Poeme-France : Lecture Écrit Estime-Mépris

Chanson : Monologue À La Lune

Chanson Estime-Mépris
Publié le 03/08/2021 19:18

L'écrit contient 351 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Hakroche

Monologue À La Lune

Fils du crépuscule, enfant de l’Aube
Comme à cette heure matinale où je suis venu au Monde
J’affectionne ce moment particulier où tout renaît
Buvant les premières lueurs du Jour comme du p’tit lait
Hélas trop souvent la Frustration s’entête
Vole la vedette à cet état de bien-être
Car ironie du Sort
Pour aller bosser je me lève bien avant l’Aurore
Prisonnier, éclairé aux lumières artificielles
Je rate mon programme préféré du Ciel
Faut payer le loyer alors je laisse rien transparaître
En allant récupérer le transpalette
Et c’est ainsi que loin de mes contrées
Qu’à contre-cœur je l’ai rencontré
En ouvrant ma porte, il suffit d’un ciel dégagé
Et je ne peux lui échapper !

Monologue à la Lune
Face à face avec l’impassible Astre
Monologue à la Lune
Rendez-vous programmé par un Désastre
Qu’est devenue ma vie, en sommes gâchée
Confession au clair des cratères de ma face cachée.

Dois-je croire à une mauvaise blague ?
À apparaître devant moi j’rêve ou tu me nargues ? ?
Combien de personnes je connais ma chère
Qui voudraient te décrocher, fouler tes terres
Ou percer tes mystères…
Combien d’âmes éveillées dans mon sillage te considèrent
Une fois ta forme Pleine, t’adressent leurs prières
Se libèrent ou rechargent leurs Pierres
Moi j’ai rien d’extraordinaire
Et j’en ai rien à faire, c’est clair ?
Oui d’abord je t’ai diabolisé
Te crachant tes 4 vérités comme un fou alcoolisé
J’ignore ce que tu attends de moi
Accompagnant souvent ma route de ton aura
Plus tard, j’ai mesuré l’impact
Au fil du temps, à ton contact
Mon esprit s’est allégé,
Mes plaies se sont refermées…
Demain je te chercherai dans la pénombre
Pour partir serein
Être de lumière assumant son côté sombre
Empruntant un nouveau chemin…

Monologue à la Lune
Face à face avec l’Impassible Astre
Épilogue à la Une
J’ai évité le Désastre
Lévité sans masque sans me crasher
Confession au clair de mes caractères de ma face cachée.
 • Pieds Hyphénique: Monologue À La Lune

  fils=du=cré=pus=cu=le=en=fant=de=lau=be 11
  commeà=cette=heu=re=ma=ti=na=leoù=je=suis=ve=nu=au=monde 14
  jaf=fec=ti=onne=ce=moment=par=ti=cu=lier=où=tout=re=naît 14
  bu=vant=les=pre=mières=lueurs=du=jour=com=me=du=p=tit=lait 14
  hé=las=trop=sou=vent=la=frus=tra=ti=on=sen=tê=te 13
  vo=le=la=ve=det=te=à=cet=é=tat=de=bien=ê=tre 14
  car=i=ro=nie=du=sort 6
  pour=al=ler=bos=ser=je=me=lè=ve=bien=a=vant=lau=rore 14
  pri=son=nier=é=clai=ré=aux=lu=miè=res=ar=ti=fi=cielles 14
  je=ra=te=mon=pro=gram=me=pré=fé=ré=du=ciel 12
  faut=payer=le=loyer=a=lors=je=lais=se=rien=trans=pa=raî=tre 14
  en=al=lant=ré=cu=pé=rer=le=trans=pa=let=te 12
  et=cest=ain=si=que=loin=de=mes=con=trées 10
  quà=con=tre=cœur=je=lai=ren=con=tré 9
  en=ou=vrant=ma=por=te=il=suf=fit=dun=ciel=dé=ga=gé 14
  et=je=ne=peux=lui=é=chap=per 8

  mo=no=lo=gue=à=la=lu=ne 8
  fa=ce=à=fa=ce=a=vec=lim=pas=si=ble=as=tre 13
  mo=no=lo=gue=à=la=lu=ne 8
  ren=dez=vous=pro=gram=mé=par=un=dé=sas=tre 11
  quest=de=ve=nue=ma=vie=en=som=mes=gâ=chée 11
  confes=sion=au=clair=des=cra=tè=res=de=ma=fa=ce=ca=chée 14

