Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : … Je T’Aime…

Poème Amour
Publié le 18/06/2012 15:25

L'écrit contient 357 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Finou

… Je T’Aime…

A la lueur d’une seul chandel, les yeux remplis d’étincelle,
Envelopper dans un écrin charnelle, je t’emprisonne de mon regard passionnelle,
C’est une façon à moi, de te dire, que tu occupe une grande,
Place dans mon cœur, ou tu ma redonner le gout de vivre, sans rancœur.

Tu en a réclamer une partie, peu importe ce qu’il nous arriveras,
Il t’appartiendras toujours, il fait partie de ta vie,
Il est à toi tu en est son essence, un feu brûle intensément dans mon cœur,
Et c’est toi qui en consumme sa chaleur, tel un vraie bonheur.

Vraiment, tu as brisé toutes les bariéres, que j’avais érigée,
Et qui se trouver à travers, tu as apaiser mes craintes le plus souvent celle d’hier,
Tu m’a réveler des chose sur moi même, que je ne connaisser pas et j’aime,
Tu m’a fait épprouver des chose, que je n’aurais jamais crus ressentir, souvent sous forme de prose.

Tu as toute la patience, la sensibiliter, et la conpréhension, avec aisance,
Nécessaire pour bâtir le genre, de relation que nous avons toutes les deux à l’unisson,
Je chéri chaque instant passer à tes cotés, ou j’en remercie le ciel de t’avoir mis sur mon chemin sans pariter.

Donc mon amour, quand je te dit je t’aime, sans coton ou veste de laine,
Ce n’est pas une habitude, c’est ma façon à moi de te remercier tout en restant prude,
De rester toi, à mes cotés, tous le temps à chaque fois,
Tu est mon ange de l’amour que je garderais pour toujours.

Tous ce que tu m’apporte mon élixire de joie, et pas seulement pour une seule fois,
Réconfort, confiance, amour, beauter, tout est bien une vraie réaliter,
Tu me redonne espoir, et bonheur,
En remplissant mon cœur de couleur et de chaleur.

Tu détiens tous simplement, la plus belle chose au monde,
Que tu me livre et m’enhivre,
Avec ivresse et tendresse, Ou je me délecte en vitesse,
Assoiffer toujours, sans retours, j’aime,
… Ton amour…

