Poeme : Au Rythmes Des 22 Janvier

Au Rythmes Des 22 Janvier

Je m’incline devant l’étendue infinie de l’existence
En vue d’apprendre un peu usage à faire du silence ;
Mes mots dans leur impuissance et turbulence
Se veulent contenance, substance, constance
Dans la quête éperdu d’un certain sens,
A ce qui pour certains s’assimile à la souffrance,
Et pour d’autres resilience imprégnée de concupiscence.

Sur les rives jonchées d’amertumes de l’existence,
Que je voudrais pouvoir transcender de la vie l’essence
Du temps la persistance, de l’espace la consistance
Dans un élan d’encensement du bonheur la quintessence.

Face aux maux nos postures sont pure de circonstance,
Le spectre de la débâcle est à vaincre par la déchéance.
Je te parle à toi que je sais bien qui ne me lis pas
Et qui ne veux rien savoir de moi.

Mais qui ne m’oublies pas,
Sache que moi non plus je ne t’oublie pas,
Dans la tumulte du silence
Tu sommeilles au plus profond de moi,
Là où tu ne sais que le règne c’est toi.

Toute radieuse comme au premier jour,
Sans angoisse et pour toujours,
Bien que tu le sais pas,
Jour et nuit tu es là.

Cependant, par la magie de la poésie,
Point je n’ai perdu ta compagnie,
Je ne suis plus maitre de mon sommeil,
Car en mon cœur tu restes toujours en éveil.

Je déteste te savoir tout près de moi,
Sans pouvoir t’exprimer mon émoi.
Si seulement tu savais ce qu’encore une fois,
Je ressens comme auparavant pour toi…

Bien que je sais que tu ne me lis pas,
Mais chaque 22 janvier, mon attention est à toi,
Religieusement, sans que tu ne le saches pas,
Par la magie de l’écriture, la poésie m’émeut,
Je te présente mes meilleurs vœux,
Car, ce qui nous unit et divise n’est pas peu.

Bonne fête à toi qui ne fêtes pas.
Daigne Dieu te donner ce qui t’a été destinée.
Car oui, je ne t’ai jamais oubliée.
Oui, malgré toi, malgré moi
Quelque part en nous, on est toujours là,
Indépendamment de nos déboires et désarrois.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Au Rythmes Des 22 Janvier

  je=min=cline=de=vant=lé=ten=due=in=fi=nie=de=lexis=tence 14
  en=vue=dap=prendreun=peu=u=sa=ge=à=fai=re=du=si=lence 14
  mes=mots=dans=leur=im=puis=san=ce=et=tur=bu=len=ce 13
  se=veu=lent=con=te=nan=ce=sub=stan=ce=cons=tan=ce 13
  dans=la=quê=te=é=per=du=dun=cer=tain=sens 11
  a=ce=qui=pour=cer=tains=sas=si=mi=le=à=la=souf=france 14
  et=pour=dautres=re=si=lien=ceim=pré=gnée=de=con=cu=pis=cence 14

  sur=les=ri=ves=jon=chées=da=mer=tu=mes=de=lexis=ten=ce 14
  que=je=vou=drais=pou=voir=trans=cen=der=de=la=vie=les=sence 14
  du=temps=la=per=sis=tance=de=les=pa=ce=la=con=sis=tance 14
  dans=un=é=lan=dencen=se=ment=du=bon=heur=la=quin=tes=sence 14

  fa=ce=aux=maux=nos=pos=tures=sont=pu=re=de=cir=cons=tance 14
  le=s=pec=tre=de=la=dé=bâ=cleest=à=vaincre=par=la=dé=ché=ance 16
  je=te=par=leà=toi=que=je=sais=bien=qui=ne=me=lis=pas 14
  et=qui=ne=veux=rien=sa=voir=de=moi 9

  mais=qui=ne=mou=blies=pas 6
  sa=che=que=moi=non=plus=je=ne=tou=blie=pas 11
  dans=la=tu=mul=te=du=si=len=ce 9
  tu=som=mei=lles=au=plus=pro=fond=de=moi 10
  là=où=tu=ne=sais=que=le=rè=gne=cest=toi 11

