Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Frères De Plumes Endeuillés Duo Xander De Profundi

Poème Amour
Publié le 02/06/2004 00:00

L'écrit contient 192 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : De Profundis

Frères De Plumes Endeuillés Duo Xander De Profundi

Prisonnier des sanglots lugubres d’une vie non désirée,
Mes cris d’afflictions s’étouffent en mon âme décharnée,
Mes larmes de sang suintent en perles dorées,
Reflettant la litanique agonie d’une existence mutilée.

Ma souffrance résonne en mon corps devenu tombeau
Comme un écho sans lueur aux limbes berceau.
Mes mains ensanglantées frappent le marbre gémissant
Espérant quitter le linceul de ses pleurs béants.

Le sanglot de ces douleurs perlées d’innocence
Suinte sa torpeur dans une nuit glaciale
Tranche son calvaire en douce résistance
Et plante sur mon crâne, détresses abyssales

Sur l’esprit gémissant en proie à l’errance
Coulent mes larmes assoiffées de souffrance
Qui glissent sur la terre aux mornes espérances
Et se gorgent de ces affres aplomb de déchéance

Quand le pluie étale son coprs empoisonné
Mon cœur cherche un endroit pour terrer ses gerçures
A l’entre du cachot, ma plume endeuillée
Essaye en vain de panser ses blessures

Esseulé, j’écoute une douce symphonie funèbre errer
Comme une ritournelle à la harpe de mes veines entaillées,
Devenues une plaie béante, ma souffrance s’évanouit
A chaque note de mucique mon corps s’affaiblit.
 • Pieds Hyphénique: Frères De Plumes Endeuillés Duo Xander De Profundi

  pri=son=nier=des=san=glots=lu=gubres=du=ne=vie=non=dé=si=rée 15
  mes=cris=daf=flic=tions=sé=touf=fent=en=mon=â=me=dé=char=née 15
  mes=lar=mes=de=sang=suin=tent=en=per=les=do=rées 12
  re=flet=tant=la=li=ta=ni=quea=go=nie=dune=exis=ten=ce=mu=ti=lée 17

  ma=souf=france=ré=son=ne=en=mon=corps=de=ve=nu=tom=beau 14
  com=me=un=é=cho=sans=lueur=aux=lim=bes=ber=ceau 12
  mes=mains=en=san=glan=tées=frap=pent=le=mar=bre=gé=mis=sant 14
  es=pé=rant=quit=ter=le=lin=ceul=de=ses=pleurs=bé=ants 13

  le=san=glot=de=ces=dou=leurs=per=lées=din=no=cen=ce 13
  suin=te=sa=tor=peur=dans=u=ne=nuit=gla=ci=a=le 13
  tran=che=son=cal=vai=re=en=dou=ce=ré=sis=tan=ce 13
  et=plan=te=sur=mon=crâ=ne=dé=tres=ses=a=bys=sa=les 14

  sur=les=prit=gé=mis=sant=en=proie=à=ler=ran=ce 12
  cou=lent=mes=lar=mes=as=soif=fées=de=souf=fran=ce 12
  qui=glis=sent=sur=la=terre=aux=mor=nes=es=pé=rances 12
  et=se=gorgent=de=ces=af=fres=a=plomb=de=dé=ché=ance 13

  quand=le=pluie=é=tale=son=co=prs=em=poi=son=né 12
  mon=cœur=cherche=un=en=droit=pour=ter=rer=ses=ger=çures 12
  a=len=tre=du=ca=chot=ma=plu=me=en=deuil=lée 12
  es=saye=en=vain=de=pan=ser=ses=bles=su=res 11

  es=seu=lé=jé=couteu=ne=dou=ce=sym=pho=nie=fu=nè=bre=er=rer 16
  commeu=ne=ri=tour=nel=le=à=la=har=pe=de=mes=vei=nes=en=taillées 16
  de=ve=nues=une=plaie=bé=an=te=ma=souf=fran=ce=sé=va=nouit 15
  a=cha=que=note=de=mu=ci=que=mon=corps=saf=fai=blit 13
 • Phonétique : Frères De Plumes Endeuillés Duo Xander De Profundi

  pʁizɔnje dε sɑ̃ɡlo lyɡybʁə- dynə vi nɔ̃ deziʁe,
  mε kʁi dafliksjɔ̃ setufe ɑ̃ mɔ̃n- amə deʃaʁne,
  mε laʁmə- də sɑ̃ sɥɛ̃te ɑ̃ pεʁlə- dɔʁe,
  ʁəflεtɑ̃ la litanikə aɡɔni dynə εɡzistɑ̃sə mytile.

  ma sufʁɑ̃sə ʁezɔnə ɑ̃ mɔ̃ kɔʁ dəvəny tɔ̃bo
  kɔmə œ̃n- eʃo sɑ̃ lɥœʁ o lɛ̃bə bεʁso.
  mε mɛ̃z- ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te fʁape lə maʁbʁə ʒemisɑ̃
  εspeʁɑ̃ kite lə lɛ̃səl də sε plœʁ beɑ̃.

