Poeme : Le Voyage

Le Voyage

Moi, je partirai de chez moi à cloche-pied
Comme lorsque j’étais encore une enfant
Que j’allais me balader avec ma sœur
Je partirai retrouver l’ancien bonheur
Mon voyage m’emmènera à l’endroit d’où j’ai rêvé
L’autre soir dans ce rêve féerique peuplé d’anges blancs

Je partirai de chez moi en marchant
Pour aller a la gare
Je prendrai le train
Pour aller faire un voyage dans le futur
Je me vois trois enfants et un mari
Qui est pompier

Moi, je voyagerai à travers le monde
Je découvrirai mille et une cultures
Dans mon voyage, n’existera plus aucune rature
Ma vie m’aura donné tout ce dont que je voulais
Et si un jour une tempête gronde
Elle nous fera pleuvoir d’un amour parfait

Le village est à l’énergie solaire
Les voiture volent dans le ciel
Tout le monde a trouvé le calme
Les pays ont accepter l’abolition de la peine de mort
Tous les enfants vont à l’école.

Le ciel sera d’une clarté si bleue
Qu’elle nous fera mal aux yeux
Le monde ira se coucher en paix
Sans plus aucun souci « laid »
Chacun réalisera ses propres rêves
Dans ce voyage, le bonheur ne fera plus aucune trêve…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Voyage

  moi=je=par=ti=rai=de=chez=moi=à=cloche=pied 11
  comme=lors=que=jé=tais=en=co=reu=ne=en=fant 11
  que=jal=lais=me=ba=la=der=a=vec=ma=sœur 11
  je=par=ti=rai=re=trou=ver=lan=ci=en=bon=heur 12
  mon=voy=age=mem=mè=ne=ra=à=len=droit=doù=jai=rê=vé 14
  lautre=soir=dans=ce=rê=ve=fée=ri=que=peu=plé=dan=ges=blancs 14

  je=par=ti=rai=de=chez=moi=en=mar=chant 10
  pour=al=ler=a=la=ga=re 7
  je=pren=drai=le=train 5
  pour=al=ler=faireun=voya=ge=dans=le=fu=tur 10
  je=me=vois=trois=en=fants=et=un=ma=ri 10
  qui=est=pom=pi=er 5

  moi=je=voy=age=rai=à=tra=vers=le=monde 10
  je=dé=cou=vri=rai=mil=leet=une=cul=tures 10
  dans=mon=voy=age=nexis=te=ra=plus=au=cu=ne=ra=ture 13
  ma=vie=mau=ra=don=né=tout=ce=dont=que=je=vou=lais 13
  et=si=un=jour=u=ne=tem=pê=te=gronde 10
  elle=nous=fe=ra=pleu=voir=dun=a=mour=par=fait 11

  le=vil=lage=est=à=l=éner=gie=so=laire 10
  les=voi=tu=re=vo=lent=dans=le=ciel 9
  tout=le=mon=de=a=trou=vé=le=ca=lme 10
  les=pa=ys=ont=ac=cep=ter=la=bo=li=tion=de=la=peine=de=mort 16
  tous=les=en=fants=vont=à=lé=co=le 9

  le=ciel=se=ra=du=ne=clar=té=si=bleue 10
  quel=le=nous=fe=ra=mal=aux=y=eux 9
  le=mon=de=i=ra=se=cou=cher=en=paix 10
  sans=plus=au=cun=sou=ci=laid 7
  cha=cun=ré=a=lise=ra=ses=pro=pres=rêves 10
  dans=ce=voy=age=le=bon=heur=ne=fe=ra=plus=au=cu=ne=trêve 15
 • Phonétique : Le Voyage

  mwa, ʒə paʁtiʁε də ʃe mwa a kloʃə pje
  kɔmə lɔʁskə ʒetεz- ɑ̃kɔʁə ynə ɑ̃fɑ̃
  kə ʒalε mə balade avεk ma sœʁ
  ʒə paʁtiʁε ʁətʁuve lɑ̃sjɛ̃ bɔnœʁ
  mɔ̃ vwajaʒə mɑ̃mεnəʁa a lɑ̃dʁwa du ʒε ʁεve
  lotʁə swaʁ dɑ̃ sə ʁεvə feəʁikə pəple dɑ̃ʒə blɑ̃

