Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Merci…

Poème Amour
Publié le 28/07/2004 00:00

L'écrit contient 189 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Eclair

Merci…

A toi c’est peu de dire ceci
Pour ce que tu as emporté que jadis était parti,
Tu as redefine mon existance
Qui allait être en transe ;
Tout les bouquets ne font qu’un pour un merci
Mais a toi, n’est ce pas trop peu de te dire ceci.

Dans de la solitude, j’étais jeté aux oubliettes
Et voici maintenant je sonne la trompette
Pour qu’arrivent Roméo et sa Juliette
Bien loin après nous deux qui tenons la vedette ;
Oh ! amour des amours tu es l’auréole autour de ma tête
La noblesse que mon entité était en quette,
En te remercient, tout les astre s’éteignent pour que brille mon merci
Mais hélas ! n’est ce pas trop et trop peu de dire ceci.

IL n’y a qu’un mots pour montrer ma gratitude qui n’est pas une lueur
Et je m’abaisse devant ta majesté pour le dire avec tant de douceur
Que désormais il m’appartient et a quiconque leur ;
TOI qui dans mon désert as bourgeonnée miraculeuse fleur
Un (M. E. R. C. I) en présence de notre seigneur.
 • Pieds Hyphénique: Merci…

  a=toi=cest=peu=de=di=re=ce=ci 9
  pour=ce=que=tu=as=em=por=té=que=ja=dis=é=tait=par=ti 15
  tu=as=re=de=fi=ne=mon=exis=tan=ce 10
  qui=al=lait=ê=tre=en=tran=se 8
  tout=les=bou=quets=ne=font=quun=pour=un=mer=ci 11
  mais=a=toi=nest=ce=pas=trop=peu=de=te=di=re=ce=ci 14

  dans=de=la=so=li=tu=de=jé=tais=je=té=aux=ou=bliettes 14
  et=voi=ci=main=te=nant=je=son=ne=la=trom=pet=te 13
  pour=quar=ri=vent=ro=mé=o=et=sa=ju=liet=te 12
  bien=loin=a=près=nous=deux=qui=te=nons=la=ve=det=te 13
  oh=a=mour=des=a=mours=tu=es=lau=réoleau=tour=de=ma=tête 14
  la=no=bles=se=que=mon=en=ti=té=é=tait=en=quet=te 14
  en=te=re=mer=cient=tout=les=astre=sé=tei=gnent=pour=que=brille=mon=mer=ci 17
  mais=hé=las=nest=ce=pas=trop=et=trop=peu=de=dire=ce=ci 14

  il=ny=a=quun=mots=pour=mon=trer=ma=gra=ti=tude=qui=nest=pas=u=ne=lueur 18
  et=je=ma=baisse=de=vant=ta=ma=jes=té=pour=le=di=rea=vec=tant=de=dou=ceur 19
  que=dé=sor=mais=il=map=par=tient=et=a=qui=con=que=leur 14
  toi=qui=dans=mon=dé=sert=as=bour=geon=née=mi=ra=cu=leuse=fleur 15
  un=m=e=r=c=i=en=présen=ce=de=no=tre=sei=gneur 14
 • Phonétique : Merci…

  a twa sε pø də diʁə səsi
  puʁ sə kə ty a ɑ̃pɔʁte kə ʒadiz- etε paʁti,
  ty a ʁədəfinə mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
  ki alε εtʁə ɑ̃ tʁɑ̃zə,
  tu lε bukε nə fɔ̃ kœ̃ puʁ œ̃ mεʁsi
  mεz- a twa, nε sə pa tʁo pø də tə diʁə səsi.

  dɑ̃ də la sɔlitydə, ʒetε ʒəte oz- ubljεtə
  e vwasi mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɔnə la tʁɔ̃pεtə
  puʁ kaʁive ʁɔmeo e sa ʒyljεtə
  bjɛ̃ lwɛ̃ apʁε nu dø ki tənɔ̃ la vədεtə,
  ɔ ! amuʁ dεz- amuʁ ty ε loʁeɔlə otuʁ də ma tεtə
  la nɔblεsə kə mɔ̃n- ɑ̃tite etε ɑ̃ kεtə,
  ɑ̃ tə ʁəmεʁsje, tu lεz- astʁə setεɲe puʁ kə bʁijə mɔ̃ mεʁsi
  mεz- ela ! nε sə pa tʁo e tʁo pø də diʁə səsi.

