Poeme : Le Temps M’envole

Le Temps M’envole

Mon cœur, de jour en jour, bat un peu plus grandement dans ma poitrine.
Il me fait si mal que mon envie de hurler à la mort s’empire de mal en pis.
Mes regards, mes sourires sont restés en suspens dans ce temps si gris.
Dans cette pluie qui tombe inlassablement sur mon béret, semble si fine.

Pourquoi encore me battre dans quelconque bataille s’avançant à moi ?
Il n’y a plus rien à perdre, plus rien à gagner, les dés ont déjà été lancés.
Ma vie a déjà été tracée avant que je ne la commence, sans mes choix.
Alors si tu me croises malheureuse, ne t’inquiète pas, c’est ma destinée.

Mon cœur, à cette vitesse, va bientôt se briser en de si petits morceaux.
La douleur me ronge de l’intérieur, mes larmes coulent inconsciemment.
Mes mains bleutées tardent tant à vouloir décrire ces douloureux maux.
Que je serai sûrement parti avant de pouvoir t’écrire tout mon chemin.

Pourquoi vouloir s’obstiner à toujours vouloir vaincre le lointain inconnu ?
Les conséquences m’ont été trop douloureuses pour encore poursuivre
Cette immense quête qu’est sensée nous emmener au bonheur si voulu
La quête n’est-elle pas en soi-même le vrai bonheur que l’on nous livre ?

Pendant si longtemps, j’ai réfléchi à ce je pourrais écrire à ce moment présent
Et maintenant que jour après jour, je vois le moment s’approcher, je me rends
Compte que rien de ce que je pourrai dire ou même écrire ne saurait ne serait
Ce que de la réalité de ma sobre vie expliquer ce que j’ai pu vivre de mauvais

Je me perds dans l’irréel, les mots ont toujours été la direction de ma boussole
Qui suis-je pour pouvoir encore prétendre à avoir droit à quelque chose de bien ?
Et ces nuages qui me tendent si élégamment leurs voluptés à travers le ciel cyan ?
Un monde s’arrache à l’autre, lequel choisir ? Plus le temps, le temps m’envole…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Temps M’envole

  mon=cœur=de=jour=en=jour=bat=un=peu=plus=gran=de=ment=dans=ma=poi=tri=ne 18
  il=me=fait=si=mal=que=mon=en=vie=de=hur=ler=à=la=mort=sem=pire=de=mal=en=pis 21
  mes=re=gards=mes=sou=ri=res=sont=res=tés=en=sus=pens=dans=ce=temps=si=gris 18
  dans=cet=te=pluie=qui=tom=be=in=las=sa=ble=ment=sur=mon=bé=ret=sem=ble=si=fine 20

  pour=quoi=en=co=re=me=bat=tre=dans=quel=con=que=ba=tail=le=sa=van=çant=à=moi 20
  il=ny=a=plus=rien=à=perdre=plus=rien=à=ga=gner=les=dés=ont=dé=jà=é=té=lan=cés 21
  ma=vie=a=dé=jà=é=té=tra=cée=a=vant=que=je=ne=la=commen=ce=sans=mes=choix 20
  a=lors=si=tu=me=croises=mal=heu=reu=se=ne=tin=quiè=te=pas=cest=ma=des=ti=née 20

  mon=cœur=à=cette=vi=tes=se=va=bien=tôt=se=bri=ser=en=de=si=pe=tits=mor=ceaux 20
  la=dou=leur=me=ron=ge=de=lin=té=ri=eur=mes=lar=mes=cou=lent=in=cons=ciem=ment 20
  mes=mains=bleu=tées=tar=dent=tant=à=vou=loir=dé=cri=re=ces=dou=lou=reux=maux 18
  que=je=se=rai=sû=re=ment=par=ti=a=vant=de=pou=voir=té=crire=tout=mon=che=min 20

