Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Silence !

Poème Amour
Publié le 15/09/2007 12:16

L'écrit contient 213 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Illusion

Mon Silence !

Dans mon silence, écoute, mon cœur qui t’admire,
Car au plus profond de lui s’est gravé ton sourire,
Mais, pour ne pas te troubler, il préfère se taire,
Puis s’enfermer dans une horrible prison de verre.

Dans mon silence, regarde, mon âme en pleure,
Car, ta simple présence, lui apporte le bonheur,
Mais, puisque tu es si loin, elle essaie d’avancer,
Même si sur cette route, il y a plein de difficulté.

Dans mon silence, sens mes pensées d’amour,
Car, elles te sont adressées tous les jours,
Mais, pour ne pas te déranger, je les cache,
Puisque mes joies avec violence s’arrachent.

Dans mon silence, goute à mon corps chaud,
Car, il s’enflamme pour s’envoler très haut,
Mais, pour ne pas te perdre en se dévoilant,
Ce merveilleux flambeau est profond et ardant.

Dans mon silence, touche mes rêves d’union,
Car ils me font vivre chaque jour dans l’illusion,
Mais, pour ne pas te forcer, ils restent en moi,
En espérant qu’un jour je les partagerai avec toi.

Dans mon silence, tous mes sens t’appartiennent,
Car, j’en suis sûr, tu es une fabuleuse reine,
Qui malgré l’obscurité apporte une douce lueur,
En me donnant sans cesse un immense bonheur.
 • Pieds Hyphénique: Mon Silence !

  dans=mon=si=len=ce=é=cou=te=mon=cœur=qui=tad=mi=re 14
  car=au=plus=pro=fond=de=lui=sest=gra=vé=ton=sou=ri=re 14
  mais=pour=ne=pas=te=trou=bler=il=pré=fè=re=se=tai=re 14
  puis=sen=fer=mer=dans=u=ne=hor=ri=ble=pri=son=de=verre 14

  dans=mon=si=len=ce=re=gar=de=mon=â=me=en=pleu=re 14
  car=ta=sim=ple=pré=sen=ce=lui=ap=por=te=le=bon=heur 14
  mais=puis=que=tu=es=si=loin=el=le=es=saie=da=van=cer 14
  même=si=sur=cette=route=il=y=a=plein=de=dif=fi=cul=té 14

  dans=mon=si=len=ce=sens=mes=pen=sées=da=mour 11
  car=el=les=te=sont=a=dres=sées=tous=les=jours 11
  mais=pour=ne=pas=te=dé=ran=ger=je=les=ca=che 12
  puis=que=mes=joies=a=vec=vi=o=len=ce=sar=rachent 12

  dans=mon=si=len=ce=gou=te=à=mon=corps=chaud 11
  car=il=sen=flam=me=pour=sen=vo=ler=très=haut 11
  mais=pour=ne=pas=te=per=dre=en=se=dé=voi=lant 12
  ce=mer=veil=leux=flam=beau=est=pro=fond=et=ar=dant 12

  dans=mon=si=len=ce=tou=che=mes=rê=ves=du=ni=on 13
  car=ils=me=font=vi=vre=cha=que=jour=dans=lil=lu=si=on 14
  mais=pour=ne=pas=te=for=cer=ils=res=tent=en=moi 12
  en=es=pé=rant=quun=jour=je=les=par=tage=rai=a=vec=toi 14

  dans=mon=si=len=ce=tous=mes=sens=tap=par=tien=nent 12
  car=jen=suis=sûr=tu=es=u=ne=fa=bu=leu=se=rei=ne 14
  qui=mal=gré=lobs=cu=ri=té=ap=porte=u=ne=dou=ce=lueur 14
  en=me=don=nant=sans=ces=se=un=im=men=se=bon=heur 13
 • Phonétique : Mon Silence !

  dɑ̃ mɔ̃ silɑ̃sə, ekutə, mɔ̃ kœʁ ki tadmiʁə,
  kaʁ o plys pʁɔfɔ̃ də lɥi sε ɡʁave tɔ̃ suʁiʁə,
  mε, puʁ nə pa tə tʁuble, il pʁefεʁə sə tεʁə,
  pɥi sɑ̃fεʁme dɑ̃z- ynə ɔʁiblə pʁizɔ̃ də veʁə.

  dɑ̃ mɔ̃ silɑ̃sə, ʁəɡaʁdə, mɔ̃n- amə ɑ̃ plœʁə,
  kaʁ, ta sɛ̃plə pʁezɑ̃sə, lɥi apɔʁtə lə bɔnœʁ,
  mε, pɥiskə ty ε si lwɛ̃, εllə esε davɑ̃se,
  mεmə si syʁ sεtə ʁutə, il i a plɛ̃ də difikylte.

  dɑ̃ mɔ̃ silɑ̃sə, sɑ̃s mε pɑ̃se damuʁ,
  kaʁ, εllə tə sɔ̃t- adʁese tus lε ʒuʁ,
  mε, puʁ nə pa tə deʁɑ̃ʒe, ʒə lε kaʃə,
  pɥiskə mε ʒwaz- avεk vjɔlɑ̃sə saʁaʃe.

