Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Slam : Aveux Murmurés

Slam Amour
Publié le 12/10/2021 21:52

L'écrit contient 284 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Hakroche

Aveux Murmurés

Je vais pas passer par 4 chemins
Je prends la clé des champs pour accéder aux raccourcis
J’ai quitté mon Désert pour ton Jardin
Où Soudain, mes idées noires se sont radoucies.
Tu es belle et bien la seule que je regarde hein !
Tout chez toi n’est que Charme, même ta Jalousie
Tu as traversé mes Ténèbres comme si c’était un champ de Jasmin
Et devant ton Rayonnement mes Démons se prosternent ahuris !
La Déprime m’a mis plus bas que Terre et Tadaa !
Il a suffit que tu me souris pour que j’opère sur elle une putain de Remontada !
Excuse si tu vois dans mes dires un côté caricatural
Mais rien n’est disproportionné, tout est subliminal !
Je ne peux pas t’expliquer mieux
Ce que tu représentes à mes yeux
Dois-je te rappeler combien de fois t-ai-je attendu ?
Combien de fois tu m’as fais poireauter pénard
Et qu’à chaque fois tu m’as retrouvé comme convenu
Là où tu m’as laissé une éternité plus tard…
J’ai la patience de mon Animal Totem
L’héritage d’une sagesse ancienne dans mon ADN
Parfois je me demande pour qui tu te fais si belle
Puis je me souviens que tu as une revanche à prendre sur le Passé
Casque dans les oreilles, je fais péter les décibels
Maudissant la Noirceur des hommes, de leurs droits outrepassés
Si c’est un conte, je fais là un Prince si pâle oppressé
Par la peur que tout ceci peut-être qu’une passade
Avis à la principale intéressée
Je n’suis sûr d’une seule chose à tes côtés, le Sourire n’est pas de façade.
 • Pieds Hyphénique: Aveux Murmurés

  je=vais=pas=pas=ser=par=qua=tre=che=mins 10
  je=prends=la=clé=des=champs=pour=ac=cé=der=aux=rac=cour=cis 14
  jai=quit=té=mon=dé=sert=pour=ton=jar=din 10
  où=sou=dain=mes=i=dées=noi=res=se=sont=ra=dou=cies 13
  tu=es=bel=le=et=bien=la=seule=que=je=re=gar=de=hein 14
  tout=chez=toi=nest=que=char=me=mê=me=ta=ja=lou=sie 13
  tu=as=tra=ver=sé=mes=té=nèbres=comme=si=cé=tait=un=champ=de=jas=min 17
  et=de=vant=ton=rayonne=ment=mes=dé=mons=se=pros=ternent=a=hu=ris 15
  la=dé=pri=me=ma=mis=plus=bas=que=ter=re=et=ta=daa 14
  il=a=suf=fit=que=tu=me=sou=ris=pour=que=jo=père=sur=elleune=pu=tain=de=re=mon=ta=da 22
  ex=cuse=si=tu=vois=dans=mes=dires=un=cô=té=ca=ri=ca=tu=ral 16
  mais=rien=nest=dis=pro=por=tion=né=tout=est=su=bli=mi=nal 14
  je=ne=peux=pas=tex=pli=quer=mieux 8
  ce=que=tu=re=pré=sen=tes=à=mes=y=eux 11
  dois=je=te=rap=pe=ler=com=bien=de=fois=t=ai=jeat=ten=du 15
  com=bien=de=fois=tu=mas=fais=poi=reau=ter=pé=nard 12
  et=quà=cha=que=fois=tu=mas=re=trou=vé=comme=con=ve=nu 14
  là=où=tu=mas=lais=sé=u=ne=é=ter=ni=té=plus=tard 14
  jai=la=pa=tien=ce=de=mon=a=ni=mal=to=tem 12
  lhé=ri=tage=du=ne=sa=ges=sean=ci=en=ne=dans=mon=adn 14
  par=fois=je=me=de=man=de=pour=qui=tu=te=fais=si=belle 14
  puis=je=me=sou=viens=que=tu=as=une=re=van=cheà=prendre=sur=le=pas=sé 17
  cas=que=dans=les=o=reilles=je=fais=pé=ter=les=dé=ci=bels 14
  mau=dis=sant=la=noir=ceur=des=hommes=de=leurs=droits=outre=pas=sés 14
  si=cest=un=conte=je=fais=là=un=prince=si=pâ=leop=pres=sé 14
  par=la=peur=que=tout=ce=ci=peut=tê=tre=quu=ne=pas=sade 14
  avis=à=la=prin=ci=pa=le=in=té=res=sée 11
  je=n=suis=sûr=dune=seule=cho=seà=tes=cô=tés=le=sou=rire=nest=pas=de=fa=çade 19
 • Phonétique : Aveux Murmurés

