Poeme : Dernier Soir

Dernier Soir

Tu peux écrire ta vie en un seul roman
Mais, aujourd’hui j’ai un grand désir
De te prouver autre chose de plus grand
Que tous les mots que je peux écrire

Je me suis assise à tes côtés là-bas
L’ambiance était calme, sans leurre
Ma tête appuyée sur ton ventre plat
J’écoutai la jolie mélodie de ton cœur

Nous jouions à piquer des baisers volés
Lorsque nous n’étions pas entre couchés
L’un contre l’autre, comme au paradis
J’étais bien avec toi-même ailleurs ou ici

Et ce soir-là, cette jolie mélodie s’est ralentie
Je me suis relevée, te regardai, tenta de garder
Mon sang froid, le silence régnant face aux cris
Mes yeux rougies t’admirant pour l’éternité

J’aurais tant aimé encore entendre ces fameux mots
Où le compagnon dit une dernière fois « Je t’aime »
Le froid s’installant dans ce lieu qui me paraissait beau
Je ne sais où, dans quels cieux, s’est envolé ton âme

Je remis une dernière fois en place ta mèche barrant ton front
Tu vois, les mots ne seront jamais assez forts pour te décrire
Ce que le nous ressentons dans ces moments perdus face à des monts
Où devait être le soir où le compagnon devait t’abandonner et partir…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Dernier Soir

  tu=peux=é=cri=re=ta=vie=en=un=seul=ro=man 12
  mais=au=jourd=hui=jai=un=grand=dé=sir 9
  de=te=prou=ver=autre=cho=se=de=plus=grand 10
  que=tous=les=mots=que=je=peux=é=cri=re 10

  je=me=suis=as=siseà=tes=cô=tés=là=bas 10
  lam=bian=ce=é=tait=cal=me=sans=leu=rre 10
  ma=tê=te=ap=puyée=sur=ton=ven=tre=plat 10
  jé=cou=tai=la=jo=lie=mé=lo=die=de=ton=cœur 12

  nous=jouions=à=pi=quer=des=bai=sers=vo=lés 10
  lors=que=nous=né=tions=pas=en=tre=cou=chés 10
  lun=con=tre=lautre=com=me=au=pa=ra=dis 10
  jé=tais=bien=a=vec=toi=mêmeailleurs=ou=i=ci 10

  et=ce=soir=là=cette=jo=lie=mé=lo=die=sest=ra=len=tie 14
  je=me=suis=re=le=vée=te=re=gar=dai=ten=ta=de=gar=der 15
  mon=sang=froid=le=si=lence=ré=gnant=faceaux=cris 10
  mes=yeux=rou=gies=tad=mi=rant=pour=lé=ter=ni=té 12

  jau=rais=tant=ai=mé=en=coreenten=dre=ces=fa=meux=mots 12
  où=le=com=pa=gnon=dit=une=der=niè=re=fois=je=taime 13
  le=froid=sins=tal=lant=dans=ce=lieu=qui=me=pa=rais=sait=beau 14
  je=ne=sais=où=dans=quels=cieux=sest=en=vo=lé=ton=âme 13

  je=re=mis=une=der=niè=re=fois=en=pla=ce=ta=mè=che=bar=rant=ton=front 18
  tu=vois=les=mots=ne=se=ront=ja=mais=as=sez=forts=pour=te=dé=crire 16
  ce=que=le=nous=res=sen=tons=dans=ces=moments=per=dus=fa=ceà=des=monts 16
  où=de=vait=être=le=soir=où=le=com=pa=gnon=de=vait=ta=ban=don=ner=et=par=tir 20
 • Phonétique : Dernier Soir

  ty pøz- ekʁiʁə ta vi ɑ̃n- œ̃ səl ʁɔmɑ̃
  mε, oʒuʁdɥi ʒε œ̃ ɡʁɑ̃ deziʁ
  də tə pʁuve otʁə ʃozə də plys ɡʁɑ̃
  kə tus lε mo kə ʒə pøz- ekʁiʁə

  ʒə mə sɥiz- asizə a tε kote la ba
  lɑ̃bjɑ̃sə etε kalmə, sɑ̃ ləʁə
  ma tεtə apyie syʁ tɔ̃ vɑ̃tʁə pla
  ʒekutε la ʒɔli melɔdi də tɔ̃ kœʁ

  nu ʒujɔ̃z- a pike dε bεze vɔle
  lɔʁskə nu nesjɔ̃ pa ɑ̃tʁə kuʃe
  lœ̃ kɔ̃tʁə lotʁə, kɔmə o paʁadi
  ʒetε bjɛ̃ avεk twa mεmə ajœʁz- u isi

  e sə swaʁ la, sεtə ʒɔli melɔdi sε ʁalɑ̃ti
  ʒə mə sɥi ʁələve, tə ʁəɡaʁdε, tɑ̃ta də ɡaʁde
  mɔ̃ sɑ̃ fʁwa, lə silɑ̃sə ʁeɲɑ̃ fasə o kʁi
  mεz- iø ʁuʒi tadmiʁɑ̃ puʁ letεʁnite