  pour=quoi=vou=loir=sobs=ti=ner=à=tou=jours=vou=loir=vain=cre=le=loin=tain=in=con=nu 20
  les=con=sé=quen=ces=mont=é=té=trop=dou=lou=reu=ses=pour=en=co=re=pour=sui=vre 20
  cet=te=im=men=se=quê=te=quest=sen=sée=nous=em=me=ner=au=bon=heur=si=vou=lu 20
  la=quê=te=nest=el=le=pas=en=soi=mê=me=le=vrai=bon=heur=que=lon=nous=li=vre 20

  pen=dant=si=long=temps=jai=ré=flé=chi=à=ce=je=pour=rais=é=crireà=ce=mo=ment=présent 20
  et=main=te=nant=que=jour=a=près=jour=je=vois=le=mo=ment=sap=pro=cher=je=me=rends 20
  comp=te=que=rien=de=ce=que=je=pour=rai=direou=mê=me=é=cri=re=ne=sau=rait=ne=se=rait 22
  ce=que=de=la=ré=a=li=té=de=ma=sobre=vie=ex=pli=quer=ce=que=jai=pu=vi=vre=de=mau=vais 24

  je=me=perds=dans=lir=réel=les=mots=ont=tou=jours=é=té=la=di=rec=tion=de=ma=bous=sole 21
  qui=suis=je=pour=pou=voir=en=core=pré=ten=dreà=a=voir=droit=à=quel=que=cho=se=de=bien 21
  et=ces=nu=ages=qui=me=ten=dent=si=é=lé=gam=ment=leurs=vo=lup=tés=à=tra=vers=le=ciel=cyan 23
  un=mon=de=sar=ra=che=à=lau=tre=le=quel=choi=sir=plus=le=temps=le=temps=men=vole 20
 • Phonétique : Le Temps M’envole

  mɔ̃ kœʁ, də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ, ba œ̃ pø plys ɡʁɑ̃dəmɑ̃ dɑ̃ ma pwatʁinə.
  il mə fε si mal kə mɔ̃n- ɑ̃vi də yʁle a la mɔʁ sɑ̃piʁə də mal ɑ̃ pi.
  mε ʁəɡaʁd, mε suʁiʁə sɔ̃ ʁεstez- ɑ̃ syspɛ̃ dɑ̃ sə tɑ̃ si ɡʁi.
  dɑ̃ sεtə plɥi ki tɔ̃bə ɛ̃lasabləmɑ̃ syʁ mɔ̃ beʁε, sɑ̃blə si finə.

  puʁkwa ɑ̃kɔʁə mə batʁə dɑ̃ kεlkɔ̃kə batajə savɑ̃sɑ̃ a mwa ?
  il ni a plys ʁjɛ̃ a pεʁdʁə, plys ʁjɛ̃ a ɡaɲe, lε des ɔ̃ deʒa ete lɑ̃se.
  ma vi a deʒa ete tʁase avɑ̃ kə ʒə nə la kɔmɑ̃sə, sɑ̃ mε ʃwa.
  alɔʁ si ty mə kʁwazə maləʁøzə, nə tɛ̃kjεtə pa, sε ma dεstine.

  mɔ̃ kœʁ, a sεtə vitεsə, va bjɛ̃to sə bʁize ɑ̃ də si pəti mɔʁso.
  la dulœʁ mə ʁɔ̃ʒə də lɛ̃teʁjœʁ, mε laʁmə- kule ɛ̃kɔ̃sjamɑ̃.
  mε mɛ̃ bløte taʁde tɑ̃ a vulwaʁ dekʁiʁə sε duluʁø mo.
  kə ʒə səʁε syʁəmɑ̃ paʁti avɑ̃ də puvwaʁ tekʁiʁə tu mɔ̃ ʃəmɛ̃.

  puʁkwa vulwaʁ sɔpstine a tuʒuʁ vulwaʁ vɛ̃kʁə lə lwɛ̃tɛ̃ ɛ̃kɔny ?
  lε kɔ̃sekɑ̃sə mɔ̃ ete tʁo duluʁøzə puʁ ɑ̃kɔʁə puʁsɥivʁə
  sεtə imɑ̃sə kεtə kε sɑ̃se nuz- aməne o bɔnœʁ si vuly
  la kεtə nεt- εllə pa ɑ̃ swa mεmə lə vʁε bɔnœʁ kə lɔ̃ nu livʁə ?

  pɑ̃dɑ̃ si lɔ̃tɑ̃, ʒε ʁefleʃi a sə ʒə puʁʁεz- ekʁiʁə a sə mɔmɑ̃ pʁezɑ̃
  e mɛ̃tənɑ̃ kə ʒuʁ apʁε ʒuʁ, ʒə vwa lə mɔmɑ̃ sapʁoʃe, ʒə mə ʁɑ̃
  kɔ̃tə kə ʁjɛ̃ də sə kə ʒə puʁʁε diʁə u mεmə ekʁiʁə nə soʁε nə səʁε
  sə kə də la ʁealite də ma sɔbʁə vi εksplike sə kə ʒε py vivʁə də movε

  ʒə mə pεʁd dɑ̃ liʁeεl, lε moz- ɔ̃ tuʒuʁz- ete la diʁεksjɔ̃ də ma busɔlə
  ki sɥi ʒə puʁ puvwaʁ ɑ̃kɔʁə pʁetɑ̃dʁə a avwaʁ dʁwa a kεlkə ʃozə də bjɛ̃ ?
  e sε nɥaʒə ki mə tɑ̃de si eleɡamɑ̃ lœʁ vɔlyptez- a tʁavεʁ lə sjεl siɑ̃ ?
  œ̃ mɔ̃də saʁaʃə a lotʁə, ləkεl ʃwaziʁ ? plys lə tɑ̃, lə tɑ̃ mɑ̃vɔlə…
 • Syllabes Phonétique : Le Temps M’envole

  mɔ̃=kœ=ʁə=də=ʒuʁ=ɑ̃=ʒuʁ=ba=œ̃=pø=plys=ɡʁɑ̃=də=mɑ̃=dɑ̃=ma=pwa=tʁi=nə 19
  il=mə=fε=si=mal=kə=mɔ̃=nɑ̃=vidəyʁ=le=a=la=mɔʁ=sɑ̃=pi=ʁə=də=mal=ɑ̃=pi 20
  mε=ʁə=ɡaʁd=mε=su=ʁi=ʁə=sɔ̃=ʁεs=te=zɑ̃=sys=pɛ̃=dɑ̃=sə=tɑ̃=si=ɡʁi 18
  dɑ̃=sε=tə=plɥi=ki=tɔ̃=bə=ɛ̃=la=sa=blə=mɑ̃=syʁ=mɔ̃=be=ʁε=sɑ̃=blə=si=finə 20

  puʁ=kwa=ɑ̃=kɔ=ʁə=mə=ba=tʁə=dɑ̃=kεl=kɔ̃=kə=ba=ta=jə=sa=vɑ̃=sɑ̃=a=mwa 20
  il=ni=a=plys=ʁjɛ̃=a=pεʁdʁə=plys=ʁjɛ̃=a=ɡa=ɲe=lε=des=ɔ̃=de=ʒa=e=te=lɑ̃se 20
  ma=vi=a=de=ʒa=e=te=tʁase=a=vɑ̃=kə=ʒə=nə=la=kɔ=mɑ̃=sə=sɑ̃=mε=ʃwa 20
  a=lɔʁ=si=tymə=kʁwa=zə=ma=lə=ʁø=zə=nə=tɛ̃=kjε=tə=pa=sε=ma=dεs=ti=ne 20