  ʒə paʁtiʁε də ʃe mwa ɑ̃ maʁʃɑ̃
  puʁ ale a la ɡaʁə
  ʒə pʁɑ̃dʁε lə tʁɛ̃
  puʁ ale fεʁə œ̃ vwajaʒə dɑ̃ lə fytyʁ
  ʒə mə vwa tʁwaz- ɑ̃fɑ̃z- e œ̃ maʁi
  ki ε pɔ̃pje

  mwa, ʒə vwajaʒəʁε a tʁavεʁ lə mɔ̃də
  ʒə dekuvʁiʁε milə e ynə kyltyʁə
  dɑ̃ mɔ̃ vwajaʒə, nεɡzistəʁa plysz- okynə ʁatyʁə
  ma vi moʁa dɔne tu sə dɔ̃ kə ʒə vulε
  e si œ̃ ʒuʁ ynə tɑ̃pεtə ɡʁɔ̃də
  εllə nu fəʁa pləvwaʁ dœ̃n- amuʁ paʁfε

  lə vilaʒə εt- a lenεʁʒi sɔlεʁə
  lε vwatyʁə vɔle dɑ̃ lə sjεl
  tu lə mɔ̃də a tʁuve lə kalmə
  lε pεiz- ɔ̃ aksεpte labɔlisjɔ̃ də la pεnə də mɔʁ
  tus lεz- ɑ̃fɑ̃ vɔ̃ a lekɔlə.

  lə sjεl səʁa dynə klaʁte si blø
  kεllə nu fəʁa mal oz- iø
  lə mɔ̃də iʁa sə kuʃe ɑ̃ pε
  sɑ̃ plysz- okœ̃ susi « lεd »
  ʃakœ̃ ʁealizəʁa sε pʁɔpʁə- ʁεvə
  dɑ̃ sə vwajaʒə, lə bɔnœʁ nə fəʁa plysz- okynə tʁεvə…
 • Syllabes Phonétique : Le Voyage

  mwa=ʒə=paʁ=ti=ʁε=də=ʃe=mwa=a=klo=ʃə=pje 12
  kɔmə=lɔʁ=skə=ʒe=tε=zɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=ɑ̃=fɑ̃ 12
  kə=ʒa=lε=mə=ba=la=de=a=vεk=ma=sœ=ʁə 12
  ʒə=paʁ=ti=ʁε=ʁə=tʁu=ve=lɑ̃=sj=ɛ̃=bɔ=nœʁ 12
  mɔ̃=vwa=jaʒə=mɑ̃=mε=nə=ʁa=a=lɑ̃=dʁwa=du=ʒε=ʁε=ve 14
  lotʁə=swaʁ=dɑ̃=sə=ʁε=və=fe=ə=ʁi=kə=pə=ple=dɑ̃=ʒə=blɑ̃ 15

  ʒə=paʁ=ti=ʁε=də=ʃe=mwa=ɑ̃=maʁ=ʃɑ̃ 10
  puʁ=a=le=a=la=ɡa=ʁə 7
  ʒə=pʁɑ̃=dʁε=lə=tʁɛ̃ 5
  puʁ=a=le=fεʁə=œ̃=vwa=ja=ʒə=dɑ̃=lə=fy=tyʁ 12
  ʒə=mə=vwa=tʁwa=zɑ̃=fɑ̃=ze=œ̃=ma=ʁi 10
  ki=ε=pɔ̃=pj=e 5

  mwa=ʒə=vwa=ja=ʒə=ʁε=a=tʁa=vεʁ=lə=mɔ̃=də 12
  ʒə=de=ku=vʁi=ʁε=mi=lə=e=y=nə=kyl=tyʁə 12
  dɑ̃=mɔ̃=vwa=jaʒə=nεɡ=zistə=ʁa=plys=zo=ky=nə=ʁatyʁə 12
  ma=vi=mo=ʁa=dɔ=ne=tusə=dɔ̃=kə=ʒə=vu=lε 12
  e=si=œ̃=ʒuʁ=y=nə=tɑ̃=pε=tə=ɡʁɔ̃=də 11
  εl=lə=nu=fə=ʁa=plə=vwaʁ=dœ̃=na=muʁ=paʁ=fε 12

  lə=vi=la=ʒə=ε=ta=le=nεʁ=ʒi=sɔ=lε=ʁə 12
  lε=vwa=ty=ʁə=vɔ=le=dɑ̃=lə=sjεl 9
  tu=lə=mɔ̃=də=a=tʁu=ve=lə=kal=mə 10
  lε=pε=i=zɔ̃=ak=sεp=te=la=bɔ=li=sjɔ̃də=la=pε=nə=də=mɔʁ 16
  tus=lε=zɑ̃=fɑ̃=vɔ̃=a=le=kɔ=lə 9

  lə=sjεl=sə=ʁa=dy=nə=klaʁ=te=si=blø 10
  kεl=lə=nu=fə=ʁa=mal=o=zi=ø 9
  lə=mɔ̃=də=i=ʁa=sə=ku=ʃe=ɑ̃=pε 10
  sɑ̃=plys=zo=kœ̃=su=si=lεd 7
  ʃa=kœ̃=ʁe=a=li=zə=ʁa=sε=pʁɔ=pʁə=ʁε=və 12
  dɑ̃sə=vwa=ja=ʒə=lə=bɔ=nœʁ=nə=fə=ʁa=plys=zo=ky=nə=tʁεvə 15

PostScriptum

merci de ce duo, il m’a fait plaisir : ) : )
(F) (K) (F)

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/10/2007 18:39Tiphaine15

merci a toi de m’avoir proposer
ce duo est tres beau
on en refera d’autre
poeme ensemble
a bientot