  dois=je=croi=re=à=u=ne=mau=vai=se=bla=gue 12
  à=ap=pa=raître=de=vant=moi=j=rê=veou=tu=me=nar=gues 14
  com=bien=de=per=son=nes=je=con=nais=ma=chè=re 12
  qui=vou=draient=te=dé=cro=cher=fou=ler=tes=ter=res 12
  ou=per=cer=tes=mys=tè=res 7
  com=bien=dâ=mes=é=veillées=dans=mon=silla=ge=te=con=si=dèrent 14
  u=ne=fois=ta=for=me=plei=ne=ta=dres=sent=leurs=pri=ères 14
  se=li=bè=rent=ou=re=char=gent=leurs=pi=er=res 12
  moi=jai=rien=dex=tra=or=di=nai=re 9
  et=jen=ai=rien=à=fai=re=cest=clair 9
  oui=da=bord=je=tai=di=a=bo=li=sé 10
  te=cra=chant=tes=quatre=vé=ri=tés=com=meun=fou=al=coo=li=sé 15
  ji=gno=re=ce=que=tu=at=tends=de=moi 10
  ac=com=pa=gnant=sou=vent=ma=rou=te=de=ton=au=ra 13
  plus=tard=jai=me=su=ré=lim=pact 8
  au=fil=du=temps=à=ton=con=tact 8
  mon=es=prit=sest=al=lé=gé 7
  mes=plaies=se=sont=re=fer=mées 7
  de=main=je=te=cher=che=rai=dans=la=pé=nom=bre 12
  pour=par=tir=se=rein 5
  ê=tre=de=lu=miè=re=as=su=mant=son=cô=té=som=bre 14
  em=prun=tant=un=nou=veau=che=min 8

  mo=no=lo=gue=à=la=lu=ne 8
  fa=ce=à=fa=ce=a=vec=lim=pas=si=ble=as=tre 13
  épi=lo=gue=à=la=u=ne 7
  jai=é=vi=té=le=dé=sas=tre 8
  lé=vi=té=sans=mas=que=sans=me=cra=sher 10
  confes=sion=au=clair=de=mes=ca=rac=tères=de=ma=face=ca=chée 14
 • Phonétique : Monologue À La Lune

  fis dy kʁepyskylə, ɑ̃fɑ̃ də lobə
  kɔmə a sεtə œʁ matinalə u ʒə sɥi vəny o mɔ̃də
  ʒafεksjɔnə sə mɔmɑ̃ paʁtikylje u tu ʁənε
  byvɑ̃ lε pʁəmjεʁə lɥœʁ dy ʒuʁ kɔmə dy ptit lε
  ela tʁo suvɑ̃ la fʁystʁasjɔ̃ sɑ̃tεtə
  vɔlə la vədεtə a sεt eta də bjɛ̃ εtʁə
  kaʁ iʁɔni dy sɔʁ
  puʁ ale bɔse ʒə mə lεvə bjɛ̃ avɑ̃ loʁɔʁə
  pʁizɔnje, eklεʁe o lymjεʁəz- aʁtifisjεllə
  ʒə ʁatə mɔ̃ pʁɔɡʁamə pʁefeʁe dy sjεl
  fo pεje lə lwaje alɔʁ ʒə lεsə ʁjɛ̃ tʁɑ̃spaʁεtʁə
  ɑ̃n- alɑ̃ ʁekypeʁe lə tʁɑ̃spalεtə
  e sεt- ɛ̃si kə lwɛ̃ də mε kɔ̃tʁe
  ka kɔ̃tʁə kœʁ ʒə lε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  ɑ̃n- uvʁɑ̃ ma pɔʁtə, il syfi dœ̃ sjεl deɡaʒe
  e ʒə nə pø lɥi eʃape !

  monolɔɡ a la lynə
  fasə a fasə avεk lɛ̃pasiblə astʁə
  monolɔɡ a la lynə
  ʁɑ̃de vu pʁɔɡʁame paʁ œ̃ dezastʁə
  kε dəvənɥ ma vi, ɑ̃ sɔmə ɡaʃe
  kɔ̃fesjɔ̃ o klεʁ dε kʁatεʁə də ma fasə kaʃe.