  mɔ̃=kœʁ=a=sεtə=vi=tε=sə=va=bjɛ̃=to=sə=bʁi=ze=ɑ̃=də=si=pə=ti=mɔʁ=so 20
  la=du=lœʁ=mə=ʁɔ̃=ʒə=də=lɛ̃=te=ʁjœʁ=mε=laʁ=mə=ku=le=ɛ̃=kɔ̃=sj=a=mɑ̃ 20
  mε=mɛ̃=blø=te=taʁ=de=tɑ̃=a=vu=lwaʁ=de=kʁi=ʁə=sε=du=lu=ʁø=mo 18
  kə=ʒə=sə=ʁε=syʁə=mɑ̃=paʁ=ti=a=vɑ̃=də=pu=vwaʁ=te=kʁi=ʁə=tu=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 20

  puʁ=kwa=vu=lwaʁ=sɔp=sti=ne=a=tu=ʒuʁ=vu=lwaʁ=vɛ̃=kʁə=lə=lwɛ̃=tɛ̃=ɛ̃=kɔ=ny 20
  lε=kɔ̃=se=kɑ̃=sə=mɔ̃=e=te=tʁo=du=lu=ʁø=zə=puʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=puʁ=sɥi=vʁə 20
  sε=tə=i=mɑ̃=sə=kε=tə=kε=sɑ̃=se=nu=za=mə=ne=o=bɔ=nœʁ=si=vu=ly 20
  la=kε=tə=nε=tεl=lə=pa=ɑ̃=swa=mε=mə=lə=vʁε=bɔ=nœʁ=kə=lɔ̃=nu=li=vʁə 20

  pɑ̃=dɑ̃=si=lɔ̃=tɑ̃=ʒε=ʁe=fle=ʃi=asə=ʒə=puʁ=ʁε=ze=kʁi=ʁəa=sə=mɔ=mɑ̃=pʁe=zɑ̃ 21
  e=mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ=ʒə=vwa=lə=mɔ=mɑ̃=sa=pʁo=ʃe=ʒə=mə=ʁɑ̃ 20
  kɔ̃tə=kə=ʁjɛ̃=də=sə=kə=ʒə=puʁ=ʁε=di=ʁəu=mε=mə=e=kʁi=ʁə=nə=so=ʁε=nə=sə=ʁε 22
  sə=kə=də=la=ʁe=a=li=te=də=ma=sɔbʁə=vi=εk=spli=ke=sə=kə=ʒε=py=vi=vʁə=də=mo=vε 24

  ʒə=mə=pεʁd=dɑ̃=li=ʁe=εl=lε=mo=zɔ̃=tu=ʒuʁ=ze=te=la=di=ʁεk=sjɔ̃də=ma=bu=sɔlə 21
  ki=sɥiʒə=puʁ=pu=vwaʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=pʁe=tɑ̃=dʁəa=a=vwaʁ=dʁwa=a=kεl=kə=ʃo=zə=də=bjɛ̃ 21
  e=sε=nɥ=aʒə=ki=mə=tɑ̃=de=si=e=le=ɡa=mɑ̃=lœʁ=vɔ=lyp=te=za=tʁa=vεʁ=lə=sjεl=si=ɑ̃ 24
  œ̃=mɔ̃=də=sa=ʁa=ʃə=a=lo=tʁə=lə=kεl=ʃwa=ziʁ=plys=lə=tɑ̃=lə=tɑ̃=mɑ̃=vɔlə 20

PostScriptum

Après une longue absence, me revoilà… (K) merci de me lire les gens

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/01/2008 17:56Tiphaine15

joli

Auteur de Poésie
27/07/2008 16:59Usanuigrav

Un retour avec la prose. 🙂
La déprime qui en émane est bien décrite : imagée à souhaits.
Si des subtilités y ont été glissé je ne pourrais pas toutes les percevoir d’une part parce que je lis d’un autre point de vu et d’un autre vécu que le tien ce qui va t’ammenner ...si tu le souhaite... a m’en expliquer un peu plus.
En espérant une réponse bonne continuation et pas de tracas: la déprime n’est qu’une transition du bien être... ou l’inverse

Poème Triste
Publié le 13/12/2007 17:01

L'écrit contient 341 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Géraldine

Texte des commentateurs