Univers de poésie d'un auteur

Poème:Je Ne Le Dirais Pas

Le Poème

On l’utilise sans cesse, chaque jour, à chaque instant,
Il est comme une attraction trop souvent exhibée.
Ce mot sacré n’a pas plus de consistance que le vent,
Tant de fois il à été mal à propos utilisé.

Je ne te le dirai donc pas, pour qu’il garde sa force
Je l’abriterai en moi comme un mystère caché
Et pourtant, en moi, il est tel une tempète atroce
Hurlant comme un diable afin de s’echapper.

Je me tairais donc plongé dans le silence de l’infini
Sans un murmure sèrré contre mon cœur
Dans ce coin d’obscurité je me tiendrais assis,
Retenant sans cesse mes ardeurs.

Ne pas t’éffrayer, car tu fuirais rapidement au loin
Si le moindre soupcon venait à t’éfleurer.
Je ne suis pas Apolon, cela au moins je le sais bien
Mais est il interdit au mendiant de rêver.

Je cache mon seul trèsor sous ma veste racornie
C’est ce mot si doux que je veux crier
Mais tu es belle je suis usé et déjà vieilli
Mon âme me semble agée de milliers d’années.

Comment, ma belle idole, oserai je t’approcher
Quand je peux tout juste te contempler
Tes voiles sont pour moi les attributs sacrées
Symboles mouvants et dansants de ton éternité.

Moi le mendiant, moi le gredin sans foi
J’ai renoncé à tout mes titres pour toi
Pour vivre dans ta lumière pour t’admirer
Un jour je te le crierai ce mot insensé.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Domgabillo

Poète Domgabillo

Domgabillo a publié sur le site 54 écrits. Domgabillo est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Je Ne Le Dirais Pason=lu=ti=lise=sans=ces=se=cha=que=jour=à=cha=queins=tant 14
il=est=comme=u=ne=at=trac=tion=trop=sou=vent=ex=hi=bée 14
ce=mot=sa=cré=na=pas=plus=de=con=sis=tance=que=le=vent 14
tant=de=fois=il=à=é=té=mal=à=pro=pos=u=ti=li=sé 15

je=ne=te=le=di=rai=donc=pas=pour=quil=gar=de=sa=force 14
je=la=brite=rai=en=moi=com=me=un=mys=tè=re=ca=ché 14
et=pour=tant=en=moi=il=est=tel=une=tem=pè=te=a=troce 14
hur=lant=com=me=un=di=a=ble=a=fin=de=se=chap=per 14

je=me=tai=rais=donc=plon=gé=dans=le=silen=ce=de=lin=fi=ni 15
sans=un=mur=mu=re=sèr=ré=con=tre=mon=cœur 11
dans=ce=coin=dobs=cu=ri=té=je=me=tien=drais=as=sis 13
re=te=nant=sans=ces=se=mes=ar=deurs 9

ne=pas=téf=frayer=car=tu=fui=rais=ra=pi=de=ment=au=loin 14
si=le=moin=dre=soup=con=ve=nait=à=té=fleu=rer 12
je=ne=suis=pas=a=po=lon=ce=la=au=moins=je=le=sais=bien 15
mais=est=il=in=ter=dit=au=men=di=ant=de=rê=ver 13

je=ca=che=mon=seul=trè=sor=sous=ma=ves=te=ra=cor=nie 14
cest=ce=mot=si=doux=que=je=veux=cri=er 10
mais=tu=es=bel=le=je=suis=u=sé=et=dé=jà=vieil=li 14
mon=â=me=me=sem=ble=a=gée=de=mil=li=ers=dan=nées 14

com=ment=ma=bel=le=i=dole=o=se=rai=je=tap=pro=cher 14
quand=je=peux=tout=jus=te=te=con=tem=pler 10
tes=voi=les=sont=pour=moi=les=at=tri=buts=sa=crées 12
sym=bo=les=mou=vants=et=dan=sants=de=ton=é=ter=ni=té 14