Delphine D.
 • Pieds Hyphénique: … Je T’Aime…

  a=la=lueur=du=ne=seul=chan=del=les=y=eux=rem=plis=dé=tin=cel=le 17
  en=ve=lop=per=dans=un=é=crin=char=nel=le=je=tem=pri=son=ne=de=mon=re=gard=pas=sion=nel=le 24
  cest=u=ne=fa=çon=à=moi=de=te=di=re=que=tu=oc=cu=pe=u=ne=gran=de 20
  pla=ce=dans=mon=cœur=ou=tu=ma=re=don=ner=le=gout=de=vi=vre=sans=ran=cœur 19
  1
  tu=en=a=ré=cla=mer=u=ne=par=tie=peu=im=por=te=ce=quil=nous=ar=ri=ve=ras 21
  il=tap=par=tien=dras=tou=jours=il=fait=par=tie=de=ta=vie 14
  il=est=à=toi=tu=en=est=son=es=sen=ce=un=feu=brû=le=in=ten=sé=ment=dans=mon=cœur 22
  et=cest=toi=qui=en=con=sum=me=sa=cha=leur=tel=un=vraie=bon=heur 16
  1
  vrai=ment=tu=as=bri=sé=tou=tes=les=ba=ri=é=res=que=ja=vais=é=ri=gée 19
  et=qui=se=trou=ver=à=tra=vers=tu=as=a=pai=ser=mes=crain=tes=le=plus=sou=vent=cel=le=d=hier 24
  tu=ma=ré=ve=ler=des=cho=se=sur=moi=mê=me=que=je=ne=con=nais=ser=pas=et=jai=me 22
  tu=ma=fait=ép=prou=ver=des=chose=que=je=nau=rais=ja=mais=crus=res=sen=tir=sou=vent=sous=for=me=de=prose 25
  1
  tu=as=tou=te=la=pa=tien=ce=la=sen=si=bi=li=ter=et=la=con=pré=hen=sion=a=vec=ai=sance 24
  néces=sai=re=pour=bâ=tir=le=gen=re=de=re=la=tion=que=nous=a=vons=tou=tes=les=deux=à=lu=nis=son 25
  je=ché=ri=cha=queins=tant=pas=ser=à=tes=co=tés=ou=jen=re=mer=cie=le=ciel=de=ta=voir=mis=sur=mon=che=min=sans=pa=ri=ter 31
  1
  donc=mon=a=mour=quand=je=te=dit=je=tai=me=sans=co=ton=ou=ves=te=de=lai=ne 20
  ce=nest=pas=une=ha=bi=tu=de=cest=ma=fa=çon=à=moi=de=te=re=mer=cier=tout=en=res=tant=prude 24
  de=res=ter=toi=à=mes=co=tés=tous=le=temps=à=cha=que=fois 15
  tu=est=mon=an=ge=de=la=mour=que=je=gar=de=rais=pour=tou=jours 16
  1
  tous=ce=que=tu=map=por=te=mon=é=lixi=re=de=joie=et=pas=seu=le=ment=pour=u=ne=seu=le=fois 24
  ré=con=fort=con=fi=an=ce=a=mour=beau=ter=tout=est=bien=u=ne=vraie=ré=a=li=ter 21
  tu=me=re=don=ne=es=poir=et=bon=heur 10
  en=rem=plis=sant=mon=cœur=de=cou=leur=et=de=cha=leur 13
  1
  tu=dé=tiens=tous=sim=ple=ment=la=plus=bel=le=cho=se=au=mon=de 16
  que=tu=me=li=vre=et=men=hi=vre 9
  a=vec=i=vres=se=et=ten=dres=se=ou=je=me=dé=lec=te=en=vi=tes=se 19
  as=soif=fer=tou=jours=sans=re=tours=jai=me 10
  ton=a=mour 4

  del=phi=ne=d 4
 • Phonétique : … Je T’Aime…

  a la lɥœʁ dynə səl ʃɑ̃dεl, lεz- iø ʁɑ̃pli detɛ̃sεllə,
  ɑ̃vəlɔpe dɑ̃z- œ̃n- ekʁɛ̃ ʃaʁnεllə, ʒə tɑ̃pʁizɔnə də mɔ̃ ʁəɡaʁ pasjɔnεllə,
  sεt- ynə fasɔ̃ a mwa, də tə diʁə, kə ty ɔkypə ynə ɡʁɑ̃də,
  plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, u ty ma ʁədɔne lə ɡu də vivʁə, sɑ̃ ʁɑ̃kœʁ.

  ty ɑ̃n- a ʁeklame ynə paʁti, pø ɛ̃pɔʁtə sə kil nuz- aʁivəʁa,
  il tapaʁtjɛ̃dʁa tuʒuʁ, il fε paʁti də ta vi,
  il εt- a twa ty ɑ̃n- ε sɔ̃n- esɑ̃sə, œ̃ fø bʁylə ɛ̃tɑ̃semɑ̃ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
  e sε twa ki ɑ̃ kɔ̃symə sa ʃalœʁ, tεl œ̃ vʁε bɔnœʁ.

  vʁεmɑ̃, ty a bʁize tutə lε baʁjeʁə, kə ʒavεz- eʁiʒe,
  e ki sə tʁuve a tʁavεʁ, ty a apεze mε kʁɛ̃tə lə plys suvɑ̃ sεllə djεʁ,
  ty ma ʁevəle dε ʃozə syʁ mwa mεmə, kə ʒə nə kɔnεse pa e ʒεmə,
  ty ma fε epʁuve dε ʃozə, kə ʒə noʁε ʒamε kʁys ʁəsɑ̃tiʁ, suvɑ̃ su fɔʁmə də pʁozə.

