Poeme-France : Lecture Écrit Viol

Poeme : Myosotis,

Poème Viol
Publié le 19/03/2011 22:05

L'écrit contient 299 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Lemmiath

Myosotis,

Petite fille aux yeux bleus.
Te souviens-tu de ta petite enfance ?
Quand sous ta jolie robe fleurie tu découvrais de manière innocente la vie.
Tous étaient que merveilleuses découvertes.
Petite fille aux cheveux dorés.
Te souviens-tu à peine tu marchais ?
Dans les longues herbes, tu préférais courir à quatre pattes.
Tu humais l’odeur des fleurs des champs.
Petite fille au sourire malicieux.
Te souviens-tu de ces instants là ?
Sans voir passer le temps, tu étais assise sur ton derrière.
Admirant les coccinelles, les papillons et les abeilles.
Petite fille aux bras ouverts.
Te souviens-tu de toute la tendresse reçue et donner ?
Papa et maman t’expliquaient la différence entre le bien et le mal.
Et toi tu écoutais avec application.
Petite-fille devenue adolescente.
Toi qui as toujours ce cœur tendre et innocent.
Rêvant comme toute fille de ton âge d’un prince charmant.
Tu t’interroges sur le sens de ta vie.
Petite-fille devenue grande.
Un malveillant a voulu voler ta pureté en toute innocuité.
Et toi sans aucune défense tu as vu ta virginité brisée.
Ta vie a basculé brisant tout ton passé et avenir d’un seul coup.
Petite-fille devenue adulte.
Ton cœur s’est fermé à jamais.
Sans pouvoir mettre de mot à tes maux.
Jamais plus tu ne pourras faire confiance.
Petite-fille devenue vieille.
Les prés de ton enfance sont toujours là.
Sans jamais plus osé y aller.
Car c’est là que ta dignité a êtes brisé.
Petite-fille au soir de ta vie.
Seuls les papillons et abeilles te font souvenirs des belles années.
Quant aux coccinelles tu leur demandes, Bon Dieu où es-tu ?
Les myosotis seuls témoins de ton corps sali à jamais.
3090 OVERIJSE, le samedi 19 mars 2011.

Thierry MAFFEI.
 • Pieds Hyphénique: Myosotis,

  pe=ti=te=fi=lle=aux=y=eux=bleus 9
  te=sou=viens=tu=de=ta=pe=ti=te=en=fan=ce 12
  quand=sous=ta=jo=lie=robe=fleu=rie=tu=dé=cou=vrais=de=ma=niè=rein=no=cen=te=la=vie 21
  tous=é=taient=que=mer=veil=leu=ses=dé=cou=ver=tes 12
  pe=ti=te=fi=lle=aux=che=veux=do=rés 10
  te=sou=viens=tu=à=pei=ne=tu=mar=chais 10
  dans=les=lon=gues=her=bes=tu=pré=fé=rais=cou=rir=à=qua=tre=pattes 16
  tu=hu=mais=lo=deur=des=fleurs=des=champs 9
  pe=ti=te=fi=lle=au=sou=rire=ma=li=cieux 11
  te=sou=viens=tu=de=ces=ins=tants=là 9
  sans=voir=pas=ser=le=temps=tu=é=tais=as=si=se=sur=ton=der=rière 16
  ad=mi=rant=les=coc=ci=nel=les=les=pa=pillons=et=les=a=bei=lles 16
  pe=ti=te=fi=lle=aux=bras=ou=verts 9
  te=sou=viens=tu=de=tou=te=la=ten=dres=se=re=çue=et=don=ner 16
  pa=pa=et=ma=man=tex=pli=quaient=la=dif=féren=ceen=tre=le=bien=et=le=mal 18
  et=toi=tu=é=cou=tais=a=vec=ap=pli=ca=ti=on 13
  pe=ti=te=fi=lle=de=ve=nue=a=do=les=cen=te 13
  toi=qui=as=tou=jours=ce=cœur=ten=dre=et=in=no=cent 13
  rê=vant=com=me=tou=te=fille=de=ton=â=ge=dun=prin=ce=char=mant 16
  tu=tin=ter=ro=ges=sur=le=sens=de=ta=vie 11
  pe=ti=te=fi=lle=de=ve=nue=gran=de 10
  un=mal=veillant=a=vou=lu=vo=ler=ta=pure=té=en=tou=tein=no=cui=té 17
  et=toi=sans=au=cune=dé=fen=se=tu=as=vu=ta=vir=gi=ni=té=bri=sée 18
  ta=viea=bas=cu=lé=bri=sant=tout=ton=pas=sé=et=ave=nir=dun=seul=coup 17
  pe=ti=te=fi=lle=de=ve=nue=a=du=lte 11
  ton=cœur=sest=fer=mé=à=ja=mais 8
  sans=pou=voir=met=tre=de=mot=à=tes=maux 10
  ja=mais=plus=tu=ne=pour=ras=fai=re=con=fi=an=ce 13
  pe=ti=te=fi=lle=de=ve=nue=viei=lle 10
  les=prés=de=ton=en=fance=sont=tou=jours=là 10
  sans=ja=mais=plus=o=sé=y=al=ler 9
  car=cest=là=que=ta=di=gni=té=a=êtes=bri=sé 12
  pe=ti=te=fi=lle=au=soir=de=ta=vie 10
  seuls=les=pa=pillons=et=a=beilles=te=font=sou=ve=nirs=des=bel=les=an=nées 17
  quant=aux=coc=ci=nel=les=tu=leur=de=mandes=bon=dieu=où=es=tu 15
  les=myo=so=tis=seuls=té=moins=de=ton=corps=sa=li=à=ja=mais 15
  trois=mille=quatre=vingt=dix=o=ve=rij=se=le=sa=me=di=dix=neuf=mars=deux=mil=leonze 19