moi=le=men=di=ant=moi=le=gre=din=sans=foi 11
jai=re=non=cé=à=tout=mes=ti=tres=pour=toi 11
pour=vi=vre=dans=ta=lu=mi=è=re=pour=tad=mi=rer 13
un=jour=je=te=le=crie=rai=ce=mot=in=sen=sé 12
Phonétique : Je Ne Le Dirais Pasɔ̃ lytilizə sɑ̃ sεsə, ʃakə ʒuʁ, a ʃakə ɛ̃stɑ̃,
il ε kɔmə ynə atʁaksjɔ̃ tʁo suvɑ̃ εɡzibe.
sə mo sakʁe na pa plys də kɔ̃sistɑ̃sə kə lə vɑ̃,
tɑ̃ də fwaz- il a ete mal a pʁɔpoz- ytilize.

ʒə nə tə lə diʁε dɔ̃k pa, puʁ kil ɡaʁdə sa fɔʁsə
ʒə labʁitəʁε ɑ̃ mwa kɔmə œ̃ mistεʁə kaʃe
e puʁtɑ̃, ɑ̃ mwa, il ε tεl ynə tɑ̃pεtə atʁɔsə
yʁlɑ̃ kɔmə œ̃ djablə afɛ̃ də sεʃape.

ʒə mə tεʁε dɔ̃k plɔ̃ʒe dɑ̃ lə silɑ̃sə də lɛ̃fini
sɑ̃z- œ̃ myʁmyʁə sεʁe kɔ̃tʁə mɔ̃ kœʁ
dɑ̃ sə kwɛ̃ dɔpskyʁite ʒə mə tjɛ̃dʁεz- asi,
ʁətənɑ̃ sɑ̃ sεsə mεz- aʁdœʁ.

nə pa tefʁεje, kaʁ ty fɥiʁε ʁapidəmɑ̃ o lwɛ̃
si lə mwɛ̃dʁə supkɔ̃ vənε a tefləʁe.
ʒə nə sɥi pa apɔlɔ̃, səla o mwɛ̃ ʒə lə sε bjɛ̃
mεz- εt- il ɛ̃tεʁdi o mɑ̃djɑ̃ də ʁεve.

ʒə kaʃə mɔ̃ səl tʁεzɔʁ su ma vεstə ʁakɔʁni
sε sə mo si du kə ʒə vø kʁje
mε ty ε bεllə ʒə sɥiz- yze e deʒa vjεji
mɔ̃n- amə mə sɑ̃blə aʒe də milje dane.

kɔmɑ̃, ma bεllə idɔlə, ozəʁε ʒə tapʁoʃe
kɑ̃ ʒə pø tu ʒystə tə kɔ̃tɑ̃ple
tε vwalə sɔ̃ puʁ mwa lεz- atʁiby sakʁe
sɛ̃bɔlə muvɑ̃z- e dɑ̃sɑ̃ də tɔ̃n- etεʁnite.

mwa lə mɑ̃djɑ̃, mwa lə ɡʁədɛ̃ sɑ̃ fwa
ʒε ʁənɔ̃se a tu mε titʁə- puʁ twa
puʁ vivʁə dɑ̃ ta lymjεʁə puʁ tadmiʁe
œ̃ ʒuʁ ʒə tə lə kʁjəʁε sə mo ɛ̃sɑ̃se.
Syllabes Phonétique : Je Ne Le Dirais Pasɔ̃=ly=ti=lizə=sɑ̃=sε=sə=ʃa=kə=ʒuʁ=a=ʃa=kəɛ̃s=tɑ̃ 14
il=ε=kɔmə=y=nə=a=tʁak=sjɔ̃=tʁo=su=vɑ̃=εɡ=zi=be 14
sə=mo=sa=kʁe=na=pa=plys=də=kɔ̃=sis=tɑ̃sə=kə=lə=vɑ̃ 14
tɑ̃də=fwa=zil=a=e=te=mal=a=pʁɔ=po=zy=ti=li=ze 14

ʒə=nə=tə=lə=di=ʁε=dɔ̃k=pa=puʁ=kil=ɡaʁ=də=sa=fɔʁsə 14
ʒə=la=bʁitə=ʁε=ɑ̃=mwa=kɔ=mə=œ̃=mis=tε=ʁə=ka=ʃe 14
e=puʁ=tɑ̃=ɑ̃=mwa=il=ε=tεl=ynə=tɑ̃=pε=tə=a=tʁɔsə 14
yʁ=lɑ̃=kɔ=mə=œ̃=dj=a=blə=a=fɛ̃=də=sε=ʃa=pe 14

ʒə=mə=tε=ʁε=dɔ̃k=plɔ̃=ʒe=dɑ̃lə=si=lɑ̃=sə=də=lɛ̃=fi=ni 15
sɑ̃=zœ̃=myʁ=my=ʁə=sε=ʁe=kɔ̃=tʁə=mɔ̃=kœ=ʁə 12
dɑ̃=sə=kwɛ̃=dɔp=sky=ʁi=te=ʒə=mə=tj=ɛ̃=dʁε=za=si 14
ʁə=tə=nɑ̃=sɑ̃=sε=sə=mε=zaʁ=dœ=ʁə 10

nə=pa=te=fʁε=je=kaʁ=ty=fɥi=ʁε=ʁa=pidə=mɑ̃=o=lwɛ̃ 14
si=lə=mwɛ̃=dʁə=sup=kɔ̃=və=nε=a=te=flə=ʁe 12
ʒə=nə=sɥi=pa=a=pɔ=lɔ̃sə=la=o=mwɛ̃=ʒə=lə=sε=bjɛ̃ 14
mε=zε=til=ɛ̃=tεʁ=di=o=mɑ̃=dj=ɑ̃=də=ʁε=ve 13

ʒə=ka=ʃə=mɔ̃=səl=tʁε=zɔʁ=su=ma=vεs=tə=ʁa=kɔʁ=ni 14
sε=sə=mo=si=du=kə=ʒə=vø=kʁj=e 10
mε=ty=ε=bεl=lə=ʒə=sɥi=zy=ze=e=de=ʒa=vjε=ji 14
mɔ̃=na=mə=mə=sɑ̃=blə=a=ʒe=də=mi=lj=e=da=ne 14

kɔ=mɑ̃=ma=bεl=lə=i=dɔlə=o=zə=ʁε=ʒə=ta=pʁo=ʃe 14
kɑ̃=ʒə=pø=tu=ʒys=tə=tə=kɔ̃=tɑ̃=ple 10
tε=vwa=lə=sɔ̃=puʁ=mwa=lε=za=tʁi=by=sa=kʁe 12
sɛ̃=bɔ=lə=mu=vɑ̃=ze=dɑ̃=sɑ̃=də=tɔ̃=ne=tεʁ=ni=te 14

mwa=lə=mɑ̃=dj=ɑ̃=mwa=lə=ɡʁə=dɛ̃=sɑ̃=fwa 11
ʒε=ʁə=nɔ̃=se=a=tu=mε=ti=tʁə=puʁ=twa 11
puʁ=vi=vʁə=dɑ̃=ta=ly=mj=ε=ʁə=puʁ=tad=mi=ʁe 13
œ̃=ʒuʁ=ʒə=tə=lə=kʁj=ə=ʁε=sə=mo=ɛ̃=sɑ̃=se 13

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
26/03/2004 00:00Romain Dehez

SUPERBE CHUTE J adore ta facon d écrir
j attend les suivant avec impatience. . .
bonne continuation

Poème Amour
Du 26/03/2004 00:00

L'écrit contient 252 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.