  ty a tutə la pasjɑ̃sə, la sɑ̃sibilite, e la kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃, avεk εzɑ̃sə,
  nesesεʁə puʁ batiʁ lə ʒɑ̃ʁə, də ʁəlasjɔ̃ kə nuz- avɔ̃ tutə lε døz- a lynisɔ̃,
  ʒə ʃeʁi ʃakə ɛ̃stɑ̃ pase a tε kɔte, u ʒɑ̃ ʁəmεʁsi lə sjεl də tavwaʁ mi syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃ sɑ̃ paʁite.

  dɔ̃k mɔ̃n- amuʁ, kɑ̃ ʒə tə di ʒə tεmə, sɑ̃ kɔtɔ̃ u vεstə də lεnə,
  sə nε pa ynə-abitydə, sε ma fasɔ̃ a mwa də tə ʁəmεʁsje tut- ɑ̃ ʁεstɑ̃ pʁydə,
  də ʁεste twa, a mε kɔte, tus lə tɑ̃z- a ʃakə fwa,
  ty ε mɔ̃n- ɑ̃ʒə də lamuʁ kə ʒə ɡaʁdəʁε puʁ tuʒuʁ.

  tus sə kə ty mapɔʁtə mɔ̃n- eliksiʁə də ʒwa, e pa sələmɑ̃ puʁ ynə sələ fwa,
  ʁekɔ̃fɔʁ, kɔ̃fjɑ̃sə, amuʁ, bote, tut- ε bjɛ̃ ynə vʁε ʁealite,
  ty mə ʁədɔnə εspwaʁ, e bɔnœʁ,
  ɑ̃ ʁɑ̃plisɑ̃ mɔ̃ kœʁ də kulœʁ e də ʃalœʁ.

  ty detjɛ̃ tus sɛ̃pləmɑ̃, la plys bεllə ʃozə o mɔ̃də,
  kə ty mə livʁə e mɑ̃nivʁə,
  avεk ivʁεsə e tɑ̃dʁεsə, u ʒə mə delεktə ɑ̃ vitεsə,
  aswafe tuʒuʁ, sɑ̃ ʁətuʁ, ʒεmə,
  … tɔ̃n- amuʁ…

