Poeme : Fuite

Fuite

Sommes-nous perdus ou n’avons-nous juste pas trouvé le bon chemin ?
Parce que chaque jour, nous devenons tous lentement un peu plus âgés
Un compte à rebours a été enclenché depuis notre existence de bambin
Notre destinée a-t-elle été vouée à délibérément, ici et ailleurs, fureter ?

L’attente d’indication nous fait attendre progressivement toujours plus
Notre patience doit-elle supporter sans sourciller toutes ces minutes ?
Notre vie a-t-elle été conçue pareil à ça ? Faites d’interminables attentes ?
La vraie solution n’a jamais été révélée malgré les tentatives de ruses

Les hurlements de nos cœurs en battement ne pouvant survivre encore
La fuite s’imposant face à une trop dure réalité, je succombe à la panique
Mes larmes sont significations du mal en moi, en cette société qui nous leurre
Seul les devoirs semblent demeurés parmi toutes ces absurdités cyniques

Des explications suffiraient-elles encore à comprendre des injustices ?
Mes mains dans les poches, un sac à dos, et un peu d’argent, je pars
Là où l’ignorance disparaîtra faisans place à un monde sans hasard
Mes poèmes vous faisant part à mes « au revoir » que je vous glisse

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Fuite

  som=mes=nous=per=dus=ou=na=vons=nous=jus=te=pas=trou=vé=le=bon=che=min 18
  par=ce=que=cha=que=jour=nous=de=ve=nons=tous=len=te=ment=un=peu=plus=â=gés 19
  un=comp=te=à=re=bours=a=é=té=en=clen=ché=de=puis=no=tre=exis=ten=ce=de=bam=bin 22
  notre=des=ti=née=a=tel=leé=té=vouée=à=dé=li=bé=ré=ment=i=ci=et=ailleurs=fu=re=ter 22

  lat=ten=te=din=di=ca=ti=on=nous=fait=at=ten=dre=pro=gres=si=ve=ment=tou=jours=plus 21
  no=tre=pa=tien=ce=doit=tel=le=sup=por=ter=sans=sour=cil=ler=tou=tes=ces=mi=nu=tes 21
  notre=vie=a=tel=le=é=té=con=çue=pa=reil=à=ça=fai=tes=din=ter=mi=na=bles=at=tentes 22
  la=vraie=so=lu=ti=on=na=ja=mais=é=té=ré=vé=lée=mal=gré=les=ten=ta=tives=de=ruses 22

  les=hur=le=ments=de=nos=cœurs=en=bat=te=ment=ne=pou=vant=sur=vi=vre=en=co=re 20
  la=fuite=sim=po=sant=fa=ceà=u=ne=trop=du=re=ré=a=li=té=je=suc=com=be=à=la=pa=nique 24
  mes=lar=mes=sont=si=gni=fi=ca=tions=du=mal=en=moi=en=cette=so=ci=é=té=qui=nous=leurre 22
  seul=les=de=voirs=sem=blent=de=meu=rés=par=mi=tou=tes=ces=ab=sur=di=tés=cy=niques 20

  des=ex=pli=ca=tions=suf=fi=raient=tel=les=en=co=re=à=com=pren=dre=des=in=jus=ti=ces 22
  mes=mains=dans=les=po=ches=un=sac=à=dos=et=un=peu=dar=gent=je=pars 17
  là=où=li=gno=ran=ce=dis=pa=raî=tra=fai=sans=pla=ce=à=un=mon=de=sans=ha=sard 21
  mes=po=è=mes=vous=fai=sant=part=à=mes=au=re=voir=que=je=vous=glis=se 18
 • Phonétique : Fuite

  sɔmə nu pεʁdysz- u navɔ̃ nu ʒystə pa tʁuve lə bɔ̃ ʃəmɛ̃ ?
  paʁsə kə ʃakə ʒuʁ, nu dəvənɔ̃ tus lɑ̃təmɑ̃ œ̃ pø plysz- aʒe
  œ̃ kɔ̃tə a ʁəbuʁz- a ete ɑ̃klɑ̃ʃe dəpɥi nɔtʁə εɡzistɑ̃sə də bɑ̃bɛ̃
  nɔtʁə dεstine a tεllə ete vue a delibeʁemɑ̃, isi e ajœʁ, fyʁəte ?

  latɑ̃tə dɛ̃dikasjɔ̃ nu fε atɑ̃dʁə pʁɔɡʁesivəmɑ̃ tuʒuʁ plys
  nɔtʁə pasjɑ̃sə dwa tεllə sypɔʁte sɑ̃ suʁsije tutə sε minytə ?
  nɔtʁə vi a tεllə ete kɔ̃sɥ paʁεj a sa ? fεtə dɛ̃tεʁminabləz- atɑ̃tə ?
  la vʁε sɔlysjɔ̃ na ʒamεz- ete ʁevele malɡʁe lε tɑ̃tativə də ʁyzə