  ʒə vε pa pase paʁ katʁə ʃəmɛ̃
  ʒə pʁɑ̃ la kle dε ʃɑ̃ puʁ aksede o ʁakuʁsi
  ʒε kite mɔ̃ dezεʁ puʁ tɔ̃ ʒaʁdɛ̃
  u sudɛ̃, mεz- ide nwaʁə sə sɔ̃ ʁadusi.
  ty ε bεllə e bjɛ̃ la sələ kə ʒə ʁəɡaʁdə ɛ̃ !
  tu ʃe twa nε kə ʃaʁmə, mεmə ta ʒaluzi
  ty a tʁavεʁse mε tenεbʁə- kɔmə si setε œ̃ ʃɑ̃ də ʒasmɛ̃
  e dəvɑ̃ tɔ̃ ʁεjɔnəmɑ̃ mε demɔ̃ sə pʁɔstεʁne ayʁi !
  la depʁimə ma mi plys ba kə teʁə e tadaa !
  il a syfi kə ty mə suʁi puʁ kə ʒɔpεʁə syʁ εllə ynə pytɛ̃ də ʁəmɔ̃tada !
  εkskyzə si ty vwa dɑ̃ mε diʁəz- œ̃ kote kaʁikatyʁal
  mε ʁjɛ̃ nε dispʁɔpɔʁsjɔne, tut- ε sybliminal !
  ʒə nə pø pa tεksplike mjø
  sə kə ty ʁəpʁezɑ̃təz- a mεz- iø
  dwa ʒə tə ʁapəle kɔ̃bjɛ̃ də fwa te ε ʒə atɑ̃dy ?
  kɔ̃bjɛ̃ də fwa ty ma fε pwaʁote penaʁ
  e ka ʃakə fwa ty ma ʁətʁuve kɔmə kɔ̃vəny
  la u ty ma lεse ynə etεʁnite plys taʁ…
  ʒε la pasjɑ̃sə də mɔ̃n- animal tɔtεm
  leʁitaʒə dynə saʒεsə ɑ̃sjεnə dɑ̃ mɔ̃n- adn
  paʁfwa ʒə mə dəmɑ̃də puʁ ki ty tə fε si bεllə
  pɥi ʒə mə suvjɛ̃ kə ty a ynə ʁəvɑ̃ʃə a pʁɑ̃dʁə syʁ lə pase
  kaskə dɑ̃ lεz- ɔʁεjə, ʒə fε pete lε desibεl
  modisɑ̃ la nwaʁsœʁ dεz- ɔmə, də lœʁ dʁwaz- utʁəpase
  si sεt- œ̃ kɔ̃tə, ʒə fε la œ̃ pʁɛ̃sə si palə ɔpʁese
  paʁ la pœʁ kə tu səsi pø tεtʁə kynə pasadə
  aviz- a la pʁɛ̃sipalə ɛ̃teʁese
  ʒə nsɥi syʁ dynə sələ ʃozə a tε kote, lə suʁiʁə nε pa də fasadə.
 • Pieds Phonétique : Aveux Murmurés