  tou=te=ra=dieu=se=com=me=au=pre=mi=er=jour 12
  sans=an=gois=se=et=pour=tou=jours 8
  bien=que=tu=le=sais=pas 6
  jour=et=nuit=tu=es=là 6

  ce=pen=dant=par=la=ma=gie=de=la=po=é=sie 12
  point=je=nai=per=du=ta=com=pa=gnie 9
  je=ne=suis=plus=mai=tre=de=mon=som=meil 10
  car=en=mon=cœur=tu=res=tes=tou=jours=en=é=veil 12

  je=dé=tes=te=te=sa=voir=tout=près=de=moi 11
  sans=pou=voir=tex=pri=mer=mon=é=moi 9
  si=seu=le=ment=tu=sa=vais=ce=quen=co=re=u=ne=fois 14
  je=res=sens=com=me=au=pa=ra=vant=pour=toi 11

  bien=que=je=sais=que=tu=ne=me=lis=pas 10
  mais=cha=que=vingt=deux=jan=vier=mon=at=ten=tion=est=à=toi 14
  re=li=gieu=se=ment=sans=que=tu=ne=le=sa=ches=pas 13
  par=la=ma=gie=de=lé=cri=tu=re=la=poé=sie=mé=meut 14
  je=te=pré=sen=te=mes=meil=leurs=vœux 9
  car=ce=qui=nous=u=nit=et=di=vi=se=nest=pas=peu 13

  bon=ne=fê=te=à=toi=qui=ne=fê=tes=pas 11
  dai=gne=dieu=te=don=ner=ce=qui=ta=é=té=des=ti=née 14
  car=oui=je=ne=tai=ja=mais=ou=bli=ée 10
  oui=mal=gré=toi=mal=gré=moi 7
  quel=que=part=en=nous=on=est=tou=jours=là 10
  in=dé=pen=dam=ment=de=nos=dé=boi=res=et=dé=sar=rois 14
 • Phonétique : Au Rythmes Des 22 Janvier

  ʒə mɛ̃klinə dəvɑ̃ letɑ̃dɥ ɛ̃fini də lεɡzistɑ̃sə
  ɑ̃ vɥ dapʁɑ̃dʁə œ̃ pø yzaʒə a fεʁə dy silɑ̃sə,
  mε mo dɑ̃ lœʁ ɛ̃pɥisɑ̃sə e tyʁbylɑ̃sə
  sə vəle kɔ̃tənɑ̃sə, sybstɑ̃sə, kɔ̃stɑ̃sə
  dɑ̃ la kεtə epεʁdy dœ̃ sεʁtɛ̃ sɑ̃s,
  a sə ki puʁ sεʁtɛ̃ sasimilə a la sufʁɑ̃sə,
  e puʁ dotʁə- ʁəsiljɑ̃sə ɛ̃pʁeɲe də kɔ̃kypisɑ̃sə.

  syʁ lε ʁivə ʒɔ̃ʃe damεʁtymə də lεɡzistɑ̃sə,
  kə ʒə vudʁε puvwaʁ tʁɑ̃sɑ̃de də la vi lesɑ̃sə
  dy tɑ̃ la pεʁsistɑ̃sə, də lεspasə la kɔ̃sistɑ̃sə
  dɑ̃z- œ̃n- elɑ̃ dɑ̃sɑ̃səmɑ̃ dy bɔnœʁ la kɛ̃tesɑ̃sə.

  fasə o mo no pɔstyʁə sɔ̃ pyʁə də siʁkɔ̃stɑ̃sə,
  lə spεktʁə də la debaklə εt- a vɛ̃kʁə paʁ la deʃeɑ̃sə.
  ʒə tə paʁlə a twa kə ʒə sε bjɛ̃ ki nə mə li pa
  e ki nə vø ʁjɛ̃ savwaʁ də mwa.

