Poeme : Elle L’éternelle

Elle L’éternelle

Comment lier deux âmes quand elle ne se voient pas,
D’un amour rancœur, d’un amour regret
Comment oublier cette femme qui ne me veux pas,
Un douce lueur sans autres reflets
Comme une roche instable qui ne tiens pas
Celle d’un amour qui ne sera défait
Je m’effrite alors sous le poids
Que si la mort est entamée

Tous les jours je la vois, elle et ses peines
Sans pouvoir rompre aucune de ses chaînes
Ne pas pouvoir passer d’amour a la haine
Accepter en silence qu’une autre vie se mène

Moine de mon état, un vrai maître zen
Je supporte la vie et ses aléas
Je laisse là toutes mes peines
Sans autres tracas, que ma vie se mène
Sans trop de d’éclats de porcelaine
Et alors, le destin, la chance, le fil
Me donneront ce que je mérite
Une autre idylle, une sanction vil
Une vie qui périclite

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Elle L’éternelle

  comment=lier=deux=â=mes=quand=elle=ne=se=voient=pas 11
  dun=a=mour=ran=cœur=dun=a=mour=re=gret 10
  comment=ou=blier=cet=te=fem=me=qui=ne=me=veux=pas 12
  un=dou=ce=lueur=sans=au=tres=re=flets 9
  commeu=ne=ro=che=ins=ta=ble=qui=ne=tiens=pas 11
  cel=le=dun=a=mour=qui=ne=se=ra=dé=fait 11
  je=mef=fri=te=a=lors=sous=le=poids 9
  que=si=la=mort=est=en=ta=mée 8

  tous=les=jours=je=la=vois=el=leet=ses=peines 10
  sans=pou=voir=rompre=au=cu=ne=de=ses=chaînes 10
  ne=pas=pou=voir=pas=ser=da=mour=a=la=haine 11
  ac=cep=ter=en=silen=ce=quu=neau=tre=vie=se=mène 12

  moine=de=mon=é=tat=un=vrai=maî=tre=zen 10
  je=sup=porte=la=vie=et=ses=a=lé=as 10
  je=lais=se=là=tou=tes=mes=pei=nes 9
  sans=au=tres=tra=cas=que=ma=vie=se=mène 10
  sans=trop=de=dé=clats=de=por=ce=lai=ne 10
  et=a=lors=le=des=tin=la=chance=le=fil 10
  me=don=ne=ront=ce=que=je=mé=ri=te 10
  uneau=tre=i=dyl=le=u=ne=sanc=tion=vil 10
  u=ne=vie=qui=pé=ri=cli=te 8
 • Phonétique : Elle L’éternelle

  kɔmɑ̃ lje døz- amə kɑ̃t- εllə nə sə vwae pa,
  dœ̃n- amuʁ ʁɑ̃kœʁ, dœ̃n- amuʁ ʁəɡʁε
  kɔmɑ̃ ublje sεtə famə ki nə mə vø pa,
  œ̃ dusə lɥœʁ sɑ̃z- otʁə- ʁəflε
  kɔmə ynə ʁoʃə ɛ̃stablə ki nə tjɛ̃ pa
  sεllə dœ̃n- amuʁ ki nə səʁa defε
  ʒə mefʁitə alɔʁ su lə pwa
  kə si la mɔʁ εt- ɑ̃tame

  tus lε ʒuʁ ʒə la vwa, εllə e sε pεnə
  sɑ̃ puvwaʁ ʁɔ̃pʁə okynə də sε ʃεnə
  nə pa puvwaʁ pase damuʁ a la-εnə
  aksεpte ɑ̃ silɑ̃sə kynə otʁə vi sə mεnə

  mwanə də mɔ̃n- eta, œ̃ vʁε mεtʁə zεn
  ʒə sypɔʁtə la vi e sεz- alea
  ʒə lεsə la tutə mε pεnə
  sɑ̃z- otʁə- tʁaka, kə ma vi sə mεnə
  sɑ̃ tʁo də dekla də pɔʁsəlεnə
  e alɔʁ, lə dεstɛ̃, la ʃɑ̃sə, lə fil
  mə dɔnəʁɔ̃ sə kə ʒə meʁitə
  ynə otʁə idilə, ynə sɑ̃ksjɔ̃ vil
  ynə vi ki peʁiklitə
 • Syllabes Phonétique : Elle L’éternelle

  kɔ=mɑ̃=lje=dø=zamə=kɑ̃=tεl=lə=nə=sə=vwa=pa 12
  dœ̃=na=muʁ=ʁɑ̃=kœ=ʁə=dœ̃=na=muʁ=ʁə=ɡʁε 11
  kɔ=mɑ̃=u=blje=sεtə=fa=mə=ki=nə=mə=vø=pa 12
  œ̃=du=sə=lɥœ=ʁə=sɑ̃=zo=tʁə=ʁə=flε 10
  kɔmə=y=nə=ʁo=ʃə=ɛ̃s=ta=blə=ki=nə=tjɛ̃=pa 12
  sεl=lə=dœ̃=na=muʁ=ki=nə=sə=ʁa=de=fε 11
  ʒə=me=fʁi=tə=a=lɔʁ=su=lə=pwa 9
  kə=si=la=mɔʁ=ε=tɑ̃=ta=me 8

  tus=lε=ʒuʁ=ʒə=la=vwa=εl=lə=e=sε=pε=nə 12
  sɑ̃=pu=vwaʁ=ʁɔ̃=pʁə=o=ky=nə=də=sε=ʃε=nə 12
  nə=pa=pu=vwaʁ=pa=se=da=muʁ=a=la-ε=nə 12
  ak=sεp=te=ɑ̃=si=lɑ̃sə=ky=nəo=tʁə=vi=sə=mεnə 12

  mwa=nə=də=mɔ̃=ne=ta=œ̃=vʁε=mε=tʁə=zεn 11
  ʒə=sy=pɔʁ=tə=la=vi=e=sε=za=le=a 11
  ʒə=lε=sə=la=tu=tə=mε=pε=nə 9
  sɑ̃=zo=tʁə=tʁa=ka=kə=ma=vi=sə=mε=nə 11
  sɑ̃=tʁo=də=de=kla=də=pɔʁ=sə=lε=nə 10
  e=a=lɔʁ=lə=dεs=tɛ̃=la=ʃɑ̃=sə=lə=fil 11
  mə=dɔ=nə=ʁɔ̃=sə=kə=ʒə=me=ʁi=tə 10
  y=nə=o=tʁə=i=di=lə=y=nə=sɑ̃k=sjɔ̃=vil 12
  y=nə=vi=ki=pe=ʁi=kli=tə 8

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/09/2014 17:07Melly-Mellow

J’ai aimé ma lecture, simplement... Merci de l’avoir partagé avec nous, en espérant un jour vous relire...
Amicalement-