  thi=er=ry=maf=fei 5
 • Phonétique : Myosotis,

  pətitə fijə oz- iø bløs.
  tə suvjɛ̃ ty də ta pətitə ɑ̃fɑ̃sə ?
  kɑ̃ su ta ʒɔli ʁɔbə fləʁi ty dekuvʁε də manjεʁə inɔsɑ̃tə la vi.
  tusz- etε kə mεʁvεjøzə dekuvεʁtə.
  pətitə fijə o ʃəvø dɔʁe.
  tə suvjɛ̃ ty a pεnə ty maʁʃε ?
  dɑ̃ lε lɔ̃ɡz- εʁbə, ty pʁefeʁε kuʁiʁ a katʁə patə.
  ty ymε lɔdœʁ dε flœʁ dε ʃɑ̃.
  pətitə fijə o suʁiʁə malisjø.
  tə suvjɛ̃ ty də sεz- ɛ̃stɑ̃ la ?
  sɑ̃ vwaʁ pase lə tɑ̃, ty etεz- asizə syʁ tɔ̃ dəʁjεʁə.
  admiʁɑ̃ lε kɔksinεllə, lε papijɔ̃z- e lεz- abεjə.
  pətitə fijə o bʁaz- uvεʁ.
  tə suvjɛ̃ ty də tutə la tɑ̃dʁεsə ʁəsɥ e dɔne ?
  papa e mamɑ̃ tεksplikε la difeʁɑ̃sə ɑ̃tʁə lə bjɛ̃ e lə mal.
  e twa ty ekutεz- avεk aplikasjɔ̃.
  pətitə fijə dəvənɥ adɔlesɑ̃tə.
  twa ki a tuʒuʁ sə kœʁ tɑ̃dʁə e inɔse.
  ʁεvɑ̃ kɔmə tutə fijə də tɔ̃n- aʒə dœ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃.
  ty tɛ̃teʁɔʒə syʁ lə sɑ̃s də ta vi.
  pətitə fijə dəvənɥ ɡʁɑ̃də.
  œ̃ malvεjɑ̃ a vuly vɔle ta pyʁəte ɑ̃ tutə inɔkɥite.
  e twa sɑ̃z- okynə defɑ̃sə ty a vy ta viʁʒinite bʁize.
  ta vi a baskyle bʁizɑ̃ tu tɔ̃ pase e avəniʁ dœ̃ səl ku.
  pətitə fijə dəvənɥ adyltə.
  tɔ̃ kœʁ sε fεʁme a ʒamε.
  sɑ̃ puvwaʁ mεtʁə də mo a tε mo.
  ʒamε plys ty nə puʁʁa fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə.
  pətitə fijə dəvənɥ vjεjə.
  lε pʁe də tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə sɔ̃ tuʒuʁ la.
  sɑ̃ ʒamε plysz- oze i ale.
  kaʁ sε la kə ta diɲite a εtə bʁize.
  pətitə fijə o swaʁ də ta vi.
  səl lε papijɔ̃z- e abεjə tə fɔ̃ suvəniʁ dε bεlləz- ane.
  kɑ̃ o kɔksinεllə ty lœʁ dəmɑ̃də, bɔ̃ djø u ε ty ?
  lε miozɔti səl temwɛ̃ də tɔ̃ kɔʁ sali a ʒamε.
  tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə, lə samədi diz- nəf maʁs dø milə ɔ̃zə.