  mε ki nə mubli pa,
  saʃə kə mwa nɔ̃ plys ʒə nə tubli pa,
  dɑ̃ la tymyltə dy silɑ̃sə
  ty sɔmεjəz- o plys pʁɔfɔ̃ də mwa,
  la u ty nə sε kə lə ʁεɲə sε twa.

  tutə ʁadjøzə kɔmə o pʁəmje ʒuʁ,
  sɑ̃z- ɑ̃ɡwasə e puʁ tuʒuʁ,
  bjɛ̃ kə ty lə sε pa,
  ʒuʁ e nɥi ty ε la.

  səpɑ̃dɑ̃, paʁ la maʒi də la pɔezi,
  pwɛ̃ ʒə nε pεʁdy ta kɔ̃paɲi,
  ʒə nə sɥi plys mεtʁə də mɔ̃ sɔmεj,
  kaʁ ɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty ʁεstə tuʒuʁz- ɑ̃n- evεj.

  ʒə detεstə tə savwaʁ tu pʁε də mwa,
  sɑ̃ puvwaʁ tεkspʁime mɔ̃n- emwa.
  si sələmɑ̃ ty savε sə kɑ̃kɔʁə ynə fwa,
  ʒə ʁəsɛ̃ kɔmə opaʁavɑ̃ puʁ twa…

  bjɛ̃ kə ʒə sε kə ty nə mə li pa,
  mε ʃakə vɛ̃t- dø ʒɑ̃vje, mɔ̃n- atɑ̃sjɔ̃ εt- a twa,
  ʁəliʒjøzəmɑ̃, sɑ̃ kə ty nə lə saʃə pa,
  paʁ la maʒi də lekʁityʁə, la pɔezi memø,
  ʒə tə pʁezɑ̃tə mε mεjœʁ veyks,
  kaʁ, sə ki nuz- yni e divizə nε pa pø.

  bɔnə fεtə a twa ki nə fεtə pa.
  dεɲə djø tə dɔne sə ki ta ete dεstine.
  kaʁ ui, ʒə nə tε ʒamεz- ublje.
  ui, malɡʁe twa, malɡʁe mwa
  kεlkə paʁ ɑ̃ nu, ɔ̃n- ε tuʒuʁ la,
  ɛ̃depɑ̃damɑ̃ də no debwaʁəz- e dezaʁwa.
 • Syllabes Phonétique : Au Rythmes Des 22 Janvier

  ʒə=mɛ̃=klinə=də=vɑ̃=le=tɑ̃dɥ=ɛ̃=fi=ni=də=lεɡ=zis=tɑ̃sə 14
  ɑ̃=vɥ=da=pʁɑ̃dʁəœ̃=pø=y=za=ʒə=a=fε=ʁə=dy=si=lɑ̃sə 14
  mε=mo=dɑ̃=lœ=ʁə=ɛ̃p=ɥi=sɑ̃=sə=e=tyʁ=by=lɑ̃=sə 14
  sə=və=le=kɔ̃=tə=nɑ̃=sə=syb=stɑ̃=sə=kɔ̃s=tɑ̃=sə 13
  dɑ̃=la=kε=tə=e=pεʁ=dy=dœ̃=sεʁ=tɛ̃=sɑ̃s 11
  a=sə=ki=puʁ=sεʁ=tɛ̃=sa=si=mi=lə=a=la=su=fʁɑ̃sə 14
  e=puʁ=dotʁəʁə=si=ljɑ̃=sə=ɛ̃=pʁe=ɲe=də=kɔ̃=ky=pi=sɑ̃sə 14

  syʁ=lε=ʁi=və=ʒɔ̃=ʃe=da=mεʁ=ty=mə=də=lεɡ=zis=tɑ̃sə 14
  kə=ʒə=vu=dʁε=pu=vwaʁ=tʁɑ̃=sɑ̃=de=də=la=vi=le=sɑ̃sə 14
  dy=tɑ̃=la=pεʁ=sis=tɑ̃sə=də=lεs=pa=sə=la=kɔ̃=sis=tɑ̃sə 14
  dɑ̃=zœ̃=ne=lɑ̃=dɑ̃=sɑ̃sə=mɑ̃=dy=bɔ=nœʁ=la=kɛ̃=te=sɑ̃sə 14