  dɑ̃ mɔ̃ silɑ̃sə, ɡutə a mɔ̃ kɔʁ ʃo,
  kaʁ, il sɑ̃flamə puʁ sɑ̃vɔle tʁε-o,
  mε, puʁ nə pa tə pεʁdʁə ɑ̃ sə devwalɑ̃,
  sə mεʁvεjø flɑ̃bo ε pʁɔfɔ̃t- e aʁdɑ̃.

  dɑ̃ mɔ̃ silɑ̃sə, tuʃə mε ʁεvə dynjɔ̃,
  kaʁ il mə fɔ̃ vivʁə ʃakə ʒuʁ dɑ̃ lilyzjɔ̃,
  mε, puʁ nə pa tə fɔʁse, il ʁεste ɑ̃ mwa,
  ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kœ̃ ʒuʁ ʒə lε paʁtaʒəʁε avεk twa.

  dɑ̃ mɔ̃ silɑ̃sə, tus mε sɑ̃s tapaʁtjεne,
  kaʁ, ʒɑ̃ sɥi syʁ, ty ε ynə fabyløzə ʁεnə,
  ki malɡʁe lɔpskyʁite apɔʁtə ynə dusə lɥœʁ,
  ɑ̃ mə dɔnɑ̃ sɑ̃ sεsə œ̃n- imɑ̃sə bɔnœʁ.
 • Pieds Phonétique : Mon Silence !

  dɑ̃=mɔ̃=si=lɑ̃=sə=e=ku=tə=mɔ̃=kœʁ=ki=tad=mi=ʁə 14
  kaʁ=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=lɥi=sε=ɡʁa=ve=tɔ̃=su=ʁi=ʁə 14
  mε=puʁ=nə=pa=tə=tʁu=ble=il=pʁe=fε=ʁə=sə=tε=ʁə 14
  pɥi=sɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=zynə=ɔ=ʁi=blə=pʁi=zɔ̃=də=ve=ʁə 14

  dɑ̃=mɔ̃=si=lɑ̃=sə=ʁə=ɡaʁ=də=mɔ̃=na=mə=ɑ̃=plœ=ʁə 14
  kaʁ=ta=sɛ̃=plə=pʁe=zɑ̃=sə=lɥi=a=pɔʁ=tə=lə=bɔ=nœʁ 14
  mε=pɥis=kə=ty=ε=si=lwɛ̃=εl=lə=e=sε=da=vɑ̃=se 14
  mεmə=si=syʁ=sεtə=ʁutə=il=i=a=plɛ̃=də=di=fi=kyl=te 14

  dɑ̃=mɔ̃=si=lɑ̃=sə=sɑ̃s=mε=pɑ̃=se=da=muʁ 11
  kaʁ=εl=lə=tə=sɔ̃=ta=dʁe=se=tus=lε=ʒuʁ 11
  mε=puʁ=nə=pa=tə=de=ʁɑ̃=ʒe=ʒə=lε=ka=ʃə 12
  pɥis=kə=mε=ʒwa=za=vεk=vj=ɔ=lɑ̃=sə=sa=ʁa=ʃe 13

  dɑ̃=mɔ̃=si=lɑ̃=sə=ɡu=tə=a=mɔ̃=kɔʁ=ʃo 11
  kaʁ=il=sɑ̃=fla=mə=puʁ=sɑ̃=vɔ=le=tʁε-o 11
  mε=puʁ=nə=pa=tə=pεʁ=dʁə=ɑ̃=sə=de=vwa=lɑ̃ 12
  sə=mεʁ=vε=jø=flɑ̃=bo=ε=pʁɔ=fɔ̃=te=aʁ=dɑ̃ 12

  dɑ̃=mɔ̃=si=lɑ̃=sə=tu=ʃə=mε=ʁε=və=dy=nj=ɔ̃ 13
  kaʁ=il=mə=fɔ̃=vi=vʁə=ʃa=kə=ʒuʁ=dɑ̃=li=ly=zj=ɔ̃ 14
  mε=puʁ=nə=pa=tə=fɔʁ=se=il=ʁεs=te=ɑ̃=mwa 12
  ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=kœ̃=ʒuʁʒə=lε=paʁ=ta=ʒə=ʁε=a=vεk=twa 14

  dɑ̃=mɔ̃=si=lɑ̃=sə=tus=mε=sɑ̃s=ta=paʁ=tj=ε=ne 13
  kaʁ=ʒɑ̃=sɥi=syʁ=ty=ε=y=nə=fa=by=lø=zə=ʁε=nə 14
  ki=mal=ɡʁe=lɔp=sky=ʁi=te=a=pɔʁtə=y=nə=du=sə=lɥœʁ 14
  ɑ̃=mə=dɔ=nɑ̃=sɑ̃=sεs=ə=œ̃=ni=mɑ̃=sə=bɔ=nœ=ʁə 14

PostScriptum

Tous mes sens sont a toi ma privilégière…

Historique des Modifications

29/09/2018 18:41

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/09/2007 15:23Tiphaine15

il est manifique

Auteur de Poésie
16/09/2007 11:58Toxic

que te dire je te le promets......(F)

Auteur de Poésie
16/09/2007 12:24Géraldine

oui vraiment magnifique 🙂
mes amitiés

Auteur de Poésie
19/09/2007 00:34Elisa10

Je trouve ton écrit vraiment sublime Seb, mais je pense que le silence n’ai pas toujours la meilleure solution et lui avouer ce que tu éprouve le serais encore mieux, ta reine serais fière de ton poème.
Amitiés Elisa