  dεlfinə de.
 • Pieds Phonétique : … Je T’Aime…

  a=la=lɥœ=ʁə=dy=nə=səl=ʃɑ̃=dεl=lε=zi=ø=ʁɑ̃=pli=de=tɛ̃=sεl=lə 18
  ɑ̃və=lɔ=pe=dɑ̃=zœ̃=ne=kʁɛ̃=ʃaʁ=nεl=lə=ʒə=tɑ̃=pʁi=zɔ=nə=də=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=pa=sjɔ=nεllə 22
  sε=ty=nə=fa=sɔ̃=a=mwa=də=tə=di=ʁə=kə=ty=ɔ=ky=pə=y=nə=ɡʁɑ̃=də 20
  pla=sə=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=u=ty=ma=ʁə=dɔ=ne=lə=ɡu=də=vi=vʁə=sɑ̃=ʁɑ̃=kœʁ 20
  1
  ty=ɑ̃=na=ʁe=kla=me=ynə=paʁ=ti=pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=sə=kil=nu=za=ʁi=və=ʁa 20
  il=ta=paʁ=tj=ɛ̃=dʁa=tu=ʒuʁ=il=fε=paʁ=ti=də=ta=vi 15
  il=ε=ta=twa=ty=ɑ̃=nε=sɔ̃=ne=sɑ̃sə=œ̃=fø=bʁy=ləɛ̃=tɑ̃=se=mɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 20
  e=sε=twa=ki=ɑ̃=kɔ̃=sy=mə=sa=ʃa=lœ=ʁə=tεl=œ̃=vʁε=bɔ=nœʁ 17
  1
  vʁε=mɑ̃=ty=a=bʁi=ze=tu=tə=lε=ba=ʁj=e=ʁə=kə=ʒa=vε=ze=ʁi=ʒe 19
  e=kisə=tʁu=ve=a=tʁa=vεʁ=ty=a=a=pε=ze=mε=kʁɛ̃=tə=lə=plys=su=vɑ̃=sεllə=djεʁ 21
  ty=ma=ʁe=və=le=dε=ʃozə=syʁ=mwa=mε=mə=kə=ʒə=nə=kɔ=nε=se=pa=e=ʒεmə 20
  ty=ma=fε=e=pʁu=ve=dε=ʃozə=kə=ʒə=no=ʁε=ʒa=mε=kʁys=ʁə=sɑ̃=tiʁ=su=vɑ̃=su=fɔʁ=mə=də=pʁozə 25
  1
  ty=a=tutə=la=pa=sjɑ̃=sə=la=sɑ̃=si=bi=li=te=e=la=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sjɔ̃=a=vεk=ε=zɑ̃sə 23
  ne=se=sεʁə=puʁ=ba=tiʁ=lə=ʒɑ̃=ʁə=də=ʁə=la=sjɔ̃=kə=nu=za=vɔ̃=tu=tə=lε=dø=za=ly=ni=sɔ̃ 25
  ʒə=ʃe=ʁi=ʃakəɛ̃s=tɑ̃=pa=se=a=tε=kɔ=te=u=ʒɑ̃=ʁə=mεʁ=si=lə=sjεl=də=ta=vwaʁ=mi=syʁ=mɔ̃=ʃə=mɛ̃=sɑ̃=pa=ʁi=te 30
  1
  dɔ̃k=mɔ̃=na=muʁ=kɑ̃=ʒə=tə=di=ʒə=tε=mə=sɑ̃=kɔ=tɔ̃=u=vεs=tə=də=lε=nə 20
  sə=nε=pa=y=nə-a=bi=tydə=sε=ma=fa=sɔ̃=a=mwa=də=tə=ʁə=mεʁ=sje=tu=tɑ̃=ʁεs=tɑ̃=pʁydə 24
  də=ʁεs=te=twa=a=mε=kɔ=te=tus=lə=tɑ̃=za=ʃa=kə=fwa 15
  ty=ε=mɔ̃=nɑ̃=ʒə=də=la=muʁ=kə=ʒə=ɡaʁ=də=ʁε=puʁ=tu=ʒuʁ 16
  1
  tus=sə=kə=ty=ma=pɔʁtə=mɔ̃=ne=lik=si=ʁə=də=ʒwa=e=pa=sə=lə=mɑ̃=puʁ=y=nə=sə=lə=fwa 24
  ʁe=kɔ̃=fɔʁ=kɔ̃=fjɑ̃=sə=a=muʁ=bo=te=tu=tε=bjɛ̃=y=nə=vʁε=ʁe=a=li=te 20
  ty=mə=ʁə=dɔ=nə=εs=pwaʁ=e=bɔ=nœ=ʁə 11
  ɑ̃=ʁɑ̃=pli=sɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=də=ku=lœʁ=e=də=ʃa=lœʁ 14
  1
  ty=de=tj=ɛ̃=tus=sɛ̃=plə=mɑ̃=la=plys=bεl=lə=ʃo=zə=o=mɔ̃=də 17
  kə=ty=mə=li=vʁə=e=mɑ̃=ni=vʁə 9
  a=vεk=i=vʁε=sə=e=tɑ̃=dʁε=sə=u=ʒə=mə=de=lεk=tə=ɑ̃=vi=tε=sə 19
  a=swa=fe=tu=ʒuʁ=sɑ̃=ʁə=tuʁ=ʒε=mə 10
  tɔ̃=na=muʁ 4

  dεl=fi=nə=de 4

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/02/2015 15:46Inmortuum

Un poème simple,sans fioriture, j’ai apprécié.
Merci du partage