  fa=sə=o=mo=no=pɔs=tyʁə=sɔ̃=py=ʁə=də=siʁ=kɔ̃s=tɑ̃sə 14
  lə=spεk=tʁə=də=la=de=bakləε=ta=vɛ̃kʁə=paʁ=la=de=ʃe=ɑ̃sə 14
  ʒə=tə=paʁlə=a=twa=kə=ʒə=sε=bjɛ̃=ki=nə=mə=li=pa 14
  e=ki=nə=vø=ʁj=ɛ̃=sa=vwaʁ=də=mwa 10

  mε=ki=nə=mu=bli=pa 6
  sa=ʃə=kə=mwa=nɔ̃=plys=ʒə=nə=tu=bli=pa 11
  dɑ̃=la=ty=myl=tə=dy=si=lɑ̃=sə 9
  ty=sɔ=mε=jə=zo=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mwa 10
  la=u=ty=nə=sε=kə=lə=ʁε=ɲə=sε=twa 11

  tu=tə=ʁa=dj=ø=zə=kɔ=mə=o=pʁə=mj=e=ʒuʁ 13
  sɑ̃=zɑ̃=ɡwa=sə=e=puʁ=tu=ʒuʁ 8
  bj=ɛ̃=kə=ty=lə=sε=pa 7
  ʒuʁ=e=nɥi=ty=ε=la 6

  sə=pɑ̃=dɑ̃=paʁ=la=ma=ʒi=də=la=pɔ=e=zi 12
  pwɛ̃=ʒə=nε=pεʁ=dy=ta=kɔ̃=pa=ɲi 9
  ʒə=nə=sɥi=plys=mε=tʁə=də=mɔ̃=sɔ=mεj 10
  kaʁ=ɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=ty=ʁεs=tə=tu=ʒuʁ=zɑ̃=ne=vεj 13

  ʒə=de=tεs=tə=tə=sa=vwaʁ=tu=pʁε=də=mwa 11
  sɑ̃=pu=vwaʁ=tεk=spʁ=me=mɔ̃=ne=mwa 9
  si=sə=lə=mɑ̃=ty=sa=vε=sə=kɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa 14
  ʒə=ʁə=sɛ̃=kɔ=mə=o=pa=ʁa=vɑ̃=puʁ=twa 11

  bj=ɛ̃=kə=ʒə=sε=kə=ty=nə=mə=li=pa 11
  mε=ʃa=kə=vɛ̃t=dø=ʒɑ̃=vje=mɔ̃=na=tɑ̃=sjɔ̃=ε=ta=twa 14
  ʁə=li=ʒj=ø=zə=mɑ̃=sɑ̃=kə=ty=nə=lə=sa=ʃə=pa 14
  paʁ=la=ma=ʒidə=le=kʁi=ty=ʁə=la=pɔ=e=zi=me=mø 14
  ʒə=tə=pʁe=zɑ̃=tə=mε=mε=jœ=ʁə=ve=yks 11
  kaʁ=sə=ki=nu=zy=ni=e=di=vi=zə=nε=pa=pø 13

  bɔ=nə=fε=tə=a=twa=ki=nə=fε=tə=pa 11
  dε=ɲə=djø=tə=dɔ=ne=sə=ki=ta=e=te=dεs=ti=ne 14
  kaʁ=u=i=ʒə=nə=tε=ʒa=mε=zu=blj=e 11
  u=i=mal=ɡʁe=twa=mal=ɡʁe=mwa 8
  kεl=kə=paʁ=ɑ̃=nu=ɔ̃=nε=tu=ʒuʁ=la 10
  ɛ̃=de=pɑ̃=da=mɑ̃=də=no=de=bwa=ʁə=ze=de=za=ʁwa 14

Historique des Modifications

02/07/2022 05:55

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/01/2021 10:55Anya

Un beau texte Cet anniversaire fêté dans la solitude et le souvenir est très touchant Merci du parrtage

👍