  lεz- yʁləmɑ̃ də no kœʁz- ɑ̃ batəmɑ̃ nə puvɑ̃ syʁvivʁə ɑ̃kɔʁə
  la fɥitə sɛ̃pozɑ̃ fasə a ynə tʁo dyʁə ʁealite, ʒə sykɔ̃bə a la panikə
  mε laʁmə- sɔ̃ siɲifikasjɔ̃ dy mal ɑ̃ mwa, ɑ̃ sεtə sɔsjete ki nu ləʁə
  səl lε dəvwaʁ sɑ̃ble dəməʁe paʁmi tutə sεz- absyʁdite sɛ̃ik

  dεz- εksplikasjɔ̃ syfiʁε tεlləz- ɑ̃kɔʁə a kɔ̃pʁɑ̃dʁə dεz- ɛ̃ʒystisə ?
  mε mɛ̃ dɑ̃ lε poʃə, œ̃ sak a do, e œ̃ pø daʁʒe, ʒə paʁ
  la u liɲɔʁɑ̃sə dispaʁεtʁa fəzɑ̃ plasə a œ̃ mɔ̃də sɑ̃-azaʁ
  mε pɔεmə vu fəzɑ̃ paʁ a məs « o ʁəvwaʁ » kə ʒə vu ɡlisə
 • Syllabes Phonétique : Fuite

  sɔ=mə=nu=pεʁ=dys=zu=na=vɔ̃=nu=ʒys=tə=pa=tʁu=ve=lə=bɔ̃=ʃə=mɛ̃ 18
  paʁ=sə=kə=ʃa=kə=ʒuʁ=nu=də=və=nɔ̃=tus=lɑ̃=tə=mɑ̃=œ̃=pø=plys=za=ʒe 19
  œ̃=kɔ̃təa=ʁə=buʁ=za=e=te=ɑ̃=klɑ̃=ʃe=dəp=ɥi=nɔ=tʁə=εɡ=zis=tɑ̃=sə=də=bɑ̃=bɛ̃ 21
  nɔtʁə=dεs=ti=ne=a=tεlləe=te=vu=e=a=de=li=be=ʁe=mɑ̃=i=si=e=a=jœʁ=fy=ʁə=te 23

  la=tɑ̃=tə=dɛ̃=di=ka=sjɔ̃=nu=fε=a=tɑ̃=dʁə=pʁɔ=ɡʁe=si=və=mɑ̃=tu=ʒuʁ=plys 20
  nɔ=tʁə=pa=sjɑ̃=sə=dwa=tεl=lə=sy=pɔʁ=te=sɑ̃=suʁ=si=je=tu=tə=sε=mi=nytə 20
  nɔtʁə=vi=a=tεllə=e=te=kɔ̃sɥ=pa=ʁεj=a=sa=fε=tə=dɛ̃=tεʁ=mi=na=blə=za=tɑ̃tə 20
  la=vʁε=sɔ=ly=sjɔ̃=na=ʒa=mε=ze=te=ʁe=ve=le=mal=ɡʁe=lε=tɑ̃=ta=tivə=də=ʁyzə 21

  lε=zyʁ=lə=mɑ̃=də=no=kœʁ=zɑ̃=ba=tə=mɑ̃=nə=pu=vɑ̃=syʁ=vi=vʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə 20
  la=fɥitə=sɛ̃=po=zɑ̃=fa=səa=y=nə=tʁo=dy=ʁə=ʁe=a=li=te=ʒə=sy=kɔ̃=bə=a=la=pa=nikə 24
  mε=laʁmə=sɔ̃=si=ɲi=fi=ka=sjɔ̃=dy=mal=ɑ̃=mwa=ɑ̃=sε=tə=sɔ=sje=te=ki=nu=lə=ʁə 22
  səl=lε=də=vwaʁ=sɑ̃=ble=də=mə=ʁe=paʁ=mi=tu=tə=sε=zab=syʁ=di=te=sɛ̃=ik 20

  dε=zεk=spli=ka=sjɔ̃=sy=fi=ʁε=tεl=lə=zɑ̃=kɔʁə=a=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=dε=zɛ̃=ʒys=tisə 20
  mε=mɛ̃=dɑ̃=lε=po=ʃə=œ̃=sak=a=do=e=œ̃=pø=daʁ=ʒe=ʒə=paʁ 17
  la=u=li=ɲɔ=ʁɑ̃sə=dis=pa=ʁε=tʁa=fə=zɑ̃=pla=sə=a=œ̃=mɔ̃=də=sɑ̃-a=zaʁ 20
  mε=pɔ=ε=mə=vu=fə=zɑ̃=paʁ=a=məs=o=ʁə=vwaʁ=kə=ʒə=vu=ɡli=sə 18

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/09/2007 19:54Tiphaine15

joli

Auteur de Poésie
25/09/2007 19:59Toxic

pourquoi fuir ? elle nous rattrapera toujours au tournant La réalité.. bien que j’y ai déjà songé. je pars avec toi.

Auteur de Poésie
25/09/2007 22:16Petite Muse

magnifique ...

Auteur de Poésie
27/09/2007 16:07†Poupée_Détraqué†(L)

très jolie poème comme tous d’ailleurs
même si je ne me montre pas souvent
je vien regarder tes écris
continu ainsi

amitié

Gég&(F)