  dwa ʒə kʁwaʁə a ynə movεzə blaɡ ?
  a apaʁεtʁə dəvɑ̃ mwa ʒʁεvə u ty mə naʁɡ ? ?
  kɔ̃bjɛ̃ də pεʁsɔnə ʒə kɔnε ma ʃεʁə
  ki vudʁε tə dekʁoʃe, fule tε teʁə
  u pεʁse tε mistεʁə…
  kɔ̃bjɛ̃ daməz- evεje dɑ̃ mɔ̃ sijaʒə tə kɔ̃sidεʁe
  ynə fwa ta fɔʁmə plεnə, tadʁəse lœʁ pʁjεʁə
  sə libεʁe u ʁəʃaʁʒe lœʁ pjeʁə
  mwa ʒε ʁjɛ̃ dεkstʁaɔʁdinεʁə
  e ʒɑ̃n- ε ʁjɛ̃ a fεʁə, sε klεʁ ?
  ui dabɔʁ ʒə tε djabɔlize
  tə kʁaʃɑ̃ tε katʁə veʁite kɔmə œ̃ fu alkɔlize
  ʒiɲɔʁə sə kə ty atɑ̃ də mwa
  akɔ̃paɲɑ̃ suvɑ̃ ma ʁutə də tɔ̃n- oʁa
  plys taʁ, ʒε məzyʁe lɛ̃pakt
  o fil dy tɑ̃, a tɔ̃ kɔ̃takt
  mɔ̃n- εspʁi sεt- aleʒe,
  mε plε sə sɔ̃ ʁəfεʁme…
  dəmɛ̃ ʒə tə ʃεʁʃəʁε dɑ̃ la penɔ̃bʁə
  puʁ paʁtiʁ səʁɛ̃
  εtʁə də lymjεʁə asymɑ̃ sɔ̃ kote sɔ̃bʁə
  ɑ̃pʁœ̃tɑ̃ œ̃ nuvo ʃəmɛ̃…

  monolɔɡ a la lynə
  fasə a fasə avεk lɛ̃pasiblə astʁə
  epilɔɡ a la ynə
  ʒε evite lə dezastʁə
  levite sɑ̃ maskə sɑ̃ mə kʁaʃe
  kɔ̃fesjɔ̃ o klεʁ də mε kaʁaktεʁə də ma fasə kaʃe.
 • Pieds Phonétique : Monologue À La Lune

  fis=dy=kʁe=pys=ky=lə=ɑ̃=fɑ̃=də=lobə 10
  kɔməasεtə=œʁ=ma=ti=na=ləu=ʒə=sɥi=və=nyomɔ̃də 10
  ʒa=fεk=sjɔnə=sə=mɔ=mɑ̃=paʁ=ti=ky=lje=utuʁə=nε 12
  byvɑ̃lεpʁə=mjε=ʁə=lɥœʁ=dy=ʒuʁ=kɔ=mə=dy=ptit=lε 11
  e=la=tʁo=su=vɑ̃=la=fʁys=tʁa=sjɔ̃=sɑ̃tεtə 10
  vɔlə=la=və=dε=təa=sεt=e=ta=də=bjɛ̃εtʁə 10
  kaʁ=i=ʁɔ=ni=dy=sɔʁ 6
  puʁ=a=le=bɔse=ʒə=mə=lεvə=bjɛ̃=a=vɑ̃loʁɔʁə 10
  pʁi=zɔ=nje=e=klε=ʁe=o=ly=mjεʁə=zaʁ=ti=fi=sjεllə 13
  ʒə=ʁatə=mɔ̃=pʁɔ=ɡʁamə=pʁe=fe=ʁe=dy=sjεl 10
  fo=pε=je=lə=lwa=je=alɔʁʒə=lεsə=ʁjɛ̃=tʁɑ̃s=paʁεtʁə 11
  ɑ̃=na=lɑ̃=ʁe=ky=pe=ʁe=lə=tʁɑ̃s=palεtə 10
  e=sε=tɛ̃=si=kə=lwɛ̃=də=mε=kɔ̃=tʁe 10
  ka=kɔ̃=tʁə=kœ=ʁə=ʒə=lε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 10
  ɑ̃=nu=vʁɑ̃mapɔʁtə=il=sy=fi=dœ̃=sjεl=de=ɡa=ʒe 11
  e=ʒə=nə=pø=lɥi=e=ʃa=pe 8