  tjeʁi mafε.
 • Pieds Phonétique : Myosotis,

  pə=ti=tə=fij=ə=o=zi=ø=bløs 9
  tə=su=vjɛ̃=ty=də=ta=pə=ti=tə=ɑ̃=fɑ̃=sə 12
  kɑ̃=su=ta=ʒɔ=li=ʁɔbə=flə=ʁi=ty=de=ku=vʁε=də=ma=njε=ʁə=i=nɔ=sɑ̃=tə=la=vi 22
  tus=ze=tε=kə=mεʁ=vε=jø=zə=de=ku=vεʁ=tə 12
  pə=ti=tə=fi=jə=o=ʃə=vø=dɔ=ʁe 10
  tə=su=vj=ɛ̃=ty=a=pε=nə=ty=maʁ=ʃε 11
  dɑ̃=lε=lɔ̃ɡ=zεʁbə=ty=pʁe=fe=ʁε=ku=ʁiʁ=a=ka=tʁə=patə 14
  ty=y=mε=lɔ=dœ=ʁə=dε=flœʁ=dε=ʃɑ̃ 10
  pə=ti=tə=fi=jə=o=su=ʁi=ʁə=ma=li=sjø 12
  tə=su=vj=ɛ̃=ty=də=sε=zɛ̃s=tɑ̃=la 10
  sɑ̃=vwaʁ=pase=lə=tɑ̃=ty=e=tε=za=si=zə=syʁ=tɔ̃=də=ʁjεʁə 15
  ad=mi=ʁɑ̃=lε=kɔk=si=nεllə=lε=pa=pi=jɔ̃=ze=lε=za=bεjə 15
  pə=ti=tə=fij=ə=o=bʁa=zu=vεʁ 9
  tə=su=vjɛ̃=tydə=tu=tə=la=tɑ̃=dʁε=sə=ʁəsɥ=e=dɔ=ne 14
  pa=pa=e=ma=mɑ̃=tεk=spli=kε=la=di=fe=ʁɑ̃səɑ̃=tʁə=lə=bjɛ̃=e=lə=mal 18
  e=twa=ty=e=ku=tε=za=vεk=a=pli=ka=sjɔ̃ 12
  pə=ti=tə=fi=jə=də=vənɥ=a=dɔ=le=sɑ̃=tə 12
  twa=ki=a=tu=ʒuʁ=sə=kœʁ=tɑ̃=dʁə=e=i=nɔse 12
  ʁε=vɑ̃=kɔmə=tu=tə=fi=jə=də=tɔ̃=na=ʒə=dœ̃=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 16
  ty=tɛ̃=te=ʁɔʒə=syʁ=lə=sɑ̃s=də=ta=vi 10
  pə=ti=tə=fi=jə=də=vənɥ=ɡʁɑ̃=də 9
  œ̃=mal=vε=jɑ̃=a=vu=ly=vɔ=le=ta=pyʁə=te=ɑ̃=tu=tə=i=nɔk=ɥi=te 19
  e=twa=sɑ̃=zo=kynə=de=fɑ̃=sə=ty=a=vy=ta=viʁ=ʒi=ni=te=bʁi=ze 18
  ta=vi=a=bas=ky=le=bʁi=zɑ̃=tu=tɔ̃=pase=e=a=və=niʁ=dœ̃=səl=ku 18
  pə=ti=tə=fi=jə=də=vənɥ=a=dyl=tə 10
  tɔ̃=kœ=ʁə=sε=fεʁ=me=a=ʒa=mε 9
  sɑ̃=pu=vwaʁ=mε=tʁə=də=mo=a=tε=mo 10
  ʒa=mε=plys=tynə=puʁ=ʁa=fε=ʁə=kɔ̃=fjɑ̃sə 10
  pə=ti=tə=fi=jə=də=vənɥ=vj=ε=jə 10
  lε=pʁe=də=tɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə=sɔ̃=tu=ʒuʁ=la 10
  sɑ̃=ʒa=mε=plys=zo=ze=i=a=le 9
  kaʁ=sε=lakə=ta=di=ɲi=te=a=ε=tə=bʁi=ze 12
  pə=ti=tə=fi=jə=o=swaʁ=də=ta=vi 10
  səl=lε=pa=pi=jɔ̃=ze=a=bεjə=tə=fɔ̃=suvə=niʁ=dε=bεllə=za=ne 16
  kɑ̃=o=kɔk=si=nεllə=ty=lœʁ=də=mɑ̃də=bɔ̃=djø=u=ε=ty 14
  lε=mi=o=zɔ=ti=səl=te=mwɛ̃də=tɔ̃=kɔʁ=sa=li=a=ʒa=mε 15
  tʁwa=milə=ka=tʁə=vɛ̃=di=zɔ=və=ʁiʒ=sə=lə=sa=mə=di=diz=nəf=maʁs=dø=mi=ləɔ̃zə 20

  tj=e=ʁi=ma=fε 5

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/03/2011 07:21Jacques Thorin

La mise en forme de ce texte est difficile à lire,
Surement une erreur dans la publication.