  il ni a kœ̃ mo puʁ mɔ̃tʁe ma ɡʁatitydə ki nε pa ynə lɥœʁ
  e ʒə mabεsə dəvɑ̃ ta maʒεste puʁ lə diʁə avεk tɑ̃ də dusœʁ
  kə dezɔʁmεz- il mapaʁtjɛ̃ e a kikɔ̃kə lœʁ,
  twa ki dɑ̃ mɔ̃ dezεʁ a buʁʒɔne miʁakyløzə flœʁ
  yn (m. ə. εʁ. se. i) εn pʁezɑ̃sə də nɔtʁə sεɲœʁ.
 • Pieds Phonétique : Merci…

  a=twa=sε=pødə=di=ʁə=sə=si 8
  puʁsə=kə=ty=a=ɑ̃=pɔʁ=te=kə=ʒa=di=ze=tε=paʁ=ti 14
  ty=a=ʁə=də=fi=nə=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə 11
  ki=a=lε=ε=tʁə=ɑ̃=tʁɑ̃=zə 8
  tu=lε=bu=kε=nə=fɔ̃=kœ̃=puʁ=œ̃=mεʁ=si 11
  mε=za=twa=nε=sə=pa=tʁo=pø=də=tə=di=ʁə=sə=si 14

  dɑ̃=də=la=sɔ=li=ty=də=ʒe=tε=ʒə=te=o=zu=bljεtə 14
  e=vwa=si=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=sɔ=nə=la=tʁɔ̃=pε=tə 13
  puʁ=ka=ʁi=ve=ʁɔ=me=o=e=sa=ʒy=lj=ε=tə 13
  bj=ɛ̃=lwɛ̃=a=pʁε=nu=dø=ki=tə=nɔ̃=la=və=dε=tə 14
  ɔ=a=muʁ=dε=za=muʁ=ty=ε=lo=ʁe=ɔləo=tuʁ=də=ma=tεtə 15
  la=nɔ=blε=sə=kə=mɔ̃=nɑ̃=ti=te=e=tε=ɑ̃=kε=tə 14
  ɑ̃tə=ʁə=mεʁ=sje=tu=lε=zas=tʁə=se=tε=ɲe=puʁ=kə=bʁi=jə=mɔ̃=mεʁ=si 18
  mε=ze=la=nεsə=pa=tʁo=e=tʁo=pø=də=di=ʁə=sə=si 14

  il=ni=a=kœ̃=mo=puʁ=mɔ̃=tʁe=ma=ɡʁa=ti=tydə=ki=nε=pa=y=nə=lɥœʁ 18
  e=ʒə=ma=bεsə=də=vɑ̃=ta=ma=ʒεs=te=puʁ=lə=di=ʁəa=vεk=tɑ̃=də=du=sœʁ 19
  kə=de=zɔʁ=mε=zil=ma=paʁ=tjɛ̃=e=a=ki=kɔ̃=kə=lœʁ 14
  twa=ki=dɑ̃=mɔ̃=de=zεʁ=a=buʁ=ʒɔ=ne=mi=ʁa=ky=løzə=flœʁ 15
  yn=m=ə=εʁ=se=i=εn=pʁe=zɑ̃sə=də=nɔ=tʁə=sε=ɲœʁ 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/08/2004 00:00Soldier

C’est vraiment tres bo, continu

Auteur de Poésie
04/10/2004 00:00Alexia

c clair, tout le monde pense la même chose, t’écris vraiment très bien, encore bravo, continu comme ca car c encore que du pliaisr. . . .

Auteur de Poésie
27/10/2004 00:00Celia_Love

c’est super beau t’ecris super bien et continu comme sa bizoux