  mo=no=lɔɡ=a=la=ly=nə 7
  fasəa=fasə=a=vεk=lɛ̃=pa=si=blə=as=tʁə 10
  mo=no=lɔɡ=a=la=ly=nə 7
  ʁɑ̃=de=vu=pʁɔ=ɡʁa=me=paʁ=œ̃=de=zas=tʁə 11
  kε=də=vənɥ=ma=vi=ɑ̃=sɔ=mə=ɡa=ʃe 10
  kɔ̃=fe=sjɔ̃=o=klεʁ=dεkʁatεʁə=də=ma=fa=sə=ka=ʃe 12

  dwa=ʒə=kʁwa=ʁə=a=ynə=mo=vε=zə=blaɡ 10
  a=apaʁεtʁə=də=vɑ̃=mwa=ʒʁε=vəu=ty=mə=naʁɡ 10
  kɔ̃=bjɛ̃=də=pεʁ=sɔnə=ʒə=kɔ=nε=ma=ʃεʁə 10
  ki=vu=dʁεtə=de=kʁo=ʃe=fu=le=tε=teʁə 10
  u=pεʁ=se=tε=mis=tε=ʁə 7
  kɔ̃=bjɛ̃damə=ze=vε=je=dɑ̃=mɔ̃=si=jaʒə=tə=kɔ̃=si=dε=ʁe 14
  ynə=fwa=tafɔʁmə=plε=nə=ta=dʁə=se=lœʁ=pʁi=jεʁ 11
  sə=li=bε=ʁe=uʁə=ʃaʁ=ʒe=lœʁ=pje=ʁə 10
  mwa=ʒε=ʁj=ɛ̃=dεk=stʁ=ɔʁ=di=nεʁ=ə 10
  e=ʒɑ̃=nε=ʁj=ɛ̃=a=fε=ʁə=sε=klεʁ 10
  u=i=da=bɔʁ=ʒə=tε=dja=bɔ=li=ze 10
  tə=kʁa=ʃɑ̃tεkatʁə=ve=ʁi=te=kɔ=məœ̃=fu=al=kɔ=li=ze 13
  ʒi=ɲɔ=ʁə=sə=kə=ty=a=tɑ̃=də=mwa 10
  a=kɔ̃=pa=ɲɑ̃=su=vɑ̃maʁutə=də=tɔ̃=no=ʁa 10
  plys=taʁ=ʒε=mə=zy=ʁe=lɛ̃=pakt 8
  o=fil=dy=tɑ̃=a=tɔ̃=kɔ̃=takt 8
  mɔ̃=nεs=pʁi=sε=ta=le=ʒe 7
  mε=plε=sə=sɔ̃=ʁə=fεʁ=me 7
  də=mɛ̃=ʒə=tə=ʃεʁʃə=ʁε=dɑ̃=la=pe=nɔ̃bʁə 10
  puʁ=paʁ=tiʁ=sə=ʁɛ̃ 5
  εtʁə=də=ly=mjε=ʁəa=sy=mɑ̃=sɔ̃=ko=te=sɔ̃bʁə 11
  ɑ̃=pʁœ̃=tɑ̃=œ̃=nu=vo=ʃə=mɛ̃ 8

  mo=no=lɔɡ=a=la=ly=nə 7
  fasəa=fasə=a=vεk=lɛ̃=pa=si=blə=as=tʁə 10
  e=pi=lɔɡ=a=la=y=nə 7
  ʒε=e=vi=te=lə=de=zas=tʁə 8
  le=vi=te=sɑ̃=mas=kə=sɑ̃=mə=kʁa=ʃe 10
  kɔ̃=fe=sjɔ̃oklεʁdə=mε=ka=ʁak=tε=ʁə=də=ma=fa=sə=ka=ʃe 14

Historique des Modifications

03/08/2021 19:29

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/10/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.