  ʒə=vε=pa=pa=se=paʁ=ka=tʁə=ʃə=mɛ̃ 10
  ʒə=pʁɑ̃=la=kle=dε=ʃɑ̃=puʁ=ak=se=de=o=ʁa=kuʁ=si 14
  ʒε=ki=te=mɔ̃=de=zεʁ=puʁ=tɔ̃=ʒaʁ=dɛ̃ 10
  u=su=dɛ̃=mε=zi=de=nwa=ʁə=sə=sɔ̃=ʁa=du=si 13
  ty=ε=bεl=lə=e=bjɛ̃=lasə=lə=kə=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=ɛ̃ 14
  tu=ʃe=twa=nε=kə=ʃa=ʁmə=mε=mə=ta=ʒa=lu=zi 13
  ty=a=tʁa=vεʁse=mε=te=nεbʁə=kɔmə=si=se=tε=œ̃=ʃɑ̃=də=ʒas=mɛ̃ 16
  e=də=vɑ̃=tɔ̃=ʁε=jɔnə=mɑ̃=mε=de=mɔ̃sə=pʁɔs=tεʁ=ne=a=y=ʁi 16
  la=de=pʁimə=ma=mi=plys=ba=kə=te=ʁə=e=ta=da=a 14
  il=asyfikə=ty=mə=su=ʁi=puʁ=kə=ʒɔ=pε=ʁə=syʁ=εlləy=nə=py=tɛ̃=də=ʁə=mɔ̃=ta=da 21
  εk=skyzə=si=ty=vwa=dɑ̃=mεdiʁə=zœ̃=ko=te=ka=ʁi=ka=ty=ʁal 15
  mε=ʁjɛ̃=nε=dis=pʁɔ=pɔʁ=sjɔ=ne=tu=tε=sy=bli=mi=nal 14
  ʒə=nə=pø=pa=tεk=spl=ke=mj=ø 9
  sə=kə=ty=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=za=mε=zi=ø 11
  dwaʒə=tə=ʁa=pə=le=kɔ̃=bjɛ̃=də=fwa=te=ε=ʒəa=tɑ̃=dy 14
  kɔ̃=bj=ɛ̃=də=fwa=ty=ma=fε=pwa=ʁo=te=pe=naʁ 13
  e=ka=ʃa=kə=fwa=ty=maʁə=tʁu=ve=kɔ=mə=kɔ̃=və=ny 14
  la=u=ty=ma=lε=se=y=nə=e=tεʁ=ni=te=plys=taʁ 14
  ʒε=la=pa=sj=ɑ̃=sə=də=mɔ̃=na=ni=mal=tɔ=tεm 13
  le=ʁi=taʒə=dy=nə=sa=ʒε=sə=ɑ̃=sjε=nə=dɑ̃=mɔ̃=nadn 14
  paʁ=fwaʒə=mə=də=mɑ̃=də=puʁ=ki=ty=tə=fε=si=bεl=lə 14
  pɥiʒə=mə=su=vjɛ̃kə=ty=a=ynəʁə=vɑ̃=ʃəa=pʁɑ̃=dʁə=syʁ=lə=pase 14
  kas=kə=dɑ̃=lε=zɔ=ʁεjə=ʒə=fε=pe=te=lε=de=si=bεl 14
  mo=di=sɑ̃=la=nwaʁ=sœʁ=dε=zɔmə=də=lœʁ=dʁwa=zu=tʁə=pase 14
  si=sε=tœ̃=kɔ̃tə=ʒə=fε=la=œ̃=pʁɛ̃sə=si=pa=ləɔ=pʁe=se 14
  paʁ=la=pœʁ=kə=tu=sə=si=pø=tε=tʁə=ky=nə=pa=sadə 14
  a=vi=za=la=pʁɛ̃=si=pa=lə=ɛ̃=te=ʁe=se 12
  ʒə=nsɥi=syʁ=dynə=sə=lə=ʃo=zəa=tε=ko=te=lə=suʁiʁə=nε=pa=də=fasadə 17

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/10/2021 22:17Anya

un hommage à la belle, direct, bien formulé, bien rimé avec une touche d’humour et de dérision, merci du partage.

👍