  ʒoʁε tɑ̃ εme ɑ̃kɔʁə ɑ̃tɑ̃dʁə sε famø mo
  u lə kɔ̃paɲɔ̃ di ynə dεʁnjεʁə fwas « ʒə tεmə »
  lə fʁwa sɛ̃stalɑ̃ dɑ̃ sə ljø ki mə paʁεsε bo
  ʒə nə sεz- u, dɑ̃ kεl sjø, sεt- ɑ̃vɔle tɔ̃n- amə

  ʒə ʁəmiz- ynə dεʁnjεʁə fwaz- ɑ̃ plasə ta mεʃə baʁɑ̃ tɔ̃ fʁɔ̃
  ty vwa, lε mo nə səʁɔ̃ ʒamεz- ase fɔʁ puʁ tə dekʁiʁə
  sə kə lə nu ʁəsɑ̃tɔ̃ dɑ̃ sε mɔmɑ̃ pεʁdys fasə a dε mɔ̃
  u dəvε εtʁə lə swaʁ u lə kɔ̃paɲɔ̃ dəvε tabɑ̃dɔne e paʁtiʁ…
 • Syllabes Phonétique : Dernier Soir

  ty=pø=ze=kʁi=ʁə=ta=vi=ɑ̃=nœ̃=səl=ʁɔ=mɑ̃ 12
  mε=o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=œ̃=ɡʁɑ̃=de=ziʁ 9
  də=tə=pʁu=ve=otʁə=ʃo=zə=də=plys=ɡʁɑ̃ 10
  kə=tus=lε=mo=kə=ʒə=pø=ze=kʁi=ʁə 10

  ʒə=mə=sɥi=za=sizəa=tε=ko=te=la=ba 10
  lɑ̃=bjɑ̃=sə=e=tε=kal=mə=sɑ̃=lə=ʁə 10
  ma=tεtəa=py=i=e=syʁ=tɔ̃=vɑ̃=tʁə=pla 10
  ʒe=ku=tε=la=ʒɔ=li=me=lɔ=didə=tɔ̃=kœʁ 11

  nu=ʒu=jɔ̃=za=pi=ke=dε=bε=ze=vɔ=le 11
  lɔʁ=skə=nu=ne=sjɔ̃=pa=ɑ̃=tʁə=ku=ʃe 10
  lœ̃=kɔ̃=tʁə=lotʁə=kɔ=mə=o=pa=ʁa=di 10
  ʒe=tε=bjɛ̃=a=vεk=twa=mεməa=jœʁ=zu=i=si 11

  e=sə=swaʁ=la=sεtə=ʒɔ=li=me=lɔ=di=sε=ʁa=lɑ̃=ti 14
  ʒə=mə=sɥiʁə=lə=ve=tə=ʁə=ɡaʁ=dε=tɑ̃=ta=də=ɡaʁ=de 14
  mɔ̃=sɑ̃=fʁwa=lə=silɑ̃sə=ʁe=ɲɑ̃=fa=səo=kʁi 10
  mε=ziø=ʁu=ʒi=tad=mi=ʁɑ̃=puʁ=le=tεʁ=ni=te 12

  ʒo=ʁε=tɑ̃=ε=me=ɑ̃kɔʁəɑ̃=tɑ̃=dʁə=sε=fa=mø=mo 12
  ulə=kɔ̃=pa=ɲɔ̃=di=y=nə=dεʁ=njε=ʁə=fwas=ʒə=tεmə 13
  lə=fʁwa=sɛ̃s=ta=lɑ̃=dɑ̃sə=ljø=ki=mə=pa=ʁε=sε=bo 13
  ʒə=nə=sε=zu=dɑ̃=kεl=sjø=sε=tɑ̃=vɔ=le=tɔ̃=namə 13

  ʒə=ʁə=mi=zynə=dεʁ=njε=ʁə=fwa=zɑ̃=pla=sə=ta=mε=ʃə=ba=ʁɑ̃=tɔ̃=fʁɔ̃ 18
  ty=vwa=lε=monə=sə=ʁɔ̃=ʒa=mε=za=se=fɔʁ=puʁ=tə=de=kʁiʁə 15
  sə=kə=lə=nuʁə=sɑ̃=tɔ̃=dɑ̃=sε=mɔ=mɑ̃=pεʁ=dys=fa=səa=dε=mɔ̃ 16
  udə=vε=ε=tʁə=lə=swaʁ=u=lə=kɔ̃=pa=ɲɔ̃=də=vε=ta=bɑ̃=dɔ=ne=e=paʁ=tiʁ 20

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Mort
Publié le 18/10/2007 00:35

L'écrit contient 222 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Géraldine