  lə sɑ̃ɡlo də sε dulœʁ pεʁle dinɔsɑ̃sə
  sɥɛ̃tə sa tɔʁpœʁ dɑ̃z- ynə nɥi ɡlasjalə
  tʁɑ̃ʃə sɔ̃ kalvεʁə ɑ̃ dusə ʁezistɑ̃sə
  e plɑ̃tə syʁ mɔ̃ kʁanə, detʁesəz- abisalə

  syʁ lεspʁi ʒemisɑ̃ ɑ̃ pʁwa a leʁɑ̃sə
  kule mε laʁməz- aswafe də sufʁɑ̃sə
  ki ɡlise syʁ la teʁə o mɔʁnəz- εspeʁɑ̃sə
  e sə ɡɔʁʒe də sεz- afʁəz- aplɔ̃ də deʃeɑ̃sə

  kɑ̃ lə plɥi etalə sɔ̃ kɔpʁz- ɑ̃pwazɔne
  mɔ̃ kœʁ ʃεʁʃə œ̃n- ɑ̃dʁwa puʁ teʁe sε ʒεʁsyʁə
  a lɑ̃tʁə dy kaʃo, ma plymə ɑ̃dœje
  esεj ɑ̃ vɛ̃ də pɑ̃se sε blesyʁə

  esəle, ʒekutə ynə dusə sɛ̃fɔni fynεbʁə eʁe
  kɔmə ynə ʁituʁnεllə a la-aʁpə də mε vεnəz- ɑ̃taje,
  dəvənɥz- ynə plε beɑ̃tə, ma sufʁɑ̃sə sevanui
  a ʃakə nɔtə də mysikə mɔ̃ kɔʁ safεbli.
 • Pieds Phonétique : Frères De Plumes Endeuillés Duo Xander De Profundi

  pʁi=zɔ=nje=dε=sɑ̃=ɡlo=ly=ɡybʁə=dy=nə=vi=nɔ̃=de=zi=ʁe 15
  mε=kʁi=da=flik=sjɔ̃se=tu=fe=ɑ̃=mɔ̃=na=mə=de=ʃaʁ=ne 14
  mε=laʁ=mə=də=sɑ̃=sɥɛ̃=te=ɑ̃=pεʁ=lə=dɔ=ʁe 12
  ʁə=flε=tɑ̃=la=li=ta=nikəa=ɡɔ=ni=dy=nə=εɡ=zis=tɑ̃=sə=my=ti=le 18

  ma=su=fʁɑ̃sə=ʁe=zɔ=nə=ɑ̃=mɔ̃=kɔʁ=də=və=ny=tɔ̃=bo 14
  kɔ=mə=œ̃=ne=ʃo=sɑ̃=lɥœ=ʁə=o=lɛ̃=bə=bεʁ=so 13
  mε=mɛ̃=zɑ̃=sɑ̃=ɡlɑ̃=te=fʁa=pe=lə=maʁ=bʁə=ʒe=mi=sɑ̃ 14
  εs=pe=ʁɑ̃=ki=te=lə=lɛ̃=səl=də=sε=plœ=ʁə=be=ɑ̃ 14

  lə=sɑ̃=ɡlo=də=sε=du=lœ=ʁə=pεʁ=le=di=nɔ=sɑ̃=sə 14
  sɥɛ̃=tə=sa=tɔʁ=pœ=ʁə=dɑ̃=zy=nə=nɥi=ɡla=sj=a=lə 14
  tʁɑ̃=ʃə=sɔ̃=kal=vε=ʁə=ɑ̃=du=sə=ʁe=zis=tɑ̃=sə 13
  e=plɑ̃=tə=syʁ=mɔ̃=kʁa=nə=de=tʁe=sə=za=bi=sa=lə 14

  syʁ=lεs=pʁi=ʒe=mi=sɑ̃=ɑ̃=pʁwa=a=le=ʁɑ̃=sə 12
  ku=le=mε=laʁ=mə=za=swa=fe=də=su=fʁɑ̃=sə 12
  ki=ɡli=se=syʁ=la=te=ʁə=o=mɔʁ=nə=zεs=pe=ʁɑ̃=sə 14
  e=sə=ɡɔʁ=ʒe=də=sε=za=fʁə=za=plɔ̃=də=de=ʃe=ɑ̃sə 14

  kɑ̃=lə=plɥi=e=ta=lə=sɔ̃=kɔp=ʁzɑ̃=pwa=zɔ=ne 12
  mɔ̃=kœʁ=ʃεʁ=ʃə=œ̃=nɑ̃=dʁwa=puʁ=te=ʁe=sε=ʒεʁ=sy=ʁə 14
  a=lɑ̃=tʁə=dy=ka=ʃo=ma=ply=mə=ɑ̃=dœj=e 12
  e=sεj=ɑ̃=vɛ̃=də=pɑ̃=se=sε=ble=sy=ʁə 11

  e=sə=le=ʒe=kutəy=nə=du=sə=sɛ̃=fɔ=ni=fy=nε=bʁə=e=ʁe 16
  kɔməy=nə=ʁi=tuʁ=nεllə=a=la-aʁ=pə=də=mε=vε=nə=zɑ̃=ta=je 16
  də=vən=ɥzynə=plε=be=ɑ̃=tə=ma=su=fʁɑ̃=sə=se=va=nui 14
  a=ʃa=kə=nɔ=tə=də=my=si=kə=mɔ̃=kɔʁ=sa=fε=bli 14

PostScriptum

sympathique mélange de nos plumes endeuillées

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/06/2004 00:00-0titefleur-0

BRAVO vraiment ! magnifique le mots est faible meme! continue comme sa j’aodre tout tes ecrits sincerement!
bizz titefleur. je te t’oublie aps non plus! 🙂

Auteur de Poésie
03/06/2004 00:00Sheron

Esseulée je vous lis tel une douce symphonie
Fut elle funèbre la portion de note
En est ravissante alors qu’importe
Beau duo je me ne peux en être que ravie

Amitié