε ʒenɔsidə,
  də kaʁnaʒəz- εlləz- inɔ̃də, ɑ̃ vaɡ datʁɔsite,
  lε pəplə ki sɛ̃kjεte, də mɛ̃z- ekɔsidə.

  lε mɔʁ sɑ̃tase, dε viktiməz- inɔsɑ̃tə,
  lεz- ɑ̃fɑ̃ tɔ̃be, sekʁulɑ̃ su lε balə,
  lε bɔ̃ tʁεpase, la libεʁte sabsɑ̃tə,
  paʁtu la vi sykɔ̃bə, e lə ʃao sɛ̃stalə.

  lɔʁaʒə də la-εnə, fudʁwa lε paʁsεllə damuʁ,
  deʃiʁə lε famijə, dinɔsɑ̃ masakʁe,
  lε mεtʁə- sɑ̃ ɡʁɑ̃də pεnə, abyze dy ʁəkuʁ,
  oz- aʁme də pakɔtijə, ɑ̃vwaje puʁ tɥe.

  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

  lε plys ɡʁɑ̃ pʁezide, nə suεtə kə la pε,
  mε puʁtɑ̃ kɔ̃tinɥe, a fabʁike dεz- aʁmə,
  dimɔ̃də ʃaʁlatɑ̃, dɑ̃z- ynə kuʁsə efʁene,
  o puvwaʁ kɔʁɔ̃pɥ, sakʁifjɑ̃ no fʁεlə laʁmə…

  œ̃ ʒwajo də vεʁdyʁə, syʁ ynə mεʁ daʁmɔni,
  dusə planεtə teʁə, o ʃaʁmə- lε plys divɛ̃,
  əməʁodə də la natyʁə, ʁəflε dy paʁadi,
  viktimə də ladyltεʁə, də lɔmə e sɔ̃ dedɛ̃.

  a kɑ̃ lε du ʁəɡaʁd, syʁ lε ʃaʁmə- dy mɔ̃də,
  syʁ lε fosə difeʁɑ̃sə, lεz- ɑ̃vi də libεʁte,
  ʁedɥiʁə lə ɡʁɑ̃t- ekaʁ, sɑ̃ pεʁdʁə ynə səɡɔ̃də,
  vwaʁə no ʁəsɑ̃blɑ̃sə, dɑ̃z- œ̃n- elɑ̃ dymanite.

  vɛ̃t- nəf slaʃ zeʁo sεt slaʃ zeʁo sis
 • Pieds Phonétique : De L’Amour À La Guerre.

  la=plys=bεl=lə=dε=ʃo=zə=ki=pɥi=sə=a=ʁi=ve 13
  a=lɔ=mə=e=sɔ̃=kœ=ʁə=sε=də=dɔ=ne=tu=ʒuʁ 13
  dy=swa=ɑ̃=nɔ=vεʁ=do=zə=dε=pʁə=və=da=mi=tj=e 14
  dε=pa=ʁɔ=lə=də=bɔ=nœʁ=e=lɑ̃=se=də=mo=da=muʁ 14

  ɔ=fʁiʁ=a=œ̃=no=tʁə=ɔ=mə=kɛ̃=pɔʁ=tə=sa=ku=lœʁ 14
  y=nə=ɔ̃=sə=də=ʁεs=pε=paʁ=də=la=lε=di=fe=ʁɑ̃sə 14
  la=mi=tje=o=mi=ni=mɔm=la=li=bεʁ=te=dɑ̃=sɔ̃=nɑ̃=plœʁ 15
  lε=pɔʁ=tə=ʁə=fεʁ=me=dε=fo=sə=za=pa=ʁɑ̃=sə 13

  ʁə=lə=ve=də=sε=mɛ̃=səl=ɥi=ki=tɔ̃=bə=də=vɑ̃=swa 14
  dɔ=ne=dy=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=a=pɔʁ=te=œ̃=su=ʁi=ʁə 13
  lə=mε=tʁə=syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=vεʁ=la=muʁ=ɑ̃=ʁɑ̃=vwa 13
  u=la=bo=te=ε=tɔʁ=u=la=pε=ε=la=və=niʁ 13

  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 14

  lε=ɡe=ʁə=fʁa=pe=lə=mɔ̃=də=dœ̃=ʁit=mə=e=fʁe=ne 14
  maʁ=tə=lɑ̃=la=pla=nε=tə=o=sɔ̃=dε=ʒe=nɔ=si=də 14
  də=kaʁ=naʒə=zεllə=zi=nɔ̃=də=ɑ̃=va=ɡə=da=tʁɔ=si=te 14
  lε=pə=plə=ki=sɛ̃=kj=ε=te=də=mɛ̃=ze=kɔ=si=də 14

  lε=mɔʁ=sɑ̃=ta=se=dε=vik=ti=mə=zi=nɔ=sɑ̃=tə 13
  lε=zɑ̃=fɑ̃=tɔ̃=be=se=kʁu=lɑ̃=su=lε=ba=lə 12
  lε=bɔ̃=tʁε=pa=se=la=li=bεʁ=te=sab=sɑ̃=tə 12
  paʁ=tu=la=vi=sy=kɔ̃=bə=e=lə=ʃa=o=sɛ̃s=ta=lə 14

  lɔ=ʁaʒə=də=la-ε=nə=fu=dʁwa=lε=paʁ=sεl=lə=da=muʁ 14
  de=ʃi=ʁə=lε=fa=mij=ə=di=nɔ=sɑ̃=ma=sa=kʁe 13
  lε=mε=tʁə=sɑ̃=ɡʁɑ̃=də=pε=nə=a=by=ze=dy=ʁə=kuʁ 14
  o=zaʁ=me=də=pa=kɔ=ti=jə=ɑ̃=vwa=j=e=puʁ=tɥe 14

  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 14

  lε=plys=ɡʁɑ̃=pʁe=zi=de=nə=su=ε=tə=kə=la=pε 13
  mε=puʁ=tɑ̃=kɔ̃=tin=ɥe=a=fa=bʁi=ke=dε=za=ʁmə 13
  di=mɔ̃=də=ʃaʁ=la=tɑ̃=dɑ̃=zy=nə=kuʁ=sə=e=fʁe=ne 14
  o=pu=vwaʁ=kɔ=ʁɔ̃pɥ=sa=kʁi=fj=ɑ̃=no=fʁε=lə=la=ʁmə 14

  œ̃=ʒwa=jo=də=vεʁ=dy=ʁə=syʁ=y=nə=mεʁ=daʁ=mɔ=ni 14
  du=sə=pla=nε=tə=te=ʁə=o=ʃaʁ=mə=lε=plys=di=vɛ̃ 14
  ə=mə=ʁodə=də=la=na=ty=ʁə=ʁə=flε=dy=pa=ʁa=di 14
  vik=ti=mə=də=la=dyl=tεʁə=də=lɔ=mə=e=sɔ̃=de=dɛ̃ 14

  a=kɑ̃=lε=du=ʁə=ɡaʁd=syʁ=lε=ʃaʁ=mə=dy=mɔ̃=də 13
  syʁ=lε=fo=sə=di=fe=ʁɑ̃sə=lε=zɑ̃=vi=də=li=bεʁ=te 14
  ʁed=ɥi=ʁə=lə=ɡʁɑ̃=te=kaʁ=sɑ̃=pεʁ=dʁə=y=nə=sə=ɡɔ̃də 14
  vwaʁə=no=ʁə=sɑ̃=blɑ̃=sə=dɑ̃=zœ̃=ne=lɑ̃=dy=ma=ni=te 14

  vɛ̃t=nəf=slaʃ=ze=ʁo=sεt=slaʃ=ze=ʁo=sis 10

PostScriptum

Inspiration du matin. . .

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/07/2006 13:18Bambina_

(F)

Auteur de Poésie
29/07/2006 14:27Evangelista

Très beau poème, une belle preuve de respect et de tolérance de son prochain.
Amicalement.

Auteur de Poésie
30/07/2006 20:44(F)Fleurlune Mimi(F)

Quelques grands présidents peuvent ils aimer la paix alors qu’ils fabriques des armes et les envoient sur les terres de leurs freres et leurs soeur pour les masacrer ou est l’ombre de la paix ici :(:(:( Désolée si mon point de vue est pas aimable mais c’est bien la vérité
en tt cas ton écrit je l’aime beaucoup 🙂

Auteur de Poésie
04/08/2006 18:22Galaad

Tes poemes st magnifiques, tu y livres ton ame qui est belle et genereuse.
J admire sincerement ton talent. Voila en un mot tu viens de faire un nouveau fan.
Au plaisir sincere de te lire
Amicalement.