Poeme : Un Reve Muet

Un Reve Muet

Sur se sable je suis allongée
Le corps tendu, la tete ailleurs
A toi je narrete pas de songer
Tu menmennes a un monde meilleur

Je me vois enfin avec toi
Non ligotée, amoureuse et libre
Dans ce paradis il n’ya pas de loie
De tes caresses je suis jouisse et ivre

On marche ensemble a coté de la mer
Je suis en extase, ensorcelée
Tu prends ma main, tu me serres
Tous mes sentiments sont melés

Je me nois dans la verdure de tes yeux
Ces mysterieux yeux que j’admirais en silence
En te contemplant je suis dans le merveilleux
Je ne pouvais plus nier mon attirance

Mais soudain une vague vient lecher mes pieds
J’ouvre les yeux, recontemple cette plage
Tu n’es pas la, ce n’est qu’un reve muet
Qui ne s’echappera jamais de sa cage

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Reve Muet

  sur=se=sa=ble=je=suis=al=lon=gée 9
  le=corps=ten=du=la=te=te=ail=leurs 9
  a=toi=je=nar=re=te=pas=de=son=ger 10
  tu=men=men=nes=a=un=mon=de=meil=leur 10

  je=me=vois=en=fin=a=vec=toi 8
  non=li=go=tée=a=mou=reu=se=et=libre 10
  dans=ce=pa=ra=dis=il=nya=pas=de=loie 10
  de=tes=cares=ses=je=suis=jouis=se=et=ivre 10

  on=mar=cheen=sem=ble=a=co=té=de=la=mer 11
  je=suis=en=ex=ta=se=en=sor=ce=lée 10
  tu=prends=ma=main=tu=me=ser=res 8
  tous=mes=sen=ti=ments=sont=me=lés 8

  je=me=nois=dans=la=ver=dure=de=tes=yeux 10
  ces=mys=te=rieux=yeux=que=jad=mi=rais=en=si=lence 12
  en=te=con=tem=plant=je=suis=dans=le=mer=veilleux 11
  je=ne=pou=vais=plus=nier=mon=at=ti=rance 10

  mais=sou=dain=une=va=gue=vient=le=cher=mes=pieds 11
  jouvre=les=yeux=re=con=tem=ple=cet=te=plage 10
  tu=nes=pas=la=ce=nest=quun=re=ve=muet 10
  qui=ne=se=chap=pe=ra=ja=mais=de=sa=cage 11
 • Phonétique : Un Reve Muet

  syʁ sə sablə ʒə sɥiz- alɔ̃ʒe
  lə kɔʁ tɑ̃dy, la tətə ajœʁ
  a twa ʒə naʁətə pa də sɔ̃ʒe
  ty mɑ̃mεnəz- a œ̃ mɔ̃də mεjœʁ

  ʒə mə vwaz- ɑ̃fɛ̃ avεk twa
  nɔ̃ liɡɔte, amuʁøzə e libʁə
  dɑ̃ sə paʁadiz- il nia pa də lwa
  də tε kaʁesə ʒə sɥi ʒuisə e ivʁə

  ɔ̃ maʁʃə ɑ̃sɑ̃blə a kɔte də la mεʁ
  ʒə sɥiz- ɑ̃n- εkstazə, ɑ̃sɔʁsəle
  ty pʁɑ̃ ma mɛ̃, ty mə seʁə
  tus mε sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ məle

  ʒə mə nwa dɑ̃ la vεʁdyʁə də tεz- iø
  sε mistəʁjøz- iø kə ʒadmiʁεz- ɑ̃ silɑ̃sə
  ɑ̃ tə kɔ̃tɑ̃plɑ̃ ʒə sɥi dɑ̃ lə mεʁvεjø
  ʒə nə puvε plys nje mɔ̃n- atiʁɑ̃sə

  mε sudɛ̃ ynə vaɡ vjɛ̃ ləʃe mε pje
  ʒuvʁə lεz- iø, ʁəkɔ̃tɑ̃plə sεtə plaʒə
  ty nε pa la, sə nε kœ̃ ʁəvə mɥε
  ki nə sεʃapəʁa ʒamε də sa kaʒə
 • Syllabes Phonétique : Un Reve Muet

  syʁ=sə=sa=blə=ʒə=sɥi=za=lɔ̃=ʒe 9
  lə=kɔʁ=tɑ̃=dy=la=tə=tə=a=jœ=ʁə 10
  a=twa=ʒə=na=ʁə=tə=pa=də=sɔ̃=ʒe 10
  ty=mɑ̃=mε=nə=za=œ̃=mɔ̃=də=mε=jœ=ʁə 11

  ʒə=mə=vwa=zɑ̃=fɛ̃=a=vεk=twa 8
  nɔ̃=li=ɡɔ=te=a=mu=ʁø=zə=e=libʁə 10
  dɑ̃sə=pa=ʁa=di=zil=ni=a=pa=də=lwa 10
  də=tε=ka=ʁe=sə=ʒə=sɥi=ʒuisə=e=ivʁə 10

  ɔ̃=maʁʃəɑ̃=sɑ̃=blə=a=kɔ=te=də=la=mεʁ 10
  ʒə=sɥi=zɑ̃=nεk=sta=zə=ɑ̃=sɔʁ=sə=le 10
  ty=pʁɑ̃=ma=mɛ̃=ty=mə=se=ʁə 8
  tus=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=sɔ̃=mə=le 8

  ʒə=mə=nwa=dɑ̃=la=vεʁ=dyʁə=də=tε=ziø 10
  sε=mistə=ʁjø=zi=økə=ʒad=mi=ʁε=zɑ̃=silɑ̃sə 10
  ɑ̃tə=kɔ̃=tɑ̃=plɑ̃=ʒə=sɥi=dɑ̃=lə=mεʁ=vε=jø 11
  ʒə=nə=pu=vε=plys=nje=mɔ̃=na=ti=ʁɑ̃sə 10

  mε=su=dɛ̃=ynə=va=ɡə=vjɛ̃=lə=ʃe=mε=pje 11
  ʒuvʁə=lε=ziø=ʁə=kɔ̃=tɑ̃=plə=sε=tə=plaʒə 10
  ty=nε=pa=la=sə=nε=kœ̃=ʁə=və=mɥε 10
  kinə=sε=ʃa=pə=ʁa=ʒa=mε=də=sa=kaʒə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/08/2005 11:40Mya..

c’est un magnifique poeme ma cherie!
contente de te lire à nouveau 😃
bisouuuuus

Auteur de Poésie
06/09/2005 21:09Cindy Limpens

Magnifique rêve muet, j’espère qu’un jour il se réalisera, avec cette personne ou quelqu’un d’autre...(F)Beau poeme....

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/08/2005 20:56

L'écrit contient 145 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : °° La Mysterieuse °°

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs